Verzia vhodná k tlači
Globálny slovník portálu IMED


Prechádzať slovník s použitím tohto registra

Špeciálny | A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N
O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | VŠETKO

Stránka:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  275  (Ďalší)
VŠETKO

(

:


mimovôľové prudké, nepravidelné, hádzavé pohyby väčšej amplitudy, prevažne na proximálnych častiach končatín. Hemibalizmus postihuje len polovicu tela

:


mimovôľové nepravidelné, náhodne se vyskytujúce pohyby rôznych častí tela, ktoré sú krátke, rýchle a obvykle krútivého charakteru. Hemichorea postihuje len polovicu tela

:

Ischemická choroba srdca je akútna alebo chronická porucha funkcie srdca, ktorá vznikla na podklade zníženia alebo úplného zastavenia dodávky kyslíka a živín do srdcového svalu.

Kľúčové slovo(á):

0

:
- podaním antigénu vyvoláme špecifickú imunitnú odpoveď proti určitému mikroorganizmu alebo jeho toxínu. Po uplynutí určitej doby chráni očkovaného jedinca pred infekciou týmto mikroorganizmom.

3

:


 


trojdimenziálna konformálna rádioterapia

Kľúčové slovo(á):
:
Trojrozmerná ultrasonografia vzniká sumarizáciou viacerých za sebou nasledujúcich 2D USG scanov
Kľúčové slovo(á):

A

:

Sekundárny, zápalový, vytvorený z amyloidogénnych proteínov a spoluúčasti SAA (sérový A amyloid, ktorý sa enormne zvyšuje ako reaktant pri zápalových, najmä reumatických, resp. imunologicky podmienených procesoch).

 
Kľúčové slovo(á):
:


Jednou z možností využitia 24-hodinového monitorovania krvného tlaku je neinvazívne stanovenie cievnej tuhosti výpočtom. Ambulantný index cievnej tuhosti (AASI) je rovný jedna mínus regresná krivka diastolického na systolický krvný tlak. U obéznych detí v našom súbore stúpa hodnota indexu cievnej tuhosti v závislosti od hodnoty BMI a závažnosti metabolického syndrómu.

Kľúčové slovo(á):
:
Bronchiálna astma
:
protilátka
:

Členkovo-ramenný index (ankle-brachial index), pri jeho meraní sa používa tužkový Doppler prístroj, ide o jednoduchú, reprodukovateľnú metódu prvej línie vyšetrenia pacienta s PAOD.

Kľúčové slovo(á):
:


24 hodinové monitorovanie krvného tlaku umožňuje presnejšie meranie krvného tlaku a vyhodnotenie viacerých pomocných parametrov, ktoré ho bližšie charakterizujú. Počas vyšetrenia nosí pacient počas jedného dňa naloženú manžetu na ľavom ramene pod oblečením a malý prístroj zavesený na páse. Obvykle sa meranie spúšťa každých 20 - 30 minút, kedy by sa mal pacient vyvarovať zbytočným pohybom končatinou. Vyšetrenie je realizované počas bežných denných činností pacienta, ktoré zaznamenáva do denníka. Prístroj meria len jednu hodnotu – stredný arteriálny tlak, systolický a diastolický tlak vypočítava. Táto metóda využíva oscilometrický spôsob merania, preto výsledná hodnota nie je identická s auskultačným meraním. Lekár pri vyhodnocovaní používa iné tabuľky ako aj inú definíciu hypertenzie.

Kľúčové slovo(á):
:


Absces pankreasu je dutina vyplnená hnisom vnútri alebo v tesnej blízkosti pankreasu vzniknutá ako následok infekcie po pankreatitíde.

Kľúčové slovo(á):
:

Zdržanlivosť, striedmosť, zložitý a diferencovaný mechanizmus viazaný na subjekt, na ktorý vplývajú exogénne a endogénne činitele, jej realizácia je mimoriadne ťažká - abstinencia ako životný štýl alebo abstinencia prijatá ako ochranný mechanizmus (www.infodrogy.sk).

Kľúčové slovo(á):
:

Prítomnosť nepríjemných fyzických a niekedy aj psychických príznakov, ak organizmus nie je intoxikovaný drogou – alkoholom, výskyt a intenzita závisí od stupňa vytvorenej fyzickej závislosti, indikátor fyzickej závislosti (www.infodrogy.sk).

Kľúčové slovo(á):
:
Zneužívanie. Má nutkanie (obsesie) užívania drogy. Abúzus je chronická duševná porucha, ktorá má tendenciu k relapsom závislosti po určitom období abstinencie
Kľúčové slovo(á):
:


Sametově hnědá, neohraničená hyperpigmentace kůže v záhybech krku, v podpaží, pod prsy a intertrigu obecně. Její nejčastější příčinou je inzulínová rezistence, která vede ke kožní hyperplazii na podkladě zvýšené periferní koncentrace inzulínu s aktivací IGR 1 receptorů, které stimulují proliferaci keratino a melanocytů. V rámci diferenciální diagnostiky se před idiopatickou etiologií vylučuje diabetes mellitus, syndrom polycystických ovárií, hypotyreóza, hypertyreóza , akromegalie, Cushingova nemoc, neoplázie a medikamentózní etiologie.

Kľúčové slovo(á):
:
Inhibítory angiotenzín konvertujúceho enzýmu (ACE inhibítory)
:

Angiotenzín konvertujúci enzým

:
inhibítori angiotenzín konvertujuceho enzýmu
:

Ligandem ovládaný iontový kanál, lokalizovaný na postsynaptické membráně nervosvalové ploténky.

Kľúčové slovo(á):
:

neurotransmitter

:

nikotinový receptor na postsynaptické membráně nervosvalové ploténky, na který se váže acetylcholin

Kľúčové slovo(á):
:
American College of Gastroenterology
Kľúčové slovo(á):
:
Ochorenie neznámej etiológie, postihujúce dolný pažerákový sfinkter. Podstatou ochorenia je strata relaxačnej funkcie dolného zvierača, čo vedie k sťaženiu až nepriechodnosti potravy a tekutín cez pažerák do žalúdka. Ochorenie je možné liečiť endoskopicky alebo chirurgicky.
Kľúčové slovo(á):
:
Ochorenie neznámej etiológie, postihujúce dolný pažerákový sfinkter. Podstatou ochorenia je strata relaxačnej funkcie dolného zvierača, čo vedie k sťaženiu až nepriechodnosti potravy a tekutín cez pažerák do žalúdka. Ochorenie je možné liečiť endoskopicky alebo chirurgicky.
Kľúčové slovo(á):
:
Ochorenie neznámej etiológie, postihujúce dolný pažerákový sfinkter. Podstatou ochorenia je strata relaxačnej funkcie dolného zvierača, čo vedie k sťaženiu až nepriechodnosti potravy a tekutín cez pažerák do žalúdka. Ochorenie je možné liečiť endoskopicky alebo chirurgicky.
Kľúčové slovo(á):
:
Ochorenie neznámej etiológie, postihujúce dolný pažerákový sfinkter. Podstatou ochorenia je strata relaxačnej funkcie dolného zvierača, čo vedie k sťaženiu až nepriechodnosti potravy a tekutín cez pažerák do žalúdka. Ochorenie je možné liečiť endoskopicky alebo chirurgicky. Citované z: AABAKKEN, L. GastroHep Slide Atlas, GastroenterologyEsophagus. [online] 2002-01-01 [Citované: 2011-01-09] http://www.gastrohep.org/images/image.asp?id=759 (Pozn. je to fiktívna citácia)
Kľúčové slovo(á):
:
Ochorenie neznámej etiológie, postihujúce dolný pažerákový sfinkter. Podstatou ochorenia je strata relaxačnej funkcie dolného zvierača, čo vedie k sťaženiu až nepriechodnosti potravy a tekutín cez pažerák do žalúdka. Ochorenie je možné liečiť endoskopicky alebo chirurgicky. Citované z: AABAKKEN, L. GastroHep Slide Atlas, GastroenterologyEsophagus. [online] 2002-01-01 [Citované: 2011-01-09] http://www.gastrohep.org/images/image.asp?id=759
Kľúčové slovo(á):
:

Ochorenie neznámej etiológie, postihujúce dolný pažerákový sfinkter. Podstatou ochorenia je strata relaxačnej funkcie dolného zvierača, čo vedie k sťaženiu až nepriechodnosti potravy a tekutín cez pažerák do žalúdka. Ochorenie je možné liečiť endoskopicky alebo chirurgicky.

Kľúčové slovo(á):
:


Anaemia of Chronic Diseases - anémia chronických chorôb

:

najväčšia šľacha v ľudskom tele 

Kľúčové slovo(á):
:
- poradný výbor pre očkovacie postupy v USA. Vydáva aktualizované odporúčania pre očkovanie detí, dospelých a niektorých špecifických skupín pacientov vrátane imunokompromitovaných.
:
Acitretín je retinoid druhej generácie používaný najmä v liečbe psoriázy
:


 

Základní strukturní,funkční a organizační jednotka v dohledu a poskytování léčby akutní pooperační bolesti.

Kľúčové slovo(á):
:

je enzým je reprezentovaný dvoma izoenzýmami – ADA1 a ADA2, ktoré majú odlišné vlastnosti, genetické kódovanie a inú distribúciu v sére, v tkanivách, bunkách. Ich hlavnou funkciou je deaminácia dvoch nukleozidov – adenozínu (A) a 2-deoxyadenozínu (dA), ku ktorým majú oba izoenýmy rozdielnu afinitu.

:
- nádor čeľustí. Synonymum: ameloblastóm (ameloblastoma). Pôvod slova adamantina, ae, f. (substancia) /po grécky- adamas, oceľ/, znamená adamantín, sklovina, email.
Vyskytuje sa aj v iných kostiach. Najčastejšie v meta(diafýze) tibie. V mimočeľustnej lokalizácii sa uvádza pod názvom adamantinóm dlhých kostí alebo extragnatický adamantinóm.
(podľa Kábrt J., Valach V.: Stručný lekársky slovník. Druhé vydanie. Vydavateľstvo Osveta Martin 1968, 480 s.)
:

stavy subjektívneho utrpenia a emočnej poruchy, ktoré bránia v sociálnom účinkovaní a výkonnosti. Vznikajú v čase adaptácie na závažné zmeny v živote alebo na stresovú situáciu.  

:
Imunitní odpovědˇ zprostředkovaná B a T buňkami po expozici specfickému antigenu, zahrnuje paměťovou složku, rozpoznávací mechanizmy a intermolekulární specficitu. Citované z ALAEDINI A, GREEN PHR. Narrative review: Celiac disease: Understanding a complex autoimmune disorder. Ann Intern Med 2005; 142: s.289-98
Kľúčové slovo(á):
:

V hrubom čreve sa vyskytuje adenokarcinóm asi v 85 % a mucinózny karcinóm asi v 13 %, vretenobunkové, spinocelulárne, adenoskvamózne, malobunkové a nediferencované karcinómy sa vyskytujú v menej ako v 2 %. Medzi vzácne malígne nádory patria neuroendokrinné karcinómy, lymfómy, leiomyosarkómy a gastrointestinálne stromálne sarkómy (GIST). Kolorektálny karcinóm (KRK) je najčastejším zhubným nádorom tráviaceho ústrojenstva a druhým najčastejšie sa vyskytujúcim nádorovým ochorením u mužov po karcinóme pľúc a  u žien po karcinóme prsníka a ovária. Vzrastajúci trend výskytu tohto ochorenia je alarmujúci a v našej populácii pretrváva niekoľko desaťročí. Napriek tomu, že KRK je dobre prístupný vyšetreniam, prichádza viac ako polovica chorých k lekárovi s pokročilým ochorením, s postihnutím lymfatických uzlín a vzdialenými metastatickými prejavmi ochorenia.

Kľúčové slovo(á):
:


 


Výskyt adenokarcinómov je 30 % – 50 % zo všetkých malignómov tenkého čreva. Vrchol výskytu je v siedmej dekáde života, postihujú rovnako často duodenum a jejunum (po 45 %) a len v 10 % bývajú na ileu. O niečo častejšie sa vyskytujú u mužov. Adenokarcinóm patrí medzi najčastejšie sa vyskytujúce primárne nádory tenkého čreva, spolu s karcinoidom, lymfómom a GIST-ómami (gastrointestinálne stromárne nádory). Adenokarcinóm tvorí v Európe 40-50 % všetkých neoplázií tenkého čreva. Možné rizikové faktory asociované so vznikom adenokarcinómu tenkého čreva: Crohnova choroba, adenómy tenkého čreva, hereditárne polypózy (napr. familiárna adenomatózna polypóza), hereditárny nepolypózny kolorektálny karcinóm, nádor inej časti GIT-u, fajčenie, alkohol, radiačná expozícia a cholecystektómia. Nádory sú často dlhodobo asymptomatické (a preto diagnostikované až v pokročilom štádiu). Môžu sa manifestovať nešpecificky (stratou hmotnosti, bolesťou), alebo krvácaním či obštrukciou tenkého čreva. Nádor tenkého čreva musí byť zahrnutý do diferenciálnej diagnostiky neobjasneného krvácania do GIT, neobjasnenej chudokrvnosti, ale aj neobjasnenej nešpecifickej brušnej symptomatológie.


 


Diagnostika: enteroklýza, CT enterografia, enteroskopia, kapsulová endoskopia. Kapsulová endoskopia má kľúčové postavenie v diagnostike neobjasneného krvácania do GIT.


 


 

:

 

Difúzny typ adenokarcinómu žalúdka má pomerne konštantnú incidenciu v rôznych krajinách sveta s približne rovnakým výskytom u mužov a žien. Patogenéza rakoviny žalúdka je multifaktoriálna, dôležitú úlohu hrajú environmentálne a genetické faktory. Z environmentálnych faktorov sa udáva na prvom mieste životospráva a spôsob stravovania (zvýšený príjem solí a nitrózo-zlúčenín), nízka konzumácia ovocia a zeleniny, práca s azbestom a žiarením a veľmi pravdepodobne aj fajčenie. Jedinou dobre zdokumentovanou genetickou predispozíciou vedúcou k vzniku žalúdočného karcinómu je HNPCC (Hereditary NonPolyposis Colorectal Cancer), spôsobený poškodením reparačných génov.

 

Kľúčové slovo(á):
:

Polyp je vyklenutí sliznice (střeva, močového měchýře apod.) vzniklé zánětem nebo nádorem (adenomatózní polyp = polyp tvořený nezhoubným nádorem). Polypóza je výskyt mnoha polypů, který může být podmíněn geneticky (dědičně). 


 

Kľúčové slovo(á):
:


pokračovanie v liečbe denne dlhodobo

Kľúčové slovo(á):
:


Adipokíny (adipocytokíny) - skupina biologicky aktívnych látok produkovaných najmä (nie výhradne) tukovým tkanivom s fyziologickými účinkami podobnými cytokínom. 

Kľúčové slovo(á):
:

Cytokin uvolňovaný z adipocytov s protizápalovým účinkom

:
Adjuvantná terapia predstavuje ďalšiu liečbu, obvykle po operácií, keď už boli všetky zistiteľné ložiská nádorového onemocnenia odstránené, avšak v terapii sa stále pokračuje, pretože existuje štatisticky dokázané riziko nepozorovaného priebehu onemocnenia.
Kľúčové slovo(á):
:
Adjuvantná terapia predstavuje ďalšiu liečbu, obvykle po operácií, keď už boli všetky zistiteľné ložiská nádorového onemocnenia odstránená, avšak v terapii sa stále pokračuje, pretože existuje štatisticky dokázané riziko nepozorovaného priebehu onemocnenia.
Kľúčové slovo(á):
:
Postoperačná liečba. Ide o liečbu po kompletnom odstránení (vyoperovaní) nádoru za účelom zníženia rizika vzniku jeho recidívy.
Kľúčové slovo(á):
:
léky, které neobsahují paracetamol (acetaminofen) a nejsou řazeny k nesteroidním antirevmatikům ani opioidům.
Kľúčové slovo(á):
:
artéria dorsalis pedis
:

Vznikanie nových nervových a gliálnych buniek v adultnom mozgu z kmeňových populácií nachádzajúcich sa v subventrikulárnej zóne a v subgranulárnej zóne hipokampu. Stimulovaná je neurotrofickými faktormi.  

:
aminoetylisothiouroniombromid
:

vzniká pri organickom poškodení mozgu v dominantnej hemisfére. Prejavuje sa vo väčšej či menšej miere ako porušenie impresie, expresie, čítania, písania a vnútornej reči v závislosti od lokalizácie lézie a pôsobenia určitého faktora. Treba pripomenúť, že reč nemôže byť poškodená izolovane, bez účasti poškodenia iných VPF vrátane symbolických funkcií – praxie a gnózie.

Kľúčové slovo(á):
:
artéria femoralis communis
:
a. femoralis communis
:
Zber krvných elementov, plazmy
Kľúčové slovo(á):
:
artéria fibularis
:
artéria femoralis profunda
:
artéria femoralis superficialis
:
Metoda, při které se nejprve zavedou neaktivní aplikátory a po kontrole jejich pozice se do nich vpraví radioaktivní zdroj a to buďto manuálně (manuální afterloading) nebo dálkově ovládaným afterloadingovým přístrojem ( automatický afterloading).
Kľúčové slovo(á):
:
Ageizmus je diskriminácia ľudí pre ich vek. Je aj prejavom nepriateľského postoja k starým ľuďom.
Kľúčové slovo(á):
:


Ageizmus je akýkoľvek predsudok alebo diskriminácia proti alebo v prospech vekovej skupiny. Predsudky sú myslené ako negatívne stereotypy voči vekovej skupine alebo negatívne postoje založené na stereotypoch. Diskriminácia je nepatričné, nemiestne negatívne zaobchádzanie s členmi vekovej skupiny.[1][1] Palmore, E.B. 1999. Ageism: Negative and Positive. New York: Springer Publishing Comp.


 

Kľúčové slovo(á):
:
Neprimeraná, bezcieľna a slabo organizovaná motorická aktivita, ktorá spôsobuje pacientovi závažné ťažkosti. Agitovanosť je spravidla neintencionálna aktivita vyplývajúca z dezintegrácie psychických funkcií.
Kľúčové slovo(á):
:
Neprimeraná verbálna a / alebo motorická aktivita zameraná voči predmetom, iným osobám (heteroagresia) alebo pacientovi samotnému (autoagresia). Agresia je spravidla intencionálna, teda (aj keď iba povrchne) zamýšľaná aktivita.
Kľúčové slovo(á):
:

chemické látky, používané v poľnohospodárstve na výživu rastlín (umelé hnojivá, minerálne hnojivá) a na ochranu rastlinných kultúr proti škodcom (pesticídy)

Kľúčové slovo(á):
:
smernice amerických spoločností (American Heart Association/American College of Cardiology) publikované v roku 2006
Kľúčové slovo(á):
:
smernice amerických spoločností (American Heart Association/American College of Cardiology) publikované v roku 2006
Kľúčové slovo(á):
:
artéria iliaca communis
:
Acquired Immune Deficiency Syndrome - syndróm získanej imunitnej nedostatočnosti
:
Z angl. Acquired Immunodeficiency Syndrome - syndróm získanej imunitnej nedostatočnosti - 
- záverečné štádium infekcie spôsobenej vírusom HIV 
Kľúčové slovo(á):
:
artéria iliaca externa
:
artéria iliaca interna
:
Je určený veľkosťou subpopulácii jednotlivých lipoproteínov. Najagresívnejší AIP je kombináciou malého denzného LDL a veľkého VLDL. Takýto AIP je častý u diabetikov.
Kľúčové slovo(á):
:

pomenovanie pre viditeľné, vzduchom naplnené dýchacie cesty (bronchy) v RTG alebo CT obraze v teréne dystelektázy, zápalového pľúcneho infiltrátu alebo lokalizované v tumore

:


znečistenie vzduchu (prach, splodiny áut a pod.)

Kľúčové slovo(á):
:

skratka pre: American Joint Committee on Cancer - organizáciu publikujúcu klasifikácie a staging karcinómov

:

Ide o metodiku diagnostiky a liečebného ovplyvňovania orgánových dráh.  Jej podstata spočíva v nahrievaní koncových bodov jednotlivých orgánových dráh na prstoch horných a dolných končatín(najčastejšie moxovou cigarou). Je to vždy prvý alebo posledný bod dráhy. Nahrievanie je zo začiatku príjemné, postupne sa však kumuláciou tepla dostaví  pocit pálčivosti – tento čas stopujeme a hodnoty v sekundách zaznamenávame na špeciálne tlačivo. Pri vyhodnocovaní výsledkov sa navzájom porovnávajú párové vetvy danej dráhy vľavo a vpravo.  Energeticky prázdna dráha sa prejaví predĺžením času nahrievania.

Kľúčové slovo(á):
:

ide o metodiku diagnostiky a liečebného ovplyvňovania orgánových dráh.  Jej podstata spočíva v nahrievaní koncových bodov jednotlivých orgánových dráh na prstoch horných a dolných končatín(najčastejšie moxovou cigarou). Je to vždy prvý alebo posledný bod dráhy. Nahrievanie je zo začiatku príjemné, postupne sa však kumuláciou tepla dostaví  pocit pálčivosti – tento čas stopujeme a hodnoty v sekundách zaznamenávame na špeciálne tlačivo. Pri vyhodnocovaní výsledkov sa navzájom porovnávajú párové vetvy danej dráhy vľavo a vpravo.  Energeticky prázdna dráha sa prejaví predĺžením času nahrievania.

:

Skrátenie celkového času liečby rádioterapiou, pričom dávka na jednu frakciu ani celková aplikovaná dávka sa nemení.

Citované z: HALPERIN, E.C. a kol. Perez and Brady's Principles and Practice of Radiation Oncology. 5th. ed. Philadelphia : Lippincott Williams & Wilins, 2008. 2106 s. ISBN 978-0-7817-6369-1

Kľúčové slovo(á):
:
akútna končatinová ischémia
:

akútna končatinová ischémia

:
týkajúci sa distálnej, koncovej časti končatiny (ruky alebo nohy); akromelické skrátenie končatín = drobné ruky a nohy, s krátkymi prstami; príklad: Prader-Willi syndróm
Kľúčové slovo(á):
:
Akútny koronárny syndróm je klinickým vyvrcholením ischemickej choroby srdca na podklade okluzívnej alebo neokluzívnej trombózy v koronárnych cievach.
Kľúčové slovo(á):
:
– komunikačná zručnosť využívaná v komunikačnom procese, prostredníctvom ktorej sa načúvajúci sústredeným vnímaním verbálnych a neverbálnych prejavov nositeľa správy snaží porozumieť jej obsahu a rôznymi formami vyjadriť porozumenie počutého.
Kľúčové slovo(á):
:

- komplexné vnímanie toho, čo pacient verbálne a neverbálne vyjadruje (obsah aj celkový prejav pacienta) a aktívna reakcia lekára pomocou využívania rôznych typov otázok a výrokov. 

Kľúčové slovo(á):
:


Nový termín používaný na konzervatívnu liečbu karcinómu prostaty s nízkym rizikom zavedený v minulom desaťročí. Zahrňuje aktívne rozhodnutie neliečiť pacientov hneď, ale sledovať ich podrobne a liečiť až pri dosiahnutí prahu, ktorý klasifikuje progresiu (napr. zdvojnásobenie času PSA za <3 roky a zhoršenie histopatologických faktorov pri opakovanej biopsii Gleasonovo skóre >6). 

Kľúčové slovo(á):
:

je postup v menežmente lokalizovaného karcinómu prostaty, ktorý je založený na aktívnom rozhodnutí neliečiť pacienta okamžite, ale až pri vzostupe PSA alebo zhoršení patologického obrazu pri opakovanej biopsii. Následná liečba je kuratívna.

Kľúčové slovo(á):
:

Teoreticky vychádza z akupunktúry. Ide o tlakové pôsobenie na niektoré miesta ľudského tela (systému bodov a dráh akupunktúry, ako i mikrosystémov), ktoré patrí medzi najstaršie liečebné postupy používajúce sa už asi 4000 rokov v Číne a v krajinách Orientu .

Kľúčové slovo(á):
:

teoreticky vychádza z akupunktúry. Ide o tlakové pôsobenie na niektoré miesta ľudského tela (systému bodov a dráh akupunktúry, ako i mikrosystémov) ktoré patrí medzi najstaršie liečebné postupy používajúce sa v Číne a krajinách Orientu už asi 4000 rokov.

:

Komplexná diagnostika, ktorá sa zameriava najmä na dôkladnú cielenú anamnézu a aspexiu, vyšetrovanie sluchom a čuchom, palpačné vyšetenie (pokožky a poplašných – alarmových bodov), vyšetrenie pulzu na a. radialis (pulzovú diagnostiku), diagnostiku podľa jazyka, symptómovú diagnostiku, metódu Ryodoraku a Akabaneho test.

Kľúčové slovo(á):
:

komplexná diagnostika ktorá sa zameriava najmä na dôkladnú cielenú anamnézu a aspexiu, vyšetrovanie sluchom a čuchom, palpačné vyšetenie (pokožky a poplašných – alarmových bodov), vyšetrenie pulzu na a. radialis (pulzovú diagnostiku), diagnostiku podľa jazyka, symptómovú diagnostiku, metódu Ryodoraku a Akabaneho test.

:

Najstarší a najviac používaný spôsob liečby, ktorý ľudstvo pozná. Jej podstata spočíva v stimulácii niektorých miest tela tzv. akupunktúrnych bodov, ktoré majú vnútornú spojitosť s vnútornými orgánmi, tkanivami, alebo funkciami organizmu vpichom špeciálnych kovových ihličiek.

Kľúčové slovo(á):
:

najstarší a najviac používaný spôsob liečby ktorý ľudstvo pozná. Jej podstata spočíva v stimulácii niektorých miest tela - tzv. akupunktúrnych bodov, ktoré majú vnútornú spojitosť s vnútornými orgánmi, tkanivami, alebo funkciami organizmu vpichom špeciálnych kovových ihličiek.

:

Je to akútny zápal sliznice močového mechúra spôsobený najčastejšie baktériami

Kľúčové slovo(á):
:
Je diagnostikovaná do 24 hodín po pôrode
:

je najčastejšia forma leukémie v detskom veku - viac ako 80 % všetkých leukemických ochorení. Veľká väčšina detí trpí na akútne formy, neliečené vedú v priebehu niekoľkých týždňov k úmrtiu. Súčasnou liečbou sa dosahuje kompletná remisia vo viac ako 95 % a dlhodobé prežívanie bez leukémie u 75 – 85 % detí.
Kľúčové slovo(á):
:


Leukémia, zhubné ochorenie krvi, patrí medzi najčastejšie onkologické ochorenia u detí. Najčastejšía forma leukémie u detí je akútna lymfoblastická leukémia (nazývaná aj akútna lymfoblastová leukémia, v skratke ALL). Pri ALL sú normálne (zdravé) bunky v kostnej drieni dieťaťa potlačené a nahradené abnormálnymi lymfoblastami, čo sú vlastne nezrelé lymfocyty (typ bielych krviniek - krvných buniek).

Kľúčové slovo(á):
:


je akútne onkologické ochorenie krvotvorného tkaniva, ktoré sa nachádza v kostnej dreni. AML je jedna zo štyroch hlavných foriem leukémie. Podobne ako akútna lymfoblastová leukémia (ALL) AML sa objavuje a postupuje rýchlo, ale začína v inom type buniek. Oba typy chronickej leukémie - chronická lymfocytová leukémia aj chronická myeloidná leukémia postupujú pomalšie.


Kostná dreň je špongiovité tkanivo, ktoré sa nachádza v kostiach. Je zdrojom buniek, ktoré sa nazývajú blasty. Za normálnych okolností blasty dozrievajú na tri typy krvných buniek:


    Biele krvinky, ktoré bojujú s infekciou v tele

    Červené krvinky, ktoré roznášajú kyslík do tkanív v tele

    Krvné doštičky, ktoré umožňujú zrážanie krvi pri poranení.


Pri AML začína kostná dreň produkovať veľké množstvá abnormálnych blastov (nezrelé, alebo nedostatočne vyvinuté bunky). Namiesto toho, aby kostná dreň produkovala všetky tri typy dospelých krviniek, táto začína produkovať len jeden typ, zvyčajne nezrelé blasty bielych krviniek, nazývané myeloblasty. Tieto myeloblasty potom zaplnia krvné riečisko. Tiež môžu preniknúť do mozgu, kože, vaječníkov, semenníkov a iných orgánov. Niekedy bunky AML vytvoria pevný nádor zelenomodrej farby, nazývaný chloróm.

Kľúčové slovo(á):
:


 


Akútne zápalové postihnutie podžalúdkovej žľazy postihujúci predtým zdravých jedincov prejavujúci sa edematóznou ľahkou formou alebo nekrotickou ťažkou formou. Môže postihnúť intaktný pankreas ale aj pankreas už predtým chronicky zápalovo zmenený.

Kľúčové slovo(á):
:

sterilný následok prekonanej streptokokovej infekcie; typická imunokomplexová glomerulonefritída prebiehajúca pod obrazom akútneho nefritického syndrómu

Kľúčové slovo(á):
:

Je to akútne zápalové ochorenie parenchýmu obličky a sliznice horných močových ciest, spôsobené najčastejšie bakteriálnou infekciou. 

Kľúčové slovo(á):
:

Náhla brušná príhoda spôsobená rotáciou migrujúcej sleziny okolo cievnej stopky, čo spôsobuje blokádu cievneho prietoku v lienálnych cievach a ischémiu sleziny.

Kľúčové slovo(á):
:

akútne zlyhanie pečene + koagulopatia (INR ↑1,5)+ encefalopatia  do 8 - 26 týždňov od prvých prejavov choroby predtým zdravej pečene.

 

Citované z:  Gagan K Sood, MD; Chief Editor: Julian Katz, MD Acute Liver Failure, http://emedicine.medscape.com/article/177354-overview (online) updated 2011-03-29 (citované: 2012-02-06) 

Kľúčové slovo(á):
:
náhle vzniknutá porucha funkcie obličiek spojená s retenciou dusíkatých látok
:


Acute lung injury, je difúzne heterogénne poškodenie pľúc, vyznačujúce sa hypoxémiou, nekardiálnym pľúcnym edémom, nízkou compliance a rozsiahlym kapilárnym poškodením. Je spôsobené lokálnym alebo systémovým zápalom, hlavne sepsou. 

Kľúčové slovo(á):
:

Pojmom akútne SZ sa označuje náhla prvá manifestácia SZ alebo akútna dekompenzácia chronického SZ.

Kľúčové slovo(á):
:


 


Sledování případů akutních chabých paréz - AChP (pro vyloučení přenosné dětské obrny v rámci programu WHO Globální eradikace poliomyelitidy)

 
Akutní chabá paréza (AChP) : náhle vzniklá ochablost svalů, nejčastěji končetin, periferní obrna bez přítomnosti elasticity

 
SZO definice AChP : každý případ akutní chabé parézy včetně syndromu Guillain-Barré u dětí do 15 let věku (0 - 14) kromě paréz n. facialis a každý případ suspektní poliomyelitidy u osob bez ohledu na věk. 
Kľúčové slovo(á):
:


je charakterizována jako zánětlivé postižení trávicí trubice v její střední části, tj. žaludku a tenkého střeva. Obecně ji lze dělit na neinfekční, které jsou působeny řadou chemických (léky, koření, toxiny) a fyzikálních (radiace) nox. Druhou skupinou jsou pak infekční gastroenteritidy, které lze dále dělit na bakteriální, virové a parazitární. Z hlediska symptomatologie se jedná o poměrně bohatou nosologickou jednotku, která se projevuje zejména silnou epigastriální bolestivostí, častými průjmy, nauzeou a zvracením, nejčastěji subfebriliemi, méně často vysokými horečkami a výraznou zchváceností postižených jedinců.

Kľúčové slovo(á):
:


Zánět hrtanu a průdušnice vyvolaný viry, který způsobuje otok sliznice a zúžení průchodnosti při plynové výměně. Následkem může být dušení. Lékem volby je parenterálně podaný dexametason. Některé děti vyžadují intenzívní péči a mimo dexametason i inhalaci adrenalinu a vzácně in tracheální intubaci.

Kľúčové slovo(á):
:
Akútny koronárny syndróm (AKS) je akútny klinický, elektrokardiograficky (ekg), biochemicky (prípadne angiografický) prejav aterotrombózy v koronárnom riečisku s vysokou morbiditou a mortalitou a s celospoločenským dopadom. Skoro všetky AKS sú dôsledkom koronárnej aterosklerózy, na ktorú nasadá po erózii, alebo ruptúre alebo disekcii asterosklerotického plátu trombóza. AKS má spektrum od nestabilnej angíny pectoris cez AKS bez perzistujúcej (menej ako 20 minút) elevácie segmentu ST v ekg obraze (ak sú pozitívne kardiomarkery, ide o infarkt myokardu bez ST elevácie) po AKS s perzistujúcou (viac ako 20 minút) eleváciou segmentu ST v ekg obraze (akútny infarkt myokardu s eleváciou ST).
:
súbor klinických prejavov koronárnej choroby so spoločným patofyziologickým podkladom: trombus nasadajúci na prasknutý aterosklerotický plát
Kľúčové slovo(á):
:

Termín akútny koronárny syndróm je považovaný iba za pracovnú diagnózu.

Podľa EKG obrazu sa rozdeľuje na akútny infarkt myokardu s ST-eleváciami (STEMI), či bez ST-elevácií (NSTEMI) a nestabilnú anginu pectoris (NAP).

Pričom biochemické vyšetrenie kardiomarkerov, ktoré odlíši NSTEMI (pozitivita markerov) od NAP (negatívne markery).

Kľúčové slovo(á):
:
Ide o dôsledok narušenej perfúzie myokardu v dôsledku čiastočnej alebo úplnej oklúzie koronárnej tepny aterosklerotickým procesom a/alebo trombom. Pri úplnom uzávere veľkej koronárnej tepny sa AKS manifestuje ako infarkt myokardu s eleváciou ST na EKG(STEMI), pri uzávere malej tepny, alebo neúplnej obliterácii sa AKS manifestuje ako infarkt bez elevácie ST na EKG (NSTEMI) alebo nestabilná angina pectoris(NAP).
Kľúčové slovo(á):
:

náhly začiatok,makroskopická glomerulová hematúria, mierna proteinúria, pokles renálnych funkcií, oligúria, opuchy a hypertenzia

Kľúčové slovo(á):
:

Primárny amyloid vytvorený z klonovej proliferácie ľahkých Ig reťazcov (najčastejšie λ)

 
Kľúčové slovo(á):
:
hemangiom, který může zapříčinit život ohrožující nebo funkci ohrožující komplikaci.

Citované: STORCH, C.H., HOEGER, P.H.: Propranolol for infantile haemangiomas-insights into the molecular mechanisms of action. Br J Dermatol, 163, 2010, s. 269-274.
Kľúčové slovo(á):
:
ALBIA (addressable laser bead immunoassay) je technika stanovující antigeny a protilátky navázané na mikročásticích pomocí průtokové cytometrie. Nejčastěji využívanou technologií je x-MAP technologie vyvinutá firmou Luminex.
:
Alergén je látka, ktorá v organizme vyvolá alergickú reakciu. Väčšina potravinových alergénov je bielkovinovej povahy.
:
Alergen-specifické IgE (sp.IgE) je významným nástrojem v laboratorní diagnostice alergických onemocnění. Ukazuje na sensitizaci pacienta vůči příslušným alergenům, nemusí však ve všech případech korelovat s intenzitou alergické reakce.
:

liečba alergickej choroby opakovanými injekciami alergénových extraktov s postupne sa zvyšujúcou koncentráciou. Používa sa pri terapii alergií mediovaných IgE protilátkami.

:

 

aplikace postupně se zvyšujících dávek standardizovaných alergenových extraktů k léčbě patřičně definované alergie u pacienta s klinickými příznaky a kožními testy anebo in vitro potvrzenou přecitlivělostí na definovaný alergen. Zrychlené formy umožňují ve zkrácené době dosáhnout udržovacích dávek alergenového extraktu. Cluster formou dosahujeme udržovacích dávek po 4 - 6ti týdnech (2 - 3 aplikace v jedné návštěvě s týdenními intervaly). Rush formou dosahujeme udržovací dávky již při první návštěvě (6 - 8 aplikaci ve 30 - 60ti-minutových intervalech). U klasických (nezrychlených) forem se dosáhne udržovacích dávek po 3 - 4 měsících.

 

:
Alergia je precitlivenosť (hypersenzitivita) alebo nadmerná a neadekvátna reakcia imunitného systému voči zložkám okolitého prostredia, ktoré u väčšiny osôb nevyvolávajú žiadnu reakciu.
:

Precitlivenosť organizmu sprostredkovaná imunitným systémom, v širšom slova zmysle ktorýmkoľvek mechanizmom podľa Coombsa a Gella (1., 2., 3., 4. typ alergickej reakcie), v užšom slova zmysle reakcia sprostredkovaná špecifickými IgE protilátkami.

Kľúčové slovo(á):
:

Alergická reakcia sprostredkovaná I. typom (IgE) imunologickej reakcie na antigény obsiahnuté v jede bodavého blanokrídleho hmyzu.

Kľúčové slovo(á):
:
Alergia na mlieko je nežiaduca hypersenzitívna reakcia imunitného systému namierená voči mliečnym bielkovinám.
:

IgE protilátkami sprostredkovaná hypersenzitívna zápalová reakcia slizničných membrán nosa (a pripojenej sliznice prínosových dutín, hrdla, ucha, oka) s typickými klinickými príznakmi  (kýchanie, sekrécia, obturácia a očné prejavy ako slzenie, pálenie, pocit cudzieho telesa, opuch mihalníc), a tiež prídavnými symptómami (strata čuchu, chrápanie, bolesti hlavy, únava), ktoré sa vyskytujú predovšetkým po alergénovej expozícii, ale aj v súvislosti s inými špecifickými (napr. vírusy) a nešpecifickými (chemické a fyzikálne faktory) spúšťačmi; ktoré sú spontánne alebo po liečbe väčšinou plne reverzibilné.

Kľúčové slovo(á):
:

Patologická odpoveď organizmu na vonkajší, neškodný antigén (alergén), na ktorej sa zúčastňujú preformované protilátky alebo efektorové T-lymfocyty.

:


Ochorenia spôsobené hypersenzitívnou (nadmernou) reakciou imunitného systému na rôzne stimuly - antigény. Najčastejšie ide o precitlivelosť prvého typu podľa Coombsa a Gella, pri ktorej dochádza k väzbe alergénu a IgE protilátok. 

Kľúčové slovo(á):
:


Alergie je přehnaná, nepřiměřená reakce imunitního systému organizmu na látky, se kterými se běžně setkáváme v našem prostředí.

Kľúčové slovo(á):
:


 


Emoční negramotnost, neschopnost rozeznávat psychické pocity, prožitky emocí a zachycování pouze jejich tělesných projevů. Emoce jsou totiž primárně neurochemické pochody, emoční systém, fylogeneticky mnohem starší než kognitivní, má za úkol zajistit optimální přežití. Má složku poznávací, a to jak signálů z organismu, tak z prostředí, analytickou a exekutivní (emovere = vzrušit, pohnout, dojmout). Damasio říká: „Emoce se odehrávají v divadle těla, pocity v divadle vědomí.“ Emoci si uvědomujeme jako pocit. Současně si můžeme. také ale nemusíme, uvědomovat její tělovou složku (především stupeň nabuzení, aktivace).


Alexithymické osoby nerozeznávají své pocity. Je předpoklad, že se z nich rekrutují obecně psychosomatičtí pacienti. Na druhé straně tento stav se může objevit po zvláště bolestném prožitku: například u nemocných po rozsáhlých popáleninách, bolestivých neurologických afekcích, ale také u pacientů s posttraumatickou stresovou poruchou.

Kľúčové slovo(á):
:


neschopnosť jedinca správne rozumieť vlastným emóciám a hodnotiť ich

:
Farmaká, ktoré blokujú alfa adrenoreceptory, účinkujú redukciou dynamickej zložky prostatickej obštrukcie v,ktoré (znižujú tonus hladkého svalstva v prostate a hrdle mechúra)
Kľúčové slovo(á):
:
Postupy a plány A, B, C, D pri obtiažnom zaistení dýchacích ciest pri úvode do celkovej anestézie.
Kľúčové slovo(á):
:
acute limb ischemia
:

Je známy už od praveku, získava sa z prírodných zdrojov, chemicky ide o etylalkohol. Ovplyvňuje predovšetkým látkovú premenu a nervový systém. Farmakologické vlastnosti sú tlmivé, euforizačné a analgetické. Je všeobecne vnímaný ako spoločensky akceptovaná, „legálna droga“. Alkoholová závislosť patrí medzi jeden z najzávažnejších medicínskych a spoločenských problémov. Alkohol môže mať svojim pôsobením na psychiku a sociálne správanie človeka negatívny vplyv nielen na samotného jedinca, ale aj na celé sociálne prostredie (www.infodrogy.sk).

Kľúčové slovo(á):
:
akútna lymfoblastová leukémia
:

vnímání primárně nebolestivého stimulu či podnětu jako bolestivého v důsledku předchozích negativních zkušeností a opakovaných bolestivých vjemů 

Kľúčové slovo(á):
:


 


axilárna uzlinová disekcia

Kľúčové slovo(á):
:


-  bolesť vyvolaná podnetom, ktorý normálne bolesť nevyvoláva.

Kľúčové slovo(á):
:
bolestivé vnímání nebolestivých podnětů
Kľúčové slovo(á):
:
Pupočníková krv od darcu
:


Alogénny transplantát kože je transplantát kože z darcovského miesta jedného jedinca na donorské miesto druhého jedinca medzi jedincami toho istého druhu.

Kľúčové slovo(á):
:
Je to inkompatibilita medzi matkou a plodom (najčastejšie v Rh systéme, resp. ABO skupinovom systéme).
:
Vzniká po opakovaných transfúziach, pri potransfúznych komplikáciách z inkompatibility medzi darcom a príjemcom.
:


- stav sníženého ochlupení v místech, kde jsou za normálních okolností vlasy či chlupy přítomné

Kľúčové slovo(á):
:

přenesení tkáně nebo orgánu mezi lidmi

:

Darca aj príjemca transplantátu sú príslušníkmi toho istého druhu, nie sú geneticky identickí.

Kľúčové slovo(á):
:
život ohrozujúca udalosť, stav spojený s poruchou dýchania, zmenou farby tela a svalového tonusu.
:


 


je definována jako pneumokonióza způsobená přítomností prachu s obsahem hliníku v plicní tkáni. Citováno z: Dorland WA. Dorland´s pocket medical dictionary. Elsevier Saunders 2009:31.


 

Kľúčové slovo(á):
:


přechodná ztráta zraku. Může vznikat jako jeden z příznaků okluze v oblasti stejnostranné vnitřní karotidy. Je větš. náhlá, jednostranná, úplná nebo částečná, trvá několik minut a může být provázena některými dalšími příznaky. Způsobena je uvolňováním drobných trombů z aterosklerotické léze karotidy s embolizací retinálních cév nebo spasmem cév. Může být také způsobena přechodným poklesem perfuze z důvodů kardiovaskulárních. Přechodné poruchy zraku vznikají rovněž u některých forem migrény.

Kľúčové slovo(á):
:
Prekurzor hému, ktorého medziprodukt je protoporfyrin IX fluoreskujúci po ožiarení UV svetlom.
Kľúčové slovo(á):
:


Syndróm amniových pruhov (ABS - amniotic band syndrome) je sporadická vrodená chyba charakteristická prítomnými pruhmi v dutine maternice, ktoré môžu spôsobiť mnohopočetné defekty, či amputáciu končatín plodu. Vznikať môžu aj abnormality orgánov alebo poškodenie kože.

Kľúčové slovo(á):
:

Receptor složený ze 4 proteinových podjednotek, iontový kanál pro sodík. Excitační molekulou je fysiologicky glutamát, v experimentu i 3-hydroxy-5metyl-4isoxazolpropionová kyselina.  Podle elektrochemického gradientu vstupuje do nitra buňky sodík, který v okolí receptoru způsobí depolarizaci a tím připraví jednu z  podmínek pro otevření receptoru NMDA. Zajímavostí je, že tento receptor je irreversibilně blokovatelný tetrodoxinem (neurotoxin z řady mořských živočichů), který je jedním ze součástí woodoo prášku, který způsobuje intoxikaci CNS a postižené osoby připomínají zombies. Byly již pokusně vyrobeny léky pro tlumení torpidních bolestí.

Kľúčové slovo(á):
:


 


Je odstránenie periférnej časti tela od celku buď úrazom alebo chirurgicky. V niektorých krajinách bola a aj je amputácia prstov rúk či nôh praktizovaná ako trest pri odsúdených zločincoch. V niektorých kultúrach a náboženstvách sa drobnejšie amputácie či zmrzačenia praktizujú z rituálnych dôvodov. 

Kľúčové slovo(á):
:


Je to zostávajúca časť končatiny po amputácii.

Kľúčové slovo(á):
:
dokazuje, že vývoj této choroby je dán odchylným štěpením amyloidového prekurzorového proteinu, to je normální transmembranózní protein, jehož fysiologická funkce je nejasná. Za fysiologických okolností štěpení směřuje non-amyloidogenním směrem, ale při vývoji AN kaskádovitě směrem amyloidogenním
Kľúčové slovo(á):
:
antinuclear antibodies (protilátky proti jadru)
:

ANA sú protilátky proti niektorým proteínom, respektíve ribonukleoproteínom, ale aj proti dsDNA alebo na ňu nadvazaným proteínom, ktoré sa v jadre buniek (nukleoplazme).stávajú terčovými antigénmi. Najdôležitejšie proteíny, s ktorými ANA reagujú, sú zoradené v tabuľke 7. Tabuľka súčasne podáva základnú charakteristiku ich fyziologických funkcií.

Kľúčové slovo(á):
:

Anaeróbna glykolýza umožňuje rýchlu dodávku energie pre resyntézu adenozíntrifosfátu (ATP). neoxidatívnym odbúravaním svalového glykogénu. Je spojená s tvorbou laktátu. Laktát je soľ kyseliny mliečnej. Vzniknutú metabolickú acidózu kompenzuje organizmus hyperventiláciou a nárazníkovým systémom.

:

závažná alergická reakcia s rýchlym nástupom, v niektorých prípadoch končiaca fatálne. Vyplýva imunologicky vyvolaného uvoľňovania mediátorov žírnych buniek a/alebo bazofilov po expozícii špecifickému antigénu u osôb v minulosti už senzibilizovaných týmto antigénom. Ide o imunopatologickú reakciu I. typu, ktorá je sprostredkovaná protilátkami IgE. Najťažšia forma anafylaxie je anafylaktický šok.

:

Systémová reakcia včasného typu precitlivelosti, vznikajúca po väzbe alergénu na špecifické protilátky IgE na bazofiloch a mastocytoch. Po väzbe sa z týchto efektorových buniek uvoľňujú mediátory anafylaxie, ktoré svojim farmakologickým účinkom spôsobia lokálne, alebo celkové klinické prejavy.

:

Akútna alergická reakcia, ktorá vzniká na podklade imunopatologickej reakcie I. typu, sprostredkovanej protilátkami IgE. Najťažšou, život ohrozujúcou formou anafylaktickej reakcie je anafylaktický šok.

Kľúčové slovo(á):
:


(anafylaktická reakcia, AR) je závažná, akútna, životohrozujúca generalizovaná alebo systémová hypersenzitívna reakcia spôsobená rýchlym uvoľnením mediátorov z mastocytov a bazofilov. Najťažšou formou anafylaxie je anafylaktický šok.

Kľúčové slovo(á):
:


abnormálne spojenie medzi epitelizovaným povrchom análneho kanálu a perianálnej oblasti, obyčajne kože.

:


Je definovaný ako defekt črevnej steny v mieste anastomózy, ktorý vedie ku komunikácii medzi intra a extra luminálnym priestorom.

Kľúčové slovo(á):
:

 

Liečba karcinómu prostaty, ktorá blokuje tvorbu testosterónu. Testosterón stimuluje vznik a proliferáciu  a funkciu buniek prostaty.

Kľúčové slovo(á):
:

Deprivácia (odstránenie) účinku a potlačenie tvorby androgénov hormonálnou manipuláciou, môže (aj keď nie natrvalo) navodiť smrť buniek prostaty

Kľúčové slovo(á):
:

Anémia je z funkčného hľadiska zníženie celkového množstva nosičov kyslíka v cirkulácii. Doslovný preklad tohto pomenovania z gréčtiny znamená vlastne stav bezkrvnosti. Slovenský názov málokrvnosť lepšie vystihuje klinický obsah pojmu anémie pre všetky stavy so znížením počtu červených krviniek, hematokritu a krvného farbiva v cirkulujúcej krvi.

Kľúčové slovo(á):
:
Termínom anginózna bolesť sú označované stenokardie, ktoré sa vyskytujú u ischemickej choroby srdca. Obvykle bolesť vzniká pri námahe (chôdza, chôdza do kopca) alebo pri rozčúlení. Zhoršuje ju chlad, napr. prechod z tepla do zimy. Pri prerušení námahy ustupuje. Môže vznikať ale aj v kľude. Je to tlaková, zvieravá alebo pálčivá plošná bolesť lokalizovaná retrosternálne, niekedy v celom prekordiu. Vystreľovať môže do krku, dolnej čeľusti, ľavého ramena, ulnárnej strany ľavého ramena, ale aj do chrbta a epigastria. Trvá minúty (angina pectoris), pri trvaní dlhšom ako 20 min, hlavne ak sa prejaví v kľude, je potrebné myslieť aj na infarkt myokardu. Intenzita bolesti je však výraznejšia, býva sprevádzaná vegetatívnou reakciou - nauzea, úzkosť, potenie. Reakcia na nitráty podané pod jazyk sa dostavuje u anginy pectoris do 5 min, ak trvá dlhšie , je podozrenie na infarkt myokardu.
Kľúčové slovo(á):
:
Termínom anginózna bolesť sú označované stenokardie, ktoré sa vyskytujú u ischemickej choroby srdca. Obvykle bolesť vzniká pri námahe (chôdza, chôdza do kopca) alebo pri rozčúlení. Zhoršuje ju chlad, napr. prechod z tepla do zimy. Pri prerušení námahy ustupuje. Môže vznikať ale aj v kľude. Je to tlaková, zvieravá alebo pálčivá plošná bolesť lokalizovaná retrosternálne, niekedy v celom prekordiu. Vystreľovať môže do krku, dolnej čeľusti, ľavého ramena, ulnárnej strany ľavého ramena, ale aj do chrbta a epigastria. Trvá minúty (angina pectoris), pri trvaní dlhšom ako 20 min, hlavne ak sa prejaví v kľude, je potrebné myslieť aj na infarkt myokardu. Intenzita bolesti je však výraznejšia, býva sprevádzaná vegetatívnou reakciou - nauzea, úzkosť, potenie. Reakcia na nitráty podané pod jazyk sa dostavuje u anginy pectoris do 5 min, ak trvá dlhšie , je podozrenie na infarkt myokardu.
:


 je radiologická intervenční procedura, jejímž cílem je embolizace cévy a tím zabránění průtkou krve danou lokalitou.

:


- je v podstate benígny nádor obličky, ktorý pozostáva z tukového tkaniva, hladkého svalstva a hrubostenných krvných ciev. Vyrastá z perivaskulárnych epiteloidných buniek a jeho rast je zrejme závislý od hormonálneho stavu postihnutého pacienta, o čom svedčí predominantný výskyt u žien a prakticky nulový výskyt pred pubertou. Angiomyolipóm vzniká u 20 – 50 % pacientov s tuberóznou sklerózou (citované z Breza, J. : v Breza, J. , Marenčák, J. , Minčík, I. : Nádory obličiek, Bratislava, 2008, s. 274 – 278, ISBN 978-80-89192-95-3)

Kľúčové slovo(á):
:


neschopnosť prežívať radosť


 


 

:


neschopnosť prežívať radosť

Kľúčové slovo(á):
:


 


Animoterapií rozumíme terapii za pomoci zvířat (někdy také zooterapie). Jejím cílem je zprostředkovat pozitivní až léčebný kontakt se zvířaty lidem, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci (klientům). Tato nepříznivá situace klientům omezuje nebo úplně znemožňuje přirozený kontakt se zvířaty a obvykle také s přírodou a společností obecně. Animoterapie napomáhá ke zlepšení klientova zdravotního stavu, kvality života, osobnímu rozvoji klienta a/nebo jeho začlenění se do společnosti. Animoterapie se svou podstatou řadí mezi podpůrné metody ucelené rehabilitace. Zdroj: Michaela Freeman (výukové materiály)

Kľúčové slovo(á):
:


neschopnosť pacienta uvedomiť si svoje ochorenie alebo deficit


 

:

Antagonisti 5-HT3 receptorov sú triedou liekov, ktoré pôsobia na 5-HT3 receptor, podtyp receptora serotonínu, ktorý sa nachádza na terminálnom zakončení nervus vagus a v niektorých oblastiach mozgu. Takmer všetky lieky z tejto skupiny sú antiemetiká, používané v prevencii nauzey a vracania vyvolanej protinádorovou chemoterapiou a sú zlatý štandard v tejto liečbe.

:


Lieky ktoré majú anticholinergický účinok sa delia podľa účinnosti do 3 skupín. Najúčinnejšie lieky majú skóre 3, najslabšie 1. Medzi najúčinnejšie patrí atropín, paroxetín a amitriptilín. Do stredne účinnej skupiny patrí karbazepín, amantadín, cyproheptadín. Do skupiny so skóre 1 patrí aprazolam, diazepam, bupriopion, atenolol, metoprolol, izosorbid, kaptopril, amiodarón, chlortalidon, beklometazón, prednizon, ranitidín, chlorotalidon, kodeín, fentanyl, teofylín. Účinky jednotlivých liekov sa sumujú a súhrnné skóre 3 a viac je spojené s vyšším výskytom zmätenosti.  

Kľúčové slovo(á):
:

Antidotá sú heterogénna skupina látok, ktoré rôznymi mechanizmami rušia alebo znižujú účinok toxickej látky.

:


 


Estrogenní hormony se váží na estrogenní receptory v cytoplasmě buněk, vzniklý komplex pak působí a aktivuje některé geny v jádře buňky. Antiestrogeny jsou látky, které mají schopnost vyhledat estrogenní receptor a navázat se na něj - vytvořený komplex však není aktivní a buňku nestimuluje. Antiestrogen však brání estrogenu ve vazbě na receptor a tím stimulaci buňky.

Možno přirovnat k systému zámek = receptor a klíč = estrogen; antiestrogen je pak klíč se stejným profilem (je možno jej vsunout do zámku), ale má jiné zoubky (nelze jím otočit a tedy odemknout) - brání však vsunutí správného klíče. Antiestrogeny se uplatňují v léčbě karcinomu prsu, pokud jsou v něm prokázány hormonální receptory, a to u nemocných s potlačenou funkcí vaječníků, tedy po menopauze nebo chirurgické či radiační kastraci.
Kľúčové slovo(á):
:

Antigén je látka (najčastejšie bielkovina alebo zložitý polysacharid), ktorá je schopná v organizme navodiť imunitnú odpoveď (vrátane tvorby protilátok). Z pohľadu laboratórnej sérologickej diagnostiky je antigénom látka, ktorá reaguje s protilátkou in vitro. Pre navodenie imunitnej odpovede je obvykle potrebná celá veľká molekula, hoci. s antigénom reaguje len jeho malá zložka (epitop).

Kľúčové slovo(á):
:

Obvykle úsek bielkoviny (peptid), ktorý je rozpoznaný antigén viažúcim determinantom protilátky. V organizme je antigén pohltený fagocytmi (antigén prezentujúce bunky), ktoré pripravia z celej molekuly antigénu vlastný epitop. Ten, aby mohol byť ropoznaný receptormi buniek imunitného systému (T lymfocyty alebo B lymfocyty), musí byť nadviazaný na pomocnú molekulu HLA (pozri heslo). 

Kľúčové slovo(á):
:


Je liekmi navodené spomalenie vzniku fibrínového koagula. Používa sa v liečbe trombózy a na prevenciu tromboembolických komplikácií.

Kľúčové slovo(á):
:
Termínom antikoncepcia (kontracepcia) sa rozumie predchádzanie tehotnosti, ochrana pred oplodnením alebo kontrolovanie plodnosti za účelom zabránenia otehotneniu. Antikoncepcia (kontracepcia) znamená súhrnný názov pre metódy, ktoré bránia oplodneniu a tak zabraňujú vzniku neplánovaného tehotenstva. Slovo antikoncepcia v preklade znamená: anti - proti a concepcio - počatie.
:

Autoprotilátky, ktoré špecificky reagujú s mitochondriálnymi antigénmi. Buď na imunofluorescenčnom substráte (LKS alebo HEp2 bunka) alebo v inom teste (ELISA, imunoblot) s presne definovaným a izolovaným mitochondriálnym antigénom. 

:
Autoprotilátky, ktoré špecificky reagujú s jadrovými antigénmi buniek.[Buc, M. Autoimunita a autoimunitné choroby. Veda 2005, ISBN 80-224-0867-0]
:
Látka, ktorá brzdí proces oxidácie a v konečnom dôsledku aj aterómu. Patria sem betakarotén, vitamín C, E, Se, Zn Mn, flavonoidy a mnohé iné.
Kľúčové slovo(á):
:
látky neutralizující účinek volných radikálů. Svou činností přispívají k ochraně imunitního systému.
:


Najúčinnejšou liečbou vlhkej formy VPDM je anti-VEGF liečba. Dochádza k blokáde patologickej angiogenézy a zníženiu permeability ciev a tým  v mnohých prípadoch aj k zlepšeniu vízu.

Kľúčové slovo(á):
:

zabraňujúca vzniku krvnej zrazeniny

:
Antitrombotická terapie zahrnujíce terapii antiagregační a antikoagulační. Antiagregační látky ničí krevní destičky nebo inhibují jejich funkci. V prevenci ischemického iktu se antitrombotická terapie uplatňuje především v předcházení příhod aterotrombotické etiologie. Antikoagulační látky zásahem do koagulačního systému zabraňují vzniku a narůstání trombů. V prevenci ischemického iktu se antikoagulační terapie uplatňuje především v předcházení příhod emboligenní etiologie.
Available from: URL: 
Kľúčové slovo(á):
:
antimikrobiálne lieky používané v liečbe tuberkulózy
Kľúčové slovo(á):
:
antimikrobiálne lieky používané v liečbe tuberkulózy
Kľúčové slovo(á):
:

- antimikrobiálne lieky používané v liečbe tuberkulózy

Kľúčové slovo(á):
:
artéria poplitea
:

Antigén prezentujúce bunky (APC) sú bunky, ktoré sú schopné zachytávať antigén (alergén) in vitro a prezentovať ho T-lymfocytom. APC majú receptor s vysokou afinitou pre imunoglobulín E (IgE) a receptor pre Toll like R4 (R-TLR4), ktorý spúšťa indukciu regulačných molekúl, t.j. transkripčného faktoru Beta a interleukínu 10 (TGFB, IL-10) a podporuje vývoj CD4+T-lymfocytov, ktoré produkujú interferón gama (INFgama).

Kľúčové slovo(á):
:


argón plazma koagulácia - použitie elektrického oblúka v prostredí argónového plynu

Kľúčové slovo(á):
:

Najčastejšia zápalová náhla príhoda brušná, ktorá postihuje apendix vermiformis.

Kľúčové slovo(á):
:
Apnoe je definované ako zástava dýchania trvajúca najmenej 20 sekúnd alebo každé zastavenie dýchania (bez ohľadu na trvanie) sprevádzané bradykardiou, cyanózou, hypotóniou. Incidencia je nepriamo úmerná gestačnému veku – u HNN je vyššia (4 % až 7 %) porovnaním s menej ako 0,1 % u donosených novorodencov.
Predispozícia HNN k apnoe je spojená s nezrelosťou dychového centra v mozgu, zníženým tonusom svalov udržujúcich priechodnosť horných dýchacích ciest, nezrelými receptormi pľúc s následnou paradoxne zníženou vnímavosťou chemoreceptorov na hyperkapniu pri hypoxii (skôr apnoe ako hyperventilácia), atď.
Kľúčové slovo(á):
:
je elektronický prístroj na sledovanie dychovej aktivity, používaný okrem iného v prevencii SIDS
:
naprogramovaná bunková smrť
Kľúčové slovo(á):
:

Zápal červovitého prívesku slepého čreva ako jedna z najčastejších príčin NPB , ktorá si vyžaduje chirurgickú intervenciu

Kľúčové slovo(á):
:

aktivovaný parciálny tromboplastínový čas

:

Ativovaný Parciálny Tromboplastinový Čas

:

- druhé štádium HIV infekcie, charakterizované poklesom CD 4 lymfocytov pod 500/µl, ale nie menej než 200/µl, a prítomnosť aspoň jedného z definovaných ochorení kategórie 2.

Kľúčové slovo(á):
:


Acute Respiratory Distress Syndrome

:


Argyll Robertsonův syndrom  – neurologický soubor příznaků, které se rozvíjejí při poškození pupilokonstrikčních a pupilodilatačních vláken v místě jejich společného průběhu horní část mezencefala a proximální konec akveduktu. Syndrom zahrnuje tyto příznaky 1. zánik přímé a konsenzuální fotoreakce 2. zachování reakce zornic na pohled do blízka 3. mióza až špendlíkové zorničky nemusí být 4. anizokorie 5. částečná dilatace zorniček na atropin. 

:


iniciativa zdůrazňující komplexní pojetí alergického  onemocnění jednotných dýchacích cest v diagnostice i léčbě

:
artéria zásobujúca arteriálnou krvou pravé kolon
Kľúčové slovo(á):
:
Artéria zásobujúca arteriálnou krvou pravé kolon
Kľúčové slovo(á):
:
Skrátené skupinové pomenovanie pre všetky organicky (štruktúrne) podmienené choroby artérií, pri ktorých cievna stena tvrdne a hrubne. Do skupiny artérioskleróz patria štyri samostatné nozologické jednotky: ateroskleróza; arterioloskleróza; diabetická angiopatia; Monckebergova mediokalcinóza
Kľúčové slovo(á):
:


v detskom veku sa definuje ako vzostup systolického a diastolického krvného tlaku nad 95. percentil hodnoty pre daný vek, pohlavie a výšku

Kľúčové slovo(á):
:
Podľa teórie založenej na veľkosti lumenu artérií („artery size hypothesis“) postihuje síce ateroskleróza ako generalizované ochorenie simultánne všetky artérie, avšak ku klinickým prejavom postihnutia jednotlivých orgánov nedochádza súčasne, pretože artérie rôznych orgánov majú rôzny kaliber (až pri stenóze artérie o viac ako 50 %).

Symptómy vzniknú najskôr pri významnom zúžení menších artérií a teda ED (ako prejav zúženia penilných artérií s najmenším lúmenom 1–2 mm) by mala časovo predchádzať vzniku anginy pektoris, ako prejavu zúženia koronárnych artérií s väčším lúmenom 3–4 mm.
Kľúčové slovo(á):
:
Podľa teórie založenej na veľkosti lumenu artérií („artery size hypothesis“) postihuje síce ateroskleróza ako generalizované ochorenie simultánne všetky artérie, avšak ku klinickým prejavom postihnutia jednotlivých orgánov nedochádza súčasne, pretože artérie rôznych orgánov majú rôzny kaliber (až pri stenóze artérie o viac ako 50 %).

Symptómy vzniknú najskôr pri významnom zúžení menších artérií a teda ED (ako prejav zúženia penilných artérií s najmenším lúmenom 1–2 mm) by mala časovo predchádzať vzniku anginy pektoris, ako prejavu zúženia koronárnych artérií s väčším lúmenom 3–4 mm.
Kľúčové slovo(á):
:
zápal kĺbu definovaný prítomnosťou objektívnych príznakov zápalu, medzi ktoré patria: opuch, bolesť, obmedzený rozsah pohybu a zvýšená teplota kože nad postihnutým kĺbom
:

zápal kĺbu, kĺbov

 

Kľúčové slovo(á):
:

Znesenie kĺbnych povrchov a znhybnenie kĺbu v novom postavení. Jedna zo základných techník na riešenie patológie periférnych kĺbov. 

Kľúčové slovo(á):
:


 


Artrodeza je ztužení kloubu, prováděné pro destrukci kloubního povrchu (nejčastěji poúrazovou), která vede k bolestivému pohybu v kloubu.

Kľúčové slovo(á):
:
American Society for Gastrointestinal Endoscopy
Kľúčové slovo(á):
:
Asistovaná reprodukcia (AR) je multidisciplinárny medicínsky odbor, ktorý má za cieľ pomôcť neplodnému páru počať a donosiť plod. Je súčasťou reprodukčnej medicíny, vyžaduje spoluprácu viacerých odborníkov, hlavne gynekológov-pôrodníkov, embryológov, andrológov, genetikov a imunológov.
Kľúčové slovo(á):
:
Antistreptolyzín O
:


Asociácia pôrodníckych komplikácií s hodnotami sérových markerov vyplýva z hodnotenia výsledkov gravidít u tehotných žien, ktoré podstúpili prenatálny biochemiický skríning na zisťovanie rizika aneuploidií, tzv. skríning Downovho syndrómu. Zistilo sa, že hladina nameraného markera alebo viacerých markerov nejako súvisí s výsledkom gravidity čo do rizika pôrodníckej komplikácie. Najčastejšie sa predpokladajú súvislosti hodnôt niektorých markerov s týmito pôrodníckymi komplikáciami: intrauterínna rastová reštrikcia, predpôrodné krvácanie, abrupcia placenty, predčasný pôrod, fetálne úmrtie, spontánny potrat, gestačná hypertenzia s/bez proteinúriou, oligohydramios, perinatálna  morbidita, nízka pôrodná hmotnosť plodu. Miera tejto súvislosti je rôzna.

Kľúčové slovo(á):
:

studie, která testuje vztah mezi konkrétní alelou, genotypem nebo haplotypem (souborem úzce vázaných genotypů) a onemocněním.

Kľúčové slovo(á):
:


 


Neprítomnosť ejakulátu.

Kľúčové slovo(á):
:

vdýchnutie, nasatie. Napr: aspirácia (vdýchnutie) cudzieho telesa. Aspirácia (odsatie) sekrétu z dýchacích ciest.

Kľúčové slovo(á):
:

vdýchnutie cudzích telies ev. žalúdočného obsahu do priedušnice

Kľúčové slovo(á):
:


Aspirínová intolerancia znamená intoleranciu nesteroidných antiflogistík a analgetík a je z liekových intolerancií relatívne najčastejšia. Súvisí s genetickým polymorfizmom kľúčového génu pre syntézu kyseliny arachidónovej.

Kľúčové slovo(á):
:


Intradermálny test s autológnym sérom pacienta trpiacim na chronickú spontánnu urtikáriu, ktorý slúži ako nepriamy dôkaz prítomnosti autoprotilátok proti vysokoafinitnému receptoru pre IgE

:


 


Málo pohyblivé spermie.


 

Kľúčové slovo(á):
:
Je chronické zápalové ochorenie dýchacích ciest s účasťou mastocytov, eozinofilov a iných zápalových bunkových elementov. U vnímavých jedincov symptómy združené so zvyčajne reverzibilnou, variabilnou obštrukciou dýchacích ciest a s BHR.
Kľúčové slovo(á):
:
Je chronické zápalové ochorenie dýchacích ciest s účasťou mastocytov, eozinofilov a iných zápalových bunkových elementov. U vnímavých jedincov symptómy združené so zvyčajne reverzibilnou, variabilnou obštrukciou dýchacích ciest a s BHR.
Kľúčové slovo(á):
:

Chronické zápalové ochorenie dýchacích ciest následkom inhalácie látok pracovného prostredia, pri ktorom majú význam žírne bunky a eozinofily. Zápal zvyšuje hyperreaktivitu priedušiek, ktorej výsledkom sú prejavy bronchiálnej obštrukcie,  reverzibilnej spontánne alebo vplyvom liečby

Kľúčové slovo(á):
:

Priedušková astma je chronické zápalové ochorenie dolných dýchacích ciest s aktívnou účasťou rôznych buniek imunitného systému (dendritových buniek, lymfocytov, eozinofilov, neutrofilov, mastocytov), aj štruktúrových buniek (epitelové a hladké svalové bunky, fibroblasty, endotélie), pričom zápal vedie k hyperreaktivite priedušiek. Výsledkom sú klinické prejavy v zmysle opakujúcich sa epizód dýchavice a piskotov, tiesne na hrudníku a kašľa, zvlášť v noci a nad ránom. Symptómy sa zvyčajne združujú s variabilnou obštrukciou, ktorá je reverzibilná buď spontánne alebo vplyvom liečby, spočiatku úplne, neskôr s istým stupňom ireverzibility.

Kľúčové slovo(á):
:


Astma je chronické ochorenie charakterizované reverzibilnou obštrukciou dýchacích ciest, imitáciou prietoku vzduchu a bronchospazmom.

Kľúčové slovo(á):
:
forma myelómu, ktorej laboratórna a klinická charakteristika umožňuje jej observáciu bez potreby liečby.
:
artéria tibialis anterior
:

vzplanutí choroby, projevující se klinickými příznaky, ataka trvá různě dlouho (několik týdnů až měsíců)

Kľúčové slovo(á):
:

vzplanutí choroby, projevující se klinickými příznaky, ataka trvá různě dlouho (několik týdnů až měsíců)

Kľúčové slovo(á):
:
Antibiotiká
:


Ateroskleróza je chronické zápalové ochorenie, charakterizované léziami stien artérií obsahujúcimi cholesterol, elementy spojivového tkaniva a infiltráty buniek imunitného systému. Zodpovedá za hlavné príčiny mortality, ICHS a cerebrovaskulárne ochorenia.

Kľúčové slovo(á):
:


Příčinou vzniku je laxicita nebo špatný vývin ligament, anomálie C2 a časté degenerativní změny obratlů. Vyskytuje se u 10 - 30 % pacientů s Downovým syndromem, 1  -2 % jsou symptomatické. Díky AA instabilitě dochází k posunu C1/C2 s následným útlakem míšních kořenů, míchy a možným rozvojem cervikální myelopatie a z toho vyplývající ložiskové neurologické symptomatiky. Může rovněž docházet k  útisku vertebrální tepny s příznaky vertebrobasilární insuficience.

Kľúčové slovo(á):
:

(grécky α-τôπος, na nesprávnom mieste) dedične podmienená abnormálna precitlivelosť včasného typu na určitý alergén alebo skupinu alergénov. Jej podstatou je zvýšená protilátková odpoveď v triede IgE, čo má za následok, že v tkanive prebehne odpoveď uvoľnením mediátorov anafylaxie už na veľmi nízke dávky alergénu, tvorba špecifických IgE protilátok pretrváva abnormálne dlho aj bez ďalšej stimulácie alergénom.

Kľúčové slovo(á):
:
artéria tibialis posterior
:


Adenozíntrifosfát-je dôležitý nukleozidtrifosfát, ktorý sa skladá z adenozínu a troch fosfátov naviazaných na 5´uhlíku. Je kritický ore funkciu buniek. Pri jeho rozklade dochádza k uvoľneniu veľkého množstva energie, ktorá sa využíva vo všetkých typoch bunkových procesoch (vrátane signálnych dráh).  

Kľúčové slovo(á):
:

Kyselina all-trans-retinová (ATRA) Kauzálny liek v liečbe AML podtyp M3, dôležitá pre rast a diferenciáciu buniek. Porucha receptora pre kyselinu retinovú zastaví vyzrievanie leukocytov na úrovni promyelocytu.

 

Kľúčové slovo(á):
:
ATRA je prírodný metabolit retinolu a patrí do triedy zlúčenín známych ako retinoidy, ktoré sú štrukturálne blízke vitamínu A. Intracelulárnou oxidáciou retinoidov, ktoré sa resorbovali v gastrointestinálnom trakte, vzniká all-trans retinová kyselina.

Citované z: Barbui T., Finazzi G., Falanga A. The impact of all-trans-retinoic acid on the coagulopathy of acute promyelocytic leukemia. Blood. 1998. 91, s. 3093-3102
Kľúčové slovo(á):
:


Vrodená vývojová chyba nezlúčiteľná so životom. Prerušenie spojenia horného tráviaceho traktu so žalúdkom. Terapia vyslovene chirurgická, má viac možností.

Kľúčové slovo(á):
:
zpevnění
:
operačné zväčšenie objemu mechúra všitím upravenej exkludovanej časti žalúdka alebo tenkého alebo hrubého čreva hlavne u pacientov s neovládateľnou, výraznou detrúzorovou instabilitou a/alebo nízkou mechúrovou rozťažiteľnosťou a/alebo nízkou kapacitou.
Kľúčové slovo(á):
:
náhla neschopnosť močiť napriek pocitu plného alebo preplneného mechúra
Kľúčové slovo(á):
:

Precizuje aurikuloterapiu používaním ušnej geometrie, aurikulokardiálneho reflexu, laterality cielených frekvencií, vrstiev ušnice, riadiacich a biotických bodov atď.

Kľúčové slovo(á):
:

precizuje aurikuloterapiu používaním ušnej geometrie, aurikulokardiálneho reflexu, laterality cielených frekvencií, vrstiev ušnice, riadiacich a biotických bodov atď.

:

alebo aj akupunktúra ušnice je najdôležitejší, najpodrobnejšie rozpracovaný a v praxi najviac používaný mikrosystém. Vychádza z nahromadených empirických a klinických experimentálnych poznatkov o projekčných oblastiach na ušnici. Tieto predstavujú dôležité recepčné a informačné oblasti kde sa projikujú jednotlivé orgány a orgánové systémy a aktivizujú sa v prípade odchýlky od normálneho rovnovážneho stavu. Z projekčných bodov na ušnici možno spätne regulatívne ovplyvňovať orgánové funkcie v zmysle normalizácie ich funkcie.

:

alebo aj akupunktúra ušnice je najdôležitejší, najpodrobnejšie rozpracovaný a v praxi najviac používaný mikrosystém. Vychádza z nahromadených empirických a klinických experimentálnych poznatkov o projekčných oblastiach na ušnici. Tieto predstavujú dôležité recepčné a informačné oblasti kde sa projikujú jednotlivé orgány a orgánové systémy a aktivizujú sa v prípade odchýlky od normálneho rovnovážneho stavu. Z projekčných bodov na ušnici možno spätne regulatívne ovplyvňovať orgánové funkcie v zmysle normalizácie ich funkcie.

:

Jedná se o imunopatologický stav, který může mít přechodnou podobu nebo podobu postupně progredujícího poškozování tkáně nebo orgánu. Probíhá vždy formou poškozujícího zánětu. Autoimunitní choroby jsou vyvolány autoagresivními procesy a klinické projevy se odvíjí od toho, který orgán nebo tkáň jsou ničeny.Autoreaktivita se používá pro označení fyziologických autoimunitních procesů, které jsou nutnými prostředky k udržení homeostázy a nevyvolávají poškození.  

Upraveno podle books.google.cz/books?isbn=8024711966...Miroslav Ferenčík - 2005 - Medical - 236 str.

Kľúčové slovo(á):
:


Jedná se o imunopatologický stav, který může mít přechodnou podobu nebo podobu postupně progredujícího poškozování tkáně nebo orgánu. Probíhá vždy formou poškozujícího zánětu. Autoimunitní choroby jsou vyvolány autoagresivními procesy a klinické projevy se odvíjí od toho, který orgán nebo tkáň jsou ničeny. Autoreaktivita se používá pro označení fyziologických autoimunitních procesů, které jsou nutnými prostředky k udržení homeostázy a nevyvolávají poškození.

Kľúčové slovo(á):
:
Veľmi jemná fluorescencia normálneho tkaniva vznikajúca prítomnosťou elastínu, aromatických aminokyselín a prekurzorov alebo produktov melanínu v koži po ožiarení UV svetlom.
Kľúčové slovo(á):
:
Autofluorescencia je jav, kedy vyšetrovaná štruktúra vykazuje fluorescenciu ešte pred podaním farbiva (pri fluoresceínovej angiografii sietnice). Autofluorescencia je typická pre drúzy terča zrakového nervu či astrocytárny hamartóm sietnice.
Kľúčové slovo(á):
:

Autofluorescencia je prirodzená fluorescencia biologických materiálov. Citované z: Lakowicz J.R. Principles of Fluorescence Spectroscopy. 3rd edition. 2006, ISBN-13: 978-0387-31278-1. [online] [Citované: 2012-01-11] http://en.calameo.com/read/0002173813fa4fea46d78

:

 

Je charakterizovaná pomalým inspíriom, pauzou na vrchole, pomalým, dlhým expíriom pootvorenými ústami. V záverečnej fáze sa hlien evakuuje z dýchacích ciest.

 

Kľúčové slovo(á):
:
Schopnosť imunitného systému rozpoznávať antigény vlastných tkanív a reagovať s nimi.
[ Hořejší, V., Bartuňková, J. Základy imunologie. Triton 2002, ISBN 80-7254-215-X ]
:

Schopnosť imunitného systému rozpoznávať antigény vlastných tkanív a reagovať s nimi. 

:


imunopatologický proces, pri ktorom vzniká neregulovaná imunitná odpoveď na autoantigény. Za fyziologických podmienok je táto odpoved utlmená alebo sa uskutočňuje len za regulačným účelom, takže jej produkty nepoškodzujú vlastné tkanivá a bunky na ktorých sa nachádzajú príslušné autoantigény. Poškodzujúce autoimunitné reakcie vznikajú pri nadmernej reaktívnosti imunitného systému zapríčinenej poruchami v imunitnej homeostáze (rovnováha medzi povzbudzujúcimi a tlmivými faktormi) a vtedy sa označujú ako autoagresívne reakcie. Vyvolávajú autoimunitné choroby.

Kľúčové slovo(á):
:
Poškodenie tkaniva alebo orgánu na podklade autoimunitnej reakcie.
[Hořejší, V., Bartuňková, J. Základy imunologie. Triton 2002, ISBN 80-7254-215-X]
:

Poškodenie tkaniva alebo orgánu na podklade autoimunitnej reakcie.

:

je ochorenie spôsobené hyperaktívnou imunitnou odpoveďou organizmu proti substanciám a tkanivám normálne prítomnými v tele. 

Kľúčové slovo(á):
:
skupina primárnych porúch vrodenej imunity
:


Autológny kožný transplantát je transplantát kože z darcovského miesta na donorské miesto u toho istého jedinca.

Kľúčové slovo(á):
:


Automatické externé defibrilátory sú zložité, spoľahlivé, počítačom riadené zariadenia, ktoré používajú hlasové a zrakové výzvy na vedenie laických záchrancov a zdravotníckych záchranárov za účelom bezpečného vykonania defibrilácie u pacientov so zastavením obehu.

Kľúčové slovo(á):
:

Autoprotilátka je protilátka rozpoznávajúca telu vlastný antigén (ako keby bol cudzorodý, non-self). V zdravom organizme (za fyziologických podmienok) sa autoprotilátky proti telu vlastným antigénom (self) nevyskytujú vôbec, alebo aspoň nie v množstve, ktoré by mohlo poškodiť vlastné bunky a orgány.

Kľúčové slovo(á):
:


Autoprotilátka reagujúca s antigénom(mi) telu vlastných tkanív alebo orgánov je prítomná v krvnej plazme pri autoimunitných chorobách. Tvorba autoprotilátok je súčasťou širšej autoimunitnej odpovede (autoagresívnej odpovede), sprostredkovanej mediátorovými ako aj cytotoxickými T lymfocytmi a spojenej so zápalovou reakciou navodenou cytokínmi. Terčom autoprotilátok môžu byť proteohormóny, rozličné bunkové receptory alebo signálne molekuly, enzýmy, organely v bunkovej cytoplazme (mitchondrie, lyzozómy), antigény bunkových jadier ako sú RNA viažuce proteíny, históny, dsDNA a v neposlednej miere polymérne proteíny svalového tkaniva a väziva, napr. myozín, aktín a iné (citované podľa Kyttaris V, Tsokos GC. Tolerance, Autoimmunuity and Autoinflammation. 767-798. In: Bellanti JA, Escobar-Gutierez A,Tsokos GC (eds.) Immunology IV. Clinical applications in Health and Disease.Bethesda, MD, USA: I Care Press. 2012).


 


Za fyziologických okolností sú bunky imunitného systému tolerantné k telu vlastným antigénom. Imunitná tolerancia je výsledkom selekčného mechanizmu navodeného v týmuse, pri ktorom sa eliminujú T bunky, ktoré by mohli byť stimulované telu vlastnými antigénmi. Bunky vlastného tela zanikajúce apoptózou sú odstraňované vyvážene regulovanou autoimunitnou odpoveďou, ktorá sa označuje ako autoreaktivita. Pri nej je tvorba autoprotilátok minimálna; ich hladina v plazme nie je detegovateľná, lebo sa priebežne vychytajú na príslušný antigén.


 


Po prelomení autoreaktivty (napríklad mechanizmom napodobnenia antigénu infekčným agensom alebo v dôsledku poruchy Treg buniek) však nastáva veľmi výrazná autoagresívna imunitná odpoveď, ktorá vedie k rozvoju autoimunitného ochorenia (citované podľa Lukáč J, Cebecauer L, Rovenský J: Imunitný systém a autoimunita. 26-32. In: Lukáč J a kol. Systémové choroby spojivového tkaniva, systémové autoimunitné choroby. Piešťany: PN Print, 2010).

Kľúčové slovo(á):
:
Protilátky (cirkulujúce alebo tkanivové), ktoré špecificky reagujú s antigénmi vlastných tkanív. [Buc, M. Autoimunita a autoimunitné choroby. Veda 2005, ISBN 80-224-0867-0]
:

Protilátky (cirkulujúce alebo tkanivové), ktoré špecificky reagujú s antigénmi vlastných tkanív. 

:


lymfocyty, ktoré sú namierené proti vlastným antigénnym štruktúram jedinca 

:

transplatace vlastní tkáně nebo orgánu na jiné místo v těle

:

zachovná operácia pri ťažkej traume sleziny/IV.št./

Kľúčové slovo(á):
:


operačný výkon, pri ktorom sa vykoná excízia (explantácia) srdca, odstránenie nádoru srdca ex vivo, rekonštrukcia a reimplantácia srdca

Kľúčové slovo(á):
:

Štep príjemcovho tkaniva.

Kľúčové slovo(á):
:


 


Ak je dominantná alela D v populácii veľmi zriedkavá, ako je to často prípad genetických chorôb, je takmer isté, že jedinec dominantného fenotypu je heterozygot Dd, a teda všetky manželstvá sú typu Dd × dd. Jedná sa predovšetkým o mutácie základných bielkovín morfologicko-štruktúrneho charakteru, bielkovín vo funkcii biologických nosičov a receptorov bunky, zriedka nimi bývajú bielkoviny enzýmového charakteru.


Typickými znakmi autozómovo dominantne dedičného znaku v rodokmeni sú:


 • vertikálny prenos v rodokmeni (postihnuté dieťa má postihnutého rodiča) cez viac generácií

 • pravdepodobnosť postihnutia potomka postihnutého rodiča 0,5

 • pravdepodobnosť postihnutia potomka ak sú obaja rodičia postihnutí 0,75

 • podiel postihnutých žien a mužov je rovnaký

 • prenos do ďalšej generácie cez obidve pohlavia


Niekedy je komplikáciou pri hodnotení typu dedičnosti AD poruchy variabilná expresivita a neúplná penetrancia znaku. V prvom prípade sa jedná o rozličný kvalitatívny a kvantitatívny prejav znaku u jedincov s rovnakým genotypom. Druhý prípad súvisí s prejavom znaku u jedincov s rovnakým genotypom len v niekoľkých percentách prípadov, príp. so začiatkom prejavov v odlišnom veku. Ak sa choroba prejaví vždy, jedná sa o 100% penetranciu. Najčastejšou príčinou oboch stavov je heterozygotná konštitúcia (typická pre AD choroby), vplyv iných génov alebo prostredia. Oba termíny tak v podstate vyjadrujú len naše nedostatočné vedomosti o etiológii a spôsobe dedičnosti daného znaku.

Kľúčové slovo(á):
:


nejčastější dědičné onemocnění ledvin končící často selháním ledvin okolo 5. - 6. decenia, četné afunkční váčky v ledvinách.

Kľúčové slovo(á):
:
ochorenie vyvolané druhom Mycobacterium avium
:

Vytržení kořene z míchy v případě těžkého trakčního poranění. Nejčastěji jsou postiženy úrovně C8 a Th1, v bederní oblasti je vzácná. 

Kľúčové slovo(á):
:


Úplné vyražení zubu ze zubního lůžka.

Kľúčové slovo(á):
:

operovanie pri vedomí pacienta - umožňuje vyhnúť sa poškodeniu kôrových centier a v súčasnosti je najdokonalejšou metódou prevencie pooperačného neurologického deficitu
Kľúčové slovo(á):
:


osový, združený podľa osi, v smere osi.


 

Kľúčové slovo(á):
:


osový, združený podľa osi, v smere osi.


 

Kľúčové slovo(á):
:

Je svetlý až tmavozelený minerál zo skupiny kremičitanov, ktorý sa v prírode vyskytuj v šiestich formách, napr. amozid, krokydolit, tremolit, antofylit. V tejto skupine práve amozid a krokydolit sú hlavnými karcinogénmi v patogenéze malígneho mezoteliómu.


 

Kľúčové slovo(á):
:


 


Neprítomnosť spermií v ejakuláte.

Kľúčové slovo(á):

B

:

Lymfatická bunka, závislá od bursa Fabricii (tvorí samostatný orgán u vtákov), ktorá zodpovedá za tvorbu protilátok. Po stimulácii antigénovým epitopom prostredníctvom povrchového receptora BCR (B cell receptor) sa spustí proces proliferácie špecifického klonu B buniek, ktoré sa menia na plazmatické bunky, produkujúce práve potrebný druh protilátky. 

Kľúčové slovo(á):
:

klasický obraz v škále od bielej po čiernu

Kľúčové slovo(á):
:

kontrola ledviny před samotnou operací, eventuelně úprava jejích poměrů

:

  

Přípravky, které označujeme jako bakteriální imunomodulátory, patří do větší skupiny imunomodulačních preparátů, které souhrně označujeme jako imunomodulátory bakteriálního původu nebo bakteriální imunomodulátory. Tyto termíny se používají posledních 20 - 30 let, dříve se spíše používal termín bakteriální vakcíny. Jedná se o přípravky vyrobené z usmrcených a různě opracovaných bakteriálních těl nebo některých jejich částí (bakteriální stěny, organely).

Kľúčové slovo(á):
:


Spirochéty jsou gramnegativní bakterie s charakteristickým tvarem dlouhé, štíhlé spirály. Jsou pohyblivé, chemoheterotrofní, anaerobní a vesměs volně žijící. Známe i patogenní druhy.

Kľúčové slovo(á):
:

prítomnosť choroboplodných zárodkov v krvi

Kľúčové slovo(á):
:

prítomnosť baktérií v krvi potvrdená kultivačným vyšetrením (hemokultúrou). Bakteriémia (bakterémia) môže byť prechodná.

Kľúčové slovo(á):
:
Spôsob merania množstva, ktoré človek vyfajčil počas dlhého časového obdobia. Výpočet je násobením počtu krabičiek cigariet vyfajčených denne počtom rokov, počas ktorých človek fajčil. Napríklad, 1 balíčko-rok sa rovná fajčeniu 20 cigariet (1 balíček) denne počas 1 roka, alebo 40 cigariet denne počas polroka, atď.
Jeden balíčko-rok sa rovná 365 balíčkom cigariet.
Citované z: Pack year. Wikipedia, the free encyclopedia. http://en.wikipedia.org/wiki/Pack_year
(citované 15.09.2011
Kľúčové slovo(á):
:

Balneológia je náuka o liečbe prírodnými liečivými zdrojmi, ich účinkoch na ľudský organizmus a o kúpeľných liečebných metódach (Jandová, 2009). Balneoterapia je liečba prírodnými liečivými zdrojmi, t.j. prírodnými minerálnymi vodami, plynmi, peloidmi a klimat. faktormi pod lekárskym vedením za účelom obnovy funkcií organizmu (Jandová, 2009).

Kľúčové slovo(á):
:
definujeme ju ako liečbu prírodnými liečivými zdrojmi, t.j. prírodnými minerálnymi vodami, plynmi, peloidmi a klímou. Je súhrnom konkrétnych liečebných postupov užívaných v mieste príslušného prírodne liečivého zdroja pod lekárskym vedením za účelom úzdravenia, či optimalizacie reštitúcie funkcií organizmu Ide o aplikáciu intervalového - repetitívneho dózovaného prírodne fyzikálne chemického podnetu na kožu a sliznice i s ovplyvnením zmyslových orgánov, autonómne nervovej sústavy, so stimuláciou limbického systému.

(Citované z: JANDOVÁ D, Balneologie, Grada 2009, str.6 ISBN 978 80 247-2820-9)
Kľúčové slovo(á):
:


Mechanický spôsob endoskopickej hemostázy – elastické ligatúry, keď môžeme aplikovať na pažerákové varixy, resp. aj na iné lézie v hornej časti tráviaceho traktu elastické ligatúry.

Kľúčové slovo(á):
:

metóda využívajúca umelo vyvolaný podtlak v bankách s objemom od 30 do 70 ml.  Vákuum v banke sa vytvorí pri spotrebovaní kyslíka plameňom keď do vnútra banky zasunieme napr. horiacu vatu. Banka sa potom rýchlo priloží na kožu, ktorá sa predtým potrie  slabou vrstvou  vazelíny alebo oleja. Dĺžka aplikácie baniek  je od 15 do 20 minút.

:

metóda využívajúca umelo vyvolaný podtlak v bankách s objemom od 30 do 70 ml.  Vákuum v banke sa vytvorí pri spotrebovaní kyslíka plameňom keď do vnútra banky zasunieme napr. horiacu vatu. Banka sa potom rýchlo priloží na kožu, ktorá sa predtým potrie  slabou vrstvou  vazelíny alebo oleja. Dĺžka aplikácie baniek  je od 15 do 20 minút.

:

Chirurgický spôsob liečby morbídnej obezity

Kľúčové slovo(á):
:

 - je patologická kombinácia tkanivových zmien, ktorá sa prejavuje bulóznou chorobou kože typu epidermolysis bullosa, nechtovými abnormitami a najmä lokalizovaným chýbaním rozlične veľkých ostrovčekov kože. Ide o extrémne zriedkavé, autozómovo dominantné ochorenie. Jeho podstatou je mutácia v chromozóme 3, v exóne 73 COL7A1, spôsobujúca u postihnutých jednotlivcov nahradenie arginínu glycínom v „triple-helical domain" kolagénu typu VII. 

 

 
Kľúčové slovo(á):
:

Je  stimulácia zraku, sluchu, čuchu, chuti a hmatu systematickým spôsobom. Stimulujeme dotykom, polohovaním, rečou, kontaktným dýchaním, stimuláciou slinných žliaz, pier, čuchu, zvukovými podnetmi, hudbou a pod.

Kľúčové slovo(á):
:
základní stavební kámen DNA. DNA obsahuje čtyři různé typy bází, vždy dvě a dvě jsou komplementární (adenin s tyminem a cytosin s guaninem) a párují se v DNA. Tři báze za sebou tvoří kód pro aminokyselinu bílkoviny
:
je pre hráča častým problémom a môže byť podkladom recidívy. Ide o túžbu zahrať si alebo „zatipovať“. Baženie sa zvýrazňuje v čase stresu, ale je aj zdrojom stresu, vedie k vyššej srdcovej frekvencii a k zníženiu kožného galvanického odporu, čo sú periférne známky stresu, motivuje k hre a zároveň je (vďaka tejto motivácii) zdrojom stresogénneho konfliktu s hodnotami abstinencie.
Kľúčové slovo(á):
:
Bazocelulární karcinom je pomalu rostoucí lokálně agresivní epiteliální nádor, histologicky tvořený palisádovitě uspořádanými bazaloidními buňkami. Bazocelulární karcinom zakládá metastázy zcela výjimečně. Citované z Reifenberg J, Ruzicka T. Basal cell carcinoma, 1348-56. In: Braun-Falco´s Dermatology, 2009.
Kľúčové slovo(á):
:
Bazalióm (bazocelulárny karcinóm) je najčastejšie sa vyskytujúcim nádorom v oblasti okolia oka, mihalníc a vnútorného kútika (dg. C44.1). Najvyšší výskyt zaznamenávame po 50-tom roku života. Najčastejšie sa diagnostikuje v prvom a druhom štádiu (T1, T2), keď je ešte možné chirurgickou liečbou dosiahnuť dobré kozmetické výsledky. Tumory prerastajúce v celej hrúbke mihalnice sa môžu ešte vo väčšine prípadov úspešne riešiťresekciou celej mihalnice. V štádiu T3 pri prerastaní procesu do orbity a dutín dochádza k deštrukcii a strate oka, v niektorých prípadoch je nutná až exenterácia orbity alebo rozsiahlejšie radikálne výkony.
Kľúčové slovo(á):
:

vyšetruje aktivačné markery na povrchu degranulovaných bazofilov.

:

 – zahŕňa poruchy s bipolárnymi črtami, ale nespĺňajúcimi kritériá pre jasne vyjadrenú BAP (podľa DSM-IV).

Kľúčové slovo(á):
:

 

je starší postup v menežmente karcinómu prostaty, kedy po diagnostike sa čaká až do objavenia symptómov z lokálnej progresie (mikčné obtiaže) alebo z metastatického postihnutia (bolesti) a následná liečba je len paliatívna (transuretrálna resekcia prostaty, hormonálna liečba)

 

Kľúčové slovo(á):
:
Bronchiektázie
:

 

 

je vaskulitída postihujúca kožu, sliznice, oči a CNS. Ide o systémovú vaskulitídu neznámeho pôvodu, ktorá je charakterizovaná opakovanou tvorbou ulcerácii v dutine ústnej a v oblasti pohlavných orgánov s postihnutím očí, kĺbov, kože, ciev a nervového systému. Je pomenovaná podľa tureckého lekára Hulusi Behçeta, ktorý ju opísal v roku 1937.

 

Kľúčové slovo(á):
:
ide o dysplastické zmeny v prsníkoch s histologickým nálezom zväzivovatenia, a zmnoženie žliazok, cystických zmien a zmien okolo mliekovodov. Jedná sa o prestrelenú fyziologickú odpoveď na meniace sa hormonálne prostredie v období života ženy, kedy začína involúcia prsníka, t.j. medzi 30 - 35. rokom života. Vznikajú väzivové tkanivá, ktoré nazývame fibrózna mastopatia, prípadne sa tvorí veľké množstvo malých cýst, ktoré sa odborne nazývajú cystická mastopatia. Niekedy dochádza k ich kombinácii a tento stav označujeme ako fibrocystická mastopatia. Ide o nezhubné, často bolestivé zmeny v parenchýme prsnej žľazy, ktoré majú byť pravidelne sledované, v prípade podozrenia na ťažšie zmeny, resp. pri ťažšej interpretácii nálezu zobrazovacieho vyšetrenia sa má vykonať buď punkčná biopsia alebo malá excízia na histologické vyšetrenie.
Kľúčové slovo(á):
:
Benígna prostatická hyperplázia (BPH) je zväčšenie prostaty v úzkom vzťahu so starnutím
Kľúčové slovo(á):
:
histologický základ pre diagnózu BPE (benign prostatic enlargement), ktorá môže viesť k BOO (benign prostatic obstruction), ktorého dôsledkom sú LUTS (lower urinary tract symptoms)
Kľúčové slovo(á):
:


Benígna hyperplázia prostaty (BHP) je nezhubné zväčšenie prostatickej žľazy vznikajúce v procese starnutia, ktorého výsledkom môžu, ale nemusia byť poruchy močenia (tzv. LUTS – lower urinary tract symptoms). BPH je načastejšie benígne nádorové ochorenie u mužov – tvorí až 80 % z chorôb prostaty

Kľúčové slovo(á):
:


Benígna hyperplázia prostaty (BHP) je nezhubné zväčšenie prostatickej žľazy vznikajúce v procese starnutia, ktorého výsledkom môžu ale nemusia byť poruchy močenia (tzv. LUTS – lower urinary tract symptoms). BPH je načastejšie benígne nádorové ochorenie u mužov – tvorí až 80 % z chorôb prostaty (citované z Oelke, M. , Bachmann, A. , Descazeaud, A. et al. : Guidelines on management of male lower urinary tract symptoms (LUTS), incl. benign prostatic obstruction (BPO). European Association of Urology guidelines 2012 edition, Arnhem, 2012, pp. 1 – 73, ISBN/ EAN: 978-90-79754-83-0)

Kľúčové slovo(á):
:

Definícia: Beta-talasémia je vrodená choroba hemoglobínu, ktorá je charakterizovaná redukovanou syntézou beta-globínového reťazca. Zapríčiňuje ju mutácia beta-globínového génu, zriedka jeho delécia alebo delécie či mutácie kontrolného regiónu v lókuse. Citované: Bain, B.J.: Hemoglobinopathy diagnosis. Blackwell Publishing. 2006; s. 36-138.

Kľúčové slovo(á):
:

Je to glykozylovaný jednoreťazcový plazmatický proteín s molekulovou hmotnosťou 50 kDa. Ptrí do skupiny komplement kontrolujúcich proteínov. V komplexe s fosfolipidmi alebo i samostatne vytvára väzobné miesto pre antifosfolipidové protilátky. Fyziologická funkcia b2-GP-I nieje presne známa, predpokladá sa úloha v odstraňovaní anionického fosfolipidu po apoptóze. Protilátky spôsobujú zvýšenú afinitu k fosfolipidom, čo je možno zodpovedné za patogenetický efekt APA.

Kľúčové slovo(á):
:

Medzinárodne uznávaná klasifikácia cytologických nálezov z krčka maternice. Klasifikácia bola vytvorená v meste Bethesda v USA, preto nesie názov tohto mesta. Podľa tejto klasifikácia by mali byť hodnotené cytologické nátery vo všetkých cytologických laboratóriách.

:
Birmingham Eye Trauma Terminology System - komplexná a štandardizujúca terminológia pri úrazoch oka, používaná v písaných správach pre USEIR (United States Eye Injury Registry)
Kľúčové slovo(á):
:
je primárny imunodeficit. Spektrum laboratórnych nálezov sa v priebehu vývoja ochorenia môže meniť od IgG deficitu jednotlivých podtried IgG4 >IgG2> IgG1> IgG3, cez IgA deficit, obraz T bunkovej dysfunkcie, tiež počet B lymfocytov môže byť redukovaný(2). Niektoré iné ochorenia môžu imitovať obraz CVID – genetické, infekčné, malignity, systémové ochorenia a užívanie niektorých liekov môže viesť tiež k humorálnemu imunodeficitu. Tieto príčiny treba pri diagnostike vylúčiť.
Kľúčové slovo(á):
:

je typ správania sa vo vzťahu, ktorý sa dá identifikovať u detí už v 1. roku života pri experimentálnej situačnej interakcii matka - dieťa. Ustanoví sa na základe skúsenosti dieťaťa so senzitívnym rodičovským správaním matky, t.j. keď matka bola privolateľná, k dispozícii, plne pozorná, správne čítala signály dieťaťa a bez zbytočných odkladov napĺňala potreby dojčaťa . Je výhodná pre ďalší život dieťaťa; jej súčasťou je schopnosť primerane dôverovať ľuďom a neskôr v dospelosti nadväzovať harmonické medziľudské vzťahy. Umožňuje optimálne rozvinutie schopnosti komplexnej empatie (mentalizovania) a zvyšuje odolnosť jedinca voči záťažiam (resiliencia).
Kľúčové slovo(á):
:
Bezvedomie je stav ohrozujúci život, pretože organizmus nereaguje na vonkajšie a vnútorné podnety.
Kľúčové slovo(á):
:


Burst Forming Unit - Erythroid, Colony Forming Unit - Erythroid


progenitorové kmeňové bunky erytropoézy

:


 


špecifický spôsob biologického monitorovania expozície chemickej látke, pre ktorú bola stanovená biologická medzná hodnota, t.j. hladina bez nepriaznivého účinku na zdravie. Je vyjadrená v mg na 1 l moču štandardnej hustoty.

Kľúčové slovo(á):
:
Breast Imaging Reporting and data System (BIRADS) - systém, prostredníctvom ktorého sú hodnotené výsledky mamografie. Klasifikácia sa vykonáva u asymptomatickej, ako i symptomatickej ženy. American College of Radiolgy (ACR) vyvinula štandard pre popisovanie mamografických snímkov. V tomto systéme sú výsledkom pridelené číselné kódy (od 0 - 6).
Kľúčové slovo(á):
:
Breast Imaging-Reporting and Data System - systém hodnotenia pôvodne určený pre mamografiu, pri ktorom sa číselným označením určuje zaradenie nálezu do určitej hodnotiacej kategórie s ďalším postupom
0: nasleduje ďalšie vyšetrenie, najčastejšie ultrasonografia
1: Negatívny nález
2: Benígny nález
3: Pravdepodobne benígny nález - kontrola v odstupe 3 až 6 mesiacov
4: Lézie podozrivé z malignity - nutná biopsia
5: Lézie vysoko podozrivé z malignity - biopsia a operačný zákrok
6: Známa biopsia - preukázaná malignita
:


Bioenteric Intragastric Balloon = intragastrický balón - balón aplikovaný pri morbídnej obezite na " zmenšenie " objemu žalúdka

Kľúčové slovo(á):
:


umělá játra vytvořená na bazi živých jaterních buněk pomnožených v mimotělním prostředí a fixovaných na syntetickém nosiči

Kľúčové slovo(á):
:
Využitie prístrojov na monitorovanie fyziologických parametrov (tlak krvi, frekvencia srdca, svalové napätie, elektrodermálna odpoveď atď.) za rôznych podmienok (napr. relaxácia či stres), ich spracovanie a spätné informovanie osoby o jej vlastnej autonómnej aktivite s cieľom dosiahnuť vôľovú kontrolu nad fyziologickými procesmi. Príkladom použitia biofeedbacku je napríklad tréning maximálnej variability frekvencie srdca pomalými dychovými cvičeniami, kde proband priamo sleduje efekt svojho dýchania na frekvenciu srdca a jej variabilitu použitím počítača.
Kľúčové slovo(á):
:
Biologická molekula vyskytujúca sa v krvi, v iných telesných tekutinách alebo tkanivách, ktorá je znakom normálneho alebo abnormálneho procesu alebo stavu alebo ochorenia. Biomarkery môžu byť použité na určenie odpovede na liečbu ochorenia alebo stavu.
Citované z: Dictionary of Cancer Terms. National Cancer Institute.
http://www.cancer.gov/dictionary?CdrID=45618
(citované 15.09.2011)
Kľúčové slovo(á):
:


je molekula (napríklad proteín, metabolit či nukleová kyselina) používaná ako indikátor určitého fyziologického alebo patologického stavu organizmu. Ideálny biomarker by mal disponovať vysokou senzitivitou, špecifitou, mal by mať vysokú výpovednú hodnotu, dobré pozitívne a negatívne prediktívne hodnoty, mal by byť ľahko interpretovaný v klinickej praxi a dobre merateľný v biologických vzorkách pacienta.

Kľúčové slovo(á):
:

Biomonitorovanie sleduje vzťah medzi expozíciou benzénu a poškodením zdravia.

:

Biomonitorovanie sleduje vzťah medzi expozíciou chrómu a poškodením zdravia.

Kľúčové slovo(á):
:


sleduje vzťah medzi expozíciou ortuti a jej zlúčenín a následným poškodením zdravia.

:

lekársky zákrok, pri ktorom sa odoberá z tela človeka vzorka tkaniva na histologické alebo cytologické vyšetrenie. Jej cieľom je stanoviť diagnózu a určiť rozsah ochorenia. Termín „biopsia“ prvýkrát použil francúzsky dermatológ Ernest Henri Besnier.

Kľúčové slovo(á):
:

Je lekársky zákrok, pri ktorom sa odoberá z tela človeka vzorka tkaniva na histologické alebo cytologické vyšetrenie. Jej cieľom je stanoviť diagnózu a určiť rozsah ochorenia. Termín „biopsia“ prvý krát použil francúzsky dermatológ Ernest Henri Besnier.

:


je lekársky zákrok, pri ktorom sa odoberá z tela človeka vzorka tkaniva na histologické alebo cytologické vyšetrenie. Jej cieľom je stanoviť diagnózu a určiť rozsah ochorenia. Termín „biopsia“ prvý krát použil francúzsky dermatológ Ernest Henri Besnier

Kľúčové slovo(á):
:


 


Odber vzorky zo sliznice vyšetrovaného orgánu pomocou histologických klieští.

Kľúčové slovo(á):
:
(grécky bios = život, opsis = videnie) Vyšetrenie vzoriek tkanív odobratých od pacientov pri operáciách a iných liečebných výkonoch alebo špeciálne odobratých na spresnenie diagnózy. Vykonáva sa na pracoviskách patológie.
Kľúčové slovo(á):
:
Porucha s primárnym postihnutím nálady, pri ktorej sa vyskytujú epizódy mánie a/alebo hypománie a depresie. Liečba bipolárnej poruchy, aj keď je u pacienta aktuálne prítomná depresívna epizóda je od „unipolárnej“ depresie odlišná.
:
Porucha s primárnym postihnutím nálady, pri ktorej sa vyskytujú epizódy mánie a/alebo hypománie a depresie. Liečba bipolárnej poruchy, aj keď je u pacienta aktuálne prítomná depresívna epizóda je od „unipolárnej“ depresie odlišná.
:

je psychická porucha. Typicky sa prejavuje poruchou nálady, ktorá v priebehu ochorenia kolíše medzi dvoma pólmi („bipolárne“). Ľudia s BAP zažívajú v priebehu svojho života opakujúce sa obdobia (epizódy) chorobne zvýšenej nálady a aktivity, ktoré sa nazývajú mánia, obdobia chorobne poklesnutej nálady či depresie a obdobia „normálnej“ nálady. Sú pre ňu typické výrazné výkyvy nálady, myslenia, telesnej a psychickej aktivity a správania. 

Kľúčové slovo(á):
:


Odstranění krčního spádového lymfatického systému v jednom „bloku“ s primárním nádorem.

Kľúčové slovo(á):
:


 


BMI (Body mass index), tzv. Index tělesné hmotnosti je číslo používané jako měřítko obezity, umožňující statistické porovnávání lidí s různou výškou. Index se spočítá vydělením hmotnosti daného člověka druhou mocninou jeho výšky. Jako normální rozmezí se udává hodnota 18,5 - 25. Hodnota BMI nad 25 ukazuje na nadváhu, nad 30 pak na obezitu.

Kľúčové slovo(á):
:


body mass index (hmotnosť, index)

:
Nátriuretický peptid typu B, resp. NT fragment jeho prekurzora. Látka, ktorá sa uvoľňuje z myokardu ako reakcia na jeho preťaženie. Má vazodilatačné a nátriuretické účinky.
Kľúčové slovo(á):
:


 


Orientační index k hodnocení tělesného složení (podílu tukové tkáně) u osob se standardní tělesnou stavbou.  BMI je definován jako  podíl tělesné hmotnosti druhou mocninou výšky v kg / m2.  Při překročení hraničních hodnot vyžaduje klinické posouzení včetně podrobnějšího antropometrického vyšetření. Zejména  je bez výpovědní hodnoty  u osob s nestandardními tělesnými mírami a složením. BMI byl navržen v letech 1830   belgickým polyhistorem Adolfem Queteletem. Od 80. let minulého století se stal mezinárodním standardem posouzení populační podváhy a nadváhy.

 
Kľúčové slovo(á):
:

nepříjemná sensorická či emocionální zkušenost, spojená s okamžitým či potenciálním poškozením tkání či popisovaná na základě tohoto poškození a předpokládající předchozí zkušenost. Bolest je dle této definice subjektivně vnímaná a vyjádřená zkušenost.

Kľúčové slovo(á):
:

je nepříjemný senzorický a emocionální prožitek spojený se skutečným či potenciálním poškozením tkání nebo je popisován výrazy takového poškození. Bolest je vždy subjektivní.

:


 


Ujma spôsobená poškodením na zdraví, jeho liečením alebo odstraňovaním následkov.

Kľúčové slovo(á):
:

je typ bolesti hlavy, ktorý sa objavuje výlučne v spojení s lietaním v lietadle, prevažne s pristávaním.

:

je chronická bolesť hlavy vzniknutá nevhodným užívaním analgetík.

:

bolest je dědičná kvalita života, projevující se časně po narození a sloužící jako signální systém pro poškození tkání. 

Kľúčové slovo(á):
:
urodynamicky dokázaná obštrukcia pasáže moču z močového mechúra
Kľúčové slovo(á):
:
zvýšená dávka rádioterapie do oblasti prsníka so zvýšeným rizikom recidívy ochorenia
Kľúčové slovo(á):
:
zvýšená dávka rádioterapie v oblastiach prsníka so zvýšeným rizikom recidívy
Kľúčové slovo(á):
:

 

ovariálny nádor s vlastnosťami na rozhraní benígneho a malígneho tumoru

Kľúčové slovo(á):
:
druh spirochéty, ktorý je pôvodcom ochorenia nazývaného Lymská borelióza
:

bola vytvorená na klasifikáciu cýst a cystických lézií obličiek, na stanovenie terapeutického postupu a na zhodnotenie možného rizika ich malígneho zvratu

:

otrava klobásovým jedom

:
Botulotoxín (BTX), v laickej verejnosti známejší ako „klobásový jed“, vznikajúci pri nedokonalej úprave mäsových a zeleninových konzerv, je neurotoxín anaeróbnej baktérie Clostridium botulinum.
Kľúčové slovo(á):
:

neurotoxin, produkován rodem Clostridium

:
Bowenoidní papulóza je charakterizována tvorbou verukózních papulí obvykle v oblasti genitálu u mladých sexuálně aktivních lidí. Je způsobena HPV infekcí (nejčastěji HPV 16) a její histologický obraz je prakticky shodný s morbus Bowen. Citované z Weedon D, Skin Patology 2nd ed., 2002, 1158 pp.
Kľúčové slovo(á):
:


Vícečetné papuly různé velikosti (několik mm až cm velké) přítomné na kůži genitálu. Papuly mají obvykle nahnědlou nebo hnědočervenou barvu a jsou lokalizované v oblasti glans penis, prepucium, labia majora et minora nebo perigenitálně. Vyskytuje se hlavně u mladších osob v období nejvyšší sexuální aktivity. Diagnóza vychází z klinického obrazu a histologického vyšetření – dysplastický epitel v celé výšce. Etiologie je multifaktoriální, uplatňuje se asociace s HPV typ 16. V terapii se může použít kryodestrukce, laser nebo cytotoxická léčba.

Kľúčové slovo(á):
:


Je definovaná ako percento meraní presahujúcich normálnu hodnotu krvného tlaku, v detskej populácii hodnotu 95. percentilu. Hodnoty do 25 % sa považujú za normálne. Umožňuje stanoviť stupeň hypertenzie. Ak je viac ako 50% stav, hodnotíme ako závažnú hypertenziu.

Kľúčové slovo(á):
:
klinický nález zväčšenej prostaty v dôsledku predpokladanej benígnej prostatickej hyperplázie (BPH)
Kľúčové slovo(á):
:
BOO (bladder outflow obstruction) zapríčinená v dôsledku BPE (benign prostatic enlargement)
Kľúčové slovo(á):
:


Liečba episklerálnym beta žiaričom Ru106/Rh106 indikovaná len v prípade, keď malígny vnútroočný nádor:


 a/ nemá väčší priemer ako 18 mm (12 PD);


 b/ elevácia nie je vyššia ako 7 mm (optimum do 5 mm);

 c/ minimálny odstup od makuly a hlavy (terča) zrak nervu je 0,2-2 PD;

 d/ ide o melanómy vráskovca.


 

Kľúčové slovo(á):
:
Brachyterapie je metoda léčby zářením, při které se radioaktivní zdroje umísťují přímo do nádoru nebo do jeho bezprostředního okolí.
Kľúčové slovo(á):
:
gen, který normálně pomáhá omezovat buněčné dělení, bývá poškozen zárodečnou mutací u dědičných forem nádorů prsu a vaječníků
:

BRCA1, BRCA2 - predispozičné gény pre vznik karcinómu prsníka. Nosičstvo génu označovaného BRCA 1 alebo BRCA2 je spojené s vysokou pravdepodobnosťou vzniku karcinómu prsníka (26 - 85 %), pričom relatívne riziko oproti bežnej populácii je 10 - 30-násobne zvýšené. Často vznikajú už v mladšom veku, vyznačuje sa veľmi agresívnym priebehom a zlou prognózou. Pacientky majú tiež zvýšené riziko vzniku iných nádorov, predovšetkým ovariálneho karcinómu (16 - 63 % u BRCA1, 10 - 27 % u BRCA2).

Kľúčové slovo(á):
:
gen, který normálně pomáhá omezovat buněčné dělení, bývá poškozen zárodečnou mutací u dědičných forem nádorů prsu a vaječníků
:
chronické zápalové ochorenie dýchacích ciest s prítomnosťou mnohých zápalových buniek a bunkových elementov, súčasne je prítomná bronchiálna hyperreaktivita
Kľúčové slovo(á):
:
Bronchiálna hyperreaktivita sa považuje za základný znak bronchiálnej astmy. Reaktivita bronchiálneho tkaniva má svoju podstatu v aktivovaní imunitných mechanizmov, ktoré reagujú na vdýchnuté noxy, alergény, chemické látky, vírusy, baktérie, plesne.
Kľúčové slovo(á):
:
schopnosť dýchacích ciest reagovať na dilatačný stimul pri súčasnej obštrukčnej ventilačnej poruche resp. na provokačný stimul, pokiaľ je pacient bez prejavov OVP
Kľúčové slovo(á):
:
Bronchiální hyperreaktivita je obecným znakem asthma bronchiale, kdy průdušky reagují obstrukcí na podněty, na které průduška zdravého jedince nereaguje
Kľúčové slovo(á):
:

výplach bronchov

:
Brušný kompartment syndróm je spôsobený zvýšením vnútrobrušného tlaku. Syndróm zahŕňa dychovú nedostatočnosť zo zhoršenia ventilácie a perfúzie pľúc, hemodynamickú instabilitu zo zníženého pre-load v dôsledku kompresie dolnej dutej žily, poruchu funkcie obličiek v dôsledku kompresie renálnej žily, znížený kardiálny výdaj, vnútrolebečnú hypertenziu, splanchnickú hypoperfúziu a dystenziu brušnej steny.
Kľúčové slovo(á):
:
Geneticky podmíněné onemocnění s mutacemi v genu BTK, Brutonova tyrozik kináza, který leží na X chromozomu. Onemocnění je způsobeno poruchou vývoje B lymfocytů, které nejsou detekovatelné na paeriferii, je spojeno s úplnou poruchou tvorby protilátek. Terapie spočívá v celoživotní substituci imunoglobulinů.
Kľúčové slovo(á):
:


 


prsník zachovávajúci OP výkon

Kľúčové slovo(á):
:

Stav emocionálního vyčerpání a pocitů odosobnění, který vede k poklesu efektivity práce. Jinými slovy též syndrom vyhoření, vyhaslost, ztráta profesionálního zájmu nebo osobního zaujetí nebo vyhoření jako výsledek procesu, v němž lidé intenzívně zaujatí ztrácejí své nadšení.

Kľúčové slovo(á):

C

:


C - reaktivní protein je pentamer složený z 250 aminokyslein. Vyskytuje se v krevním séru v hodnotách 0,1 - 5 mg/l. Při zánětu jeho hodnoty stoupají vlivem zvýšené tvorby především v játrech vlvem cytokinů. Hodnoty > 60 mg/l svědčí pro bakteriální infekci.

Kľúčové slovo(á):
:

Caplanov syndróm (Caplan´s disease) je kombináciou reumatoidnej artritídy a pneumokoniózy

Kľúčové slovo(á):
:

test, ktorým vyšetrujeme množstvo leukotriénov uvoľnených z bazofilov

:
Jednotka pupočníkovej krvi predstavuje spracovanú a vyšetrenú pupočníkovú krv od jedného darcu, zamrazenú v tekutom dusíku, pripravenú na okamžité použitie po rozmrazení.
:


– současná čínská pulsová diagnostika je metoda pulsové diagnostiky vyvinutá dr. J.F.Shen v USA za vydatné, především knižní spolupráce jeho žáka, psychiatra Leona Hammera na konci minulého století. 

Kľúčové slovo(á):
:
cluster determination (určenie skupiny)
:

Bunkové diferenciačné molekuly (CD antigény) sú molekuly bunkového povrchu, ktoré sú spojené s rôznymi funkciami organizmu, najmä v  imunitnom systéme. CD antigény sú napr. receptory pre rastové faktory, receptory pre zložky komplementu, adhezívne molekuly... .

Kľúčové slovo(á):
:


Základná štruktúra bunkovej membrány cicavcov sa skladá z lipidovej dvojvrstvy, do ktorej sa ponárajú proteíny, obyčajne s bočnými oligosacharidovými reťazcami, čiže glykoproteíny. Odhaduje sa, že na povrchu buniek môže byť až 1 000 rôznych molekúl, pričom každá sa tu nachádza vo viacerých kópiách, takže celkový počet molekúl na bunku môže dosiahnuť hodnotu až 8 miliónov. Jednotlivé molekuly majú celý rad funkcií, čo umožňuje bunkám dokonalú komunikáciu s prostredím, v ktorom sa nachádzajú. Proteíny bunkových membrán sa od seba odlišujú v závislosti od tkaniva či orgánu, z ktorého sa izolujú. Aj bunky imunitného systému charakterizuje vlastný súbor membránových antigénov (znakov), ktoré sa objavujú v bunkovej membráne v určitom štádiu ich vývoja, pretrvávajú v nej v určitom vývojovom období bunky alebo zostávajú v nej ako charakteristický znak až do jej zániku. Oficiálne sa označujú skratkou CD, ktorá sa odvodzuje od anglických slov „Cluster of Designation“ (predtým: Cluster of Differentiation“).

Kľúčové slovo(á):
:
Proteíny bunkových membrán sa od seba odlišujú v závislosti od tkaniva, resp. orgánu, z ktorého sa izolujú. Predstavujú súbor znakov, ktoré sa objavujú v bunkovej membráne v určitom štádiu vývoja bunky, počas ktorého pretrvávajú v nej alebo tu zostávajú ako charakteristický znak až do jej zániku. Spočiatku sa identifikovali len tie proteíny, ktoré sa nachádzali v membránach leukocytov. Neskôr sa objavili aj molekuly, ktoré sa nachádzajú aj na dendritových a endotelových bunkách, červených krvinkách, trombocytoch a iných bunkách. Postupne ich počet rástol, preto vznikla medzinárodná dohoda o ich jednotnej nomenklatúre. Dohodlo sa, že sa tieto znaky budú označovať skratkou „CD“, po ktorej bude nasledovať číslo odrážajúce poradie, keď sa daný antigén objavil. Skratka CD bola pôvodne odvodená z anglických slov „Cluster of Differentiation“, neskôr, pri zachovaní skratky, došlo k premenovaniu na „Cluster of Designation“.
Kľúčové slovo(á):
:

nezrelé krvotvorné bunky, ktoré exprimujú antigén CD34. V tejto populácii sa nachádzajú skutočné pluripotentné bunky ako aj predurčené, zrelšie bunky (committed cells). Vyšetrenie je nepostrádateľné pre rýchle určenie nezrelej populácie buniek, avšak zachytáva široké spektrum buniek vrátane zrelších, neschopných trvalej sebaobnovy.

 

Kľúčové slovo(á):
:


Jedná se o diferenciační skupinu povrchových glykoproteinů, přítomných především na vnější straně cytoplazmatické membrány pomocných T lymfocytů, dále pak monocytů, makrofágů a Treg lymfocytů. 

Kľúčové slovo(á):
:
Glykoproteín viazaný na fosfatidylinozitol, ktorý sa nachádza na povrchu krvotvorných a iných buniek, kde pôsobí ako regulátor komplementového systému.
:
chlorochindifosfát
:
Komplexná, úplná diagnóza. Má štyri komponenty: klinický (C). etiologický (E), anatomický (A) a patofyziologický (P). Diagnóza, ktorá nemá tieto štyri komponenty je neúplnou diagnózou. Vo vedeckej medicíne je nevyhnutné používať ako konečnú diagnózu vždy CEAP diagnózu.
Príklad neúplnej diagnózy: Ischemická choroba srdca-bolestivá forma-komp.
Príklad správnej komplexnej diagnózy: Kardiopolyvaskulárna artériová choroba C2-stabilná angína pektoris CCS I, na podklade aterosklerózy, arteriolosklerózy a Fabryho choroby (E1, E2, E19) s 55 % stenózou kmeňa a. coronaria sinistra (AAKMm), bez morfologických zmien srdca (AO0), 2. štádium vaskulárneho pooškodenia (P2), bez porúch kinetiky ĽK, rizikové faktory: artériová hypertenzia, fajčenie, hyperurikémia, deficit alfa-galaktozidázy A; obehovo kompenzovaná.
:

Enteropatia tenkého čreva, ktorú vyvolávajú autoimunitné mechanizmy nastupujúce u geneticky predisponovaných jedincov po požití gluténu. Následkom slizničných zmien predominantne v oblasti jejúna dochádza k rozvoju malabsorpčného syndrómu. Pribúdajú však aj atypické klinické manifestácie ( najčastejšie anémia, porucha rastu). 

:


Celiakia je imunologicky sprostredkované systémové ochorenie vyvolané gluténom, u geneticky predisponovaných jedincov. Je charakteristická prezentáciou rôznych kombinácií klinických prejavov, prítomnosťou špecifických protilátok pre celiakiu (pl tTg , DGP, EMA), prítomnosťou genetických znakov (HLA DQ2, DQ8) a enteropatiou.

Kľúčové slovo(á):
:


Celiakie (celiakální sprue, gluten-senzitivní enteropatie, netropická sprue) je celoživotní geneticky podmíněné autoimunitní onemocnění. Manifestuje se u geneticky vnímavého jedince (asociace s HLA-DQ2, HLA-DQ8) po různě dlouhé době konzumace obilovin s obsahem lepku (glutenu). Konečným důsledkem reakce na lepek je poškození sliznice tenkého střeva (převážně duodena a jejuna) s různým stupněm atrofie a zánětlivých změn. 

Kľúčové slovo(á):
:

Celiakie je permanentní nesnášenlivost lepku obsaženého v obilí, která se projevuje u vnímavých osob typickým postižením sliznice tenkého střeva. Jedná se o onemocnění, které je typickou autoimunitní chorobou. (Cit.: Kohout P. Diagnostika a léčba celiakie. Interní Med. 2006; 7 a 8: 324–326.)

 
Kľúčové slovo(á):
:


špecifické bezvedomie spojené s kontrolovanou stratou vedomia, akinéziou, amnéziou a analgéziou.

Kľúčové slovo(á):
:

už sám názov naznačuje že sa  zaujíma o celého človeka, o jeho telo i dušu. Všíma si všetky jeho problémy, psychiku, chovanie, vzťahy s okolím, v rodine, na pracovisku, vzťahy k iným ľuďom a pod. – nepostupuje  teda ako súčasná medicína, ktorá sa čoraz viac rozdrobuje a superšpecializuje. V terapii sa snažíme ovplyvniť a liečiť  nielen aktuálny problém ale celého človeka – upraviť v organizme prebiehajúce deje a harmonizovať jeho psychiku. Má prísne individuálny prístup ku každému pacientovi.

:

už sám názov naznačuje že sa  zaujíma o celého človeka, o jeho telo i dušu. Všíma si všetky jeho problémy, psychiku, chovanie, vzťahy s okolím, v rodine, na pracovisku, vzťahy k iným ľuďom a pod. – nepostupuje  teda ako súčasná medicína, ktorá sa čoraz viac rozdrobuje a superšpecializuje. V terapii sa snažíme ovplyvniť a liečiť  nielen aktuálny problém ale celého človeka – upraviť v organizme prebiehajúce deje a harmonizovať jeho psychiku. Má prísne individuálny prístup ku každému pacientovi.

:
Fenomén centralizácie je charakterizovaný ústupom príznakov z periférie smerom proximálnym. Príznaky na periférii sa zmenšujú, príznaky v proximálnom smere sa zvýrazňujú.
Kľúčové slovo(á):
:
Smernica Európskej komisie o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti z roku 2011 predpokladá vytváranie tzv"centier expertízy" pre choroby, ktoré potrebujú diagnostiku a liečbu zapojením medzinárodnej pomoci. V problematike zriedkavých chorôb je táto pomoc extrémne dôležitá a v tomto kontexte sa predpokladá vytváranie " centier expertízy pre zriedkavé choroby" ako centier odborných znalostí, ktoré by mali uplatňovať multidisciplinárny prístup k starostlivosti, aby tak mohli riešiť komplexné a rôznorodé poruchy, ktoré zriedkavé choroby vyvolávajú. Tieto centrá sú zapojené do európskej referenčnej siete.
Kľúčové slovo(á):

Č

:


 


Černé neštovice jsou vážné, nakažlivé, a někdy i fatální infekční onemocnění. Neexistuje  žádná specifická léčba. Jedinou prevencí je očkování. 

Existují dvě klinické formy neštovic. Variola major způsobuje rozsáhlou vyrážku a vysoké horečky.  Její mortalita je 30 %, hemoragická forma je obvykle fatální. Druhá forma - variola minor - je méně častá a jde o méně závažné onemocnění, s mortalitou 1 % nebo méně.

Nemoc je nyní vymýcena po úspěšné celosvětové eradikaci. Poslední případ pravých neštovic ve Spojených státech byl v roce 1949. Poslední přirozeně se vyskytující případ na světě byl v Somálsku v roce 1977. 

 
Kľúčové slovo(á):

C

:
Absolutně nejčastějším typem karcinomu děložního hrdla je epidermoidní karcinom, který se postupně vyvíjí z místního růstu epitelu, přes jednotlivé stupně dysplasie až do pravé prekancerózy. Stádia prekancerózy se označují zkratkou CIN (z anglického cervical intraepithelial neoplasia) a neléčená končí zpočátku lokálním (karcinom in situ), později invazivním karcinomem. Změny typicky začínají v místě přechodu dlaždicového epitelu děložního hrdla do cylindrického epitelu cervikálního kanálu. Výskyt CIN se odhaduje na 3 až 5 % dospělých žen, přičemž může i spontánně zmizet. Citováno z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Karcinom_d%C4%9Blo%C5%BEn%C3%ADho_hrdla
Kľúčové slovo(á):
:


ultrazvukové posúdenie dĺžky krčka maternice a tvaru jeho vnútornej bránky

Kľúčové slovo(á):
:

je omega-3 mastná kyselina (dokosahexaenová; DHE) so šiestimi nenasýtenými väzbami, ktoré sú v morských rybách a iných morských živočíchoch.

Kľúčové slovo(á):
:

Cetuximab je monoklonová protilátka, zameraná voči receptoru pre epidermálny rastový faktor (anti-EGFR). Používa sa v liečbe metastatickeho kolorektalneho karcinómu.

 

:
Cystická fibróza
:

 

farebné mapovanie obrazu

 

Kľúčové slovo(á):
:
* transmembránový regulátor cystickej fibrózy
* transmembránový regulátor vodivosti

CFTR sa nachádza v epiteliálnych bunkách dýchacích ciest, pankreasu, pečene, čreva, potných žliaz a semenovodov.

* Cystic Fibrosis Transmembrane Regulator
Kľúčové slovo(á):
:
* transmembránový regulátor cystickej fibrózy
* transmembránový regulátor vodivosti

CFTR sa nachádza v epiteliálnych bunkách dýchacích ciest, pankreasu, pečene, čreva, potných žliaz a semenovodov.

* Cystic Fibrosis Transmembrane Regulator
Kľúčové slovo(á):
:

koloniformné jednotky: bunky, ktoré sú schopné pri kultivácii in vitro vytvoriť kolónie (= zhluky obsahujúce > 40 - 50 buniek). Vyšetrenie zachytáva bunky živé, schopné ďalšieho množenia. Nevýhodou je nepresnosť a subjektívna chyba pri vyhodnocovaní, na druhej strane výhodou je, že zachytáva populáciu schopnú sebaobnovy, teda práve tú populáciu buniek, ktorú potrebujeme, vrátane buniek, ktoré nenesú antigén CD34 (CD34 negatívne bunky). Týchto buniek je cca o 1 rád menej, ako CD34+ buniek.

Kľúčové slovo(á):
:


Skóre používané na stanovenie rizika vzniku cievnej mozgovej príhody


C – zlyhanie srdca (1 bod)


H – hypertenzia  (1bod)


D - diabetes (1 bod)


A – vek 75 a viac rokov (1 bod)


S2 – anamnéza cievnej príhody alebo tranzitórnej ischemickej ataky (2 body)


Novšou modifikáciou je skóre CHA2DS2VASc, ktoré skóruje vek 65 - 74 rokov 1 bod a vek 75 a viac rokov 2 bodmi. 1 bod sa pridáva pri ochorení ciev a u žien sa pridáva 1 bod.


 

Kľúčové slovo(á):
:


Nejčastější dědičná periferní neuropatie, která postihuje motorická a senzitivní nervová vlákna, způsobená kauzální monogenní mutací, která je dědičná všemi typy mendelovského způsobu dědičnosti. Obvykle nezkracuje střední délku života, ale zhoršuje jeho kvalitu. Vyznačuje se atrofiemi,distálních svalů na dolních i na horních končetinách, častou deformitou nohy (pes cavus) a relativně malou poruchou citlivosti končetin.

Kľúčové slovo(á):
:


cytokin, který vyvolává migraci imunitních buněk a kromě toho má další funkce v rámci imunitního systému i mimo něj (podrobněji viz text)

:

je to vnútrodutinové (perkutánne) alebo perorálne rozpúšťanie konkrementov pomocou chemických látok

Kľúčové slovo(á):
:

viď farmakopunktúra

:

viď farmakopunktúra

:


 


Chlamydióza je infekčné ochorenie vyvolané mikroorganizmami rodu ChlamydiaChlamydia trachomatis môže byť pôvodcom konjuktivitídy, trachómu, lymphogranuloma venereum a zápalového ochorenia urogenitálneho systému. Klinické prejavy pri urogenitálnej infekcii bývajú často mierne, resp. nemusia byť vôbec prítomné. Neliečené infekcie môžu vyústiť do ireverzibilných zmien vrátane sterility. Liečba je antibiotická (doxycyklín, azitromycín, erytromycín, ofloxacín), počas ktorej by sa mala dodržiavať sexuálna abstinencia. Potrebné je testovať a v prípade potreby liečiť aj sexuálneho partnera. 

Kľúčové slovo(á):
:
je vrodená prekážka spôsobujúca prekážku výpuste močového mechúra
Kľúčové slovo(á):
:
je vrodená prekážka spôsobujúca prekážku výpuste močového mechúra
Kľúčové slovo(á):
:
Vrodená prekážka pod močovým mechúrom, podmienená prítomnosťou chlopne v zadnej časti uretry, ktorá spôsobuje poruchu vyprázdňovania močového mechúra. Vzniká megavezika, megaureter a hydronefróza s trvalými zmenami obličkového parenchýmu. Dysplastické zmeny pľúcneho parenchýmu pri oligohydramnione, spôsobené zníženou produkciou moču v prenatálnom období.
Kľúčové slovo(á):
:
Chloridový kanál umožňuje po aktivácii riadený prechod ČI" iónov membránou bunky; inhibuje tzv. miloridsenzitívny nátrio­vý kanál (ENaC); aktivuje špecifický chloridový kanál (ORCC); riadi chloridový kanál aktivujúci sa hypotonickým prostredím v bunke; reguluje funkciu draslíkového kanála, objemovo-regulovaný aniónový kanál a kalciom regulovaný chloridový kanál. Dôsledkom chybnej funkcie je dehydrovaný sekrét s vysokým obsahom NaCI (hlien v dýchacích cestách, pankreatický sekrét, slaný pot).

zdroj
Kľúčové slovo(á):
:
Konkrementy v žlčových cestách.
Kľúčové slovo(á):
:


je dle tradiční čínské pulsové diagnostiky považován za puls ukazující na nedostatek krve. V CCPD (metoda „současné čínské pulsové diagnostiky") je však považován za známku krevních stagnací. 

:

je hyperkinetický motorický príznak, ktorý je tvorený mimovoľnými nepravidelnými náhodnými krátkymi a rýchlymi pohybmi rôznych častí tela, spravidla s akrálnou prevahou. Niekedy môžu trvať dlhšie a mať krútivý charakter, čo je takzvaná choreoatetóza. Je jedným z hlavných príznakov Huntingtonovej choroby, kde vzniká na báze degenerácie GABAergných striatálnych neurónov nepriamej dráhy.  

Kľúčové slovo(á):
:


Zánět plodových obalů, placenty a pupečníku. Infekční komplikace během těhotenství, typicky se vyskytující u dlouhotrvajících porodů a ruptur plodových obalů.

:

Choroba vyvolaná vírusom Ebola je akútna vírusová choroba ľudí a niektorých zvierat, ktorú vyvolávajú vírusy patriace do rodu Ebolavirus. V MKCH-10 má kód A98.4 a patrí medzi tzv. vírusové hemoragické horúčky. Je podobná tzv. marburskej vírusovej chorobe a prejavuje sa vysokými horúčkami a početnými krvácaniami v tele. Choroba sa prejavuje pomerne nešpecifickými príznakmi (vysoká horúčka; bolesti hlavy, kĺbov, svalov, brucha a hrdla; zvracanie a hnačka a i.), neskôr najmä krvácaním v slizniciach a zo žíl, niekedy sa vyskytujú aj vyrážky. Liečba nie je známa, možné lieky sa testujú. Rekonvalescencia je náročná. Choroba patrí medzi najnebezpečnejšie známe choroby, pretože má vysokú smrtnosť (niekedy až 89 %, v priemere 50 %).
Kľúčové slovo(á):
:
choroba uvedená v predpisoch o sociálnom poistení, pokiaľ vznikla za podmienok tam uvedených (zákon č.461/2003 Z. z. o sociálnom poistení)
:

– je označenie choroby, ktorá vznikla pôsobením  faktorov práce a pracovného prostredia

Kľúčové slovo(á):
:


je choroba uznaná príslušným zdravotníckym zariadením, zaradená do zoznamu chorôb z povolania uvedeného v prílohe č. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v platnom znení, ak vznikla za podmienok uvedených v tejto prílohe zamestnancovi pri plnení pracovných alebo služobných úloh alebo v priamej súvislosti s plnením týchto úloh.

Kľúčové slovo(á):
:


 


Je choroba, ktorá vzniká v príčinnej súvislosti s vykonávanou prácou v dôsledku nepriaznivého pôsobenia chemických, fyzikálnych, biologických a iných rizikových faktorov pracovného prostredia. Choroba vzniká ako patologická adaptácia zamestnanca na pracovné prostredie.

Kľúčové slovo(á):
:

Za chorobu z povolania sa považujú choroby uvedené v predpisoch o sociálnom poistení,
pokiaľ vznikli za podmienok tam uvedených (zákon č.513/2006 Z. z. o sociálnom poistení).

:
Je súčasťou živnatky (uvey), je hnedočervená, obsahuje množstvo ciev a pigmentových buniek.
Uvea sa skladá sa z 3 častí - prednej - iris (dúhovka), strednej - ciliárne teleso (corpus ciliare) a zadnej - cievovka (choroidea)
Kľúčové slovo(á):
:


Alebo influenza je infekčné ochorenie spôsobené RNA vírusom z rodu Orthomyxoviridae. Pre ľudskú populáciu sú patogénne vírusy chrípky typu A a B, zatiaľ čo typ C len zriedkavo spôsobuje ľahké infekcie horných dýchacích ciest. Typ A vedie k vzniku pandémií a opakovaných epidémií. Typ B spôsobuje miestne epidémie. Inkubačný čas je 1 až 3 dni. Prenos je kvapôčkovou infekciou, k nákaze stačí malá infekčná dávka. Charakteristický je priebeh ochorenia s náhlym vzostupom vysokých teplôt, celkovou únavou a myalgiami. Až následne sa pridružujú symptómy ako nádcha, bolesti hrdla a kašeľ. Závažnosť ochorenia je znásobená častým vznikom komplikácií.

Kľúčové slovo(á):
:


 


Na ozrejmenie a lokalizovanie patologického nálezu môžeme využiť metódy aplikácie farby počas endoskopického vyšetrenia.

Kľúčové slovo(á):
:

Vrozené nebo získané odchylky karyotypu. Chromozmální aberace mohou potihovat strukturu chromozomu (strukturní chromozomální aberace) nebo počet chromozomů v buňce (numerické chromozomální).

Kľúčové slovo(á):
:


Vrozené nebo získané odchylky karyotypu. Chromozmální aberace mohou postihovat strukturu chromozomu (strukturní chromozomální aberace) nebo počet chromozomů v buňce (numerické chromozomální aberace, aneuploidie).

Kľúčové slovo(á):
:

Trvalá bolest po dobu nejméně 3 měsíců, intenzita i charakter se mohou měnit.

Kľúčové slovo(á):
:


Chronická funkčná abdominálna bolesť u detí je charakterizovaná opakovanými alebo kontinuálnymi bolesťami brucha vyskytujúcimi sa minimálne raz týždenne v priebehu po sebe idúcich dvoch mesiacov. Často sú prítomné extraabdominálne príznaky ako bolesti hlavy, bolesti končatín, ťažkosti so spánkom. Dieťa významne obmedzujú v bežných denných aktivitách.


Citované z: BUFLER P., GROSS M., UHLI H. H.: Chronic abdominal pain in childhood. Dtsch. Arztebl. Int., 2011; 108(17), p.295–304. [Citované 2013-08-26]

Kľúčové slovo(á):
:

Chronická idiopatická urtikária je definovaná ako urtikária, trvajúca aspoň 6 týždňov, s dôkazom autoprotilátok.  

:


Bolest hlavy vyskytující se 15 a více dní v měsíci po dobu 3 měsíců, přičemž minimálně 8 dní v měsíci  má charakter migrény. Citované z The Headache  Classification Committee of the International Headache Society: The International Classification of Headache Disorders. 3rd edition (beta version). Cephalgia 2013; 33(9):629-808.

Kľúčové slovo(á):
:
CHOCHP je charakterizovaná obštrukciou dýchacích ciest, ktorá nie je plne reverzibilná, je však možné jej predchádzať a je možné ju liečiť. Obštrukcia je obvykle progredujúca a je spojená s abnormálnou zápalovou odpoveďou pľúc na škodlivé častice a plyny, vznikajúce najmä pri fajčení.
Kľúčové slovo(á):
:
CHOCHP je charakterizovaná obštrukciou dýchacích ciest, ktorá nie je plne reverzibilná, je však možné jej predchádzať a je možné ju liečiť. Obštrukcia je obvykle progredujúca a je spojená s abnormálnou zápalovou odpoveďou pľúc na škodlivé častice a plyny, vznikajúce najmä pri fajčení.
Kľúčové slovo(á):
:

CHOCHP je takmer výhradne chorobou dospelého veku a jej prevalencia  zvyšujúcim vekom stúpa. Podľa súčasných predstáv je CHOCHP patologickým stavom starnutia pľúc, ktoré urýchľujú exogénne škodliviny a endogénne faktory.

Kľúčové slovo(á):
:

- progresívne zápalové ochorenie charakterizované ireverzibilnými morfologickými zmenami pankreasu, ktoré obvykle spôsobujú bolesť, rovnako ako aj trvalú stratu endokrinnej či exokrinnej funkcie

Kľúčové slovo(á):
:


Chronická rana je rana, ktorá sa nezahojí po dobu 4 - 9 týždňov

Kľúčové slovo(á):
:


Chronické onemocnění ledvin je stav poškození ledvin trvající minimálně tři měsíce s patologickými strukturními změnami ledvin nebo známkami poškození ledvin nebo se snížením glomerulární filtrace (GFR) pod 60 ml/min/1,73 m2 tělesného povrchu bez ohledu na přítomnost známek poškození ledvin.

:
Rany, u ktorých sa anatomická a funkčná integrita neobnovila v priebehu 3 mesiacov
:
klinický syndrom různé etiologie, kdy systolická nebo diastolická srdeční dysfunkce se manifestuje symptomy v klidu nebo při zátěži a prezentuje se objektivními příznaky
Kľúčové slovo(á):
:


jakékoliv dlouhodobé morfologické a funkční změny žilního systému provázené subjektivními potížemi a/nebo klinickými známkami, které vyžadují vyšetření a/nebo léčbu

Kľúčové slovo(á):
:


 


Ide o náhle vzniknutú ťažkú únavu a rýchlu vyčerpanosť psychických a fyzických síl jedinca, pričom tieto symptómy pretrvávajú viac ako 6 mesiacov po prekonaní akútneho ochorenia a pri komplexnom lekárskom vyšetrení sa nepodarí inú príčinu objasniť.  

K potvrdeniu diagnózy musia byť splnené minimálne 4 z nasledujúcich kritérií:

(a) zhoršenie pamäťových schopností a koncentrácie, 

(b) bolesti v krku, 

(c) bolestivosť krčných a/alebo axilárnych uzlín, 

(d) mylagie, 

(e) polyartralgie,  

(f) cefalea, 

(g) problémy so spánkom, 

heart únava viac ako 24 hod. po fyzickej námahe. 

 
Kľúčové slovo(á):
:
Patrí medzi funkčné poruchy. Ide o poruchu funkcie, u ktorej nie je možné určiť štrukturálnu zmenu pohybového systému. Je to porucha posturálnej funkcie, prejavujúca sa abnormálnou konfiguráciou pohybových segmentov a zhoršuje pohybovú funkciu celého systému. Pri svalovej dysbalancii, ktorá je symptómom chybného držania, nie je možné optimálne spevnenie a napriamenie osového orgánu, nemožno zaujať optimálnu posturu a previesť optimálny pohyb. Akákoľvek svalová dysbalancia v oblasti trupu, panvy, sa prejaví aj v stereotype chôdze. Zanedbanie jej liečby môže viesť k štrukturálnym zmenám, ktoré sú ťažko terapeuticky ovplyvniteľné.
Kľúčové slovo(á):
:

Je zameraná na špecifické aberantné biologické dráhy, ktoré zohrávajú  úlohu v  karcinogenéze. Ide najmä o procesy kontroly, delenia a diferenciácie buniek ľudského tela. Takto  možno identifikovať potenciálne molekulové ciele v nádorovej bunke, zasiahnutím ktorých by malo byť možné kontrolovať jej rast, proliferáciu, výživu a podobne.

Kľúčové slovo(á):
:
Cielená protinádorová liečba je typom liečby, ktorá pôsobí na určité špecifické molekuly zasahujúce do mechanizmov bunkovej proliferácie, diferenciácie, apoptózy i do bunkových interakcií zapojených do mechanizmov karcinogenézy buď priamo, alebo nepriamo. Jej cieľom je ovplyvnenie karcinogenézy a nádorového rastu.
Kľúčové slovo(á):
:

Vytvoření léze v oblasti gyrus cinguli nejčastěji s využitím stereotaktické techniky za účelem terapeutického ovlivnění některých obtížně ovlivnitelných psychiatrických onemocnění, například obsedantně kompulsivní poruchy a velké deprese nebo bipolární poruchy.

Kľúčové slovo(á):
:
Bludný kruh
:
Cievny bludný kruh
:
Približne 30 - 40 % pacientov s karcinómom prsníka, ale i s inými solídnymi tumormi, ktorí sa javia klinicky bez metastáz, majú prítomné okultné metastázy v kostnej dreni, krvi alebo lymfatických uzlinách. Tieto okultné metastázy sú súčasťou tzv. mikrometastatickej choroby. V kostnej dreni ich nazývame diseminované nádorové bunky (disseminated tumor cells – DTC), v periférnej krvi ich označujeme ako cirkulujúce nádorové bunky (circulating tumor cells - CTC). I keď v širšom slova zmysle aj CTC sú diseminovanými nádorovými bunkami. Zistenie prítomnosti mikrometastackej choroby môže mať prognostický význam, pričom ich charakterizácia z hľadiska prítomnosti liečebných cieľov sa môže uplatniť pri individuálizácií liečby onkologických pacientov.
Kľúčové slovo(á):
:
Približne 30 - 40 % pacientov s karcinómom prsníka, ale i s inými solídnymi tumormi, ktoré sa javia klinicky bez metastáz, majú prítomné okultné metastázy v kostnej dreni, krvi alebo lymfatických uzlinách. Tieto okultné metastázy sú súčasťou tzv. mikrometastatickej choroby. V kostnej dreni ich nazývame diseminované nádorové bunky (disseminated tumor cells – DTC), v periférnej krvi ich označujeme ako cirkulujúce nádorové bunky (circulating tumor cells - CTC). I keď v širšom slova zmysle aj CTC sú diseminovanými nádorovými bunkami. Zistenie prítomnosti mikrometastickej choroby môže mať prognostický význam, pričom ich charakterizácia z hľadiska prítomnosti liečebných cieľov sa môže uplatniť pri individualizácií liečby onkologických pacientov.
Kľúčové slovo(á):
:

anorganické či organické tělísko, samostatné či mnohočetné, které způsobilo laceraci oka s  vstupní ranou, případně i s výstupní ranou.

Kľúčové slovo(á):

Č

:


arteriálny tlak nad členkom delený tlakom na ramene.

Kľúčové slovo(á):

C

:
škála na vyhodnotenie myozitídy u detí s presne definovaným skórvacím systémom v rozpätí 0-52
:
cytomegalovírus
:
core needle biopsy, core cut biopsy - s odberom cylindrických bločkov tkaniva, ktoré uchovávame vo fixačnom roztoku pomocou špeciálne konštruovaných ihiel s odberovým okienkom o priemere 14G - 18G
:


 – spolupráce


 

:


biele vatovité ložiská na sietnici, spôsobené mikroinfarktmi vo vrstve nervových vláken. Citované z: http://www.aao.org

:

CpG ostrovček je úsek DNA bohatý na CG (cytozin, guanin) dinukleotidy, nachádza sa v promótorovej oblasti génu a slúži ako regulačná oblasť, regulovaný býva pomocou metyláce DNA a následnej väzby regulačných proteínov

Citované z:

Terminologický slovník biologických listů.

[online]    http://www.img.cas.cz/bl/termin_slov_serazen040628.htm

Kľúčové slovo(á):
:

Prahnutie (baženie), významný znak závislosti, túžba pociťovať účinky psychoaktívnej látky, s ktorou už mal jednotlivec skúsenosť (www.infodrogy.sk).

Kľúčové slovo(á):
:

anglický rádiologický pojem zaužívaný pre označenie obrazu opacifikácií typu mliečneho skla a súčasného výskytu zhrubnutia interlobulárnych sept v HRCT obraze. Obraz pripomína dlaždice používané v minulosti na dlaždenie ulíc v Buenos Aires v Argentíne. Pojem sa neprekladá do slovenského jazyka. 

Kľúčové slovo(á):
:
C reaktívny proteín
:

C-reaktívny proteín: pri procese cievnych zmien pri ateroskleróze, v zvýšenej miere tvorený počas zápalového procesu, plazmatický zápalový proteín

Kľúčové slovo(á):
:

„colony stimulating factor“, faktor stimulujúci kolónie. V praxi sa na mobilizáciu krvotvorných buniek najčastejšie používa granulocytové kolónie stimulujúci faktor, G-CSF. G-CSF mobilizuje do cirkulácie priamo granulocyty prítomné v tzv. „marginálnom poole“ (cievna stena) a v slezine. Až mobilizácia zrelých granulocytov spätno-väzobným mechanizmom vedie k stimulácii množenia nezrelých buniek v kostnej dreni. Tie sa následne vyplavujú do cirkulácie, najvyššie množstvo krvotvorných buniek sa do cirkulácie vyplaví u zdravých darcov medzi 5. až 7. dňom, potom klesá. U pacientov po chemoterapii môže dôjsť k vyplavovaniu krvotvorných buniek i neskôr.

Kľúčové slovo(á):
:

komputerová tomografia

:

CT (počítačová tomografia) je neinvazívna radiodiagnostická metóda, ktorou sa vyšetrovaná oblasť ľudského tela zobrazuje po jednotlivých vrstvách. Základným princípom metódy je zber a počítačové spracovanie veľkého množstva údajov o hodnote absorpcie röntgenového žiarenia tkanivom. Táto metodika je oveľa presnejšia a dokáže odhaliť už detaily s veľkosťou 2 mm. Najväčším prínosom na rozdiel od klasického RTG vyšetrenia je zobrazenie mäkkých častí a parenchýmových orgánov. Výhodou je nielen zobrazenie patologického procesu, ale aj jeho vzťah k okolitým štruktúram. Samozrejmosťou sú multiplanárne rekonštrukcie, čím sa umožňuje dobrá priestorová orientácia využiteľná pri plánovaní operačného riešenia.

Kľúčové slovo(á):
:


Kardiotokografia

Kľúčové slovo(á):
:

je enzým podieľajúci sa na syntéze prostaglandínov. Existujú dva izoenzýmy kódované odlišnými génmi(COX 1 a 2). Izoforma 1 je konštitutívna, izoforma 2 je inducibilná, výrazne sa uplatňuje napr. pri zápale. Inhibícia COX 2 je významná pre účinok liekov (nesteroidných antireumatík), pričom selektivita týchto liekov má význam s ohľadom na nižší výskyt nežiaducich účinkov spôsobených inhibíciou COX 1. Študuje se zvýšená aktivita COX 2 v karcinogenéze niektorých tumorov (napr. kolorektálneho karcinómu, karcinómu žalúdka, hepatocelulárneho karcinómu) a vplyv ich inhibítorov (NSAID) na ich prevenciu. K inhibítorom patrí napr. acetylsalicylová kyselina, čo se využíva i v liečbe (protizápalové pôsobenie, antiagregačná liečba). Zdroj: http://lekarske.slovniky.cz/lexikon-pojem/cyklooxygenaza-zkr-cox

 
:


 


je veľmi účinné imunosupresívum, ktoré umožnilo veľký rozmach transplantácií; od začiatku jeho užívania v klinickej praxi (prvé použitie v Cambridge r. 1978) hovoríme o cyklosporínovej ére. Na rozdiel od iných imunosupresív, CsA neinterferuje so syntézou ani nukleových kyselín ani proteínov. V cytoplazme buniek, z ktorých najcitlivejšie sú T-lymfocyty, sa viaže sa na svoj špecifický väzbový proteín - cyklofilín A, s ktorým vytvára komplex, ktorý inhibuje kalcineurín. Je to fosfatáza, ktorá tvorí súčasť fosforylačnej a defosforylačnej kaskády aktivácie, resp. inhibície mnohých proteínov, o. i. aj špecifického transkripčného faktora aktivovaných T-lymfocytov - NFAT, ktorý zodpovedá za aktiváciu génu pre IL-2. NFAT sa konštitutívne nachádza v cytoplazme a po jeho defosforylácii sa presúva do jadra bunky, kde sa viaže na svoju špecifickú oblasť promótorového úseku génu pre IL-2, čím umožní jeho transkripciu. CsA väzbou na kalcineurín blokuje defosforyláciu NF-AT, výsledkom čoho je inhibícia syntézy IL-2 a tým aj aktivácie T-lymfocytov. Podobne CsA inhibuje transkripciu aj nukleového faktora kB (NF-kB), JUN-terminálnej kinázy (JNK) a ďalších génov, ktoré sa zúčastňujú na včasnej fáze aktivácie T-lymfocytov, ako sú gény c-myc, gény pre IFN-g, IL-3, IL-4 a IL-5, IL-2R. Naopak, CsA zvyšuje transkripciu TGF-b1, čo síce prispieva k jeho celkovej imunosupresívnej aktivite, ale súčasne aj k jeho nepriaznivým účinkom, najmä renálnej fibróze. 

Kľúčové slovo(á):
:


Liečba malígneho melanómu uvey v cyklotrónovom centre je v súčasnosti rozpracovaná len v niekoľkých centrách na svete. Cyklotron nepatrí medzi štandardné vybavenie rádioterapeutických pracovísk. Metóda ožarovania časticami – vysokoenergetickými protónmi s energiou pre oko 62 – 75 MeV urýchlenými v cyklotronoch sa nazýva protónová a hadrónová rádioterapia. Táto metóda vzužíva priaznivé rádiobiologické vlastnosti lúča elementárnych častíc. Protóny prenikajú do presne definovanej hĺbky tkaniva, v ktorej odovzdávajú maximum svojej energie a tým prakticky nezaťažia okolité tkanivové štruktúry. Pri malígnom melanóme cievovky sú indikáciou tejto metódy liečby veľké nádory lokali-zované na zadnom póle, alebo nádory nepravidelného tvaru (nevhodnosť brachyterapie). Pri lokalizácii nádoru v dúhovke je indikáciou sittuácia, keď sa chceme vyhnúť chirurgickému defektu dúhovky a fotofóbii. Riziko komplikácií je veľké, exsudatívne odlúpenie sietnice a vznik neovaskulárneho glaukómu. Pri možnosti transsklerálnej resekcie alebo ak pacient súhlasí s enukleáciou túto metódu nepreferujeme. V súčasnosti na Slovensku ešte táto metóda nie je dostupná.

Kľúčové slovo(á):
:

Cysta choledochu (CCh) je poměrně vzácnou vrozenou dilatací žlučových cest, která je ve vice než 70 % případů asociována s anatomickou poruchou spojení žlučového a pankreatického vývodu. Tímto chybným spojením je umožněn reflux pankreatické šťávy do společného žlučovodu, což přispívá nejen k rozvoji patologických změn stěny žlučovodu, ale také k cholangitidě nebo pankreatitidě.

Kľúčové slovo(á):
:
je autozomálne recesívne geneticky podmienené ochorenie charakterizované generalizovanou poruchou funkcie exokrinných žliaz (poruchou transportu elektrolytov: Na, Cl ) v epitelových bunkách respiračného, tráviaceho, urogenitálneho traktu a potných žliaz. Dôsledkom toho je postihnutými žľazami vytváraný vysoko viskózny sekrét, ktorý je zodpovedný za upchávanie vývodov žliaz a vznik zápalového procesu, poškodzujúceho parenchymatózne orgány.
Kľúčové slovo(á):
:

Dědičné onemocnění způsobené mutací v genu CFTR způsobujícím poruchu transmembránového regulátoru vodivosti, charakteristické postižením dýchacích cest.

Kľúčové slovo(á):
:


Vyšetrovacia metóda na zistenie vezikorenálneho refluxu.

Kľúčové slovo(á):
:

Cytochrom P450 (zkratka CYP) označuje rozsáhlou skupinu hemoproteinových enzymů. U člověka hrají tyto enzymy významnou úlohu při metabolizmu xenobiotik. Jejich primárním úkolem je oxidace substrátů, což vede ke zvýšení rozpustnosti. Následně bývají metabolity konjugovány s cukernatými látkami a vylučovány z těla. Tyto enzymy se podílí na metabolizmu více něž 50 % podávaných léčiv, často jsou také zodpovědné za lékové interakce. Mezi metabolicky nejvýznamnější lidské CYP patří forma 3A4 (metabolizuje např. amiodaron, diazepam), 2C9 (metabolizuje ibuprofen) a 2D6 (tricyklická antidepresiva, kodein).

Kľúčové slovo(á):
:
 
Cytochrómy P450 sú veľká rodina izoenzýmov vyskytujúcich sa v rôznych životných formách od
mikroorganizmov, cez huby a rastliny až k živočíchom. Prvýkrát bol objavený v roku 1955 v mikrozómoch
pečene potkana. Členovia rodiny boli identifikovaní v mitochondriách a mikrozómoch veľkého počtu
rozdielnych tkanív.
Nejedná sa o jeden enzým, ale skupinu homoproteínov s viacerými enzýmovými aktivitami. Nachádzajú sa
hlavne v pečeni, ale v menších množstvách aj v iných tkanivách s výnimkou priečne pruhovaného
svalstva a erytrocytov.
U človeka bolo identifikovaných viac ako 100 rôznych génov. Ich produkty – enzýmy - určujú rýchlosť,
s akou sa v organizme odbúravajú jednotlivé xenobiotiká, vrátane liečiv. Tým vlastne určujú dobu
ich pôsobenia, distribúciu a vylučovanie z organizmu (farmakokinetiku). Enzýmové aktivity cytochrómu
P450 výrazne ovplyvňujú nielen toxicitu, ale aj karcinogenitu chemikálií.
Kľúčové slovo(á):
:


 


Cytokeratíny sú vláknité proteíny, ktoré sa nachádzajú v  bunkách jednotlivých druhov epitelu, kde tvoria ich štruktúrnu kostru. Okrem mechanickej funkcie majú význam aj pri prenose niektorých aktivačných signálov proferácie, napríklad pri náhrade buniek epitelu (viac informácií čitateľ nájde v prehľadnom článku Moll et al., Histochem Cell Biol 129, 705-733, 2008). Bolo opísaných vyše 50 génov, ktoré kódujú rozličné druhy a podjednotky keratínových komplexov. Pre urotel sú dôležité cytokeratíny 7 a 20; ich detekcia má značný význam pre imunohistochemickú charakterizáciu nádorov  urotelu (čo ukazuje aj naša štúdia).


 

Kľúčové slovo*: cytokeratín (keratín)

Kľúčové slovo(á):
:


Cytokin je označení pro skupinu menších signálních proteinů, které se významně účastní imunitní odpovědi.

Kľúčové slovo(á):
:
Látky bílkovinné povahy produkované buňkami a sloužící k jejich vzájemnému ovlivňování a předávání informací.
:
Bunky imunitného systému produkujú množstvo rôznych solubilných molekúl, ktoré zodpovedajú za aktiváciu, proliferáciu a diferenciáciu buniek imunitného systému. V mnohých prípadoch pôsobenie imunoregulačných látok presahuje rámec imunitného systému a ovplyvňujú funkcie rôznych orgánov, tkanív, či systémov. Mediátory imunitnej odpovede produkujú rôzne bunky imunitného systému. Ak sú ich zdrojom lymfocyty, označujú sa ako lymfokíny, ak monocyty, resp. makrofágy, tak ako monokíny. Mediátory imunitnej odpovede, ktoré podporujú rast a diferenciáciu hematopoetických buniek v kostnej dreni sa označujú zasa ako faktory stimulujúce kolónie (CSF - colony-stimulating factors). Keďže značnú časť mediátorov imunitnej odpovede produkujú leukocyty, ktoré primárne ovplyvňujú aktivitu ďalších leukocytov, označili sa preto ako interleukíny (IL). Vzhľadom na skutočnosť, že mediátory imunitnej odpovede tvoria aj bunky, ktoré imunitnému systému nepatria a ovplyvňujú nielen bunky imunitného systému, ale aj bunky patriace iným tkanivám či orgánom organizmu, označujú sa vo všeobecnosti ako cytokíny. Cytokíny definujeme ako molekuly, ktoré prenášajú dôležitú informáciu medzi bunkami a majú veľký vplyv na reguláciu rastu, delenie bunky, diferenciáciu, zápal a obranyschopnosť.
Kľúčové slovo(á):
:

Predstavujú početnú skupinu látok najmä glykoproteínovej a proteínovej povahy, s funkciou lokálnych hormónov. Parakrinným alebo autokrinným spôsobom ovplyvňujú smer, intenzitu a dobu trvania imunitných a zápalových odpovedí, ale aj fyziologické a patofyziologické prejavy buniek. Cytokíny sa vyznačujú pleiotropným účinkom (určitý cytokín ovplyvňuje funkciu viacerých typov buniek), môžu pôsobiť redundantne (viac cytokínov má rovnaký účinok na určitú bunku), synergicky (dva alebo viac cytokínov sa vo svojom účinku podporuje) alebo naopak antagonisticky (jeden cytokín inhibuje aktivitu iného cytokínu).

:


 


 – imunoregulačné látky s hormónovou aktivitou. Sú v podstate dorozumievacím jazykom pre bunky imunitného systému, prostredníctvom ktorých sa rozbieha a udržuje, resp. ukončuje určitý typ imunitnej odpovede. Produkujú ich bunky imunitného systému (monocyty a makrofágy – monokíny; lymfocyty – lymfokíny), ale niekedy aj iné bunky organizmu (napr. interferóny prvej triedy - IFN-a, IFN-b). Medzi najznámejšie cytokíny patria interleukíny (IL), ktorý názov vychádza z historického poznania, že ich produkuje jedna skupina leukocytov, aby ovplyvňovala aktivitu iných skupín leukocytov

Kľúčové slovo(á):
:


Někdy nazývané „tkáňové hormony“, jsou látky bílkovinné povahy, primárně produkované buňkami imunitního systému, které regulují veškeré procesy spojené s imunitním systémem.

:


Bunky imunitného systému produkujú množstvo rôznych solubilných molekúl, ktoré zodpovedajú za aktiváciu, proliferáciu a diferenciáciu buniek imunitného systému, za zápal a obranyschopnosť. V mnohých prípadoch pôsobenie imunoregulačných látok presahuje rámec imunitného systému a ovplyvňujú funkcie rôznych orgánov, tkanív, či systémov. Cytokíny produkujú rôzne bunky imunitného systému. Ak sú ich zdrojom lymfocyty, označujú sa ako lymfokíny, ak monocyty, resp. makrofágy, tak ako monokíny, tie, ktoré podporujú rast a diferenciáciu hematopoetických buniek v kostnej dreni sa označujú zasa ako faktory stimulujúce kolónie (CSF -colony-stimulating factors). Keďže značnú časť cytokínov produkujú leukocyty, ktoré primárne ovplyvňujú aktivitu ďalších leukocytov, označili sa ako interleukíny (IL). Napokon cytokíny, ktoré indukujú chemtotaktický pohyb leukocytov v smere koncentračného gradientu označujeme ako chemokíny. Podľa spektra ich pôsobenia ich delíme na cytokíny ovplyvňujúce prirodzenú (typicky IL-1, TNF a IL-17), adaptívnu imunitu (IL-2, IFN-gama a IL-4), cytokíny ovplyvňujúce hematopoézu (IL-3, IL-7, G-CSF, GM-CSF) a chemokíny (C, CC, CXC, CX3C).

Kľúčové slovo(á):
:


Malé signalizačné molekuly (proteíny, peptidy, polypeptidy) pôsobiace ako mediátory imunitných reakcií a zápalu. Zabezpečujú medzibunkovú komunikáciu a podieľajú sa na regulácii aktivácie, diferenciácie, proliferácie a efektorových funkcií buniek rôznych tkanív. Podieľajú sa na imunopatogenéze mnohých imunitne sprostredkovaných chorôb (alergie, autoimunitné choroby, infekcie atď), a predstavujú preto atraktívny cieľ pre terapeutickú intervenciu.

Kľúčové slovo(á):
:


 


Vyšetrenie močového sedimentu klasickým cytologickým farbením je pomerne málo citlivou a preto aj nedostatočne presvedčivou metódou detekcie buniek karcinómov urotelu (porovnaj zdroj on line). Detekcia ojedinelých transformovaných buniek urotelového karcinómu alebo útržkov  papíl v močovom sedimente nie je  spoľahlivá (Bhatia A et al., CytoJournal 2006, vol. 3, p. 28).  Novšie imunocytochemické testy (ako napr. test Imunocyt/uCyt rozpracovaný na princípe reakčnej zmesi fluoreskujúcimi farbivami označených monoklónových protilátok voči mucínovému antigénu a karcinoembryovému antigénu), sú sľubnou novinkou cytologickej diagnostiky transformovaných buniek v močovom sedimente. Ich použitie výrazne zvyšuje pravdepodobnosť detekcie malígnych buniek na základe prítomnosti zhora uvedených antigénov (porovnaj článok Tétu B, Modern Pathology 22, 353-359, 2009).  Iný moderný test UroVysion deteguje chromozomové zmeny nádorových buniek na princípe hybridizácie oligonukleotidových označených prób fluoreskujúcim(i) farbivom(ami). Test UroVysion, je alternatívou metódy FISH.  Deteguje najmä defekty chromozómu 9 a je vhodný na pooperačnú kontrolu pacientov na vylúčenie recidívy nádoru. Kritici podotýkajú, že metóda je citlivá na 90%, takže jej negatívny výsledok nedáva dostatočne vysokú záruku neprítomnosti nádoru. 


 

Kľúčové slovo(á):
:

parametre, ktorými sa zisťuje toxicita buniek

D

:

Syntetická látka, využívaná na výrobu poréznych cievnych náhrad, z polyesterových vlákien kruhového prierezu, ktoré sú pevné a hydrofóbne, dobre znášané organizmom.

Kľúčové slovo(á):
:

daktylitída, zápal prstov

 

:


operácia slzného vaku, pri ktorej sa vak otvorí do nosovej dutiny (najčastejšie pre obštrukciu slzovodu)

Kľúčové slovo(á):
:

Typický nález pri invaginácii čreva. Pohmatovo prázdne pravé hypogastrium a hmatná rezistencia v dutine brušnej.

Kľúčové slovo(á):
:


diaminooxidáza - enzým ktorý sa zúčasňuje metabolizmu histamínu. Jeho funkčnosť je geneticky podmienená.

Kľúčové slovo(á):
:


Paměťové médium (součást systému kapslové endoskopie) umožňující on-line záznam obrazových dat snímaných a vysílaných endoskopickou kapslí v průběhu kapslové endoskopie. Datarekordér je uložen do opasku a spojen se soustavou snímacích antén umístěných v oblasti přední břišní stěny. 


 

:


Paměťové médium (součást systému kapslové endoskopie) umožňující on-line záznam obrazových dat snímaných a vysílaných endoskopickou kapslí v průběhu kapslové endoskopie. Datarekordér je uložen do opasku a spojen se soustavou snímacích antén umístěných v oblasti přední břišní stěny. 

:

charakteristické pocity vznikajúce pri vpichu ihly a podráždení akupunktúrneho bodu (echo akupunktúry). Pocity možno interpretovať ako tupý tlak, mravčenie, kŕče, pocit tepla či prietoku elektrického prúdu v mieste aktívneho bodu a v príslušnom úseku akupunktúrnej dráhy. Vznikajú ako následok podráždenia nervových štruktúr napäťovým skokom ku ktorému prichádza pri prepojení ekvipotenciálnych hladín vonkajšieho a vnútorného elektromagnetického poľa. Sú
natoľko charakteristické, že slúžia ako najobjektívnejšie a najspoľahlivejšie kritérium správneho zasiahnutia štruktúry aktívneho bodu.

:

charakteristické pocity vznikajúce pri vpichu ihly a podráždení akupunktúrneho bodu (echo akupunktúry). Pocity možno interpretovať ako tupý tlak, mravčenie, kŕče, pocit tepla či prietoku elektrického prúdu v mieste aktívneho bodu a v príslušnom úseku akupunktúrnej dráhy. Vznikajú ako následok podráždenia nervových štruktúr napäťovým skokom ku ktorému prichádza pri prepojení ekvipotenciálnych hladín vonkajšieho a vnútorného elektromagnetického poľa. Sú
natoľko charakteristické, že slúžia ako najobjektívnejšie a najspoľahlivejšie kritérium správneho zasiahnutia štruktúry aktívneho bodu.

:


– alterácia v géne, ktorá sa objaví v rodine prvýkrát u jedného člena rodiny v dôsledku vzniku mutácie na úrovni zárodočnej bunky (oocytu alebo spermie) od jedného z rodičov alebo v samotnom oplodnenom oocyte.


Citované z: De novo mutation. Online:http://ghr.nlm.nih.gov/glossary=denovomutation

Kľúčové slovo(á):
:
je odstránenie bunkových zvyškov a neživotaschopného nekrotického tkaniva z lôžka rany. Nekrotické tkanivo pôsobí ako živný substrát pre baktérie a jeho odstránenie zároveň redukuje riziko infekcie
Kľúčové slovo(á):
:


Do skupiny lyzozómových ochorení patrí viac ako 40 nozologických jednotiek, ktoré môžu byť spôsobené: 1. zníženou aktivitou enzýmov potrebných na intracelulárnu degradáciu vysokomolekulových látok, 2. defektom lyzozómového transportu látok, 3. chýbaním receptora pre manózo-6-fosfát, ktorý je potrebný k presunu enýmov z cytoplazmy do lyzozómov. V dôsledku defektu metabolizmu sa nekompletne degradované metabolity hromadia v lyzozómoch.


 

:

Schopnosť prirodzeného prenosu z rodiča na potomka cez gény

(angl. hereditary)

:


Defibrilácia je liečebná metóda u pacientov so zastavením obehu pod obrazom  bezpulzovej elektrickej aktivity alebo fibrilácie komôr. S použitím elektrického výboja, dôjde k depolarizácii  svaloviny srdca, čo vytvára podmienky na obnovenie koordinovanej

elektrickej aktivity. a spontánneho obehu.

Kľúčové slovo(á):
:


Plošné elektródy, prikladacie alebo samolepacie, priložené na hrudník v oblasti hrotu srdca a pod pravou klavikulou, ktoré umožňujú aplikáciu elektrického defibrilačného výboja.

Kľúčové slovo(á):
:


dokázaná diseminácia autoimunitného procesu v čase a priestore v centrálnom nervovom systéme

:
Incidencia tohto ochorenia je u obyvateľov vyspelých krajín vysoká a ďalej rastie. Proces začína biochemickou degradáciou základných stavebných súčastí medzistavcých platničiek - proteoglykánov. Platničky strácajú pružnosť a schopnosť neutralizovať negatívne pôsobenie síl, rozpádávajú sa, uvoľnené časti sa vysúvajú do chrbticového kanála, kde stláčajú nervové štruktúry. Nárazy sa prenášajú na medzistavcové kĺby, väzy aj stavce, postupne sa tak poškodí celá telová os.
Kľúčové slovo(á):
:
Vred v tkanive, vzniknutý následkom narušenia krvného zásobenia pôsobením tlaku
Kľúčové slovo(á):
:
Podľa definície diagnostického a štatistického manuálu duševných ochorení (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition Text Revision - DSM-IV TR) (218) sa delírium charakterizuje ako stav narušenia vedomia s nepozornosťou, rozvíjajúci sa behom krátkeho času, charakterizovaný fluktuujúcim priebehom, zmenami v kognícii (poznávaní), ktoré sa nedajú vysvetliť demenciou. Pôvod týchto zmien je všeobecne alebo v ochoreniach, alebo ho vyvolávajú lieky.
Kľúčové slovo(á):
:


Ide o syndróm poruchy vedomia, charakerizovaný pomerne náhlym začiatkom a fluktuujúcim priebehom. Vyskytuje sa pri ňom porucha pozornosti, orientácie, napríklad časom a priestorom, porucha poznávania, správania, porucha vnímania, porucha adaptácie na zmenu prostredia či porucha úrovne vedomia. Častá je inverzia spánku a bdenia. Často ho spôspbuje celkové ochorenie ako infekcia, niektoré lieky či otravy. Pravdepodobne ide o najčastejšiu samostatnú akútnu poruchu, vyskytujúcu sa vo všeobecných nemocniciach, ktorá postihuje 20 - 30 % dospelej populácie, 30 - 40 % staršej populácie a až 60 - 80 % populácie pacientov na jednotkách intenzívnej starostlivosti.

Kľúčové slovo(á):
:
Delírium tremens je náhle vzniknutá, búrlivo prebiehajúca a život ohrozujúca, ťažká kvalitatívna porucha vedomia zasahujúca ostatné psychické a vegetatívne funkcie, ktorá je etiopatogeneticky spätá s prerušením konzumu alkoholu pri rozvinutej závislosti.
Kľúčové slovo(á):
:
Delírium tremens je náhle vzniknutá, búrlivo prebiehajúca a život ohrozujúca, ťažká kvalitatívna porucha vedomia zasahujúca ostatné psychické a vegetatívne funkcie, ktorá je etiopatogeneticky spätá s prerušením konzumu alkoholu pri rozvinutej závislosti.
Kľúčové slovo(á):
:


Děložní myomy jsou nezhoubné nádory, které vyrůstají z hladké svaloviny děložní stěny (leiomyomy). Jsou nejčastějším gynekologickým nádorem a jedním z nejčastějších ženských onemocnění vůbec. Vyskytují se u 30 - 40 % žen mezi 30 a 50 lety. Přes velmi častý výskyt myomů je jejich etiopatogeneze (příčina vzniku a dalšího vývoj) nejasná. Předpokládá se působení řady faktorů genetických (častější výskyt myomů u dcer žen operovaných pro myom nebo u sester - dvojčat, cytogenetické abnormity ve tkáni myomů, genovými mutacemi podmíněné enzymatické defekty u žen s myomy), hormonálních (u části myomů lze prokázat estrogenové i progesteronové receptory; užívání antikoncepce však rozhodně riziko vzniku myomu nezvyšuje), civilizačních (vlivy okolního prostředí), antropometrických (častější nadváha až obezita u žen s myomy) a reprodukčních (vyšší parita a nižší věk při prvním porodu u žen s myomy, gravidita jako „ochranný faktor“) či role růstových faktorů. Myomy nepostihují dívky před nástupem měsíčků; jejich výskyt je častější např. u kuřaček a u Afroameričanek (3x vyšší incidence než u Američanek jiných ras). Histologicky maligní variantou myomů jsou leiomysarkomy. Dřívější představy o malignizaci již dříve existujících leiomyomů jsou však dnes překonány a převládá názor o primárně maligním růstu sarkomu. 

Kľúčové slovo(á):
:


klinický syndróm, ktorý sa prejavuje získanou a pretrvávajúcou poruchou intelektových funkcií - dostatočne hlbokou na to, aby narúšala schopnosť zvládať bežné potreby, sociálne a pracovné vzťahy pacientov. 

:

charakterizovány rozpadem myelinu v centrálním nervovém systému, pravidelně však i současnou ztrátou axonů

Kľúčové slovo(á):
:
Objemovo – časový záznam močenia = 24 hodinový záznam času močenia a jednotlivých mikčných objemov vykonávaný pacientom, ktorý slúži na objektívne posúdenie mikčných objemov a intervalov močenia.
Kľúčové slovo(á):
:
monoklonová protilátka proti RANKL
:
komplikované prerezávanie zubov múdrosti
Kľúčové slovo(á):
:

metóda merania kostnej denzity

Kľúčové slovo(á):
:
Základná diagnostická jednotka. Od nej sa odvíja diagnóza recidivujúcej depresívnej poruchy, pokiaľ sa epizóda depresie opakuje.
:
Základná diagnostická jednotka. Od nej sa odvíja diagnóza recidivujúcej depresívnej poruchy, pokiaľ sa epizóda depresie opakuje.
:


Deprese je stav psychiky projevující se dlouhodobě (min 14 dní) pokleslými náladami jedince, ztrátou radosti a potěšení ze zájmů a poklesem energie.  Dotyčný pociťuje často dále úzkost a osamocenost, pocity bezcennosti nebo viny, malou sebedůvěru, únavu, zhoršené soustředění a má problémy s pozorností. 

Kľúčové slovo(á):
:
Vzniká v dôsledku anatomickej lézie alebo štrukturálnej zmeny na úrovni pohybového segmentu. Charakteristika: typická odpoveď na mechanickú záťaž. Jeden smer pohybu zhoršuje, periferizuje symptómy. Opačný smer odstraňuje, centralizuje symptómy a vedie k plnej obnove hybnosti.
Kľúčové slovo(á):
:

Je spôsobený štrukturálnou zmenou  na úrovni pohybového segmentu. Charakteristický je fenoménom centralizácie. Pri vykonávaní pohybu jedným smerom dochádza k odstráneniu, čiže centralizácii symptómov k plnej obnove hybnosti. Opačnou situáciou je periferizácia. Opačný smer pohybu  zhoršuje, periferizuje symptómy. Znamená to, že symptómy sa šíria do horných alebo dolných končatín, k lakťu, pod lakeť, na dolných končatinách ku kolenu alebo pod koleno.

Kľúčové slovo(á):
:

Terapeut musí rozpoznať správanie sa symptómov počas opakovaných pohybov. Napríklad u pacienta s derangementom symptómy menia svoju lokalitu a rozsah pohybu, u pacienta s dysfunkciou sú vždy v rovnakej lokalite. Rozsah pohybu sa výrazne nemení. Tento jav sa často vyskytuje po redukcii derangementu. Pacient má zostatkovú centrálnu bolesť na konci rozsahu pohybu.

Kľúčové slovo(á):
:
Spôsobuje zmeny v metylácii DNA, modifikáciách histónov a štruktúre chromatínu. Následkom týchto zmien dochádza k vyradeniu tumor supresorových génov, génov DNA opravy a génov regulácie rastu a delenia buniek a naopak k aktivácii onkogénov, retrotanspozónov a tiež sekvencií, ktoré sú asociované s nestabilitou chromozómov.
Kľúčové slovo(á):
:

z gréčtiny derma-koža, itis – sufix znamenajúci zápal. Zápal kože, ktorý sa rozdeľuje podľa viacerých kritérií do mnohých skupín.

Kľúčové slovo(á):
:


druh roztoča, ktorý sa v našich podmienkach najčastejšie podieľa na senzibilizácii vnímavých jedincov, a opakovaná expozícia antigénom tohto roztoča vedie k vzniku ochorení ako alergická rinitída, priedušková astma, či kožné ochorenia

Kľúčové slovo(á):
:

silne svetlolomná blanka oddeľujúca substancia propria rohovky od endotelu. Citované z: Vlková E, Pitrová Š, Vlk F. Lexikón očního lékařství, 2008.

 
:


špecifický typ často polymikrobiálnej mediastinitídy, ktorá je zriedkavou, ale veľmi závažnou komplikáciou orofaryngeálnych infekcií s vysokou mortalitou. Jej úspešná liečba si vyžaduje čo najskoršiu diagnostiku a agresívny chirurgický prístup.

Kľúčové slovo(á):
:


odlupovanie odumretých čiastočiek - napr. epitelových buniek

Kľúčové slovo(á):
:

Určujúce faktory zdravia populácie.

Kľúčové slovo(á):
:
Detoxikačné opatrenia s prekonaním akútnych abstinenčných príznakov pacienta za pomoci farmák (napr. Naloxon, SSRI)
Kľúčové slovo(á):
:
Je výraz pre zbavenie organizmu návykovej látky a pomoci prekonať pacientovi možné odvykacie príznaky bez použitia liekov
Kľúčové slovo(á):
:
sval močového mechúra
:

svalovina močového měchýře

:


neprogresívne, ale vo svojich prejavoch nie nemenné postihnutie motoriky a postúry rôzneho stupňa, spôsobené prebehnutým (a už ukončeným) poškodením vyvíjajúceho sa mozgu v pre-,  peri-, alebo včasne postnatálnom období (do 1 roka). Porucha motorických funkcií je často sprevádzaná narušenou percepciou, komunikáciou, správaním, poruchou kognitívnych funkcií, epilepsiou a sekundárnymi muskuloskeletálnymi problémami.


 
Kľúčové slovo(á):
:


 


Prevalence OSAS je u předškolních a školních dětí  2 - 3 %, ale může začínat již u kojenců. Na vzniku se podílí více faktorů – zvětšení adenoidní vegetace a patrových tonzil při současných převážně geneticky daných odchylkách ve struktuře a inervaci HCD (zúžení a hypotonie HCD). Častý je tedy familiární výskyt OSAS. Predispozicí k OSAS jsou dále všechna onemocnění, která vedou k obstrukci nebo hypotonii HCD (např. neurologická onemocnění, kraniofaciální abnormity, vývojová a zánětlivá onemocnění dýchacích cest, ale i extraesofageální reflux, hypothyreóza, obezita a jiné). Rizikovým faktorem je také obezita. OSAS se vyskytuje u 20 % chrápajících dětí, v ostatních případech jde o prosté (habituální) chrápání (bez apnoických pauz). Ke spolehlivému odlišení OSA a prostého chrápání je nutná polysomnografie. Podle současných poznatků je však pravděpodobné, že i prosté chrápání může mít stejné důsledky jako OSAS. V rámci tohoto onemocnění je úkolem ORL lékaře se podílet na jeho diagnostice i léčbě. Polysomnografie je doménou neurologů a neprovádí se zdaleka tak často jako u dospělých. Daleko více se zohledňuje anamnéza a klinické, zejména ORL vyšetření. Tedy přítomnost významné obstrukce v oblasti hltanové úžiny hypertrofickými tonzilami, ale i hypertrofie nosohltanové tonzily, tedy adenoidní vegetace.

Proto při klinickém vyšetření nehodnotíme jenom oblast orofaryngu, ale i nosohltan (většinou endoskopie – rigidní či flexibilní) a ušní nález (otomikroskopie nebo otoskopie, tympanometrie). Při jasném nálezu značného zúžení hltanové úžiny hypertrofickými tonzilami a doprovodných příznacích jako je hlasité chrápání aj., je jednou z metod volby provedení laserové tonzilotomie, často v kombinaci s adenotomií. Podmínkou provedení tonzilotomie je nepřítomnost chronické tonsilitidy; pokud je přítomna, pak je namístě zvažovattonsilektomii. Po samotné adenotomii jsou recidivy OSAS časté. V nečetných případech je nutná terapie trvalým přetlakem v dýchacích cestách během spánku.
Kľúčové slovo(á):
:


stav relatívnej dehydratácie udržiavaný normálnou rohovkou, ktorý je nevyhnutný pre jej transparenciu

Kľúčové slovo(á):
:
neschopnosť vnímať zelenú farbu
:
(dual energy X-ray absorptiometry) je považovaná za „zlatý štandard“ pri vyhodnotení zloženia tela v zmysle zastúpenia celkového i trunkálneho tuku a jeho regionálnej distribúcie.
Kľúčové slovo(á):
:

Diabetes mellitus (cukrovka, dříve též úplavice cukrová) je doživotní, avšak léčitelná choroba. Je to chronické etiopatogeneticky heterogenní onemocnění, jehož společným rysem je hyperglykémie a které má různé klinické formy. Každá z nich má rozdílnou etiologii, klinické projevy a průběh. Společná je komplexní porucha metabolismu s hyperglykémií.

Citováno z:http://www.medicabaze.cz/index.php?sec=term_detail&termId=529

Kľúčové slovo(á):
:


diabetes mellitus je chronický metabolický syndróm porušeného metabolizmu glukózy, ktorý zahŕňa  absolútnu alebo relatívnu inzulínovú rezistenciu, poruchu sekrécie inzulínu, prípadne obidve poruchy. Hlavným znakom je hyperglykémia. Porušené metabolické procesy, ktoré postihujú sacharidy, tuky a bielkoviny, vedú k vývoju chronických mikrovaskulárnych a makorvaskulárnych komplikácií, vrátane orgánovo špecifických degeneratívnych procesov.

Kľúčové slovo(á):
:


Je skupina metabolických ochorení, ktoré sú charakterizované hyperglykémiou. Hyperglykémia je následkom poruchy sekrécie inzulínu a/alebo účinku inzulínu. Chronická hyperglykémia je spojená s chronickým poškodením, dysfunkciou a zlyhaním rôznych orgánov - obzvlášť obličiek, nervov, srdca a ciev. Porucha účinku inzulínu v cieľových bunkách sa prejaví poruchou v metabolizme sacharidov, proteínov a lipidov.


DM1 sa najčastejšie objavuje u detí a mladých dospelých. Vyskytuje sa približne u 10 % všetkých diabetikov.

Kľúčové slovo(á):
:


chronické metabolické ochorenie heterogénnej etiológie, ktoré je charakterizované hyperglykémiou následkom nedostatku inzulínu. Nedostatok inzulínu môže byť buď absolútny následkom deštrukcie beta buniek pankreasu (najčastejšie autoimunitným procesom) alebo relatívny kvôli nedostatočnej sekrécie inzulínu alebo kvôli rezistencii periférnych tkanív na inzulín. 

Kľúčové slovo(á):
:
Je nezápalové degeneratívne kĺbne ochorenie charakterizované nadmerným opotrebovaním kĺbnej chrupky, subchondrálnou sklerózou, tvorbou osteofytov a zmenami mäkkých tkanív, ktoré zahŕňajú synoviálnu membránu, kĺbne puzdro, kĺbne väzy a svaly.
Kľúčové slovo(á):
:

Diabetes vyvolaný destrukcí beta buněk pankreatu v důsledku autoimunitního zánětu (autoimunitní inzulitída).

Upraveno podle: http://medicabaze.cz/index.php?sec=term_detail&termId=548

Kľúčové slovo(á):
:


Diabetes vyvolaný destrukcí beta buněk pankreatu v důsledku autoimunitního zánětu (autoimunitní destruktivní inzulitída).

Kľúčové slovo(á):
:

znamená ochorenie svaloviny srdca u diabetikov. Morfologicky ide najčastejšie o intesticiálnu fibrózu myokardu. 
Kľúčové slová: diabetická kardiomyopatia, mechanizmy vzniku, klinické prejavy, liečba, 

Kľúčové slovo(á):
:


Diabetická nefropatia (DN) je klinický syndróm vznikajúci na podklade špecifických morfologických zmien obličiek u pacientov s  DM 1. a 2. typu, prípadne s ostatnými špecifickými typmi diabetu. Vzniká následkom diabetickej metabolickej poruchy a doposiaľ nepresne definovanej genetickej predispozície.

Kľúčové slovo(á):
:


Diabetická noha je termín pre pomenovanie komplexu zdravotných ťažkostí pacientov s diabetes mellitus, charakterizovaných ulceráciou dolných končatín na podklade diabetickej neuropatie, mikroangiopatie, makroangiopatie a infekcie.

Kľúčové slovo(á):
:
Diabetická noha, resp. syndróm diabetickej nohy je výsledkom viacerých etiologických faktorov, ktoré sa v jednotlivých prípadoch podieľajú na jeho vzniku rôznou mierou, pričom väčšinou dominuje diabetická polyneuropatia.
Citované z: http://www.worwagpharma.sk/new/clanky/Plasil%20(1).pdf
R. Plášil, E. Martinka: Epidemiológia, etiopatogenéza a diagnostika syndrómu diabetickej nohy, 2. 2007
Kľúčové slovo(á):
:


 


Diabetická polyneuropatia (DPN) je skupinou klinických a subklinických syndrómov s komplexnou etiológiou, špecifickými klinickými aj laboratórnymi prejavmi. Jej podstatou je difúzne či fokálne poškodenie periférnych somatických alebo autonómnych nervových vláken následkom diabetickej metabolickej poruchy. 

 
Citované z: KRAHULEC, B.: Diabetická neuropatia. In: Mokáň M, Martinka E, Galajda P a kol: Diabetes mellitus a vybrané metabolické ochorenia. Vydavateľstvo P+M. Martin. 2008. kap. 9.4, str. 588– 607.

 
Kľúčové slovo(á):
:


je súhrn cievnych a ložiskových zmien sietnice, ktoré sú výsledkom systémových (metabolických, endokrinných a hematogénnych) faktorov a okulárnych anatomických osobitostí. [Citované z: MOLNÁROVÁ, M., IZÁK, M.: Diabetická retinopatia. In: Mokáň M,   Martinka E, Galajda P a kol: Diabetes mellitus a vybrané metabolické ochorenia. Vydavateľstvo P + M. Martin. 2008.  kap. 9.3, str. 565-587.]

Kľúčové slovo(á):
:

 vývojová chyba bránice, charakterizovaná prienikom vnútrobrušných orgánov cez vrodený  komunikačný otvor do hrudnej dutiny

:

 

 

po vylúčení iných ochorení musí mať pacient: 1. rekurujúce orálne ulcerácie (aftózne alebo herpetiformné) pozorované lekárom alebo pacientom aspoň 3 x v priebehu 12 mesiacov -  a aspoň dva z nasledujúcich znakov - 2. rekurujúce genitálne ulcerácie, 3. očné prejavy (uveitída, retinálna vaskulitída), 4. kožné prejavy (erythema nodosum, pseudofolikulitída,  papulopustulózne lézie alebo akneiformné noduly), 5. patergický fenomén odčítaný lekárom, t.j. kožná hyperaktivita na definovanú malú traumu.

 

Kľúčové slovo(á):
:

ide o jednu z najstarších, najdôležitejších a najviac prepracovaných metód tradičnej čínskej diagnostiky a akupunktúry. Na jazyku sa posudzuje jeho tvar, farba, motilita, povlak, stupeň hydratácie, opuch príp. odtlačky zubov a pod. Interpretácia nálezu vychádza z patogenézy tak ako ju prezentuje tradičná čínska medicína.

:

ide o jednu z najstarších, najdôležitejších a najviac prepracovaných metód tradičnej čínskej diagnostiky a akupunktúry. Na jazyku sa posudzuje jeho tvar, farba, motilita, povlak, stupeň hydratácie, opuch príp. odtlačky zubov a pod. Interpretácia nálezu vychádza z patogenézy tak ako ju prezentuje tradičná čínska medicína.

:
Úplne vyvinutý syndróm konského chvosta sa diagnostikuje na základe anamnézy a charakteristického klinického obrazu. Lokalizáciu a často i charakter patologického procesu, ktorý kompresiu spôsobil, najspoľahlivejšie ukáže MR vyšetrenie.
Kľúčové slovo(á):
:


Pojmom diarrhoea sa definuje frekventovaná pasáž semiformovanej alebo vodnatej stolice. 

:
Diazoxid je aktivátorom draslíkových kanálov. Pre svoje pomerne rýchle vazodilatačné účinky sa v minulosti využíval pri liečbe hypertenznej krízy a malígnej hypertenzie. Diazoxid inhibuje sekréciu inzulínu (najmä pri jeho parenterálnom podaní), preto sa používal aj v liečbe hypoglykemických stavov napr. pri inzulinóme alebo kongenitálnom hyperinzulinizme.
:

 

Koagulačná dysbalancia medzi prokoagulačnou aktivitou trombínu a fibrinolytickou aktivitou plazmínu, rezultujúca v intravaskulárnu tvorbu fibrínu s trombotickými oklúziami v mikrocirkulácii, s následnou orgánovou ischemizáciou, konzumpciou koagulačných faktorov a krvácaním.

 

Kľúčové slovo(á):
:
je spojená s nechopnosťou vnímať jednu zo základných farieb. Podľa toho rozoznávame:
1. protanopiu - neschopnosť vnímať červenú farbu,
2. deuteranopiu - neschpnosť vnímať zelenú farbu,
3. tritanopiu - neschpnosť vnímať modru - fialovú farbu.
:


solídna masa tkaniva endometriózy, ktorá sa nachádza a infiltruje tkanivo hlbšie ako 5 mm pod peritoneom

Kľúčové slovo(á):
:
Pažerák je rúrovitý orgán, slúžiaci predovšetkým na dopravu stravy a tekutín do žalúdka. Rôzne ochorenia dokážu spôsobiť zúženie priesvitu pažeráka, čo sa prejaví dysfágiou. Organicky a niekedy i funkčne podmienené stenózy pažeráka je možné liečiť prechodne alebo i trvale pomocou dilatácie pažerákových stenóz. Používajú sa na to buď kalibrované plastové bužie, ktoré sa cez ústa po zavedenom vodiči zasúvajú cez stenotický úsek a dilatujú ho. Iným spôsobom je zavedenie balónika pomocou gastroskopu až pred miesto zúženia, kde sa pod kontrolou zraku vykonáva dilatácia zúženia postupným napĺňaním balónika tekutinou.
Kľúčové slovo(á):
:
Pažerák je rúrovitý orgán, slúžiaci predovšetkým na dopravu stravy a tekutín do žalúdka. Rôzne ochorenia dokážu spôsobiť zúženie priesvitu pažeráka, čo sa prejaví dysfágiou. Organicky a niekedy i funkčne podmienené stenózy pažeráka je možné liečiť prechodne alebo i trvale pomocou dilatácie pažerákových stenóz. Používajú sa na to buď kalibrované plastové bužie, ktoré sa cez ústa po zavedenom vodiči zasúvajú cez stenotický úsek a dilatujú ho. Iným spôsobom je zavedenie balónika pomocou gastroskopu až pred miesto zúženia, kde sa pod kontrolou zraku vykonáva dilatácia zúženia postupným napĺňaním balónika tekutinou.
Kľúčové slovo(á):
:
Pažerák je rúrovitý orgán, slúžiaci predovšetkým na dopravu stravy a tekutín do žalúdka. Rôzne ochorenia dokážu spôsobiť zúženie priesvitu pažeráka, čo sa prejaví dysfágiou. Organicky a niekedy i funkčne podmienené stenózy pažeráka je možné liečiť prechodne alebo i trvale pomocou dilatácie pažerákových stenóz. Používajú sa na to buď kalibrované plastové bužie, ktoré sa cez ústa po zavedenom vodiči zasúvajú cez stenotický úsek a dilatujú ho. Iným spôsobom je zavedenie balónika pomocou gastroskopu až pred miesto zúženia, kde sa pod kontrolou zraku vykonáva dilatácia zúženia postupným napĺňaním balónika tekutinou.
Kľúčové slovo(á):
:

Je prokarcinogénna látka, ktorá je metabolicky aktivovaná v pečeni sériou reakcií, počas ktorých vznikajú prechodné metabolity azoxymetán a metylazoxymetanol s karcinogénnym účinkom. Dimetylhydrazín a jeho metabolit azoxymetán sa využívajú na experimentálne vyvolanie kolorektálneho karcinómu u hlodavcov.

:


Enzym lokalizovaný na buněčné membráně. Nachází se v celé řadě tkání a orgánů – v buňkách střevní výstelky, hepatocytech, ledvinách, endoteliálních buňkách, buňkách imunitního systému. Enzymatická aktivita DPP-4 je považována za nejdůležitější regulační mechanismus hladin inkretinů.

Kľúčové slovo(á):
:


 


východiskový interval od resekcie primárneho nádoru po diagnózu metastáz/y

:


je interval od resekcie primárneho nádoru po diagnózu metastáz/y. 

:
Vzniká intravaskulárnou aktiváciou koagulačnej kaskády s následnou mnohopočetnou tvorbou mikrotrombov (obličky, pľúca) dôsledkom vysokej spotreby koagulačných faktorov (hlavne fibrinogénu, f. V a f. VIII) a trombocytov môže sekundárne dôjsť ku hemoragickej diatéze - konzumpčnej koagulopatii, spravidla dochádza ku reaktívnej hyperfibrinolýze s dodatočnou inaktiváciou fibrinogénu a ďalších koagulačných faktorov. Jednou z príčin DICu je hypovolemický - hemoragický šok.
:
Prerušením chodu prístroja sa strieda odber s návratom krvi
Kľúčové slovo(á):
:


vysunutie z normálnej /fyziologickej/ polohy

:
Disopyramid je antiarytmikum IA triedy využívaný najmä v liečbe komorových porúch rytmu.
:

Sledovanie pacientov po prebehnutej liečbe (lokálnej - chirurgickej, radiačnej alebo systémovej - chemoterapia, imunoterapia) na odhalenie relapsu ochorenia a na sledovanie a menežment neskorej toxicity liečby.

(ang. follow-up)

:


Sledovanie pacientov po prebehnutej liečbe (lokálnej - chirurgickej, radiačnej alebo systémovej - chemoterapia, immunoterapia) na odhalenie relapsu ochorenia a na sledovanie a menežment neskorej toxicity liečby.


(ang. follow-up)

:

Rozosiata tuberkulóza, rozptýlená.

Kľúčové slovo(á):
:


Odstránenie tela a chvosta pankreasu s ponechaním hlavy pankreasu. 

Kľúčové slovo(á):
:


chronobiológia krvného tlaku, rozvinutá diabetická kardiálna autonómna neuropatia

Kľúčové slovo(á):
:


je vakovité vychlípenie steny mechúra.

Kľúčové slovo(á):
:

Akútny zápal divertikla ( výchlipky) hrubého čreva

Kľúčové slovo(á):
:

Zápal steny čreva v mieste prítomného divertikla a jeho okolia.

Kľúčové slovo(á):
:

je podľa MKF zníženie funkčných schopností na úrovni tela,jedinca alebo spoločnosti,ktorá vzniká,ak sa občan so svojim zdravotným stavom konfrontuje s bariérami prostredia 

Kľúčové slovo(á):
:

je podľa MKF zníženie funkčných schopností na úrovni tela,jedinca alebo spoločnosti,ktorá vzniká,ak sa občan so svojim zdravotným stavom konfrontuje s bariérami prostredia 

Kľúčové slovo(á):
:
– diabetická ketoacidóza. Patrí medzi akútne komplikácie cukrovky, hlavne u diabetikov 1. typu, ktorí sú životne závislí na prijme inzulínu. Charakterizuje ju vysoká glykémia 15 – 25 mmol/l, dehydratácia s deficitom telesnej tekutiny nezriedka 8 – 12 litrov. Je charakterizovaná nadmernou tvorba ketolátok a elektrolytovým rozvratom.
Kľúčové slovo(á):
:
Psychoterapia, rehabilitácia i farmakoterapia
Kľúčové slovo(á):
:

Pojem dlhodobá starostlivosť vyjadruje poskytovanie zdravotníckej i sociálnej starostlivosti po dlhšiu alebo dlhú dobu, poprípade ako trvalú starostlivosť. Pacienti, vyžadujúci dlhodobú starostlivosť, sú takí pacienti, ktorí potrebujú permanentnú pomoc vo svojom každodennom živote (alebo permanentnú hospitalizáciu pri ťažkých stavoch). Dlhodobá starostlivosť v geriatrii je prepojená zdravotná a sociálna starostlivosť.

Kľúčové slovo(á):
:


Diabetes mellitus

:
deoxyribonucleic acid (deoxyribonukleová kyselina)
:
deoxyribonukleová kyselina, základní substance dědičnosti, veliká molekula, která nese genetickou informaci v jádře. Tuto informaci buňky potřebují pro své dělení a tvorbu bílkovin
:
Proces, pri ktorom sa viažu metylové skupiny (- CH3) na C5 pozíciu pyrimidínového kruhu cytozínu v CpG dinukleotidoch. V promotorových sekvenciách génov sú tieto dinukleotidy často nahromadené v tzv. CpG ostrovčekoch. Metylácia DNA sa podieľa na regulácii génovej expresie. Aktívne gény nemajú metylované promotory, neprepisované gény sú väčšinou hypermetylované.
Kľúčové slovo(á):
:
DNA metylácia v nádoroch je deregulovaná. Hypermetyláciou promotorových sekvencií sa vyraďujú gény, ktoré bránia vzniku nádoru. Naopak, globálna hypometylácia genómu spôsobuje aktiváciu génov a sekvencií DNA, ktoré zohrávajú úlohu v tumorigenéze.
Kľúčové slovo(á):
:

DNA metyltransferáza je enzým, ktorý pridáva metylovú skupinu (-CH3) na C5 pozíciu pyrimidínového kruhu cytosinu v CpG pároch

Citované z:

1. Santos, F., Kantarjan, H. et al.  Decitabine in the treatment of myelodysplastic syndromes. In Expert Rev. Anticancer Ther. 10 (1), 2010, p. 9-22

Kľúčové slovo(á):
:
metoda ke stanovení přesného sledu bází v určitém úseku řetězce DNA
:
Komunitná, kluby s programami „ušitými“ na problémy pacienta, tzv. matching
Kľúčové slovo(á):
:

Domáca ošetrovateľská starostlivosť (DOS) je ambulantná forma zdravotnej starostlivosti, poskytovaná v domácom prostredí alebo v inom prirodzenom sociálnom prostredí. Poskytuje sa pacientom vo všetkých vekových skupinách, ktorí vyžadujú ošetrovateľskú starostlivosť, sú imobilní alebo čiastočne imobilní, nie sú schopní samostatne chodiť do ambulantného zdravotníckeho zariadenia a nevyžadujú  ústavnú zdravotnú starostlivosť alebo ústavnú zdravotnú starostlivosť odmietajú.

Kľúčové slovo(á):
:

OECD definuje domácu starostlivosť ako služby poskytované v domácnosti závislej osoby. Zahŕňa však aj služby denných centier či odľahčovacie služby (krátkodobé služby poskytované v inštitúcii počas „výpadku“ starostlivosti najbližších, napríklad na účely zotavenia). Za domácu starostlivosť odborníci považujú aj starostlivosť v chránenom bývaní.

Kľúčové slovo(á):
:


Dopplerov jav je zmena vlnovej dĺžky (a teda frekvencie) akustických vĺn vyvolaná relatívnym pohybom zdroja (napr. erytrocyty) a pozorovateľa. Ak pohyblivý zdroj vysiela vlnenie s frekvenciou f0, potom ho nehybný pozorovateľ pozoruje ako vlnenie s frekvenciou f: f=f0 . (v/(v-vs,r)), kde v je rýchlosť šírenia vĺn v danej látke a vs,r relatívna rýchlosť zdroja voči pozorovateľovi (kladná znamená približovanie, záporná vzďaľovanie).

:


Klasická sonografia umožňuje získať informácie o rozmeroch statických tkanív. Využitím Dopplerovho javu je možné získať aj informáciu o rýchlostiach pohybu tkanív, obzvlášť krvi. Dôležité však je, že sa obvykle nezískajú skutočné rýchlosti, ale iba zložky rýchlosti v smere k sonde alebo od sondy. Preto pokiaľ bude sonda merajúca prietok krvi cievou umiestnenou kolmo na cievu, namerá nulovú rýchlosť. Všeobecne sa dá doplerovské meranie prevádzať vo dvoch módoch:

 • CW (continuous wave) – vysielajúci menič stále vysiela
 • PW (pulsed wave) – vysielajúci menič vysiela v pulzoch


CW mód je jednoduchší na technické riešenie, dáva však informáciu iba o priemernej rýchlosti pozdĺž ultrazvukového lúča. Dnes sa obvykle používa v tužkových prietokomeroch slúžiacich hlavne k meraniu krvného tlaku na dolných končatinách a k orientačnému hodnoteniu cievneho riečišťa.


PW mód umožňuje merať nielen zmenu frekvencie medzi vysielaným a prijímaným signálom, ale i dobu, za akú sa odrazený signál vrátil k sonde. To umožňuje určiť nielen rýchlosť toku, ale i hĺbku, v ktorej došlo k odrazu. Doplerovské meranie v PW móde je možné na väčšine bežne používaných prístrojov, výsledok sa zobrazuje ako dvojrozmerný obraz nameraných rýchlostí. Výsledky sa obvykle kódujú farebne (farebná kódovaná doplerovská sonografia) – čím vyššia je v danom bode rýchlosť k sonde, tým jasnejším odtieňom červenej je zobrazený v odpovedajúcom mieste a monitore, čím je väčšia rýchlosť od sondy, tým je jasnejší odtieň modrej. Táto voľba farieb má tu výhodu, že miesta s turbulentným prúdením sa zobrazí zobrazí žlto. Aby bola umožnená orientácia v obraze, obvykle sa spojí obraz farebne kódovanej doplerovskej sonografie a anatomický obraz kódovaný do stupňa šedej; výsledný obraz sa nazýva duplexný sonogram (tiež duplexné sono alebo len duplex).

Kľúčové slovo(á):
:

mikrosystém

Kľúčové slovo(á):
:

lokálne aplikované antiglaukomatikum, inhibítor karboanhydrázy

:
= látka vyvolávajúca agregáciu krvných doštičiek
:
Je to dotazník Medzinárodnej konzultácie o inkontinencii, ktorý sa používa v diagnostickom procese u pacientov s inkontinenciou moču
Kľúčové slovo(á):
:
Vyplnením Dotazníka sexuálneho zdravia muža (IIEF - 5) si môže sám pacient zistiť, či netrpí určitým stupňom erektilnej dysfunkcie. V prípade, že je jeho skóre menšie ako 21 bodov, mohlo by sa jednať o určitý stupeň erektilnej dysfunkcie, ktorý by bolo vhodné prekonzultovať s lekárom. Dotazník bol validizovaný Urologickou klinikou LF UK vo FNsP L. Dérera v Bratislave.
Kľúčové slovo(á):
:
Vyplnením Dotazníka sexuálneho zdravia muža (IIEF - 5) si môže sám pacient zistiť, či netrpí určitým stupňom erektilnej dysfunkcie. V prípade, že je jeho skóre menšie ako 21 bodov, mohlo by sa jednať o určitý stupeň erektilnej dysfunkcie, ktorý by bolo vhodné prekonzultovať s lekárom. Dotazník bol validizovaný Urologickou klinikou LF UK vo FNsP L. Dérera v Bratislave.
Kľúčové slovo(á):
:


Napr. downstream signálna dráha, dráha nachádzajúca sa za primárne aktivovaným receptorom, čiže všetko, čo je aktivované neskôr ako daný receptor sa nachádza downstream od receptoru.

:

digitálne (palpačné) rektálne vyšetrenie je vyšetrenie konzistencie, veľkosti, homogenity, ohraničenia a bolestivosti prostaty prstom zavedeným do konečníka.

Kľúčové slovo(á):
:

Cieľom drenážnych techník je odstránenie nadmernej bronchiálnej sekrécie.

 

Kľúčové slovo(á):
:


medzinárodne akceptovaný, ekonomicko – medicínsky klasifikačný systém, slúžiaci ako úhradový mechanizmus pre ústavnú zdravotnú starostlivosť. 

Kľúčové slovo(á):
:
Psychoaktívna látka je droga, ktorá keď je vpravená do živého organizmu môže pozmeniť jednu alebo viac jeho funkcií ako je nálada, vnímanie, myslenie, konanie samozrejme pomimo telesných funkcií (SZO,1969)
Kľúčové slovo(á):
:
Drúzy terča zrakového nervu sú sférické hyalínne depozitá mukopolysacharidového a proteínového materiálu, nahromadené pred lamina cribrosa zrakového nervu, so sklonom ku kalcifikácii.
Kľúčové slovo(á):
:
oprávnenie prechovávať a mať pri sebe zbraň a strelivo na miestach určených v preukaze zbrane, ak zákon neustanovuje inak
Kľúčové slovo(á):
:

Digitálna Substrakčná Angiografia

:

digitálna subtrakčná angiografia

:
dithiotreitol
:
jedná sa o vyšetrenie, patriace medzi endoskopické vyšetrovacie metódy, kedy pomocou mikroendoskopu vizualizujeme jednotlivé dukty prsníka a intraduktálne zmeny u pacientok s patologickou sekréciou z prsnej bradavky
:

Je novou enteroskopickou metódou, ktorá umožňuje endoskopické vyšetrenie a liečebné endoskopické výkony v jejune a u väčšiny pacientov i v ileu. Dvojbalónová enteroskopia je metódou voľby pre diagnostiku, i liečbu suspektného krvácania z oblasti tenkého čreva. 

:
hodnotenie mamografických vyšetrení dvoma nezávislými mamodiagnostikmi, ktoré sa vyžaduje pri všetkých vyhodnocovaniach mamografických nálezov, pričom minimálne jeden z nich musí byť lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore rádiológia vykonávajúci mamodiagnostiku v rádiológii, ktorý vyhodnocuje mamogramy sústavne.
Kľúčové slovo(á):
:

Dvojitá závitnica DNA (deoxyribonukleovej kyseliny), skratka dsDNA, je tvorená dvomi komplementárnymi molekulami jednovláknovej DNA (ssDNA) na princípe párovania báz jej nukleotidov (A oproti T, C oproti G, G oproti C a T oproti A). Každé z oboch vláken je zoradné z nukleotidov, ktoré smerujú proti sebe v opačnom poradí. Cukorná zložka (deoxyribóza) nukleotidov, ktorá je viazaná na jednotlivé, bázy je vždy rovnaká. 

Kľúčové slovo(á):
:


Je základná vyšetrovacia metóda pre diagnostiku osteoporózy . Denzita kosti je daná útlmom intenzity RTG žiarenia, ktoré prešlo tkanivom.

Kľúčové slovo(á):
:

Dychová nedostatočnosť (respiračná insuficiencia) je neschopnosť pľúc zabezpečiť dostatočnú výmenu plynov medzi krvou a vzduchom, t.j. udržať normálne hodnoty krvných plynov. Pľúca nie sú schopné zabezpečiť primeranú oxygenáciu artériovej krvi kyslíkom a/alebo odstraňovanie v metabolizme buniek sa tvoriaceho oxidu uhličitého.

Kľúčové slovo(á):
:

– zápcha podmienená útlmom defekačného reflexu

Kľúčové slovo(á):
:
Sťažené prehĺtanie
Kľúčové slovo(á):
:
poruchy kontinencie stolice a moču s alebo bez porúch sexuálnych funkcií
:


Diskoordinácia alebo spazmus panvových svalov, panvová bolesť a pod.

Kľúčové slovo(á):
:
Nastáva, keď rodina nevie, nechce alebo nemôže splniť svoju podpornú funkciu.
:
Bolesť je spôsobená mechanickou deformáciou štrukturálne poškodeného mäkkého tkaniva. Výsledok zhojenia po predošlej traume, zápalovom, alebo degeneratívnom procese. Bolesť je pociťovaná pri napínaní poškodeného tkaniva. Typ dysfunkcie je označený v smere, v ktorom je pohyb obmedzený.
Kľúčové slovo(á):
:

Zapríčiňuje štrukturálne poškodeného mäkkého tkaniva následkom zhojenia po predošlej traume, zápalovom, alebo degeneratívnom procese. Bolesť je pociťovaná pri napínaní poškodeného tkaniva, čiže na konci rozsahu pohybu.

Kľúčové slovo(á):
:
Dyslipidémia je zvýšené množstvo lipidov v krvi. Tento termín zahŕňa viaceré choroby, ktoré môžu mať rôzne formy, pôvod a dôsledky pre zdravie. Medzi prejavy dyslipidémie patrí najmä ateroskleróza, ale napríklad aj xantómy kože.
Kľúčové slovo(á):
:
Dyslipoproteinémie (DLP) predstavujú heterogénnu skupinu metabolických ochorení hromadného výskytu, ktoré sú spôsobené poruchou lipidového metabolizmu (syntézy a/alebo odbúravania).
Charakterizujú ich kvantitatívne (zvýšenie alebo zníženie koncentrácie) alebo kvalitatívne zmeny lipidov a lipoproteínov v plazme. Najčastejšie sú spojené so zvýšenými hladinami lipidov a lipoproteínov (hyperlipoproteinémie), ale od tohto termínu sa upúšťa. Medzi DLP zaraďujeme aj nízke hladiny HDL-cholesterolu.
Kľúčové slovo(á):
:

je označení pro bolestivou menstruaci. V širším slova smyslu jeto soubor potíží jako silné křeče v podbřišku, bolesti zad a kříží,někdy spojené s průjmem, zvracením a kolapsovými stavy.

Kľúčové slovo(á):
:

 – bolestivý pohlavný styk

Kľúčové slovo(á):
:
Nesprávny vývoj orgánu, alebo tkaniva, odchylné utváranie tela
Kľúčové slovo(á):
:

Je názov pre predrakovinový stav na krčku maternice. Poznáme tri stupne dysplázie: ľahkú, stredne ťažkú a ťažkú dyspláziu.

:

Je to porucha vývoja alebo rastu, prejavujúca sa spomalením alebo odlišným tvorením skladby tela, orgánu či tkaniva


 

Kľúčové slovo(á):
:

vzájemná nekoordinovanost

:


 


“zadržaná smrť“ je umelé a násilné predlžovanie prirodzeného procesu umierania liečbou. Jej nevýhody z pohľadu pacienta alebo jeho blízkych prevažujú nad jej výhodami. Je nepríjemným dôsledkom uplatňovania postupu „víťaznej medicíny“ v situáciách, keď potreby zomierajúceho vyžadujú paliatívny postup.  


Citované z http://www.hospice.sk

Kľúčové slovo(á):
:


porucha hybnosti pri ktorej repetitívne relatívne stereotypné mimovôľové neúčelné sťahy jedného alebo viacerých svalov spôsobujú abnormálne repetitívne pohyby alebo postúry


 

:

Patologická mobilita sleziny v dutine brušnej, podmienená vrodenou anatomickou anomáliou, pri ktorej nie sú vyvinuté fixačné ligamentá sleziny.

Kľúčové slovo(á):
:


porušenie funkcie kašľového reflexu, pri ktorom kašľový reflex neplní svoju úlohu ochrany a obrany dýchacieho systému. To sa prejaví zvýšenou incidenciou komplikácií ako je napríklad aspiračná pneumónia.

Kľúčové slovo(á):
:
Dysurie je pálivá a řezavá bolest vycházející z močové trubice nebo jejího okolí při močení. Mezi její příčiny se řadí: lokální podráždění ústí močové trubice (intertrigo, balanitida, vulvovaginitida, užití nevhodných mýdel nebo přísad do koupelí), evakuace příliš koncentrované moči (dehydratace), zánět dolních močových cest (cystitida, uretritida), užití léků dráždících sliznici močového měchýře (sulfonamidy, cyklofosfamid, amitriptylin).
Kľúčové slovo(á):
:

označuje buď akékoľvek poruchy močenia, alebo iba bolestivé močenie.

Kľúčové slovo(á):

E

:
Elektronické vzdelávanie, ktoré využíva počítačovú sieť na realizáciu, interakciu alebo podporu výučby. Počítačovou sieťou sa pritom rozumie lokálna sieť LAN, rozľahlá sieť WAN alebo celosvetová sieť internet.
:
early antigen (včasný antigén)
:

EAES - European Association for Endoscopic Surgery - Euróspa spločnosť pre endoskopickú chirurgiu

:
Epstein-Barr nuclear antigen (jadrový antigén EB vírusu)
:
Ebstein-Barr virus
:


parazit, patriaci medzi ploché červy, podkmeň pásomnice, vytvárajúci primárne unilokulárne cysty, najčastejšie v pečeni človeka

:


parazit, patriaci medzi ploché červy, podkmeň pásomnice, vytvárajúci v ľudských orgánoch – najčastejšie v pečeni – multicystické ložiská rozširujúce sa v parenchýme, pripomínajúce zhubný nádor

:


sonografické vyšetrenie muskuloskeletálneho systému so zameraním na detailnejšiu diagnostiku a diferenciálnu diagnostiku morfologických a funkčných zmien využitím pokročilých softvérových a hardvérových funkcií sonografických prístrojov

Kľúčové slovo(á):
:


ECP - eozinofilný kationický proteín, známy aj ako ribonukleáza 3 patrí medzi najdôležitejšie cytotoxické a cytocídne látky produkované eozinofilmi a uskladňované v ich granulách. Po aktivácii eozinofilov a ich degranulácii sa ECP uvoľňuje do tkaniva a má dokázaný neurotoxický účinok, cídny účinok na helminty a lytický účinok na nukleové kyseliny. Je dôležitým prvkom v reaktivite eozinofilov na cudzorodé antigény. Stanovenie hladín ECP v plazme môže byť markerom aktivity eozinofilného zápalu napríklad pri astme, alebo atopickej dermatitíde.

Kľúčové slovo(á):
:

Erektilná dysunkcia je definovaná ako trvalá, minimálne po dobu 6 mesiacov trvajúca neschopnosť dosiahnuť a udržať erekciu umožňujúcu uspokojivý pohlavný sexuálny styk

Kľúčové slovo(á):
:

Erektilná dysunkcia je definovaná ako trvalá, minimálne po dobu 6 mesiacov trvajúca neschopnosť dosiahnuť a udržať erekciu umožňujúcu uspokojivý pohlavný sexuálny styk

Kľúčové slovo(á):
:


Edém terča zrakového nervu je symtóm, ktorý pozorujeme u viacerých klinických jednotiek, napríklad:


- zápalový edém u vnútroočnej neuritídy,


-  ischemický edém u prednej ischemickej optikoneuropatie zrakového nervu – AION  ( anterior ischaemic optic neuropathy)


- presiaknutie terča zrakového nervu pri vnútroočnej hypertenzii.


 


Edém terča ZN je predmetom záujmu oftalmologóv už od druhej polovice 19. storočia. V súčasnosti sa termín „mestnavá papila“ používa výhradne pre presiaknutie terča zrakového nervu pri intrakraniálnej hypertenzii a jeho vyslovením už v podstate dávame potvrdenie veľmi závažným nálezom. Ak je edém inej etiológie alebo sa ešte definitívne neuzavrela diagnóza, používame termín edém alebo presiaknutie terča zrakového nervu. V súlade s medzinárodnou nomenklatúrou sa doporučuje označenie terč, hlava či disk zrakového nervu.

Kľúčové slovo(á):
:


Kyselina ethylendiaminotetraoctová - protisrážlivé činidlo, využívané zejména při odběrech krve pro imunogenetická (DNA) vyšetření

:


Aktívny efflux je mechanizmus, pri ktorom dochádza k pohybu toxických látok a antibiotík mimo bunku. Ide o vitálne dôležitý mechanizmus, ktorým bunky metabolizujú  xenobiotíká. Môže prispievať aj k rezistencii baktérií na antibiotiká. Efflux sa uskutočňuje cez aktívny transport pomocou špecifických efflux púmp. Niektoré efflux systémy sú obmedzené len na určité liečivo, iné na viaceré lieky, čím môžu prispievať k multirezistencii (MDR). [Citované: 2014-05-15] http://en.wikipedia.org/wiki/Efflux_(microbiology).

Kľúčové slovo(á):
:

Patrí medzi rodinu receptorov  pozostávajúca  zo štyroch typov  EGF-R  (ErbB1), ErbB2(Neu) ErbB3  a ErbB4. Každý receptor je zložený z extracelulárnej  domény, transmembránovej  časti a cytoplazmatickej tyrozínkinázovej domény. Po naviazaní ligandu na extracelulárnu doménu dôjde ku dimerizácii  receptora a spustení intracelulárnej tyrozínkinázovej aktivity, ktorá vedie k aktivácii ras protoonkogénu  a má  za  následok  proliferáciu, diferenciáciu, angiogenézu,  migráciu  a predĺžené prežívanie buniek. Ide o receptor, ktorý je exprimovaný na nádorových bunkách nemalobunkového pľúcneho karcinómu podľa rôznych autorov v rozpätí 57 − 70 %.

Vyskytuje aj na iných typoch nádorových buniek – prsník, hrubé črevo, nádory hlavy a krku, pankreas. V dnešnej dobre predstavuje cieľ biologickej liečby u rôznych typoch nádorov.

Kľúčové slovo(á):
:


 


EGFR (Epidermal Growth Factor Receptor) je receptor pro epidermální růstový faktor z rodiny růstových faktorů HER (synonyma HER 1, c-erbB-1), má tyrozin kinázovou aktivitu. 

Kľúčové slovo(á):
:

Mutácie v onkogéne EGFR sa frekventovane nachádzajú v rôznych typoch nádorov. Prítomnosť  takýchto mutácií u pacientov s nemalobunkovým karcinómom pľúc  súvisí  s lepšou odpoveďou na inhibítory EGFR.  Približne 10 % pacientov s nemalobunkovým karcinómom pľúc nesie somatické mutácie v géne EGFR, čiže môžu profitovať z liečby pomocou malých molekúl. Prítomnosť  takýchto mutácií u pacientov s nemalobunkovým karcinómom pľúc  súvisí  s lepšou odpoveďou na inhibítory EGFR.  

Kľúčové slovo(á):
:
European Helicobacter Study Group
Kľúčové slovo(á):
:
Stav charakterizovaný závažnou fixovanou pľúcnou hypertenziou v dôsledku vrodenej intrakardiálnej skratovej chyby. Pre syndróm je charakteristický P-Ľ skrat s cyanotizáciou pacienta a výraznou funkčnou limitáciou.
Kľúčové slovo(á):
:
EKG je štandardná neinvazívna metóda funkčného vyšetrenia elektrickej aktivity myokardu. Slúži na posúdenie, či je srdečná aktivita normálna, alebo či dochádza k jej poruchám. Odhaľuje akútne alebo už prekonané poškodenie srdečného svalu, predovšetkým infarkt myokardu. Môže odhaliť poruchy distribúcie elektrolytov , detekciu poruchy srdečného prevodného systému a blokády I. a II. stupňa a je nástrojom pre screening ischemickej choroby srdca pri záťažovom teste.

(Podľa platnej právnej úpravy, je 12-zvodový EKG prístroj samostatne alebo ako súčasť iného zariadenia povinnou súčasťou materiálno technického vybavenia ambulancie záchrannej zdravotnej služby (Výnos MZ SR z 11.marca 2009 č. 10548/2009-OL, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe) .
:

 - časovo nesprávne vybavovanie spomienok

Kľúčové slovo(á):
:


elektrokonvulzívna terapia, tiež  ECT, biologická terapeutická metóda v psychiatrii, pri ktorej sa u pacienta v anestézii a svalovej relaxácii elektricky indukujú neurobiologické mechanizmy zodpovedné za jej účinnosť

Kľúčové slovo(á):
:
vyústenie mimo klasické miesto vyústenia orgánu
:
- stav, kedy dochádza k „prevráteniu“ uvey cez pupilu, čiže pigmentový list dúhovky sa nachádza na jej prednej, stromálnej ploche
Kľúčové slovo(á):
:
- stav, kedy dochádza k „prevráteniu“ uvey cez pupilu, čiže pigmentový list dúhovky sa nachádza na jej prednej, stromálnej ploche
Kľúčové slovo(á):
:

(Eczéma, tis. n., z gréckeho „εκζεματα“ resp. ekzepsó-variť, kypieť). Zápalové ochorenie kože, pochádzajúce zväčša z precitlivenosti. Chronické formy ekzému a akútne prejavy dermatitíd sa v súčasnosti zaraďujú pod pojem „epidermová intolerančná reakcia“.

Kľúčové slovo(á):
:

pri prvej sa prúd zavádza priamo  prostredníctvom ihly zavedenej v aktívnom bode. Na katóde dochádza k stimulácii senzitívnych neurónov, hyperémii a zlepšeniu metabolizmu. Na anóde sa znižuje dráždivosť senzitívnych neurónov, čo má analgetický efekt a využíva sa pri anestézii. Elektropunktúra je neinvazívnou formou, pri ktorej sa  pomocou tupých sond alebo malých elektród aplikuje elektrický prúd miestne do kožnej projekcie aktívneho bodu.

:

pri prvej sa prúd zavádza priamo  prostredníctvom ihly zavedenej v aktívnom bode. Na katóde dochádza k stimulácii senzitívnych neurónov, hyperémii a zlepšeniu metabolizmu. Na anóde sa znižuje dráždivosť senzitívnych neurónov, čo má analgetický efekt a využíva sa pri anestézii. Elektropunktúra je neinvazívnou formou, pri ktorej sa  pomocou tupých sond alebo malých elektród aplikuje elektrický prúd miestne do kožnej projekcie aktívneho bodu.

:

je biofyzikálnou metódou kedy špeciálnym elektronickým prístrojom zaznamenávame bioenergetické potenciály vnútorných orgánov i človeka ako celku.  EAV sa skladá z troch častí:
a) medicínska systémová diagnostika – zaoberá sa meraním a hodnotením mechanobioelektrických  vlastností bodov EAV ktoré sú energeticky späté s vnútornými orgánmi a tkanivami alebo funkciami ľudského tela. Z nameraných hodnôt možno zavčas vykonávať diagnostiku a dif.dg. začínajúcej sa poruchy, rozpoznať rozličné druhy toxických , alergických a dedičných záťaží, odhaliť subklinické otravy,  objasniť poruchy imunity atď.
b) rezonančné testovanie – pri ňom sa látka u ktorej chceme zistiť ako pôsobí na organizmus vkladá do merného prúdového okruhu. Ak je to liek ktorý je pre organizmus vhodný jeho kmity (oscilácie) spôsobia zmenu výchylky ručičky mikroampérmetra a posun pôvodne nameraných hodnôt smerom k norme. Možno tak kvalitatívne i kvantitatívne preskúšať pôsobenie liekov už pred ich užitím. Okrem liekov možno takto testovať aj tzv. nozódy (s cieľom objasniť príčinu a pôvod choroby), organopreparáty, fytoterapeutiká, alergény rôzne chemické látky. Možno takto zisťovať individuálnu znášanlivosť všetkých látok (potraviny, implantáty, kovy, šperky atď.).
c) energoinformačný transfer – ide o elektronické prepisovanie informácií o vlastnostiach lieku na neutrálny nosič (placebo) používaný v homeopatii.  Takýto rezonančný preparát rezonuje s dynamickou úrovňou organizmu a plne zodpovedá jeho aktuálnemu stavu a potrebám.

:

je biofyzikálnou metódou kedy špeciálnym elektronickým prístrojom zaznamenávame bioenergetické potenciály vnútorných orgánov i človeka ako celku.  EAV sa skladá z troch častí:
a) medicínska systémová diagnostika – zaoberá sa meraním a hodnotením mechanobioelektrických  vlastností bodov EAV ktoré sú energeticky späté s vnútornými orgánmi a tkanivami alebo funkciami ľudského tela. Z nameraných hodnôt možno zavčas vykonávať diagnostiku a dif.dg. začínajúcej sa poruchy, rozpoznať rozličné druhy toxických , alergických a dedičných záťaží, odhaliť subklinické otravy,  objasniť poruchy imunity atď.
b) rezonančné testovanie – pri ňom sa látka u ktorej chceme zistiť ako pôsobí na organizmus vkladá do merného prúdového okruhu. Ak je to liek ktorý je pre organizmus vhodný jeho kmity (oscilácie) spôsobia zmenu výchylky ručičky mikroampérmetra a posun pôvodne nameraných hodnôt smerom k norme. Možno tak kvalitatívne i kvantitatívne preskúšať pôsobenie liekov už pred ich užitím. Okrem liekov možno takto testovať aj tzv. nozódy (s cieľom objasniť príčinu a pôvod choroby), organopreparáty, fytoterapeutiká, alergény rôzne chemické látky. Možno takto zisťovať individuálnu znášanlivosť všetkých látok (potraviny, implantáty, kovy, šperky atď.).
c) energoinformačný transfer – ide o elektronické prepisovanie informácií o vlastnostiach lieku na neutrálny nosič (placebo) používaný v homeopatii.  Takýto rezonančný preparát rezonuje s dynamickou úrovňou organizmu a plne zodpovedá jeho aktuálnemu stavu a potrebám.

:


Pri tejto metóde sa používajú rôzne druhy elektrického prúdu (jednosmerný prúd, striedavý sínusový prúd, impulzné prúdy). Prúd sa zavádza priamo, buď prostredníctvom ihly, zavedenej v aktívnom bode (elektroakupunktúra), alebo neinvazívnou formou , t.j. pomocou tupých sond alebo malých elektród (elektropunktúra) v mieste kožnej projekcie aktívneho bodu. Podstatou účinku tejto metódy je vznik silnej stimulácie senzitívnych neurónov v oblasti katódy, čím sa zvýši krvná cirkulácia a vyvolá sa zlepšenie metabolizmu v tkanivách. V oblasti anódy sa znižuje dráždivosť periférnych nervov, citlivosť je nižšia, čo je výhodné pri odstraňovaní bolestí.

Kľúčové slovo(á):
:


Pri tejto metóde sa používajú rôzne druhy elektrického prúdu (jednosmerný prúd, striedavý sínusový prúd, impulzné prúdy). Elektrický prúd sa využíva na detekciu aktívnych bodov, resp. na meranie odporu kože nad jednotlivými bodmi dráh, a tak sa zisťuje “ plnosť „ alebo „prázdnota“ v akupunktúrnej dráhe. (Napr.metódy EAV, Ryodoraku, a pod.)


 a)  Elektroakupunktúrna diagnostika EAV


Elektroakupunktúrna diagnostika podľa dr. R. Volla (EAV) je lekárska diagnostická a terapeutická metóda, ktorá využíva poznatky konvenčnej, (modernej západnej - euroamerickej) i nekonvenčnej (komplementárnej, tradičnej) medicíny. Pracuje s meraním elektrického potenciálu na systéme aktívnych bodov, ktoré sú známe z  klasickej celotelovej akupunktúry i z novoobjavených dráh a popísaných dr. Reinhardom Vollom.  Metóda bola predstavená prvýkrát odbornej verejnosti v roku 1953. V rokoch 1993 - 1996 prebehla na univerzite v Augsburgu porovnávacia štúdia niekoľko tisíc kontrolovaných meraní, ktoré dokázali, že sa jedná o objektívnu metódu, ako sú EKG, EEG a pod.


b/  Metóda Ryodoraku je diagnostická a liečebná metóda, (z japonského rio - dobre, do - elektrická vodivosť, raku – línia, čiara) a je výsledkom elektrofyziologických výskumov japonského lekára J. Nakataniho. Na základe toho sa zistilo, že dráhy akupunktúry predstavujú línie zvýšenej elektrickej vodivosti kože v miestach aktívnych bodov, ktorá sa manifestuje pri zmenách vnútorného prostredia a s nimi súvisiacich ochorení.

Kľúčové slovo(á):
:
Elektroforéza hemoglobínu je vyšetrenie, ktoré slúži na zistenie prítomnosti abnormálnych hemoglobínov alebo na percentuálne zastúpenie jednotlivých fyziologických hemoglobínov. Vykonáva sa na acetátcelulóze alebo na agarózovom géle.
Citované: Pecka, M. a kolektív: Prraktická hematologie. Laboratorní metody. Infiniti art. 2010; 343s.
Kľúčové slovo(á):
:

Elektrokardioverzia v krátkodobej celkovej anestézii je v súčasnosti najrýchlejší, najúčinnejší a najbezpečnejší spôsob obnovenia sínusového rytmu. K akútnym indikáciám použitia elektrického výboja patrí prítomnosť fibrilácie predsiení u pacienta, keď rýchlu komorovú odpoveď s ňou spojenú nemožno promptne farmakologicky potlačiť, čo by mohlo viesť k hemodynamickej dekompenzácii pacienta, t.j. srdcovému zlyhávaniu, ischémii myokardu, či symptomatickej hypotenzii. Elektívne sa elektrokardioverzia používa u pacientov s fibriláciou predsiení ako terapia vedúca ku kontrole rytmu. Pri vykonaní elektrokardioverzie v súčasnosti uprednostňujeme bifázický výboj s energiou 100 - 150 J (druhý výboj 200 J) pred výbojom monofázickým s energiou 200 J (druhý výboj 360 J).

Kľúčové slovo(á):
:


Jedná se o předávání informací mezi jednotlivými buňkami, případně celými organismy elektrickou nebo optickou cestou.

:

- statické magnetické a časovo premenné elektrické, magnetické a elektromagnetické pole s frekvenciou do 300 GHz.

:
Elektromagnetické žiarenie extrémne vysokých frekvencií (EVF) má vlnovú dĺžku 10 – 1 mm čo zodpovedá frekvencii 30 – 300 GHz (teda 30 až 300 miliárd kmitov elektrického poľa za sekundu). Žiarenie s tymito vlnovými dĺžkami sa nazýva tiež milimerové vlny.
Kľúčové slovo(á):
:
Enzyme -Linked ImmunoSorbent Assay (enzýmový imunoväzobný test)
:


je jednou z najpoužívanejších imunologických metód slúžiacich k detekcii protilátok. Metóda funguje na báze imunoenzýmovej reakcie a využíva dve základné vlastností imunoglobulínov: schopnosť viazať sa na povrch plastu a schopnosť viazať enzýmy na Fc fragmenty imunoglobulínových  molekúl.

Kľúčové slovo(á):
:

Metóda detekcie protilátok pomocou antigénu, prichyteného na jednotlivé jamky mikrotitračnej dostičky. Po aplikácii testovaného séra (do každej jamky iné sérum včítane rozličných kontrol) a jeho dôkladnom odmytí sa aplikuje enzýmom označená protilátka a napokon substrát slúžiaci pre detekciu enzýmu. Výsledok reakcie sa odčíta v špeciálnom spektrofotometri (ELISA reader), na základe optickej denzity roztoku v jamke, ktorá je úmerná prítomnosti antigénu.

Kľúčové slovo(á):
:


Ide o perkutánnu rádioinvazívnu intervenciu s umiestnením angiografického katétra do uterinnej artérie cez a. femoralis s injekčnou aplikáciou embolizujúcich látok.

Kľúčové slovo(á):
:


Zahŕňa vaskulárne filtre alebo oklúzívne zariadenia, ktoré zabezpečujú mechanickú protekciu distálnej časti orgánu pred krvnou zrazeninou alebo iným embologénnym materiálom,  ktorý sa môže uvoľniť počas endovaskulárnej  procedúry.

Kľúčové slovo(á):
:


Embolus je častica, ktorá blokuje prietok krvi v krvnej cieve. Môže ho tvoriť napr. vzduch, krvná zrazenina, tuk, plodová voda, cudzie teleso. Zvyčajne sa tvorí na inom mieste a cirkuláciou sa dostáva do miesta, kde spôsobuje blokádu.

Kľúčové slovo(á):
:
život ohrozujúci stav, pri ktorom prudké zvýšenie krvného tlaku vedie k poškodeniu tvz. „cieľových orgánov“, ku ktorým patrí centrálny nervový systém, kardiovaskulárny systém, obličky a cievy očného pozadia
:


Neodkladné operačné otvorenie hrudníka potrebné pre záchranu života

:
- schopnosť vcítenia sa a porozumenia emóciám a motívom v správaní druhého človeka, oslobodená od posudzovania ich opodstatnenosti alebo primeranosti
Kľúčové slovo(á):
:


prítomnosť hnisavej tekutiny v pleurálnom priestore

:

je zápalové ochorenie postihujúce mozog. Chorí sú svetloplachí, schvátení, majú silné bolesti hlavy, svalstva šije a chrbta, nauzeu, zvracajú. Horúčka môže vystúpiť až na 40 °C. Medzi ďalšie príznaky patria: motorický nepokoj, poruchy koordinácie, svalové kŕče, tras, obrny, poruchy vedomia (delírium, somnolencia až kóma), halucinácie či afázia. Príčinou ochorenia bývajú rôzne patogény (vírusy, baktérie, parazity). 

Kľúčové slovo(á):
:
ochorenie mozgu
:
ochorenie je vyvolané najčastejšie množením hnisotvorných mikroorganizmov (najčastejšie stafylokokov a streptokokov) po penetrujúcich poraneniach, resp. pri diabetických gangrénach. Môže však byť aj komplikáciou vnútroočných a iných operácií.
Kľúčové slovo(á):
:
mykobaktérie sa rozmnožia v zdanlivo stabilizovaných ložiskách, alebo aj okolo kalcifikovaných ložísk. To sa stáva pri oslabení organizmu inými vážnymi chorobami (dekompenzovaný diabetes, psychické stresy, podvýživa, AIDS), ale aj pri dlhodobom užívaní kortizonoidných prípravkov s imunosupresívnym účinkom.
:


Endokanabinoidný systém (ES) je systém medzibunkovej signalizácie, zapojený do mnohých fyziologických procesov. ES tvoria: endokanabinoidy (endogénne lipidové ligandy),  ich  špecifické receptory a enzymatický systém, potrebný pre biosyntézu a degradáciu kanabinoidov.


 


 

Kľúčové slovo(á):
:

Definice: Sekundární arteriální hypertenze způsobená hormonální nadprodukcí, nejčastěji aldosteronu u primárního hyperaldosteronismu, katecholaminů u feochromocytomu a funkčního paragangliomu a kortizolu u Cushingova syndromu. Méně často se s hypertenzí setkáváme u nadprodukce parathormonu (primární hyperparathyreosa), růstového hormonu (akromegalie) nebo také u poruch štítné žlázy (hyper- a hypothyreosa).

Citace: Kaplan NM a Vicotr RG, Kaplan's Clinical Hypertension, Lippincot Wiliams & Wilkins, Philadelphia, 2010

Kľúčové slovo(á):
:


 


ovariálna pseudocysta, vznikajúca  rastom ektopického endometrioidného tkaniva, ktoré postupne invaginuje kortex ovária

 
Kľúčové slovo(á):
:


výskyt endometriu podobného tkaniva mimo dutiny uteru, ktoré spôsobuje chronickú zápalovú reakciu

Kľúčové slovo(á):
:


Endometrióza je definována jako ektopická přítomnost endometriální tkáně mimo děložní dutinu, která vyvolává chronickou zánětlivou reakci. Etiologie endometriózy je pravděpodobně multifaktoriální, velmi rozšířenou teorií vzniku je retrográdní menstruace, nicméně velkou úlohu sehrává i imunitní systém. 

Kľúčové slovo(á):
:

je to onemocnění postihující výlučně ženskou populaci. Název nemoci vychází z latinského slova – endometrium – děložní sliznice. V případě endometriózy se částečky sliznice děložní nachází mimo svoji typickou lokalitu – dutinu děložní. Nejčastější výskyt je na orgánech a pobřišnici (peritoneu) pánve, mohou se však, i když velmi zřídka, kromě srdečního svalu a sleziny objevit prakticky kdekoliv v těle. Typickými projevy endometriózy jsou: bolestivá menstruace, bolest při pohlavním styku, dlouhodobá bolest v podbřišku. Řídkými projevy mohou být i přítomnost krve v moči, ve stolici, či bolestivost při defekaci.                                             Odhaduje se, že různé formy endometriózy se vyskytují u cca 15 - 20 % ženské populace v produktivním věku. A u 30 - 50 % žen trpících neplodností, či některým z výše uvedených příznaků.                                                                                                                                     

 
Kľúčové slovo(á):
:


 


Predstavuje spojenie endoskopie a konfokálnej mikroskopie. Pre vytvorenie konfokálnych obrázkov je potrebné modré laserové svetlo zaostrené na skúmané tkanivo.

Kľúčové slovo(á):
:


Vlastní "kapslový endoskop". Digitální snímací zařízení uzavřené do obalu velikosti a tvaru větší pilulky umožňující snímání endoskopického obrazu trávicí trubice po polknutí a jeho bezdrátový přenos do paměťového média umístěného mimo tělo vyšetřované osoby. 

:


Vlastní "kapslový endoskop". Digitální snímací zařízení uzavřené do obalu velikosti a tvaru větší pilulky umožňující snímání endoskopického obrazu trávicí trubice po polknutí a jeho bezdrátový přenos do paměťového média umístěného mimo tělo vyšetřované osoby. 

:


 


EUS - metóda kombinujúca možnosti endoskopického prístupu a ultrazvukového vyšetrenia pomocou špeciálnej sondy umiestenej na koniec endoskopu.

Kľúčové slovo(á):
:

- spája výhody endoskopie a transabdominálnej ultrasonografie, pričom sa minimalizujú ich nevýhody, flexibilným endoskopom sa možno dostať do rôznych častí hornej tráviacej rúry a ultrazvukovou sondou umiestnenou na jeho konci možno zhodnotiť celú stenu tráviacej rúry, ako aj štruktúry v jej okolí

Kľúčové slovo(á):
:

inštrument potrebný na ošetrenie hilových ciev sleziny

Kľúčové slovo(á):
:


patologický defekt vazodilatace, závislé na NO (oxid dusnatý), později vznik strukturálních vaskulárních abnormalit tvořících základ pro vznik kardiovaskulárních onemocnění a erektilní dysfunkce. Klíčová je pro vznik endoteliální dysfunkce  snížená odpověď na působení vazodilatačních faktorů nebo zvýšená senzitivita na vazokonstrikční faktory.

Kľúčové slovo(á):
:
Endotelín 1 je vazokonstrikčná látka, ktorá cestou väzby na receptory A predovšetkým v bunkách hladkého svalstva ciev indukuje vazokonstrikciu a mitogénnu aktivitu. Endotelínové receptory typu B sa nachádzajú v endoteli a ich stimulácia spôsobuje uvoľnenie NO a prostacyklínu.
:
Predstavuje morfologickú alebo funkčnú zmenu výstelky tepien (remodelácia napr. v dôsledku hypertenzie, mechanický alebo funkčný inzult, napr. zmena permeability). Alterovaný endotel je v každom prípade akcelerujúcim faktorom aterosklerózy.
Kľúčové slovo(á):
:
je vykonávaná intervenčným rádiológom alebo endovaskulárnym špecialistom a ide o liečebný postup, zameraný na ošetrovanie cievnych lézií prístupom cez lúmen ciev, bez porušenia vonkajšej integrity tela, s využitím princípov intervenčnej rádiológie.
:
miniinvazívna termická deštrukcia úseku vény, ktorá má za výsledok fibrózu vény.Teplo sa vytvára pôsobením lasera na chromofóry v krvi a tkanivách. Pri nižších vlnových dĺžkach je to hlavne hemoglobín, pri vyšších vlnových dĺžkach voda a kolagén. Stena vény sa ohrieva pravdepodobne bublinkami za varu krvi. Laserové vlákno neposkytuje spätnoväzobnú informáciu o teplote okolitého tkaniva. Môže sa meniť množstvo a forma dodanej energie – kontinuálne alebo pulzne. Laserové vlákno sa postupne vyťahuje z vény za kontroly ultrazvukom.
Kľúčové slovo(á):
:
miniinvazívna termická deštrukcia úseku vény, ktorá má za výsledok fibrózu vény.Teplo sa vytvára pôsobením lasera na chromofóry v krvi a tkanivách. Pri nižších vlnových dĺžkach je to hlavne hemoglobín, pri vyšších vlnových dĺžkach voda a kolagén. Stena vény sa ohrieva pravdepodobne bublinkami za varu krvi. Laserové vlákno neposkytuje spätnoväzobnú informáciu o teplote okolitého tkaniva. Môže sa meniť množstvo a forma dodanej energie – kontinuálne alebo pulzne. Laserové vlákno sa postupne vyťahuje z vény za kontroly ultrazvukom.
Kľúčové slovo(á):
:
miniinvazívna termická deštrukcia vény spôsobená odporovým (ohmickým) ohrievaním steny vény, ktorá je v kontakte s elektródou.Teplo vzniká v stene vény prechodom prúdu a nie v špičke katétra. Teplo sa royptýli do hlbších tkanív kondukciou. Ablácia sa vykonáva po segmentoch alebo kontinuálne za kontroly ultrazvukom. Množstvo dodanej energie je kontrolované senzorom na konci katétra. Riziko perforácie vény je takto nižšie ako pri laserovej ablácii
Kľúčové slovo(á):
:
miniinvazívna termická deštrukcia vény spôsobená odporovým (ohmickým) ohrievaním steny vény, ktorá je v kontakte s elektródou.Teplo vzniká v stene vény prechodom prúdu a nie v špičke katétra. Teplo sa royptýli do hlbších tkanív kondukciou. Ablácia sa vykonáva po segmentoch alebo kontinuálne za kontroly ultrazvukom. Množstvo dodanej energie je kontrolované senzorom na konci katétra. Riziko perforácie vény je takto nižšie ako pri laserovej ablácii
Kľúčové slovo(á):
:

vysycovanie ložiska kontrastnou látkou počas kontrastného USG, CT alebo MR vyšetrenia

Kľúčové slovo(á):
:

znamená vysycovanie (najčastejšie tumoru), pojem sa často používa v rádiológii pri hodnotení tumoróznych procesov pri MR a CT vyšetreniach

:

 

pocit empatie, sociálnej pohody, podobný ako pri požití extázy

 

Kľúčové slovo(á):
:


odchod krvi cez konečník - najčastejšie prejav krvácania z dolnej časti tráviaceho traktu

Kľúčové slovo(á):
:
zápal v miestach, kde sa sľachy, ligamentá alebo svalové fascie upínajú na kosť
:

choroba šľachových alebo svalových úponov

:


je to časť primárnej čuchovej kôry na spodnej ploche spánkového laloku ľudského mozgu. Zahŕňa uncus a rostrálnu časť gyrus parahippocampalis.

Kľúčové slovo(á):
:


CYP1B1 je enzým, ktorý sa tvorí iba v rakovinových bunkách. Reaguje so salvestrolom, ktorý je prítomný v ovocí a zelenine a vytvára látku, ktorá poškodzuje rakovinové bunky. Rôzne plesne a huby, hlavne typu Candida albicans, žijú v tele hostiteľa a ich odpadové produkty oslabujú imunitný systém. 

Kľúčové slovo(á):
:
Eozinofily kvantitatívne
:


je klinicko-histopatologická diagnóza definovaná prítomnosťou viac ako 15 intraepitelových eozinofilov v biopsii pažerákovej sliznice pri vysokom rozlíšení (high power field) v spojení s klinickou symptomatológiou v neprítomnosti refluxovej choroby pažeráka (GERD).

Kľúčové slovo(á):
:
epiteliálna bunková adhezívna molekula, povrchový marker epiteliálnych buniek, ktorý exprimujú na svojom povrchu nemalígne aj malígne bunky.
:


endotelový receptor proteínu C 

Kľúčové slovo(á):
:


EPID je elektronické portálové zobrazovacie zariadenie. Je to zariadenie slúžiace na snímanie pacienta alebo jeho časti pred, alebo počas liečby ionizujúcim žiarením. Dnes má aj iné funkcie, napr. v transmisnej dozimetrii, ale využíva sa aj v diagnostických prístrojoch na zhotovovanie digitálneho obrazu, napr. v mamografii.


 

Kľúčové slovo(á):
:


Používa sa ako liečba postpunkčných bolestí hlavy. Pacientovi je do epidurálneho priestoru podaná jeho vlastná krv, ktorá vytvorí zátku s cieľom uzavrieť trhlinu v dura mater a tak zamedziť vytekaniu likvoru. K úľave od bolestí hlavy by malo dôjsť v priebehu niekoľkých hodín.

Kľúčové slovo(á):
:

Jedná se o způsob lokální analgézie, kdy je místní anestetikum zavedeno do páteřního kanálu vně vaku tvrdé pleny míšní. Anestetikum se rozprostře okolo vaku a přeruší vedení nervového vzruchu při výstupu nervu z míšního vaku. Působí na nervy senzitivní, sympatické, ale více či méně i na motorické.

Kľúčové slovo(á):
:


presne vymedzený priestor v chrbticovom kanáli medzi tvrdou plenou a žltým väzom. Miecha je chránená miechovými obalmi a vonkajšiu ochrannú vrstvu tvorí tvrdá plena.

:
Molekulový marker založený na epigenetických vlastnostiach nádorového tkaniva. Markery na základe hodnotenia metylácie DNA v špecifických promotoroch ukazujú veľký potenciál pre včasnú diagnózu, predikciu a prognózu nádorového ochorenia. Zmeny v acetylácii a metylácii histónov sú zatiaľ pre klinické využitie menej rozpracované.
Kľúčové slovo(á):
:
Vedný odbor, ktorý študuje dedičné zmeny zodpovedné za reguláciu expresie génov a tieto nie sú založené na zmenách v sekvencii DNA. Epigenetické mechanizmy, konkrétne DNA metylácia, modifikácia histónov a s tým súvisiaca modifikácia chromatínu, zabezpečujú stabilitu génovej expresie v genóme.
Kľúčové slovo(á):
:

Vedný pododbor genetiky, ktorý pojednáva o mechanizmoch regulácie génovej expresie bez ovplyvnenia nukleotidovej sekvencie DNA.

 Citované z:

 Cammack, R. et al. New York : Oxford university press, 2006. ISBN 0-19-852917-1.   Oxford dictionary of biochemistry and molecular biology; revised edition. 

 [online] http://cs.wikipedia.org/wiki/Epigenetika 17.09.2011

Kľúčové slovo(á):
:


zánětlivé onemocnění příklopky trachey s jejím otokem. Nejčastěji je bakteriálního původu. Je vysoké riziko, že uzavře dýchací cesty a dojde k dušení až k zadušení.

Kľúčové slovo(á):
:

kožné alergiologické testy, ktorých princípom je aplikácia hapténov (epikutánne testy) prípadne plnohodnotných proteínových alergénov (atopické patch testy) na neupravenú prípadne predpripravenú kožu s cieľom vyvolať reakcie neskorej imunity.

:
je ochorenie mozgu charakterizované trvalou predispozíciou k epileptickým záchvatom a neurobiologickými, kognitívnymi a psychosociálnymi dôsledkami tohto stavu
Kľúčové slovo(á):
:
je ochorenie mozgu charakterizované trvalou predispozíciou k epileptickým záchvatom a neurobiologickými, kognitívnymi a psychosociálnymi dôsledkami tohto stavu
Kľúčové slovo(á):
:
Chronické ochorenie mozgu spôsobené excesívnou patologickou synchronnou aktivitou kortexu a prejavujúce sa opakovanými epileptickými záchvatmi.
Kľúčové slovo(á):
:
Epileptický záchvat je náhla, prechodná, stereotypná porucha funkcií mozgu (vedomia, chovania, emócií, motorických, senzitívnych a senzorických), ktorá je spôsobená patologickým výbojom neurónov v mozgovej kôre.
Kľúčové slovo(á):
:
Epileptický záchvat je náhla, prechodná, stereotypná porucha funkcií mozgu (vedomia, chovania, emócií, motorických, senzitívnych a senzorických), ktorá je spôsobená patologickým výbojom neurónov v mozgovej kôre.
Kľúčové slovo(á):
:
Je proces, ktorý sa fyziologicky uplatňuje počas embryogenézy a ktorý sa za patologických okolností uplatňuje pri terminálnom zlyhaní obličiek, pľúcnej fibróze alebo v karcinogenéze. Počas EMT epiteliálne bunky strácajú medzibunkové kontakty a bunkovú polaritu, znižujú expresiu epiteliálnych antigénov (napr. cytokeratíny, E-kadherín) a zvyšujú expresiu mezenchymálnych antigénov (vimentín).
Kľúčové slovo(á):
:
Je proces, ktorý sa fyziologicky uplatňuje počas embryogenézy a ktorý sa za patologických okolností uplatňuje pri terminálnom zlyhaní obličiek, pľúcnej fibróze alebo v karcinogenéze. Počas EMT epiteliálne bunky strácajú medzibunkové kontakty a bunkovú polaritu, znižujú expresiu epiteliálnych antigénov (napr. cytokeratíny, E - kadherín) a zvyšujú expresiu mezenchymálnych antigénov (vimentín).
Kľúčové slovo(á):
:

je fyziologický proces prebiehajúci v embryogenéze a pri hojení rán. Prejavuje sa aj v patologických procesoch tumorigenézy, ako sú iniciácia
a progresia nádorov. Základnou vlastnosťou EMT je strata epitelovej morfológie bunky a získanie vlastností, ktoré sú podobné fibroblastom. Je
to spôsobené najmä zníženou expresiou E-kadherínu v dôsledku aktivácie transkripčného komplexu TCF/LEF s b-katenínom, ako aj transkripčných
faktorov Twist, Snai1, ZEB, ktorých aktivita koreluje s fenotypom kmeňových buniek.

Kľúčové slovo(á):
:
je určité místo antigenu, tvořené zvláštní sekvencí aminokyselin proteinů, které je rozpoznáno protilátkami nebo receptory buněk
Kľúčové slovo(á):
:


infekční onemocnění zvířat, které se v určitém časovém období hromadně šíří. Odpovídá epidemii u lidí. Např. slintavka (stomatitis epizootica) [podle epidemie: epi-; řec. zoon zvíře]

Kľúčové slovo(á):
:

Európska resuscitačná rada

:

endoskopická retrográdna cholangiopankreatografia 

Kľúčové slovo(á):
:


ERCP je endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia umožňujúca za pomoci endoskopu a röntgenu zobrazenie žlčových ciest a pankreatického vývodu

Kľúčové slovo(á):
:
Erektilná dysfunkcia je definovaná ako chronická (najmenej 6 mesiacov trvajúca) neschopnosť dosiahnúť a/alebo udržať erekciu (stoporenie penisu) dostatočnú na uspokojivý pohlavný styk.
Kľúčové slovo(á):
:
Erektilná dysfunkcia je definovaná ako chronická (najmenej 6 mesiacov trvajúca) neschopnosť dosiahnúť a/alebo udržať erekciu (stoporenie penisu) dostatočnú na uspokojivý pohlavný styk.
Kľúčové slovo(á):
:
trvalá, minimálne po dobu 6 mesiacov trvajúca neschopnosť dosiahnuť a udržať erekciu umožňujúcu uspokojivý pohlavný sexuálny styk
Kľúčové slovo(á):
:


Erektilná dysfunkcia (ED) je definovaná ako trvalá, minimálne po dobu 6 mesiacov trvajúca neschopnosť dosiahnuť a udržať erekciu umožňujúcu uspokojivý pohlavný sexuálny styk. Etiopatogenéza ED môže byť rôzna, zahrňuje príčiny organické i psychogénne.

Kľúčové slovo(á):
:


Neschopnost dosáhnout a udržet ztopoření dostatečné k realizaci uspokojivého sexuálního styku trvající alespoň 6 měsíců (Guidelines EAU 2009).

Kľúčové slovo(á):
:


Erektilní dysfunkce znamená neschopnost dosáhnout a udržet ztopoření dostatečné k realizaci uspokojivého sexuálního styku trvající alespoň 6 měsíců (Guidelines EAU)

Kľúčové slovo(á):
:


- dilapiol, eugenol, limonén, terpinén, felandrén, myristicín sú esenciálne prchavé oleje z kôpru a jeho semien. 

Kľúčové slovo(á):
:


stabilní nitrodřeňová fixace elastickými pruty.

Kľúčové slovo(á):
:

malá šálka kávy pripravená pretlačením horúcej vody cez pomletú kávu vo vysokotlakovom kávovare.

Kľúčové slovo(á):
:
Najčastejšou príčinou kompresie väčšiny, prípadne všetkých lumbosakrálnych miechových koreňov, sú sekvestre driekových medzistavcových platničiek vysunuté do spinálneho kanála. Zriedkavejšie ide o kompresiu nádormi, abscesmi, krvnými výronmi, zlomenými alebo vykĺbenými stavcami.
Kľúčové slovo(á):
:
European Society of Anaesthesiology (ESA) zastrešuje anestéziológiu v Európe. Vznikla v roku 2007 zlúčením Európskej spoločnosti anestéziológov, Európskej anestéziologickej akadémie a Európskej sekcie Svetovej federácie anestéziologických spoločností. Má preto individuálne i kolektívne členstvo národných spoločností. Organizácia sídli v Bruseli, má riadiaci výbor, radu a komisie. Jej cieľom je podpora vysokého štandardu a bezpečnosti anestéziológie v Európe, Každý rok v júni organizuje európsky kongres Euroanaesthesia, jesenný seminár v štátoch východnej Európy, postgraduálne kurzy CEEA, skúšky na Európsky diplom z anestéziológie, poskytuje rôzne vedecké a edukačné granty, organizuje akreditáciou nemocníc, sieť pracovísk pre vykonávanie vlastného výskumu, pripravuje odporúčania. Vydáva mesačne časopis European Journal of Anaesthesiology.
Kľúčové slovo(á):
:
Smernica Európskej komisie o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti z roku 2011 predpokladá vytváranie tzv "centier expertízy" pre choroby, ktoré potrebujú diagnostiku a liečbu zapojením medzinárodnej pomoci. V problematike zriedkavých chorôb je táto pomoc extrémne dôležitá a v tomto kontexte sa predpokladá vytváranie "centier expertízy pre zriedkavé choroby" ako centier odborných znalostí, ktoré by mali uplatňovať multidisciplinárny prístup k starostlivosti, aby tak mohli riešiť komplexné a rôznorodé poruchy, ktoré zriedkavé choroby vyvolávajú. Tieto centrá sú zapojené do európskej referenčnej siete. Táto sieť spája špecialistov, pracoviská, centrá expertízy a inštitúcie, ktoré zabezpečujú tok odborných informácií, pacientov, vzoriek, dokumentácie tak, aby sa pacient dostal ku včasnej a presnej diagnostike a adekvátnej liečbe, starostlivosti a sociálnej podpore.
Kľúčové slovo(á):
:
Dobrovoľná odborná organizácia, ktorá združuje národné resuscitačné rady v Európe i mimo nej, a ktorej cieľom je „zachovať ľudský život zabezpečením vysoko kvalitnej resuscitácie pre každého“.
:
dokument, vyzývající vlády a politiky ke společné snaze o zlepšení péče o alergiky. Zdůrazňuje význam alergenové imunoterapie jako jediné specifické léčby potlačující rozvoj alergické reaktivity a předcházející úmrtí na anafylaxi u hmyzí alergie http://www.eaaci.net/images/files/Pdf_MsWord/2011/Press_Release/EAACI%20presents%20the%20European%20Declaration%20on%20Allergen%20Immunotherapy.pdf
:


Snahou  evropského systému  EWGLINET  je co nejrychleji identifikovat legionelové epidemie mezi turisty různých národností. Systém se zabývá záchytem infekcí, morbiditou a mortalitou v souvislosti s infekcemi legionel v hotelích. Evropský turistický sektor vyvinul několik iniciativ, které jednoznačně přispěly k redukci infekcí asociovaných s turismem a cestováním.

Kľúčové slovo(á):
:


mimo organizmu 

:

Patologický proces poškodenia a zániku buniek na základe excesívnej stimulácie neurotransmitermi, najčastejšie glutamátom. Je v pozadí bunkovej straty neurodegeneratívnych ochorení.  

Kľúčové slovo(á):
:
marker eozinofilného zápalu dolných dýchacích ciest
Kľúčové slovo(á):
:


Ex utero Intrapartum Treatment - otvorený chirurgický výkon počas pôrodu s vyňatím časti plodu mimo dutinu maternice so zachovaním uteroplacentárnej cirkulácie a so zaistením dýchacích ciest plodu.

Kľúčové slovo(á):
:


Nadbytok tukového tkaniva v organizme vo vzťahu k ostatným tkanivám.

Kľúčové slovo(á):
:
infekcia mykobaktériami u organizmu, ktorý už vykazoval pozitívnu reakciu na tuberkulín. Pôvodné baktérie však v opuzdrenom inaktívnom ložisku vymreli. Takýto organizmus ma v dobe reinfekcie zvonka opäť negatívnu tuberkulínovú skúšku.
:


kódujúca časť génu.

Kľúčové slovo(á):
:

Exón-úseky DNA, spolu s intrónmi tvoria gén. V procese zostrihu sa intróny z pre m-RNA vystrihujú a exóny sa spoja, čím vzniká mRNA, podľa ktorej je nakoniec tvorený proteín.

:


sú vezikuly, ktoré sa uvoľňujú z bunky a to buď priamo vypučaním z jej membrány alebo po splynutí viac-vezikulového útvaru s jej membránou. Majú veľkosť 30 až 100 nm a nájdeme ich prakticky vo všetkých telesných tekutinách.

Kľúčové slovo(á):
:
Cieľom získať nové skúsenosti
Kľúčové slovo(á):
:
je vystavenie človeka faktoru zo životných podmienok alebo pracovných podmienok
Kľúčové slovo(á):
:

Výpotok, zápalová telesná tekutina.

Kľúčové slovo(á):
:
vytvorenie dutiny pre extrapleurálnu plombáž
:


vybratie, vytiahnutie

:

mimotelové rozbíjanie konkrementov ultrazvukovou rázovou vlnou (shock wave lithotripsy)

Kľúčové slovo(á):
:
Dezintegrácia konkrementov v močových cestách mimotelovou rázovou ultrazvukovou vlnou (ESWL, LERV)
Kľúčové slovo(á):
:
Extrakraniální stereotaktická radioterapie/radiochirurgie (SBRT – stereotactic body radiotherapy) využívá velmi přesné aplikace vysoké jednotlivé dávky záření v malém počtu frakcí. Díky stále lepší vybavenosti radioterapeutických pracovišť z hlediska možností obrazové navigace a fixace pacientů lze stereotaktický přístup využít prakticky ve všech anatomických lokalitách. S výhodou nalézá uplatnění zvláště při léčbě nádorových ložisek v plících, játrech, dutině břišní či pánvi a ve skeletu.
Kľúčové slovo(á):
:
použitie cudzorodého materiálu na udržanie kolapsu pľúc
:
tumory vyrůstající z okolních struktur mozkové tkáně
:

Chirurgický výkon, ktorým je odstránený pažerák, najčastejšie pre karcinóm.

:


 


Endoskopické vyšetrenie hornej časti tráviaceho traktu.

Kľúčové slovo(á):

F

:

French-American-British Cooperative Group - klasifikácia akútnych leukémií na základe cytochémie a cytomorfológie.

 

Kľúčové slovo(á):
:

vychádza z predpokladu že tvár je samostatný topografický celok – mikrosystém  s diagnostickými a liečebnými možnosťami pre celý organizmus. Využíva body a zóny tohto mikrosystému, ako aj aktívne body telovej akupunktúry na tvári uložené.

:

vychádza z predpokladu že tvár je samostatný topografický celok – mikrosystém  s diagnostickými a liečebnými možnosťami pre celý organizmus. Využíva body a zóny tohto mikrosystému, ako aj aktívne body telovej akupunktúry na tvári uložené.

:
je klinický termín, který se používá pro heterogenní skupinu onemocnění u pacientů s přetrvávajícími nebo nově se objevujícími bolestmi zad a dolních končetin po jedné či více operacích bederní páteře.
:
je cytokín so silným prozápalovým a proapoptózovým účinkom. Má cytotoxický a cytostatický účinok na niektoré nádorové bunky. Je spúšťacím faktorom každej akútnej zápalovej reakcie a preto sa označuje aj ako "poplachový cytokín". TNF produkujú najmä makrofágy a monocyty, ale aj lymfocyty, NK-bunky, neutrofily, astrocyty a iné bunky. V malých lokálnych dávkach stimuluje obranné aktivity lymfocytov, neutrofilov, makrofágov a monocytov.
Vysoké systémové koncentrácie sú škodlivé, lebo vyvolávajú horúčku, poškodzujúci zápal, septický šok a kachexiu.
Kľúčové slovo(á):
:


Vrodený trombofilný stav, kedy variant faktora V Leiden nemôže byť inaktivovaný aktivovaným proteinom C. Ide o najčastejšiu príčinu vrodenej hyperkoagulopatie v kaukazskej populácií

Kľúčové slovo(á):
:
FPR – false positive rate,falošná pozitivita, proporcia nepostihnutých jedincov s pozitívnymi skríningovými výsledkami (zvyčajne sa uvádza v percentách), je to komplement špecificity
Kľúčové slovo(á):
:


Familiárna amyloidná polyneuropatia je ťažká progredujúca zneschopňujúca motorická, senzitívna a autonómna polyneuropatia s autozómovo dominantnou dedičnosťou, vyskytujú sa aj sporadické formy podmienené de novo mutáciami. Ochorenie spôsobuje abnormný protein transtyretín produkovaný pečeňou. Transtyretín sa transformuje v amyloid, ktorý sa ukladá do periférnych nervov a spôsobuje ich postupnú deštrukciu. Neliečené ochorenie končí úmrtím cca po 10 rokoch od manifestácie prvých príznakov. Diagnózu TTR-FAP definitívne potvrdzuje DNA dôkaz mutácie transtyretínového génu. V liečbe sa používa transplantácia pečene s cieľom eliminovať abnormný transtyretín a zastaviť progresiu ochorenia. Od r. 2011 je k dispozícii tafamidis, prvý farmakologický preparát, ktorý sa selektívne viaže na transtyretín a zabraňuje jeho transformácii na amyloid. 

Kľúčové slovo(á):
:
S kryopyrínom asociované dedičné poruchy
:
Je uskladňovanie pupočníkovej krvi dieťaťa pre jej eventuálne použitie na jeho vlastnú liečbu alebo liečbu niektorého iného člena rodiny.
:


Bolesť týkajúca sa chirurgicky odstránenej končatiny alebo inej časti tela. Lokalizovaná do miesta chýbajúcej časti tela.

Je to nenormálny fenomén, vzniká okamžite alebo v priebehu jedného roka po amputácii. Môže vzniknúť po amputácii ktorejkoľvek časti tela, aj po deštrukcii senzorických nervových koreňov a po lézii spinálnej miechy.

Kľúčové slovo(á):
:


Zdravotná pomôcka vyvinutá v roku 1978 (pán Kempe), ktorá pozostáva z patentovaného tkaniva z nylonu a ultratenkých vlákien z nerezovej ocele prepletaného kovovými vláknami, ktoré výrazne obmedzujú fantómovú bolesť tým, že pôsobia ako štít proti vysokým vysokofrekvenčným elektromagnetickým vlnám. Tieto položky sú potom umiestnené cez bolestivé oblasti. Farabloc prispieva k stabilizácii bunkovej membrány v spojivovom tkanive. Tieto zistenia sa opierajú o európske a kanadské klinické štúdie a správy z nezávislých zdravotníckych organizácií.

Kľúčové slovo(á):
:
Farebná dopplerova ultrasonografia FDU umožňuje neinvazívne a v reálnom čase hodnotiť:
- vaskularizáciu tumorov
- rýchlostné parametre v očných a orbitálnych cievach.
:
Farmakodynamika se zabývá studiem účinků léčiv a jejich mechanizmy v závislosti na dávce a cestě vstupu do organismu.
Kľúčové slovo(á):
:

veda zaoberajúca sa štúdiom jednotlivých génov, ktoré sa zapájajú do farmakologických procesov a tým ovplyvňujú odpoveď na farmakoterapiu

Kľúčové slovo(á):
:

– zameriava sa na variabilitu génov kódujúcich transport a metabolizmus liekov, cieľové proteíny a tiež génov nepriamo ovplyvňujúcich protinádorovú odpoveď (jej efektivitu a toxicitu).

 
Kľúčové slovo(á):
:
zaoberá sa štúdiom závislostí medzi liečebnou odpoveďou pacienta na podaný liek a jeho genetickou informáciou
Kľúčové slovo(á):
:


je nadradeným pojmom farmakogenetiky a označuje všetky gény v genóme, ktoré môžu ovplyvňovať odpoveď na liečivo

Kľúčové slovo(á):
:
Farmakokinetika se zabývá osudem léčiva v organismu, zaměřeným na časový průběh koncentrací léčiv a jejich metabolitů v biologických tekutinách a tkáních. Mezi farmakokinetické děje řadíme: absorpci, distribuci, metabolismus a exkreci léčiv.
Kľúčové slovo(á):
:


 


Farmakokinetika je oblast farmakologie, která se zabývá zkoumáním a popisem osudu léčiva v organismu a rozlišuje se následující fáze: absorbce, distribuce, metabolismus (biotransformace) a eliminace.

Kľúčové slovo(á):
:

Typ umělé výživy, který využívá specifické nutriční substráty ve farmakologických dávkách.

Kľúčové slovo(á):
:

metóda pri ktorej sa do akupunktúrneho bodu tenkými injekčnými ihlami instiluje destilovaná voda alebo niektoré farmaká v objeme od niekoľko kvapiek po 2 – 3 ml. Po vpichu ihly do aktívneho bodu a po dosiahnutí fenoménu De čchi sa na ihlu nasadí striekačka a podá sa pripravený roztok.

:

metóda pri ktorej sa do akupunktúrneho bodu tenkými injekčnými ihlami instiluje destilovaná voda alebo niektoré farmaká v objeme od niekoľko kvapiek po 2 – 3 ml. Po vpichu ihly do aktívneho bodu a po dosiahnutí fenoménu De čchi sa na ihlu nasadí striekačka a podá sa pripravený roztok.

:

medikamenozní léčba

Kľúčové slovo(á):
:
Dohľad nad bezpečnosťou liečby.
Kľúčové slovo(á):
:

Farmakovigilancia je dohľad nad liekmi, zaoberá sa sledovaním bezpečnosti liečivých prípravkov (Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach).

:


hlavná fascia v oblasti krku, ktorá má najväčší význam pri rozdelení viacerých priestorov krku

Kľúčové slovo(á):
:


ultrazvukové vyšetření, kdy se jedná o rychlé prohlédnutí všechny čtyři kvadrantů dutiny břišní a perikardu. Je pátráno pouze po přítomnosti volné kapaliny

:

Správa potravín a liečiv (angl. Food and Drug AdministrationFDA ) je vládna agentúra USA, ktorá je zodpovedná za kontrolu a reguláciu potravín (pre ľudí i zvieratá), potravinových doplnkov, liečiv (pre ľudí i zvieratá), kozmetických prípravkov, lekárskych prístrojov, biofarmaceutických a krvných produktov v tejto krajine.

Kľúčové slovo(á):
:


fluorodeoxyglukóza-(18F)

Kľúčové slovo(á):
:
FK, (Febrile Convulsions, FC), Febrilné záchvaty - FZ (Febrile Seizures, FS). V klinickej praxi, resp. zaužívanej terminológii, sa používajú oba pojmy. Príležitostné epileptické kŕče, provokujúci moment je horúčka.
Kľúčové slovo(á):
:


Fekálny kalprotektín  (FK) sa používa na stanovenie zápalovej aktívity Crohnovej choroby a ulceróznej kolitídy.  Je to kalcium viažuci proteín, nachádzajúci sa v neutrofiloch, menej v monocytoch a reaktívnych makrofágoch . Patrí do rodiny proteínov označovaných ako S100. Tvorí 60 % proteínov cytoplazmy granulocytov.FK vykazuje baktériostatické a fungistatické vlastnosti in vitro inhibíciou rastu rôznych mikroorganizmov mechanizmom zahrňujúcim extracelulárne vylučovanie zinku. Nie je aktívne vylučovaný z neutrofilov, ale je uvoľňovaný z odumretých a poškodených buniek. Uvoľnený kalprotektín vedie k apoptóze ďalších buniek, výsledkom čoho je, že koncentrácia FK z apoptotických neutrofilov stúpa v teréne zápalu. FK je absorbovaný stolicou a nedochádza ani k jeho enzymatickej degradácii. Na jeho objektívne hodnotenie zo vzorky stolice stačí menej ako 5 gramov. Je odolný voči bakteriálnej degradácii a stabilný pri izbovej teplote až do 7 dní po odbere vzorky stolice.

Kľúčové slovo(á):
:


mechanizmus poškodenia bedrového kĺbu v dôsledku nadmerného acetabulárneho okraja, nesférického okraja proximálneho femuru a ich kombinácií, pričom pri pohybe dochádza k nadmernému tlaku (impingementu) a tým poškodzovaniu labra a chrupky bedrového kĺbu. Rozlišujú sa dva základné typy - pincer, cam, aj keď najčastejšie ide o ich kombináciu. 

Kľúčové slovo(á):
:
Malý otvor v tuneli pri fontanovskej cirkulácii, ktorý ponecháva chirurg ako ventil a ktorý umožňuje pravo – ľavý skrat. Uzatvára sa spontánne alebo pomocou Amplatzovho okludora.
Citované z : Vybrané kapitoly z detskej kardiológie. Súčasné trendy v detskej invazívnej kardiológii. UK Bratislava, 2010, ISBN 978-80-223-28876.
http://www.fmed.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/akademicka_kniznica/dokumenty_PDF/Eletktronicke_ucebnice_LF/Vybrane_kapitoly_z_detskej_kardiologie.pdf
Kľúčové slovo(á):
:


Fenoly (flavónoidy a proantokyanidíny) sú zodpovedné za antioxidačné schopnosti rastlinných extraktov.

Kľúčové slovo(á):
:


Prerušovaný odpor flexorov hmatateľný pri pomalej extenzií končatiny, napríklad v zápästí, lakti, kolene a členku. Fenomén je jedným z prejavov zvýšeného svalového tonusu pri rigidite. Súčasť extrapyramídového hypertonicko-hypokinetického syndrómu.

Kľúčové slovo(á):
:

Dle klasifikace endokrinních nádorů Světové zdravotnické organizace z roku 2004 je feochromocytom definován jako tumor, který pochází z katecholaminy produkující chromoafinní tkáně dřeně nadledviny – jedná se tedy o intradrenální paragangliom. 

Citace: Pacak K, Eisenhofer G, Ahlman H, Bornstein SR, Gimenez-Roqueplo AP, Grossman AB, Kimura N, Mannelli M, McNicol AM, Tischler AS: Pheochromocytoma: Recommendations for clinical practice from the first international symposium. October 2005. Nat Clin Pract Endocrinol Metab 2007;3:92-102

Kľúčové slovo(á):
:


- je benígny nádor chromafinných buniek nadobličkovej drene alebo extraadrenálnych chromafinných buniek, ktorého klinický význam spočíva v tom, že býva morfologickým substrátom humorálne podmienenej hypertenzie, ktorú je možné vyliečiť chirurgickým výkonom (citované z Hradec, E. : v  Zvara, V. , Kučera, J. , Horňák, M. a ost. : Klinická urológia, Osveta 1990, s. 446, ISBN 80-217-0119-6)

Kľúčové slovo(á):
:

Oligomerický proteín s vysokou kapacitou viazať železo. Zásobná forma železa (spolu s hemosiderínom) ukladaná najmä v pečeni, v slezine a v kostrovom svalstve. Jeden mikrogram/l sérového feritínu reprezentuje 8-10 mg zásobného železa. Zároveň proteín akútnej fázy, ktorý sa zvyšuje pri horúčkach, akútnych a chronických infekciach. 

Kľúčové slovo(á):
:


Nejčastější setrvalá arytmie s prevalencí 1 - 2 % v obecné populaci. Jedná se o supraventrikulární arytmii charakterizovanou rychlou (nad 300/min) nekoordinovanou akcí síní. Hlavní riziko vyplývající z přítomnosti fibrilace síní je vznik ischemické mozkové příhody. Léčba je jednak farmakologická, spočívající v antitrombotické a antiarytmické medikaci a jednak nefarmakologická, daná převážně radiofrekvenční katetrizační ablaci plicních žil.


 

Kľúčové slovo(á):
:


je supraventrikulárna tachyarytmia charakterizovaná nekoordinovanou predsieňovou s následným zhoršením predsieňových mechanických funkcií

Kľúčové slovo(á):
:


Fidaxomycín je makrocyklické antibiotikum, ktoré sa v štúdiach in vitro ukázalo ako aktívnejšie v porovnaní s vankomycínom voči všetkým kmeňom Clostrium difficile, vrátane NAP1/BI/027. Jeho účinok spočíva v inhibícii syntézy RNA-polymerázy Cd, a tým aj sporulácie a tvorby toxínov. Táto aktivita v kombinácii  s minimálnou systémovou absorpciou, vysokou fekálnou koncentráciou a limitovanou aktivitou voči komponentom normálnej črevnej flóry sa potvrdila aj in vivo. Fidaxomycín je baktericíne antibiotikum s predĺženým postantibiotickým efektom. Podáva sa v dávke 2x200 mg tbl denne 10 dní per os, do nazogastrickej sondy alebo klyzmou. Toto antibiotikum sa prakticky nevstrebáva z tráviaceho traktu, nevyžaduje úpravu dávky u pacientov vo vyššom veku, ani pri renálnej či hepatálnej insuficiencii.

Kľúčové slovo(á):
:
Medzinárodná gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť
:

Mezi tuto skupinu virů patří virus Marburg a Ebola, které vyvolávají hemorhagické horečky. Filoviry  jsou velmi rizikovou skupinou organismů. 
Kľúčové slovo(á):
:
horúcavoda sa preleje cez pomletúkávu, ktorá sa nachádza vpapierovomfiltri,atobuďručne alebopomocou kávovaru
Kľúčové slovo(á):
:

Fingerprintové metódy sú metódy stanovenia viacerých látok naraz, v ktorých sa upustí od presnej identifikácie zachytených látok. Citované z: Birková A. - Dubayová K. - Kušnír J. Metabolické profilovanie – nový pohľad na hodnotenie biologického materiálu. In Klin. Biochem. Metab., 2007, vol.15(36), No.3: pp.145-149. [online] [Citované: 2012-01-11] http://www.cskb.cz/res/file/KBM-pdf/2007/3-07/KBM2007-3_Birkova_145.pdf

:
Zastavenie samonatrávenia (autolýzy) tkanív, spôsobené enzýmami, ktoré sa v ňom nachádzajú. Fixácia tkanív sa uskutočňuje prostredníctvom fixačného činidla, najčastejšie ide o 4%, resp. 10% formalín. Objem fixačného roztoku má byť 10-násobne väčší, ako objem fixovaného tkaniva. Je nevyhnutné zabezpečiť, aby excízia bola v tekutine voľne ponorená, nevyčnievala ani nebola prilepená o stenu či dno nádoby.
Kľúčové slovo(á):
:


– návrat traumatické situace po expozici nějakému zevnímu faktoru (např. po rozsvícení červené na semaforu), který byl posledním vjemem předtím, než se pacientovi stala traumatická situace. I po mnoha létech od nezpracovaného traumatu vždy po rozsvícení se červené barvy má pacient palpitace, opotí se a má extrémní suchost v ústech. Není si však vědomý spojení symptomů s rozsvícením červené barvy. 

Kľúčové slovo(á):
:


Je ambulantní endoskopické vyšetření vhodné k posouzení stavu nosních dutin, nosohltanu, ale i oblasti hltanové úžiny, hypofaryngu a hrtanu. Je možné jej provádět i bez použití lokální anestezie u dospělých i u dětí.

Kľúčové slovo(á):
:
18FDG - fluórdeoxyglukóza - využíva 18 fluór, ktorý je tzv. fyziologický rádionuklid, naviazaný na glukózu. Umožnuje to schopnosť fluóru nahradiť atóm vodíka bez toho, aby došlo k sférickým alebo konformačným zmenám molekuly. V tele sa teda bude 18FDG chovať ako glukóza. Používa sa pri pozitrónovej emisnej tomografii a pozitónovej emisnej tomografii/CT.
Kľúčové slovo(á):
:
Krátka spontánna emisia svetla o nižšom výkone ako zdroj
Kľúčové slovo(á):
:

Fluorescencia je optický jav, pri ktorom sa určité látky (fluorofóry) dokážu po absorbovaní energie fotónov excitovať a následne tieto fotóny opäť emitovať. Proces je spojený so stratou energie, preto je vlnová dĺžka emitovaného žiarenia vyššia oproti vlnovej dĺžke excitačného žiarenia. Citované z: Lakowicz J.R. Principles of Fluorescence Spectroscopy. 3rd edition. 2006, ISBN-13: 978-0387-31278-1. [online] [Citované: 2012-01-11] http://en.calameo.com/read/0002173813fa4fea46d78

:

Metóda FISH je založená na schopnosti jednovláknového fluorescenčne značeného úseku DNA alebo RNA (sondy) hybridizovať s komplemantárnou jednovláknovou DNA v skúmanej chromozómovej oblasti cieľových buniek alebo blízko nej. K hybridizácii dochádza priamo na mikroskopických  preparátoch (in situ) a hybridizačný signál je možné detekovať pomocou flurescenčného mikroskopu.

FISH sa uplatňuje predovšetkým pri upresnení, doplnení, verifikácii nálezu zistenom bežným cytogenetickým vyšetrením. Taktiež umožňuje

- štúdium buniek v metafáze, alebo v interfáze 

- identifikáciu marker chromozómov 

- numerické a štruktúrne odchylky v chromozómoch

- mapovanie génov a DNA sekvencií

Kľúčové slovo(á):
:

Osteoskleróza, hlavne na chrbtici, na podklade uloženia fluoridu.

:

Vydychuje sa do pomôcky v tvare fajky. Kovová gulička vo vnútri zariadenia kladie odpor vydychovanému vzduchu. Vznikajúce oscilujúce vibrácie sa prenášajú do pľúc a následne na celý hrudník. Pri aplikácii PEEP masky pacient vydychuje proti trvalému odporu.

Kľúčové slovo(á):
:


– antidepresivum ze skupiny SSRI antidepresiv, která selektivně inhibují vychytávání serotoninu na neuronálních synapsích

:
fine needle aspiration biopsy, fine needle aspiration cytology - s odberom materiálu na cytologické vyšetrenie na sklíčkach 20G - 24G ihlou
:
lokalizovaný zápalový proces, ktorý je obyčajne lokálne klinicky asymptomatický, ale dokáže v konkrétnych situáciách spôsobiť metastatickú oportúnnu infekciu
Kľúčové slovo(á):
:
začínajú v ohraničenej neuronálnej sieti v jednej z hemisfér, označujú sa tiež ako parciálne záchvaty. Najnápadnejšími prejavmi fokálnych záchvatov u malých detí sú motorické prejavy na tvári a končatinách.
Kľúčové slovo(á):
:
Operácia, jednokomorová cirkulácia po III. etape chirurgického riešenia, zväčša formou totálneho kavopulmonálneho spojenia (TCPC), obe duté žily sú spojené priamo na pľúcnice.
Citované z : Vybrané kapitoly z detskej kardiológie. Súčasné trendy v detskej invazívnej kardiológii. UK Bratislava, 2010, ISBN 978-80-223-28876.
http://www.fmed.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/akademicka_kniznica/dokumenty_PDF/Eletktronicke_ucebnice_LF/Vybrane_kapitoly_z_detskej_kardiologie.pdf
Kľúčové slovo(á):
:

Je poskytovaná profesionálnymi mimorodinnými opatrovateľmi a opatrovateľkami, a to v rámci rodinného alebo mimo rodinného (napr. rezidenčného) prostredia.

Kľúčové slovo(á):
:


Klasifikácia krvácania z ulcerogénnych lézií ( erózie, fisury, vredy, Dieulafoy lézie ).

Kľúčové slovo(á):
:
Enzým degradujúci cyklický GMP. Jej inhibícia spôsobuje nárast koncentrácie oxidu dusnatého a z nej vyplývajúcu vazodilatáciu, predovšetkým v pľúcnom riečisku. Inhibítory PDE5 majú aj antiproliferatívne účinky.
:


svetloplachosť - sprievodný príznak chorobných procesov predného segmentu oka, ale aj následok oslnenia oka po rozšírení zreničky - napr. po mydriatikách. Citované z: Oláh Z. Prehľad oftalmológie v tabuľkách so slovníkom, 1996.

Kľúčové slovo(á):
:

je stimulácia aktívnych bodov pulzujúcim červeným svetlom. Toto, aj keď nemá charakteristické vlastnosti laserového lúča pri vhodnej vlnovej dĺžke dobre preniká do kože a podkožia. Každý vybraný bod sa ožaruje 1 min.

:

je stimulácia aktívnych bodov pulzujúcim červeným svetlom. Toto, aj keď nemá charakteristické vlastnosti laserového lúča pri vhodnej vlnovej dĺžke dobre preniká do kože a podkožia. Každý vybraný bod sa ožaruje 1 min.

:

Fototoxické poškodenie tkanivových štruktúr oka je následok nadmerného pôsobenia žiarivej energie svetla. V mieste absorpcie svetelnej energie môže náhodne (v práci, doma) alebo aj iatrogénne (pôsobením svetelných zdrojov prístrojov pri vyšetrení a operáciách oka) vážne poškodiť tkanivové štruktúry oka, čím vznikajú tzv. fotopatie.

Kľúčové slovo(á):
:


Fetálna pulzná oxymetria

Kľúčové slovo(á):
:


 


Časové rozložení jednotlivých dávek záření; může být konvenční, hyperfrakcionační, hypofrakcionační, akcelerovaná a kontinuální hyperfrakcionovaná akcelerovaná radioterapie. Konvenční radioterapie je dávkována 2 Gy lx denně po dobu 5 dní v týdnu s přestávkou o víkendu. Hyperfrakcionační radioterapie spočívá v aplikaci více denních dávek,  celková doba léčení je přibližně stejně dlouhá jako při konvenční frakcionaci, je ale dosaženo  větší celkové ložiskové dávky. Akcelerovaná radioterapie spočívá v aplikaci vyšších denních dávek ( 1,6 – 1,7 Gy) aplikovaných dvakrát denně, takže celková doba radioterapie je kratší (je lehce menší i celková dávka záření 57 – 60 Gy) než u konvenční radioterapie

Kľúčové slovo(á):
:


Frakční exkrece látky udává, jaká část z profiltrovaného množství látky je vylučována do definitivní moči.

:
kovový vodič zasunutý v ihle určený k označeniu ložiskovej lézie prsníka
:
"pehovanie" - angl. výraz, ale používa sa bežne medzi genetikmi pri opise drobných hyperpigmentovaných škvŕn v niveau kože nachádzajúcich sa v axile a inguine u pacientov s neurofibromatózou 1 (ozaj môžu vyzerať ako klasické pehy, ibaže s netypickou lokalizáciou); dôležité diagnostické znamenie u NF1! vzniká ale často až v puberte (ev. po puberte)
Kľúčové slovo(á):
:


časté močení

:
detailný písomný záznam jednotlivých mikčných objemov so záznamom času mikcií ako aj každej epizódy urgencie alebo úniku moču počas niekoľkých 24-hodinových periód
Kľúčové slovo(á):
:


Jednotka používaná na určovanie rozmerov endovaskulárnych katétrov.


1 French = 0,33 mm

Kľúčové slovo(á):
:
je pojem zastřešující vysoce heterogenní skupinu onemocnění, jejíž klasifikace založená na korelaci klinického, neuropatologického a molekulárně genetického obrazu je v rychlém vývoji. Všechny typy FTLD doprovází různý stupeň atrofie čelních a spánkových laloků, numerická atrofie neuronů a glióza. Odlišují se klinickým obrazem, proteinovými depozity, morfologií a distribucí inkluzí.
Patogeneticky významné jsou:
1. τ protein
2. TDP-43 (transactive response DNA-binding protein of 43 kD)
3. FUS (tumor associated protein fused in sarcoma).
Většinu FTLD lze na tomto základu zařadit do některé ze tří skupin: 1. FTLD-tau, 2. FTLD-TDP 3. FTLD-FUS.
Kľúčové slovo(á):
:


 


je stav, ktorý vznikne pri blokáde alebo nedostatočnom sýtení potreby. Citované z: Žucha, J., Čapková, T.: Frustrácia. Medicínsko psychologická úvaha. Psychiatria. 2006. 13 (1-2), str. 3.

Kľúčové slovo(á):
:

akútne zlyhanie pečene + koagulopatia + encefalopatia do 8 týždňov od prvých prejavov choroby predtým zdravej pečene.

 

Citované z: Gagan K Sood, MD; Chief Editor: Julian Katz, MD Acute Liver Failure, http://emedicine.medscape.com/article/177354-overview (online) updated 2011-03-29 (citované: 2012-02-06) 

Kľúčové slovo(á):
:
- latinsky - dno, základ, rozšírená časť dutého orgánu. Je to časť žalúdka uložená pod bránicou.
Pri žalúdku sa používa aj názov fornix ventriculi - žalúdočná klenba.
Kľúčové slovo(á):
:


rozšírenie vnútornej bránky cervikálneho kanála, známka hroziacej insuficiencie krčka maternice, pri jeho náleze  hodnotíme dĺžku, šírku a reziduálnu funkčnú dĺžku cervixu

Kľúčové slovo(á):
:


Fylogenetická analýza usiluje o rekonstrukci vztahů mezi sekvencemi, je založena na jejich homologii. Informace je prezentována formou fylogenetického stromu. Fylogenetický strom popisuje v základně (kořeni) stromu předka všech analyzovaných sekvencí a průběh evoluce podél jeho délky, kde větvení představují nejposlednější události. Délka každé větve fylogenetického stromu je složena z času odchylky a stupně evoluce. Delší větve a odchylky bližší kořeni představují starší evoluční jednotky během kolísání ve stupni evoluce.


 

Interpretace fylogenetického stromuFylogenetické stromy jsou v podstatě jednorozměrné. Je významná pouze přímá vzdálenost od kořene k větvi. Tato informace je však nejčastěji rozčleněna ve druhé dimenzi, aby byla čitelná a rozeznatelná. Pak, je-li kořen stromu umístěn na levé straně a větve na pravé straně, jsou všechny vertikální vzdálenosti bezvýznamné a pouze horizontální vzdálenosti představují evoluční informaci.První skupina, která se větví nejblíže ke kořeni, je nejstarší. Spojení představuje nejposlednějšího společného předka skupiny na větvi a zbývajícího stromu. Následně, dále jsou na stromě odchylky z novější doby a v prodloužení jsou více související vyšetřované sekvence.Sekvence, které pocházejí ve stromě ze společného uzlu, utvářejí monofyletický vztah. Obecně představují evoluční skupinu se společnou historií a jsou díky původu všechny příbuzné, ale existují zde nějaké výjimky. Monofyletická skupina, uložená ve fylogenetickém stromu, by mohla být zvažována pro taxonomickou klasifikaci a interpretaci evolučního vztahu.Polyfyletická skupina je skupina vzorků, které jsou rozptýleny napříč stromem. Tato informace může ukázat potenciální taxonomicky nesprávnou identifikaci, hybridizaci událostí následovaných introgresí nebo ve smyslu druhové diversity, promíchání evolučních linií.Parafyletický vztah se ve fylogenetickém stromu vyskytuje, jestliže cílová skupina sekvencí náleží stejnému kladu, ale také v kladu existují další vzorky, které nebyly dříve rozpoznány jako příbuzné s cílovou skupinou.

Kľúčové slovo(á):
:
Fyloidné tumory prsníka tvoria skupinu epiteliálno-stromálnych lézií prsníka s rozličným malígnym potenciálom, od čiste benígnych fyloidných tumorov po plne malígne nádory.
http://en.wikipedia.org/wiki/Phyllodes_tumor
Kľúčové slovo(á):
:
Látky, vyskytujúce sa v rastlinách, ktoré majú podobnú štruktúru ako cholesterol a vytesňujú zo vstrebávania cholesterol živočišného pôvodu.
Kľúčové slovo(á):
:

Fyzická záťaž organizmu sa rozdeľuje na lokálnu a celkovú fyzickú záťaž. Lokálna fyzická záťaž je pôsobenie na lokálne štruktúry organizmu. Celková fyzická záťaž je hodnotená prostredníctvom spotreby energie, resp. energetickým výdajom, hodnoteným v megajouloch (MJ).  

:

 

Predstavuje terapeutické využitie rôznych druhov vonkajšej energie na organizmus.

Aplikáciou nízkofrekvenčných, strednofrekvenčných, vysokofrekvenčných prúdov, polarizovaného svetla, magnetického poľa, tepla a chladu sa ovplyvní bolesť, neuromuskulárna dráždivosť, permeabilita kapilár, metabolizmus v tkanivách a funkcia orgánov.

 

Kľúčové slovo(á):
:

Využívanie  niektorých druhov fyzikálnych energií na liečebné účely (Capko, 1998). Fyzikálna terapia predstavuje prevažne empiricky podložené terapeutické použitie pôsobenia rôznych druhov energií na živý organizmus (Poděbradský, Vařeka, 1998).

 

Fyziatria sa zoberá vplyvom a využívaním fyzikálnych podnetov na ľudský organizmus (Gúth, 2006)

Kľúčové slovo(á):
:
Ide o vekovo primeranú frekvenciu infekčných ochorení v detskom veku vzhľadom na procesy maturácie imunitného systému
Kľúčové slovo(á):
:
Ide o vekovo primeranú frekvenciu infekčných ochorení v detskom veku vzhľadom na procesy maturácie imunitného systému
Kľúčové slovo(á):
:
Ide o vekovo primeranú frekvenciu infekčných ochorení v detskom veku vzhľadom na procesy maturácie imunitného systému
Kľúčové slovo(á):
:
Ide o vekovo primeranú frekvenciu infekčných ochorení v detskom veku vzhľadom na procesy maturácie imunitného systému
Kľúčové slovo(á):

G

:


GABA-A receptory sú transmembránové ligandom riadené ionové kanály uložené v biomembráne neurónov. Ich prirodzeným ligandom je kyselina gama-aminomaslová (GABA). GABA po naviazaní mení konformáciu receptora a umožňuje vtok chloridových aniónov dovnútra neurónu, ktorý sa následne hyperpolarizuje. GABA-A recepory nachádzajú rozptýlené v mnohých oblastiach mozgu a preto aj základný inhibičný efekt pri agonistickom pôsobení na GABA-A receptory je difúzne tlmivý. GABA-A sú heteromérne receptory skladajúce sa z 5 podjednotiek. V závislosti od toho, aká konkrétna je kombinácia podjednotiek a kde v CNS sú príslušné receptorové subtypy uložené, má stimulácia receptorov špecifický účinok – anxiolytický, myorelaxačný, sedatívny, antikonvulzívny; ale aj kognitívne inhibičný (amnestický) či návykový. To vysvetľuje, že rôzne liečivá s afinitou k rôznym subtypom GABA-A receptorov majú rôzny prevládajúci účinok.

Kľúčové slovo(á):
:


- keď mutovaný proteín získa nové abnormálne vlastnosti.

:
Sekrécia materského mlieka mimo dojčenia alebo u mužov.
:


lapavé dychy alebo nádychy opakujúce sa v postupne predĺžujúcich a neprirodzene dlhých intervaloch. Je to symptóm skorého štádia zastavenia krvného obehu.

:
Operácia na odstránenie časti žalúdka alebo celého žalúdka.
Citované z: http://www.npop.sk/slovnik/G/SINGLE_TERM/gastrektomia/
Kľúčové slovo(á):
:
časť tráviaceho traktu, ktorú tvorí žalúdok a dvanástnik
Kľúčové slovo(á):
:


Pod pojem gastroenteritida zahrnujeme různé zánětlivé stavy postihující zažívací trakt. Primární manifestací je průjem, provázený horečkou, nauzeou, zvracením a bolestmi břicha.

Kľúčové slovo(á):
:

je vizuálne vyšetrenie gastrointestinálneho traktu (ďalej len GIT) flexibilným videoendoskopom a to pažeráka, žalúdka a dvanástorníka. Vyšetrením sa zisťujú anatomické pomery spomenutých orgánov - hiátová hernia, nedomykavosť dolného pažerákového zvierača aj pyloru (vrátnika) a tiež deformácia steny žalúdka a dvanástorníka po prekonaných zápaloch, resp. vredoch. Na sliznici je možné zistiť znaky zápalu, vredové lézie, polypy (výrastky) a napokon infiltratívne procesy (malígne bujnenie v hornom GITe). Pri tomto vyšetrení je  možné zistiť prítomnosť Helicobacter pylori (HP), rýchlym ureázovým testom a tiež histologicky. HP spôsobuje chronický zápal, vredy dvanástorníka a je považovaný za rizikový faktor karcinómu žalúdka.

 

Indikáciou na GFS vyšetrenie sú: protrahované bolesti v epigastriu, pálenie záhy, nauzea - ak sa nezistí iná príčina, vracanie neznámeho dôvodu, porucha pasáže pažeráka a samozrejme vracanie krvi a melena (čierna stolica). GFS sa indikuje aj za účelom zistenia pôvodu malígneho procesu, pri zistení metastázy v iných orgánoch, najmä v pečeni a v pľúcach.

Kľúčové slovo(á):
:


Je to vizuálne vyšetrenie gastrointestinálneho traktu (ďalej len GIT) flexibilným videoendoskopom a to pažeráka, žalúdka a dvanástorníka. Vyšetrením sa zisťujú anatomické pomery spomenutých orgánov - hiátová hernia, nedomykavosť dolného pažerákového zvierača aj pyloru a tiež deformácia steny žalúdka a dvanástorníka po prekonaných zápaloch resp. vredoch. Na sliznici je možné zistiť znaky zápalu, vredové lézie, polypy (výrastky) a napokon infiltratívne procesy (malígne bujnenie v hornom GIT-e). Pri tomto vyšetrení je  možné zistiť prítomnosť Helicobacter pylori (HP), rýchlym ureázovým testom a tiež histologicky. Indikáciou  na GFS vyšetrenie sú: protrahované bolesti v epigastriu, pálenie záhy, nauzea - ak sa nezistí iná príčina, vracanie neznámeho dôvodu, porucha pasáže pažeráka a samozrejme vracanie krvi a melena. GFS sa indikuje aj za účelom zistenia pôvodu malígneho procesu, pri zistení metastázy v iných orgánoch, najmä v pečeni a v pľúcach. 

:

je vizuálne vyšetrenie gastrointestinálneho traktu (ďalej len GIT) flexibilným videoendoskopom a to pažeráka, žalúdka a dvanástorníka. Vyšetrením sa zisťujú anatomické pomery spomenutých orgánov - hiátová hernia, nedomykavosť dolného pažerákového zvierača aj pyloru (vrátnika) a tiež deformácia steny žalúdka a dvanástorníka po prekonaných zápaloch resp. vredoch. Na sliznici je možné zistiť znaky zápalu, vredové lézie, polypy (výrastky) a napokon infiltratívne procesy (malígne bujnenie v hornom GITe). Pri tomto vyšetrení je  možné zistiť prítomnosť Helicobacter pylori (HP) rýchlym ureázovým testom a tiež histologicky. HP spôsobuje chronický zápal, vredy dvanástorníka a je považovaný za rizikový faktor karcinómu žalúdka. Indikáciou na GFS vyšetrenie sú: protrahované bolesti v epigastriu, pálenie záhy, nauzea - ak sa nezistí iná príčina, vracanie neznámeho dôvodu, porucha pasáže pažeráka a samozrejme vracanie krvi a melena (čierna stolica). GFS sa indikuje aj za účelom zistenia pôvodu malígneho procesu, pri zistení metastázy v iných orgánoch, najmä v pečeni a v pľúcach.

Kľúčové slovo(á):
:
jednotka dědičnosti, část DNA, kód, podle kterého buňka tvoří bílkoviny
:

(protease serine kinase 1) je katiónový trypsinogén, ktorý bol objavený r.1996. Jeho úlohou je autolýza prematúrne aktivovaného trypsínu. Mutácia génu PRSS1 vedie k hromadeniu trypsínu a k autodigescii pankreatického tkaniva, čo klinicky vyústi do obrazu akútnej alebo chronickej pankreatitídy. Citované z: AMANN ST, Gates LK, Aston CE et al. Expression and penetrance of the hereditary pancreatitis phenotype in monozygotic twins. GUT 2001, 48:542-7

Kľúčové slovo(á):
:
sú charakterizované rýchlym šírením záchvatového procesu obojstrannými kortiko-subkortikálnymi sieťami neurónov. Rozlišujeme primárne a sekundárne generalizované záchvaty.
Kľúčové slovo(á):
:
je záchvat, u ktorého prvé klinické a EEG príznaky svedčia o iniciálnom postihnutí oboch hemisfér
Kľúčové slovo(á):
:
je záchvat, u ktorého prvé klinické a EEG príznaky svedčia o iniciálnom postihnutí oboch hemisfér
Kľúčové slovo(á):
:
Generikum je pojem označujúci liek, ktorý je vyrábaný konkurenčnou firmou po skončení patentovej ochrany originálneho lieku.
Kľúčové slovo(á):
:
môže byť zjednodušene interpretovaná ako pravdepodobnosť, že nájdené gény asociované s jedným znakom budú tiež asociované s iným znakom. Genetická korelácia medzi dvoma znakmi môže byť 1,0 dokonca aj vtedy, keď sú heritability týchto dvoch znakov nízke.
Kľúčové slovo(á):
:


zmeny v niektorých génoch, ktorý zvyšujú riziko nádorov

Kľúčové slovo(á):
:


 


Interdisciplinárna veda, ktorej predmetom je identifikácia mutagénneho a karcinogénneho účinku chemických, fyzikálnych a biologických agensov a ich dopad na zdravie a genetický materiál človeka.

Kľúčové slovo(á):
:


 


Schopnosť environmentálneho faktora vyvolávať v pohlavných bunkách človeka mutácie, ktoré determináciou dedičných ochorení negatívne ovplyvňujú kvalitu ľudského genofondu, zvyšujú reprodukčné straty a uplatňujú sa pri niektorých druhoch vrodených defektov a vývojových chýb.

Kľúčové slovo(á):
:
testování DNA jedinců ke zjištění přítomnosti zárodečné mutace, způsobující chorobu nebo dispozici k chorobě. Prediktivní genetické testování určuje u zdravého, zda zdědil poškozený gen a má v budoucnu riziko onemocnět nějakou chorobou
:

Genetické testovanie používa genetické laboratórne metódy na zisťovanie individuálnej charakteristiky obsahu genetickej informácie, ktorá je obsiahnutá v bunkách študovanej osoby.

:
Existence dvou nebo více alel (variant genů) v jednom lokusu, převyšující svým výskytem 1% výskyt v populaci. Příčinou přitom nejsou opakovaně probíhající mutace.
Kľúčové slovo(á):
:


Genetický polymorfizmus -  výskyt (koexistencia) minimálne 2 alternatívnych genotypov v populácii, pričom zriedkavejší z nich má frekvenciu >1 %. Najčastejšie varianty sa týkajú single-nukleotidových polymorfizmov. 

Kľúčové slovo(á):
:

Pravděpodobná přibližná hodnota cílové tělesné výšky dítěte vypočítaná z tělesných výšek rodičů. 

Cílová výška chlapců = (výška otce + (výška matky + 13))/ 2 ± 10 cm

Cílová výška dívek = (výška matky + (výška otce - 13))/ 2 ± 10 cm

Kľúčové slovo(á):
:
Jde o nezhoubné útvary na genitálu, které vznikají již několik měsíců po infekci HPV. Vznik a rozvoj onemocnění podporuje macerace, výtok a nedostatečná hygiena. Typicky růžové bradavičky se rychle mění v měkké, květákovité nebo hřebínkovité útvary, často stopkaté s šedobílým povlakem na povrchu. Povlak je tvořen rozpadlou tkání a zapáchá. Jejich léčba lokální destrukcí – snesením ostrou lžičkou, odpařením laserem či poleptáním – je relativně snadná, ale tendence k opakování nemoci je vysoká. Po odstranění rozsáhlejších kondylomat zůstávají jizvy.
Citováno z: http://www.hpv-college.cz/o-hpv/co-je-hpv.html
Kľúčové slovo(á):
:


(genodermatosis, is, f., grécky genos rod, grécky derma koža) dedičné odchýlky od normálnej stavby kože, prejavujúce sa patologickými zmenami kože.


Jan Kabrt, Vladislav Valach: Stručný lekársky slovník. Vydavateľstvo Osveta, Martin 1965

:

 

účinky látky v bunkovom jadre, pri ktorých dochádzka k zmene v expresii génov, zväčša po naviazaní na špecifické receptoprové miesta (GRE – glucocorticoid responsive elements).

Citované z: Stellato C.: Post-transcriptional and Nongenomic Effects of Glucocorticoids. Proc Am Thorac Soc Vol 1. pp 255–263, 2004. www.atsjournals.org.

 

Kľúčové slovo(á):
:


 


Látka, ktorá spôsobuje zmenu genetického materiálu v jeho štruktúre alebo sekvencii báz na úrovni nukleových kyselín génov alebo chromozómov.

Kľúčové slovo(á):
:
gastro-ezofágový reflux je spätný tok žalúdočného obsahu zo žalúdka do pažeráka. GER môže byť fyziologickým alebo patologickým procesom.
Kľúčové slovo(á):
:
gastro-ezofágový reflux je spätný tok žalúdočného obsahu zo žalúdka do pažeráka. GER môže byť fyziologickým alebo patologickým procesom.
Kľúčové slovo(á):
:

 

prenikanie žalúdočného obsahu späť do pažeráka až do dutiny ústnej            

 

:
choroba z gastro-ezofágového refluxu sú komplikácie v rôznych telesných systémoch v súvislosti s GER.
Kľúčové slovo(á):
:
choroba z gastro-ezofágového refluxu sú komplikácie v rôznych telesných systémoch v súvislosti s GER.
Kľúčové slovo(á):
:


jje  klinicky a funkčne závažný, multikauzálne pod mienený pokles potenciálu zdravia (zdatnosti, odolnosti, adaptability s kritickým poklesom funkčných rezerv), vyskytujúci sa  prevažne v pokročilom veku s nepriaznivou prognózou, stratou sebestačnosti, so závažnými komplikáciami  (imobilita) a spolu podmieňujúca výskyt niektorých chorôb a úrazov. Krehkosť sa v čase prehlbuje.

:
Geriatrické sociálne syndrómy sú klinicky významné situácie, ktoré postihujú jedincov vyššieho alebo vysokého veku a vznikajú pri narušení ich rovnováhy pri priamom pôsobení nepriaznivých sociálnych činiteľov alebo pri neprimeranej reakcii starých ľudí na ne.
:

Geriatrické syndrómy sú súbory príznakov, ktoré sa vyskytujú pri rôznych ochoreniach starých ľudí. K najzávažnejším patrí imobilita, inkontinencia, demencia, geriatrický maladaptačný syndróm.

Kľúčové slovo(á):
:

Geriatrický maladaptačný syndróm je prejavom adaptačného zlyhania, typického pre vyšší vek, ku ktorému dochádza na báze chronického stresu, vyvolaného obvykle závažným psychosociálnym podnetom, s klinickou manifestáciou najčastejšie v kardiovaskulárnom alebo imunitnom systéme, s následným vážnym ohrozením zdravia a života.

Kľúčové slovo(á):
:
Nádor zo zárodočných buniek, germinóm
Kľúčové slovo(á):
:

Gerontológia je veda o starnutí. Delí sa na teoretickú, klinickú a sociálnu.

Kľúčové slovo(á):
:

- je graviditou indukovaná hypertenzia s alebo bez proteinúrie.

Kľúčové slovo(á):
:


Znamená trvanie tehotenstva merané od prvého dňa poslednej menštruácie. Gestačný vek sa udáva ako počet dovŕšených dní alebo týždňov.

Kľúčové slovo(á):
:


- gastrointestinálny stromálny syndróm

Kľúčové slovo(á):
:


- gastrointestinálny stromálny syndróm

Kľúčové slovo(á):
:


Gastrointestinálny stromálny tumor - mezenchýmová neoplázia gastrointestinálneho traktu, vznikajúca z intersticiálnych Cajalových buniek. 

Kľúčové slovo(á):
:

Bielkoviny, ktorých aktivita závisí na počte karboxylovaných glutamátových zvyškov vzniknutých vitamín K-dependentným procesom sa nazývajú Gla proteíny. Zúčastňujú sa rôznych pochodov v organizme, ako napr. inhibícia arteriálnej kalcifikácie, kostný metabolizmus, hemokoagulácia, regulácie bunkového rastu.

 

Citované z: Flore R et al. Something more to say about calcium homeostasis: the role of vitamin K2 in vascular calcification and osteoporosis. Eur Rev Med Pharmacol Sci 2013;17(18):2433-40.
Kľúčové slovo(á):
:

Pre účely kvantitatívneho zhodnotenia závažnosti ko­matózneho stavu, ale aj pre potreby jeho prognostikova­nia či sledovania efektívnosti terapie sa zaužívala tzv. Glas­gowská škála (Glasgow coma scale). Vypracovaná bola pre potreby posúdenia stavu po kraniocerebrálnych trau­mách, avšak používa sa aj na zhodnotenie stavov po sekun­dárnom poškodení mozgu, ako je kardiálna zástava, rea­nimácia, stavy po neuroinfektoch alebo intracerebrálnych hemoragiách

Kľúčové slovo(á):
:
Progresívna optická neuropatia
Kľúčové slovo(á):
:

Je to štandard patologického gradingu adenokarcinómu prostaty. Je to súčet dvoch najčastejšie sa vyskytujúcich mikroskopických obrazov nádorového rastu (grade 1 - 5), teda sa pohybuje od 2 (najmenej agresívny) po 10 (najagresívnejší)

Kľúčové slovo(á):
:
Operácia, II. etapa – jednokomorového riešenia cirkulácie – napojenie hornej dutej žily na artériu pulmonalis, krv z dolnej dutej žily sa vracia do spoločnej komory. Citované z: Vybrané kapitoly z detskej kardiológie. Súčasné trendy v detskej invazívnej kardiológii.
UK Bratislava, 2010, ISBN 978-80-223-28876.
http://www.fmed.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/akademicka_kniznica/dokumenty_PDF/Eletktronicke_ucebnice_LF/Vybrane_kapitoly_z_detskej_kardiologie.pdf
Kľúčové slovo(á):
:

hematúria typická pre glomerulonefritídy, pri mikroskopickom vyšetrení močového sedimentu vo fázovom mikroskope sú erytrocyty deformované, nachádzame > 5 - 12% akantocytov

Kľúčové slovo(á):
:
- zvýšené vylučovanie bielkovín do moču, ktoré je zapríčinené poruchou glomerulovej bazálnej membrány
Kľúčové slovo(á):
:

liečivá označované aj ako kortikoidy, prípadne kortikosteroidy. Ide o 17-hydroxysteroidy s prevažujúcim účinkom na glycidový metabolizmus. Okrem toho majú veľmi široké spektrum účinkov aj v metabolizme bielkovín a tukov, protizápalové a imunosupresívne pôsobenie. Hlavným predstaviteľom je hydrokortizón.

Citované z: Lincová D, Farghali H et al.: Základní a aplikovaná farmakologie. Galén, Praha, 2. vyd., 2007, s. 672.

Kľúčové slovo(á):
:
Hlavní zásobní protein obilovin, který tvoří mnoho různých druhů s podobnými sekvencemi aminokyselin a biochemickými vlastnostmi. Gluten se dělí na gliadin a glutenin, oba hrají roli ve vzniku céliakie vlivem epitopů glutenu. Termím gluten se často používá genericky k popisu podobných proteinů v žitě a ječměni, které jsou toxické u céliakie. Citované z ALAEDINI A, GREEN PHR. Narrative review: Celiac disease: Understanding a complex autoimmune disorder. Ann Intern Med 2005; 142: s.289-98
Kľúčové slovo(á):
:
Komplexná glykofosfolipidová molekula, cez ktorú sa pripájajú na membránu buniek rôzne proteíny, preto sa nazýva GPI kotva. Význam GPI kotvy nie je úplne známy, predpokladá sa jej úloha v imunite a v prenose signálu medzi bunkami. Doteraz je známych 30 proteínov viazaných GPI kotvou, u pacientov s PNH bol dokázaný deficit dvadsiatich z nich.
:
- artróza kolenných kĺbov
Kľúčové slovo(á):
:


schopnosť vnímať a rozoznávať písmena, čísla a obrázky kreslené na kožu

:

Graves Basedowova choroba je charakterizovaná hypertyreózou, spôsobenou cirkulujúcimi autoprotilátkami. Štítnu žľazu stimulujúce protilátky a TSH sa viažu a aktivujú tyreotropínové receptory, spôsobujú rast žľazy a zvýšenie syntézy hormónov štítnej žľazy vo folikuloch štítnej žľazy. Graves Basedowova choroba, spolu s Hashimotovou tyreoiditídou, je klasifikovaná ako autoimunitné ochorenie štítnej žľazy.

Kľúčové slovo(á):
:


akutní zánětlivá autoimunitní polyneuropatie

Kľúčové slovo(á):
:


Jeden z projevů třetího stadia syfilis. Zánětlivý projev připomínající nádor, který může být kdekoliv v těle. Začíná jako tužší hrbol, který později měkne, v centru kolikvuje, při perforaci nadléhající kůže z něj vytéká tekutina připomínající arabskou gumu. Po vyprázdnění vznikají vředy. Histologicky se podobá tuberkulózní kaseózní nekróze, která je však méně vyjádřena, původ nejasný, snad z arab. gummi guma nebo z it. gomma boule

Kľúčové slovo(á):
:


Graft versus Host Disese


reakcia štepu proti hostiteľovi

:
celogenómové asociačné štúdie, preverujú celý genóm viac-menej „nezaujatým“ spôsobom – bez zamerania sa na konkrétne gény
Kľúčové slovo(á):

H

:


odber vzorky stolice na vyšetrenie tzv. okultného krvácania

Kľúčové slovo(á):
:

Statická deformita prvého metatarzofalangeálneho kĺbu s laterálnou deviáciou palca a mediálnou deviáciou prvého metatarzu. Niekedy je deformita spojená s rotáciou palca.  

Kľúčové slovo(á):
:


Halucinácie prechodu (passage hallucinations) sú krátke prchavé „mihnutia sa“ najčastejšie zvierat alebo ľudí, ktoré akoby prejdú okolo, v blízkosti jedinca alebo ich „pohyb“ vníma na okraji zrakového poľa. Môže ísť o pocit „zazretia tieňa“ niekoho.

Kľúčové slovo(á):
:
Vlhké auskultačné fenomény, ktoré nie sú spôsobené stagnáciou hlienu v prieduškách, ale prebublávaním tekutého obsahu v pleurálnej dutine v kombinácii so vzduchom.
Kľúčové slovo(á):
:


Ide o benígny nádor, ktorý na rozdiel od iných nezhubných nádorov tvorených len jedným druhom tkaniva, obsahuje rôzne tkanivá a štruktúry.

Kľúčové slovo(á):
:
Špeciálny inštrument umožňujúci pretínanie pečeňového parenchýmu s minimálnymi stratami krvi, pracujúci na princípe ultrazvukovej deštrukcie bielkovín. [online] Jan 2012 [cit. 2012-01-10].
Dostupné na internete:
Kľúčové slovo(á):
:

Hasfordov index (niekedy nazývaný tiež Euro index) je prognostický index, použivaný u pacientov s chronickou myelocytovou leukémiou (CML). Index rozdeľuje chorých v chronickej fáze CML do troch skupín s nízkym, stredným a vysokým rizikom. Hasfordov index= (0,6666 × vek [vek = 0, keď <50 rokov; vek = 1 keď > 50 rokov] + 0.0420 × veľkosť sleziny [cm pod rebrovým oblúkom] + 0.0584 × blastov [%] + 0.0413 × eozinofilov [%] + 0.2039 × bazofilov [bazofily = 0, keď < 3 %; bazofily = 1, keď > 3%] + 1,0956 × počet trombocytov [0 keď počet je <1500 × 109/l; 1, keď počet je > 1500 × 109/l]) × 1000 Index je možné jednoducho vypočítať na internetovej adrese http://www.leukemia-net.org/content/leukemias/cml/cml_score/

Kľúčové slovo(á):
:

Hashimotova tyreoiditída je charakterizovaná deštrukciou buniek štítnej žľazy bunkovo a humorálne podmienenými imunitnými procesmi. Je najčastejšou príčinou hypotyreózy v rozvinutých krajinách po veku 6 rokov. Hashimotova tyreoiditída je súčasťou spektra autoimunitných ochorení štítnej žľazy.

Kľúčové slovo(á):
:
je hráčstvo charakteristické zachovanou schopnosťou prestať hrať pri prehre, pričom prehra nebýva sprevádzaná väčšou depresiou. Hazardný hráč má teda silu kontrolovať hranie tvárou v tvár finančným stratám alebo iným nepriaznivým dôsledkom. Jeho hranie je skôr výsledkom ľahkovážnosti a nezodpovednosti, než chorobnosti.
Kľúčové slovo(á):
:

- mechanizmus účinku HBIg spočíva v eliminácii voľného VHB, v ochrane pred disemináciou infekcie, v protektívnom učinku pred oportúnnymi infekciami a v imunomodulačnom efekte.

Kľúčové slovo(á):
:
Horné cesty dýchacie
:


test na vyšetrovanie labyrintovej dysfunkcie. Pri prudkých do strán smerovaných horizontálnych pohyboch hlavy pacienta ktorý fixuje pohľad na cieľ pred sebou sledujeme, či pacient dokáže udržať pohľad fixovaný na cieľ (zväčša nos vyšetrujúceho) alebo sa jeho oči pohybujú v smere pohybu hlavy čo následne koriguje korekčnou sakádou. Patologický výsledok testu naznačuje labyrintovú dysfunkciu na strane do ktorej pohyb hlavou pri jeho vyvolaní smeroval.

:
Head- up tilt test ( test na sklopnom stole) je štandardným testom na diagnostiku vazoválnej synkopy . Využíva sklopenie pacienta na sklopnom stole v uhle 60 – 80 stupňov. Test sa skladá z pasívnej fázy a následnej fázy s farmakologickou provokáciou sublinguálne podaným nitroglycerínom alebo intravenózne podávaným izoprenalínom. Test je pozitívny pri vzniku bradykardie a/alebo hypotenzie spolu so stratou vedomia.
Kľúčové slovo(á):
:


Chaperónový proteín, ktorý asistuje iným proteínom sa správne poskladať, stabilizuje ich pred tepelným stresom a napomáha proteínovej degradácii. Taktiež stabilizuje množstvo proteínov zapojených do tumorigenézy.

:


 


(Hospital in Europe Link for Infection Control through Surveillance)  medzinárodná sieť zameraná na zhromažďovanie, analýzu a šírenie platných údajov o rizikách nozokomiálnych nákaz v európskych nemocniciach.

Kľúčové slovo(á):
:


V roce1982 popsal Weinstein 29 případů těžké preeklampsie komplikované mikroangiopatickou hemolytickou anemií,elevací jaterních enzymů a sníženým počtem destiček a zvolil pro tento stav akronym HELLP syndrom.

Hemolysis -Elevated Liver enzymes -Low Platelet count

:
Helsinská deklarácia bola podpísaná 14. júna 2010 v rámci kongresu Euroanaesthesia v Helsinkách. Vznikla v spolupráci medzi Európskou anestéziologickou spoločnosťou a anestéziologickou sekciou Únie európskych medicínskych špecialistov. Je cieľom je zvýšiť bezpečnosť perioperačného obdobia zavedením štandardov monitorovania, prijatím zásad 10 protokolov, chirurgického kontrolného protokolu, hodnotením perioperačnej morbidity a mortality, kritických príhod a vyhotovením výročnej správy o pokroku v otázkach bezpečnosti pacienta. Zásady Helsinskej deklarácie sa majú aplikovať na každom pracovisku v Európe, kde sa vykonávajú operácie v anestézii.
Kľúčové slovo(á):
:

bariéra mezi krví a likvorovými cestami

Kľúčové slovo(á):
:

– krv v stolici

Kľúčové slovo(á):
:
Metóda základného histologického farbenia preparátov. Hematoxylín farbí jadrá buniek namodro alebo načierno, eozín farbí cytoplazmu na červeno.
Kľúčové slovo(á):
:

prítomnosť krvi v moči – môže byť viditeľná (makroskopická) alebo voľným zrakom neidentifikovateľná (mikroskopická)

Kľúčové slovo(á):
:

Hematúria je viditeľná (okom rozoznateľná – makroskopická), alebo „neviditeľná“ (mikroskopická – dokázateľná pri mikroskopickom rozbore moču) prítomnosť krvi v moči.

Kľúčové slovo(á):
:

prítomnosť erytrocytov v moči; hranicou je viac ako 5 erytrocytov v zornom poli pri mikroskopickom vyšetrení natívneho močového sedimentu

Kľúčové slovo(á):
:


- prítomnosť viac ako 5 erytrocytov v močovom sedimente

Kľúčové slovo(á):
:

Hemoglobinopatia je vrodená choroba, ktorá vzniká syntézou štrukturálne abnormálneho hemoglobínu. Termín sa používa aj konkrétne pre talasémie, kde je redukovaná syntéza globínových reťazcov. Citované: Bain, B.J.: Hemoglobinopathy diagnosis. Blackwell Publishing. 2006; (Glossary)

Kľúčové slovo(á):
:


hemolyticko-uremický syndróm (HUS) je ochorenie pozostávajúce z triády neimúnnej hemolytickej anémie (negatívny Coombsov test), zníženého počtu trombocytov, renálneho postihnutia. V detskej populácii je HUS vyvolaný prítomnosťou kmeňov Escherischia coli tvoriacich shiga-like toxín (tzv. Stx-E.coli), ktoré sa prejavujú hnačkou, častokrát s prímesou krvi. Akútne renálne zlyhanie sa vyvinie asi v 55–70 % prípadoch a býva reverzibilné. Preukázetelne účinná liečba Stx-HUS nebola určená a nebol dokázaný účinok rady liečebných postupov (antibiotiká, kortikosteroidy, podanie plazmy a i.). Dôležitá je podporná liečba. 

Kľúčové slovo(á):
:
prítomnosť krvi v peritoneálnej dutine
:
pluripotentné kmeňové bunky, ktoré sa diferencujú ďalej na progenitorové bunky pre myeloický vývojový rad ( myeloblasty → leukocyty neutrofilné, eozinofiné, bazofilné, megakaryocyty → trombocyty, erytroblasty → erytrocyty) a lymfocytový vývojový rad
:

vykašliavanie krvi z dolných dýchacích ciest.

Kľúčové slovo(á):
:

chirurgické(operačné) odstránenie zápalovo alebo tromboticky zmeneného tkaniva hemoroidov

:

prítomnosť krvi v ejakuláte (sperme)

Kľúčové slovo(á):
:

Infekčné ochorenie spôsobené vírusom hepatitídy B. K jeho prenosu dochádza parenterálnym prenosom krvou alebo krvnými derivátmi, sexuálnym stykom a vertikálnym prenosom z matky na dieťa. Infekcia môže byť manifestná aj inaparentná. Môže prejsť do chronického nosičstva, ktoré môže mať za následok vznik cirhózy alebo hepatocelulárneho ochorenia. V rámci prevencie sa na aktívnu imunizáciu používa rekombinovaná vakcína. Pri postexpozičnej profylaxii sa používa hyperimúnny globulín.

:

infekčná choroba spôsobená vírusom hepatitídy C (HCV)

Kľúčové slovo(á):
:
hepatorenální syndrom je funkční selhání ledvin při akutním nebo chronickém jaterním onemocnění na podkladě cirkulačních změn ve splanchnickém řečišti a v ledvinách. (Brůha R. a kol: Hepatorenální syndrom, Vnitřní lékařství pro praxi 2006:3:106-108)
Kľúčové slovo(á):
:
Produkt génu HER2/neu (erbB2) je transmembránový receptor s tyrozín kinázovou aktivitou patriaci do rodiny génov HER, homológov EGFR (epidermal growth factor receptor). Vlastný gén je lokalizovaný na dlhom ramienku chromozómu 17 v oblasti q11.2 - q12. Amplifikácia génu HER2/neu je prítomná u celého spektra nádorov. Pri karcinóme prsníka je táto amplifikácia detekovaná u 15 - 25 % prípadov a silne koreluje s overexpresiou proteínu. Overexpresia proteínu HER2/neu je dôležitým prognostickým a prediktívnym faktorom invazívneho karcinómu prsníka a je asociovaná s horšou prognózou.
Kľúčové slovo(á):
:
Produkt génu HER2/neu (erbB2) je transmembránový receptor s tyrozín kinázovou aktivitou patriaci do rodiny génov HER, homológov EGFR (epidermal growth factor receptor). Vlastný gén je lokalizovaný na dlhom ramienku chromozómu 17 v oblasti q11.2 - q12. Amplifikacia génu HER2/neu je prítomná u celého spektra nádorov. Pri karcinóme prsníka je táto amplifikácia detekovaná u 15 - 25 % prípadov a silne koreluje s overexpresiou proteínu. Overexpresia proteínu HER2/neu je dôležitým prognostickým a prediktívnym faktorom invazívneho karcinómu prníka a je asociovaná s horšou
prognózou.
Kľúčové slovo(á):
:

pankreatidída je zriedkavé autozomálne dominantne dedičné ochorenie spôsobené mutáciou génu PRSS1 na chromozóme 7q35. Fenotypová manifestácia ochorenia zahŕňa ataky akútnej pankreatitídy u 80 % postihnutých jedincov s pozitívnou rodinnou anamnézou výskytu pankreatitídy. Priemerný vek vzplanutia prvých klinických príznakov je 14 rokov. Progresia do chronickej pankreatitídy sa vyskytuje asi u polovice pacientov s akútnou pankreatitídou. U vyše 40 % z nich vznikne karcinóm pankreasu, väčšinou po piatej dekáde veku. Citované z: KHALID A, Finkelstein B, Thompson B et al. A 93 year old man with the PRSS1 R122H mutation, low SPINK 1 expression, and no pancreatitis: insight into phenotypic non-penetrance. GUT 2006, 55:728-31

Kľúčové slovo(á):
:
vzájomný vzťah medzi dedičnou a nededičnou zložkou premenlivosti (resp. koeficient dedivosti). Heritabilita je v širšom zmysle slova podiel genetickej zložky na celkovom fenotype. V užšom slova zmysle sa pod heritabilitou myslí len tá časť genotypu, ktorá prispieva aditívnou zložkou k formovaniu fenotypu. Heritabilita znaku sa nachádza v intervale 0 až 1, pričom 0 značí, že všetka variancia fenotypu daného znaku je zapríčinená prostredím, zatiaľčo hodnota heritability 1 poukazuje na fenotypovú varianciu zapríčinenú vplyvom genotypu. Vysoká heritabilita nemusí znamenať, že neexistuje vplyv prostredia, ale že prostredie vplýva na všetkých jedincov uniformne. Heritabilita je vlastnosťou populácie, nie jednotlivca.
Kľúčové slovo(á):
:
onemocnění virové etiologie, jehož vyvolavatelem je virus varicella zoster, který po primární infekci přežívá v latentním stavu v nervových gangliích, a který při reaktivaci vyvolá manifestní infekci. Onemocnění se léčí antivirotiky s výjimkou nekomplikovaného průběhu u osob mladších 50 let s lokalizací výsevu na dolní části hrudníku a na končetinách
Kľúčové slovo(á):
:
– hyperosmolárny hyperglykemický syndróm. Patrí medzi akútne komplikácie cukrovky hlavne u seniorov, ktorí sú liečení na diabetes mellitus 2. typu. Úmrtnosť je pomerne vysoká až 50%. V klinickom obraze dominuje extrémna hyperglykémia nezriedka 25 – 50 mmol/l, extrémna dehydratácia, ktorá vznikne v priebehu málo dní. Ketoacidóza väčšinou nie je prítomná.
Kľúčové slovo(á):
:
human hespes virus (ľudský herpetický vírus)
:

Nozologická jednotka, ktorá je charakterizovaná oslabením štruktúr ezofageálneho hiátu s tvorbou vaku hernie, prolabovaním žalúdka alebo jeho časti do mediastína.

:

HIFU (high intensity focused ultrasound) znamená využitie koncentrovaného ultrazvuku vysokej intenzity, ktorý je dodávaný špeciálnymi sondami transrektálne do prostaty za účelom deštrukcie tkaniva karcinómu

Kľúčové slovo(á):
:


 vrodená absencia gangliových buniek v plexus submucosus a plexus myentericus čreva. Je spôsobená antenatálnou zástavou migrácie gangliových buniek v stene čreva z orálnych do aborálnych častí čreva. Aganglionárny segment čreva je  spastický a vytvára funkčnú prekážku pasáže so vznikom mohutnej prestenotickej dilatácie /megacolon congenitum/. Typicky v novorodeneckom veku vyvoláva akútny ileózny stav, v neskoršom veku spôsobuje úporné chronické obstipácie. Liečba je operačná a spočíva v resekcii aganglionárneho úseku transabdominálne alebo transanálne.

:
Vrozená vývojová vada parasympatické inervace střevní stěny a z toho vyplývající porucha transportu střevem. Citované z: S. Koletzko: Morbus Hirschsprung, Pädiatrische Gastroenterologie, Hepatologie und Ernährung, Rodeck, Zimmer eds. Springer Medizin Verlag 2008.
Kľúčové slovo(á):
:


2-(4-imidazol)-etylamín je biogénny amín, vyskytuje sa v tele všetkých vyšších živočíchov. Jeho hlavnou funkciou je účasť na normálnych ochranných a regulačnách reakciách organizmu, veľkou mierou sa podieľa na alergickej reakcii organizmu.

Kľúčové slovo(á):
:


Histamínový H4 receptor patrí do skupiny histamínových receptorov. Ide o transmembránový proteín napojený na vnútrobunkové signálne dráhy prostredníctvom G proteínov. Nachádza sa predovšetkým na imunokompetentných bunkách a za doteraz najdôležitejšiu sa považuje jeho expresia na eozinofiloch a mastocytoch. Z toho vyptýva aj jeho potenciál. Tento receptor je v súčasnosti intenzívne študovaný a jeho antagonisty môžu mať zaujímavé klinické aplikácie u pacientov s alergickými ochoreniami a astmou v prípade, že ide o zápal so signifikantným podielom eozinofilov a mastocytov.

Kľúčové slovo(á):
:
- vznik a vývoj definitívnych tkanív organizmu zo zárodkových základov (po grécky histos - tkanivo, genesis - zrod). Histogenetická klasifikácia nádorov je konvenčná. Z histogenetického pohľadu nádory rozdeľujeme na mezenchýmové, epitelové, a neuroektodermové, zmiešané, germinálne, teratogénne, choriokarcinóm a mezotelióm.
(podľa Zaviačič M.: a spol.: Kompendium patologie, 1. diel. Univerzita Komenského Bratislava, 2002, 372 s.)
:
Skúma najčastejšie pomocou klasického svetelného mikroskopu rezy tkanív zaliatych do parafínu alebo zmrazených.
Kľúčové slovo(á):
:
human immunodeficiency virus (ľudský vírus imunodeficiencie)
:


HLA  („Human leucocyte antigens“) je hlavný histokompatibilný komplex človeka a ako histokompatibilný systém označujeme súbor génov, ktoré kódujú tieto molekuly, nachádzajúce sa v povrchových membránach jadrových buniek. Génová oblasť sa nachádza na krátkom ramene 6. chromozómu a približne 40% z jej funkčných génov ovplyvňuje procesy imunitnej odpovede. Gény nachádzajúce sa na jednotlivých lokusoch determinujú štruktúrne a funkčné odlišné molekuly, ktoré patria do prvej, druhej a tretej triedy.


Z hľadiska transplantačnej imunológie majú význam hlavne klasické molekuly prvej triedy HLA-A, -B, -C a druhej triedy HLA-DR, -DP, -DQ. Ich hlavnou biologickou funkciou je prezentácia antigénu T-lymfocytom a tým sa priamo podieľajú na rozvoji špecifickej bunkovej aj humorálnej imunite.


Citované z: Buc M.: Základná a klinická imunológia. Ed. Veda, Bratislava, 2012, 832 strán.   

Kľúčové slovo(á):
:

Kategória molekúl na povrchu buniek u ľudí, podieľajúca sa na imunitnom rozpoznávaní antigénu (molekuly HLA II, exorimujú ho antigén prezentujúce bunky), respektíve na cytotoxickej reakcii (molekuly HLA I na povrchu väčšiny buniek). Molekuly HLA nesú antigénový epitop, ktorý je signálom pre príslušné receptory T lymfocytov. Sytém molekúl HLA u ľudí zodpovedá systému molekúl hlavného histokompatibilnému komplexu myší (MHC, major histompatibility complex). Keďže aj samotné molekuly HLA sú zložité komplexy proteínov, samy sa stávajú antigénom v tele iného jedinca. To zakladá problematiku antigénovej špecifickosti medzi osobami, ktoré nie sú v rodinnom (súrodeneckom) pomere.

Kľúčové slovo(á):
:
Komplex génov, ktoré sa nachádzajú na krátkom ramienku 6. chromozómu a kódujú hlavný histokompatibilný systém človeka.
:
Antigény, ktoré vedú k odvrhnutiu (rejekcii) transplantátu medzi geneticky rozdielnymi jednotlivcami, sa nazývajú histokompatibilné antigény. Predstavujú geneticky determinované štruktúry na povrchu bunky, ktoré u rôznych jednotlivcov sú prakticky vždy rôzne. Tieto antigény vytvárajú ucelený histokompatibilný systém, ktorý pre svoj nesmierny význam nielen v transplantológii, ale aj regulácii imunitnej odpovede označujeme ako hlavný (MHC: major histocompatibility complex). Každý živočíšny druh má svoj MHC. Hlavný histokompatibilný komplex (systém) človeka sa nazýva HLA (human leucocyte antigens).
Kľúčové slovo(á):
:


Endoskopické metody vyšetření tenkého střeva s potenciálem provést buď panenteroskopii event. alespoň vyšetření většiny tenkého střeva v jednom či dvou přístupech (orální a anální). 

:

- každý nežiaduci, rušivý, nepríjemný alebo škodlivý zvuk

Kľúčové slovo(á):
:

je proces vyhodnocovania pravdepodobnosti a závažnosti škodlivého účinku na človeka v dôsledku expozície nebezpečnému faktoru za definovaných podmienok z definovaných zdrojov, ktoré pozostáva z určenia nebezpečenstva, zhodnotenia expozície, posúdenia vzťahu dávky a účinku a charakterizácie rizika stanovenia neistôt vyhodnotenia.

Kľúčové slovo(á):
:


Riziko zlomeniny dnes hodnotíme spravidla na základe jedného kvantitatívneho parametra, ktorým je kostná denzita. Tento prístup má viaceré úskalia a to nielen v zmysle skreslenia merania (v dôsledku napr. osteoproduktívnych zmien nameriame falošne "dobrú denzitu") ale nezohľadňuje riziko zlomeniny reprezentované nedostatočnou kvalitou (nie denzitou) kostnej štruktúry. Nakoľko kvalitu kosti v praxi merať nevieme venuje sa t. č. v osteológii zvýšená pozornosť hodnoteniu rizikového profilu pacienta. Bol vyvinutý kalkulátor FRAX (voľne dostupný na internete), ktorý vypočíta na základe 11 najzávažnejších no bežne dostupných rizikových faktorov, ako veľké riziko má daný pacient, že v najbližších 10 rokoch utrpí osteoporotickú fraktúru. Tento prístup by sa mal v najbližšom období spolu s hodnotením kostnej denzity zohľadnit pri rozhodovaní o potrebe dlhodobej antiporotickej liečby.

Kľúčové slovo(á):
:

-  hodnotenie expozície rizikových faktorov práce a pracovného prostredia s dopadom na zdravie

Kľúčové slovo(á):
:

hodnotiace kategórie (celkovo 7) pravdepodobnej histologickej povahy lézie, ktoré sa používajú v rámci skríningu aj v rámci diagnostiky ochorenia prsníkov. Hodnotiace kategórie sa stanovujú pre každú vyšetrovaciu metódu zvlášť (mamografia, USG ...) hneď po ukončení vyšetrenia a nemajú sa dodatočne meniť, napr. pri zistení výsledku biopsie. Rozlišujeme 7 kategórii: 0–nekompletný nález, ktorý sa nedá uzavrieť bez doplnenia ďalšej vyšetrovacej metódy, 1–negatívny nález, 2–benígny nález, 3–pravdepodobne benígny nález, 4–podozrivý/abnormálny nález, 5-pravdepodobne malígny nález, 6–známa malignita.

Kľúčové slovo(á):
:

je filozofický smer zdôrazňujúci celostnosť a prvotnosť celku v pomere k jeho častiam. „Celok je viac než súčet jeho častí“.

:

je filozofický smer zdôrazňujúci celostnosť a prvotnosť celku v pomere k jeho častiam. „Celok je viac než súčet jeho častí“.

:

je liečebná metóda ktorá stimuluje obranné sily organizmu, priaznivo pôsobí na psychiku a má výrazné liečebné pôsobenie pri mnohých akútnych i chronických ochoreniach. Vychádza zo zákona podobnosti, ktorý bol formulovaný Hahnemannom – „ rovnaké sa lieči rovnakým“. V liečbe používa veľmi malé dávky látok, ktoré by vo väčších dávkach spôsobovali u zdravých jedincov príznaky liečenej choroby.

:

je liečebná metóda ktorá stimuluje obranné sily organizmu, priaznivo pôsobí na psychiku a má výrazné liečebné pôsobenie pri mnohých akútnych i chronických ochoreniach. Vychádza zo zákona podobnosti, ktorý bol formulovaný Hahnemannom – „ rovnaké sa lieči rovnakým“. V liečbe používa veľmi malé dávky látok, ktoré by vo väčších dávkach spôsobovali u zdravých jedincov príznaky liečenej choroby.

:

homeopatické  lieky obsahujú minimálne množstvá liečivých látok a ich účinok tkvie v stimulácii organizmu a podpore jeho adaptačných, regeneračných a samoliečiacich vlastností. Pripravujú sa tzv. dynamizáciou (potenciáciou) teda  opakovaným riedením a pretrepávaním. Sú netoxické a nemajú žiadne vedľajšie negatívne účinky.

:

homeopatické  lieky obsahujú minimálne množstvá liečivých látok a ich účinok tkvie v stimulácii organizmu a podpore jeho adaptačných, regeneračných a samoliečiacich vlastností. Pripravujú sa tzv. dynamizáciou (potenciáciou) teda  opakovaným riedením a pretrepávaním. Sú netoxické a nemajú žiadne vedľajšie negatívne účinky.

:

je syntézou akupunktúry a homeopatie. Má v podstate 3 varianty:
a) instilácia homeopatických liekov do aktívnych bodov,

b) namáčanie ihiel do špeciálnych homeopatických prípravkov s následným vpichom do aktívneho bodu,

c) súčasná aplikácia akupunktúry a podávanie homeopatických liekov per os.

:

je syntézou akupunktúry a homeopatie. Má v podstate 3 varianty:
a) instilácia homeopatických liekov do aktívnych bodov,

b) namáčanie ihiel do špeciálnych homeopatických prípravkov s následným vpichom do aktívneho bodu,

c) súčasná aplikácia akupunktúry a podávanie homeopatických liekov per os.

:


 


 – udržiavanie fyziologických procesov organizmu v stave dynamickej rovnováhy s vonkajším prostredím. Na homeostáze sa podieľa najmä nervový, endokrinný a imunitný systém vo vzájomnej spolupráci. Jej porušenie zapríčiňuje patologické zmeny, až smrť jedinca. Homeostáza v imunitnom systéme znamená udržanie konštantného množstva lymfocytov s rozdielnou antigénovou špecifickosťou napriek neustálemu objavovaniu sa nových lymfocytov a expanzii individuálnych klonov počas imunitnej odpovede na antigény. Dosahuje sa regulačnými mechanizmami smrti lymfocytov a ich inaktivácie.

Kľúčové slovo(á):
:
Vzestup tělesné teploty nad 38,5˚C, měřené v konečníku.
Kľúčové slovo(á):
:
Horečka způsobená viry, bakteriemi, plísněmi, parazity, Mycolasma pnemumoniae, Chlamydie a další.
Kľúčové slovo(á):
:


 


Nádory, které vycházejí z orgánů závislých na hormonálních podnětech (mléčná žláza, prostata, děložní sliznice) si tuto závislost mohou zachovat, pak je u nich možná hormonální léčba. Závislost na hormonech je dána přítomností hormonálních receptorů uvnitř nádorové buňky. Pokud hormon pronikne do buňky, spojí se s receptorem a tento komplex pak může nastartovat změny vedoucí k růstu a dělení nádorových buněk.
Kľúčové slovo(á):
:


Chorobný stav prejavujúci sa vo vysokej nadmorskej  výške, obvykle nad 2 500 m n.m.

Kľúčové slovo(á):
:
Helicobacter pylori
Kľúčové slovo(á):
:


 


Ľudské papilomavírusy (HPV) sú DNA vírusy, ktoré spôsobujú vznik bradavíc na akrálnych častiach tela alebo intraepiteliálnych neoplázií. U jedincov s viacerými sexuálnymi partnermi môžu byť prekancerózne, najmä ak ide o infekciu typom 16, 18, ale tiež 31, 33 a 51. HPV sa identifikuje molekulárno-biologickými metódami z benígnych epiteliálnych proliferácií (kondylómy) alebo maligných proliferácií (spinocelulárny karcinóm penisu, konečníka, krčka maternice, nosohltanu).

Kľúčové slovo(á):
:

Kategória zvýšeného rizika diabetes mellitus 2. typu, ktorá je definovaná ako glykémia nalačno v rozmedzí 5,6 - 6,9 mmol/l.

Kľúčové slovo(á):
:
Jedná sa o novú špecifickú skupinu rizikových novorodencov narodených medzi ukončeným 34. až 36. gestačným týždňom plus 6 dní (medzi 239. až 259. dňom od posledného menštruačného krvácania matky). V anglosaskej literatúre sa používa termín „late preterm“, ktorý zdôrazňuje, že tieto deti sú skôr predčasne narodené a nezrelé, a teda majú zvýšené riziko komplikácií súvisiacich s ich nezrelosťou.
Kľúčové slovo(á):
:

Kategória zvýšeného rizika diabetes mellitus 2. typu, ktorá je definovaná hladinou glykovaného HBA1c v rozmedzí 5,7 - 6,4 %.

Kľúčové slovo(á):
:
Vizuálne ostré zobrazenie parenchymu pľúc
:

Hormonálne rezistentný KP(HRKP, HRPC – hormone refractory prostate cancer) je karcinóm, ktorý progreduje napriek kastračným hladinám testosterónu dosiahnutým androgénnou deprivačnou liečbou a ktorý je rezistentný na akúkoľvek homonálnu terapiu (manipuláciu)

Kľúčové slovo(á):
:
high titer low avidity (vysoký titer, nízka avidita)
:

 

Pomalý nádych a prudký výdych pri otvorených hlasivkách. 

 

Kľúčové slovo(á):
:

proteín kódovaný na krátkom ramene 4. chromozómu, je dôležitý pre vezikulárny transport, endocytózu, mikrotubulárne a mitochondriálne funkcie a činnosť mnohých tranksripčných faktorov. Exprimuje sa v celom tele.   

Kľúčové slovo(á):
:

je autozomálne dominantne dedičné neurodegeneratívne ochorenie s fatálnym koncom, vznikajúce na podklade expanzie CAG tripletov na 4p chromozóme v géne IT15 kódujúcom proteín huntingtín.  

Kľúčové slovo(á):
:


Hemolyticko Uremický Syndrom

:


Stratégia liečby, ktorá kombinuje výhody perkutánnej periférnej intervencie a chirurgickými revaskularizačnými postupmi (napr. CAS-CABG, liečba aneuryzmatického postihnutia oblúka aorty).

Kľúčové slovo(á):
:

rozšírenie mozgových komôr spôsobené nadprodukciou alebo poruchou cirkulácie (vsetrebávania) mozgomiechového moku. U dieťaťa s neuzavretými lebkovými švami má za následok nadmerný rast hlavičky (makrocefália) a syndróm intrakraniálnej hypertenzie. Včas neliečený má za následok poškodenie mozgu, zraku, pri uzavretých lebkových švoch bezvedomie a smrť.

Kľúčové slovo(á):
:


 


Jedná se o hromadění mozkomíšního moku v komorovém systému mozku, následkem poruchy jeho cirkulace nebo vstřebávání nebo nadprodukce. Projevuje se akutním nebo chronickým syndromem nitrolební hypertenze.


 

Kľúčové slovo(á):
:
Vrodené ochorenie, sprevádzané dilatáciou dutého systému obličky, podmienené prekážkou v pyeloureterálnej junkcii. Súčasťou je elevácia intrapelvického tlaku, ktorý spôsobuje deštruktívne zmeny obličkového parenchýmu.
Kľúčové slovo(á):
:

Substrát, který je prekurzorem v procesu syntézy cholesterolu potřebného k výstavbě buněčných membrán svalových buněk. Tlumí rozvoj sarkopenie.

Kľúčové slovo(á):
:


je vlákno houby. Jde o základní stavební prvek těla houby. Hyfy mohou prorůstat hmotou (včetně tkání), ve které houba roste. Citované z: Wikipedia [online] http://cs.wikipedia.org/wiki/Hyfa citované 2013-08-20.

Kľúčové slovo(á):
:
= nadmerná agregácia trombocytov, neadekvátne vysoká agregačná odpoveď trombocytov po ich aktivácii doštičkovým induktorom
Kľúčové slovo(á):
:
Náhle, bolestivé nutkanie na močenie s inkontinenciou alebo bez, nezriedka spolu s častým močením a močením v noci, bez patologických alebo metabolických zmien, ktoré by tieto príznaky mohli vysvetľovať.
Kľúčové slovo(á):
:
syndróm zahrňujúci urgencie, frekvencie, nočné močenie +/- urgentnú inkontinenciu
:


Syndróm urgencie, s alebo bez urgentnej inkontinencie moču, bežne spojený s častým močením cez deň (polakizúriou ≥ 7 krát) a s močením v noci (noktúriou ≥ 1 krát), ak sa nevyskytujú iné  faktory, ktoré tieto symptómy môžu spôsobiť (napr. infekcia močových ciest, nádory, kamene močového mechúra a pod. ) (citované z Abrams P, Cardozo L, Fall, M et al. The standardisation of terminology of lower urinary tract function. NeuroUrol Urodyn 2002; 21(1): 167-178)

Kľúčové slovo(á):
:


- označuje zvýšenú citlivosť a znížený prah k bolestivým stimulom nadprahovej intenzity: bolestivý stimulus vyvolá bolesť vyššej intenzity.


 

Kľúčové slovo(á):
:


je zvýšená hodnota amoniaku v plazme. U pacientov s propiónovou acidúriou vzniká hyperamonémia v dôsledku kumulácie propionyl-CoA, ktorý následne znižuje syntézu N-acetylglutamátu

Kľúčové slovo(á):
:


aplikovaná pri dlhotrvajúcom bezvedomí. HBO sa rozumie aplikácia 100% kyslíka za podmienok vyššieho tlaku, ako je tlak atmosférický (150 alebo 200 kPa a viac).

Kľúčové slovo(á):
:


Hyperbarická oxygenoterapie je léčebná metoda, která znamená systémovou aplikaci kyslíku do organismu pod vysokým tlakem. Zařízení, která jsou k tomu určená, se nazývají hyperbarické komory.

Kľúčové slovo(á):
:
Hyperbilirubinémia (hyperBi) je definovaná ako zvýšená koncentrácia bilirubínu (Bi) v krvi, ktorá sa prejavuje u novorodencov žltým sfarbením kože a slizníc (ikterus) až pri vzostupe koncentrácie nad 85,5 µmol/l a postupuje kefalokaudálnym smerom, pričom sa hodnotia dermálne zóny podľa Kramera: I. stupeň (hlava a krk), II. stupeň (hrudník), III. stupeň (brucho a stehná), IV. stupeň (predlaktia a predkolenia) a V. stupeň (chodidlá a dlane). U každého novorodenca sa može ikterus zintenzívniť pri dojčení.
Hlavné nebezpečenstvo hyperBi spočíva v poškodení mozgu – tzv. jadrový („kern-“) ikterus. Cieľom liečebných opatrení je predísť koncentrácii Bi, ktorá by ohrozila novorodenca rozvojom jadrového ikteru. Stratégiu symptomatickej terapie teda odráža hladina celkového Bi v krvi novorodenca v závislosti od prenatálneho a postnatálneho veku. Hodnoty Bi sa nanášajú na špecifický nomogram a intenzívna fototerapia by sa mala použiť, ak koncentrácia Bi presiahne hranicu určenú pre danú skupinu novorodencov (štandardná fototerapia pri hodnotách o 34-51 µmol/l nižších). Pre HNN platia prísnejšie kritériá.
Kľúčové slovo(á):
:
ložiská zvýšenej aktivity ochorenia
:

Použitie menších než štandardných dávok na frakciu, čím sa zvýši počet aplikovaných frakcií rádioterapie.

Citované z: HALPERIN, E.C. a kol. Perez and Brady's Principles and Practice of Radiation Oncology. 5th. ed. Philadelphia : Lippincott Williams & Wilins, 2008. 2106 s. ISBN 978-0-7817-6369-1

Kľúčové slovo(á):
:
(ADHD - Attention Deficit Hyperactivity Disorder - porucha pozornosti s hyperaktivitou) je najčastejšou poruchou psychického vývinu v detskom veku.
Kľúčové slovo(á):
:
(ADHD - Attention Deficit Hyperactivity Disorder - porucha pozornosti s hyperaktivitou) je najčastejšou poruchou psychického vývinu v detskom veku.
Kľúčové slovo(á):
:
(ADHD - Attention Deficit Hyperactivity Disorder - porucha pozornosti s hyperaktivitou) je najčastejšou poruchou psychického vývinu v detskom veku.
Kľúčové slovo(á):
:
extrémna varianta fyziologického rozsahu pohybu v kĺboch
:


 


Hyperparatyreóza je definována jako onemocnění způsobené nadbytkem hormonu příštítných tělísek. Jako nosologická jednotka je dělena na primární, kde zdroj nadprodukce parathormonu je v příštítných tělíscích provázená hyperkalcémií, a na sekundární, kdy se jedná o průvodný jev při jiné chorobě s charakteristickou hypokalcemií.(1) Terciární hyperparatyreóza se vyvíjí ze sekundární, když trvá i když vyvolávající, původní příčina odezněla. Klinickým i laboratorním profilem má nejblíže PHPT. Citováno z Vokurka M., Hugo J. et al: Velký lékařský slovník, Praha, 2004, Maxdorf, 966 s.

Kľúčové slovo(á):
:


 


Pod hyperpláziou sa rozumie nárast počtu buniek daného tkaniva alebo orgánu. Hyperpláziu môžu vyvolať hormonálne vplyvy (rastový hormon, estrogény), zvýšená funkčná záťaž, pôsobenie antigénových stimulov ako aj chronické zápalové zmeny (napr. interleukín TGF. "tumor growth factor", niektoré chemokíny). Kým pri hyperplázii urotelu nedochádza k zmene diferenciácie buniek, pri metaplázii urotelu býva pôvodný epitel nahradený nerohovatejúcim dlaždicovým epitelom.

Kľúčové slovo(á):
:
Zvýšená hladina prolaktínu v krvi. V závislosti od laboratória a použitej metódy sa za zvýšenú hodnotu považuje u žien koncentrácia > 500-800 mIU/l a u mužov > 200-500 mIU/l.
:


zvýšenie citlivosti nervových zakončení v určitej lokalite (v našom prípade v dýchacích cestách), ktoré sa prejavuje posunom prahovej koncentrácie látky, ktorá ich aktivuje, k nižším hodnotám


 

Kľúčové slovo(á):
:

 

choroba zasahujúca malé cievy, prejavuje sa exantémom typu urtikárie, purpury, rašu a v niektorých prípadoch i nefritídou. Môže sa zjaviť súčasne alebo následne po infekcii, pri inej systémovej chorobe spojivového tkaniva, ako aj hypersenzitívna reakcia na lieky a pri malignitách.

 

 

Kľúčové slovo(á):
:
nadmerná vzdialenosť očných štrbín (vzdialenosť medzi vnútornými očnými kútikmi by sa mala približne rovnať dĺžke jedného oka)
Kľúčové slovo(á):
:
Hypertenzia je Svetovou zdravotníckou organizáciou definovaná ako krvný tlak, ktorého hodnota dosahuje 160/95 mm Hg a viac. O hypertenzii s hraničnými hodnotami sa hovorí pri krvnom tlaku nad 140/90 mm Hg. Rozlišujeme dve formy hypertenzie – primárnu (esenciálnu) artériovú hypertenziu a sekundárnu hypertenziu. Sekundárna hypertenzia je symptómom známeho základného ochorenia, napríklad ochorenia obličiek, endokrinnej poruchy alebo ochorenia kardiovaskulárneho aparátu.
http://primar.sme.sk/c/4116886/hypertenzia-vysoky-krvny-tlak.html
Kľúčové slovo(á):
:
vzostup krvného tlaku nad 95. percentil vzhľadom na vek, výšku a pohlavie dieťaťa, nameraný aspoň pri troch rôznych vyšetreniach
:


Za hypertenziu považujeme, ak je TK rovný alebo vyšší ako 140/90 mmHg, s hodnotami málo nižšími (5 - 10 mmHg) medzi meraním v ambulancii, doma alebo AMTK a hodnotami meranými v noci nad 120/70 mmHg

Kľúčové slovo(á):
:

Hypertenzia sa u detí definuje ako hodnota krvného tlaku nad 95. percentil pre daný vek, pohlavie a výšku.

Kľúčové slovo(á):
:
obvod pása u mužov 90 cm a viac a zároveň hladina triacylglycerolov > 2,0 mmol/l a obvod pása u žien 85 cm
a viac a zároveň hladina triacylglycerolov > 1,5 mmol/l. Silne koreluje s tzv. aterogénnou triádou (zvýšená hladina apoB, inzulínu nalačno a malých denzných LDL častíc) a KV rizikom.
Kľúčové slovo(á):
:
zväčšenie orgánu v dôsledku zmnoženia tkaniva
:
Druh kardiomyopatie s abnormálnym zhrubnutím stien najmä komôr srdca ako výsledok abnormálneho rastu buniek srdcového svalu na podklade rôznych príčin.
:
Druh kardiomyopatie s abnormálnym zhrubnutím stien najmä komôr srdca ako výsledok abnormálneho rastu buniek srdcového svalu na podklade rôznych príčin.
Kľúčové slovo(á):
:
Druh kardiomyopatie s abnormálnym zhrubnutím stien najmä komôr srdca ako výsledok abnormálneho rastu buniek srdcového svalu na podklade rôznych pričín.
Kľúčové slovo(á):
:


nadmerná kašľová odpoveď alebo kašľová odpoveď na podnety, ktoré za normálnych okolností nie sú relevantné pre vznik kašľa. Vyskytuje sa ako súčasť ochorení dýchacieho systému, pri ktorých dochádza k zvýšeniu/zmene citlivosti nervových zakončení v dýchacích cestách, ktorých podráždením vzniká kašeľ.

Kľúčové slovo(á):
:

je schopnosť pohrúžiť sa do hypnózy. Hypnabilita koreluje so sugestibilitou v bdelom stave a v dospelosti sa stáva relatívne stálym osobnostným rysom.

Kľúčové slovo(á):
:

je zvláštny psychický stav, ku ktorého hlavným charakteristikám patrí zvýšená sugestibilita, zmenený stav vedomia a selektívny vzťah „závislosti“ na hypnotizérovi. Zmena vedomia spočíva v jeho zúžení, pri ktorom sa pozornosť globálne oslabuje a zvyšuje sa len selektívne voči osobe hypnotizéra a príslušným sugesciám a v jeho znížení, kedy dochádza k poklesu bdelosti a jedinec sa dostáva do relaxovaného stavu (pričom nejde o spánok!).

Kľúčové slovo(á):
:
zvýšenie dávky rádioterapie na jednotlivú frakciu s cieľom zníženia počtu celkových frakcií
Kľúčové slovo(á):
:
Definovaná deskriptívne ako tzv. Whippleho triáda, zahrňujúca prítomnosť typických klinických symptómov a/alebo známok hypoglykémie, nízku koncentráciu plazmatickej glukózy a vymiznutie prejavov hypoglykémie po podaní glukózy.
Kľúčové slovo(á):
:
Hypoglykémia je definovaná ako pokles koncentrácie glukózy v krvi pod referenčné hodnoty, pri ktorých sa zohľadňuje gestačný vek, zrelosť novorodenca a čas vzniku od pôrodu. Riziko hypoglykémie narastá s klesajúcim gestačným vekom.
Hypoglykémia vzniká v dôsledku náhlej straty dodávok glukózy od matky po pôrode a súčasne následkom nedostatočnej mobilizácie endogénneho metabolizmu sacharidov (znížené zásoby glykogénu v pečeni, ktoré sa rýchlo vyčerppajú a oneskorená glukoneogenéza v pečeni pri zníženej aktivite glukóza-6-fosfát dehydrogenázy, zníženej dostupnosti aminokyselín). Hypotermia, hypoxia a obmedzený enterálny príjem novorodenca (aj diabetes mellitus u matky) predisponujú k prehĺbeniu hypoglykémie.
Náchylnosť k hypoglykémii podmieňujú aj vysoké energetické nároky mozgu, ktorý u detí spotrebuje až 80 % z celkového množstva glukózy.
Každá epizóda hypoglykémie v novorodeneckom období môžu viesť k neurologickému poškodeniu so širokým spektrom klinických prejavov. V novorodeneckom období sa hypoglykémia manifestuje nešpecifickými príznakmi.
Prechodné hypoglykémie u novorodencov sú časté (podmienené popôrodnou adaptáciou), ale naopak za prolongovanou hypoglykémiou sa môžu ukrývať aj závažné ochorenia, na ktoré musíme myslieť v rámci diferenciálnej diagnostiky.
Kľúčové slovo(á):
:

Patologický stav, ktorý spočíva v nedostatku testosterónu.
Všetky funkcie riadené testosterónom sa môžu vážne zhoršiť. Jeho príčiny
môžu byť rôzne: môžu byť genetické, teda zdedené, môže ísť o získané
ochorenie semenníkov alebo môže ísť o neurologický problém v mozgovom
centre, ktoré riadi funkciu semenníkov. Vekom tvorba testosterónu klesá.
Príznaky bývajú často nešpecifické: zhoršenie duševnej i fyzickej
výkonnosti, zmenšenie svalovej hmoty a naopak zmnoženie tukovej hmoty,
strach, depresie, podráždenosť a strata schopnosti koncentrácie. Znížené
vylučovanie testosterónu môže viesť k poklesu libida, k problémom s
erekciou a k zníženej tvorbe spermií.  Ďalším možným dôsledkom je
osteopénia až osteoporóza.

Kľúčové slovo(á):
:

Hypometylačané agens sú silné inhibítory DNA metyltransferázy, ktoré kovalentným naviazaním enzýmu na dusík v pyrimidínovom kruhu HMA znižujú jeho aktivitu aj hladinu v organizme, a tým umožnia reexpresiu predtým hypermetylovaných génov.

Citované z:

Santos, F., Kantarjan, H. et al.  Decitabine in the treatment of myelodysplastic syndromes. In Expert Rev. Anticancer Ther. 10 (1), 2010, p. 9-22

Kľúčové slovo(á):
:
snížená koncentrace sodíku v séru/plazmě
Kľúčové slovo(á):
:
Zníženie sérového sodíka pod 135 mmol/l
Kľúčové slovo(á):
:


Hypoparatyreóza je onemocnění způsobené nedostatkem parathormonu v krvi nebo necitlivostí tkání na něj ( rezistence ). Vokurka, M., Hugo, J., et al: Velký lékařský slovník: Praha, 2004, Maxdorf, 966 str.

Kľúčové slovo(á):
:
Zníženie minútového vývrhového objemu srdca je príčinou zníženia perfúzie všetkých orgánov. Hypoperfúzia može poškodiť aj samotné srdce a kardiovaskulárny aparát ako celok. Vtedy sa vytvorí bludný kruh, pri ktorom hypoperfúzia srdca zhorší jeho výkon a zhoršenie výkonu prehĺbi hypoperfúziu. Z tohto hľadiska rozlišujeme neprogredujúce a progredujúce štádium šoku. Na začiatku môžeme vývoj šoku zvrátiť. Ide o reverzibilné štádium, v ktorom možno dosiahnuť úpravu. Ak však hypoperfúzia tkanív spôsobí nekrózu istého počtu buniek vitálne dôležitých orgánov, šok prechádza do ireverzibilného štádia. V tomto štádiu je už prítomné poškodenie srdca nedostatočnou perfúziou a simultánne sú poškodené hypoxiou aj regulačné centrá. Akýkoľvek zásah v tomto štádiu nedokáže odvrátiť smrť.
:


Pľúcna hypoplázia je nedostatočný vývoj pľúcneho parenchýmu v prenatálnom období nejasnej etiológie (primárna hypoplázia), alebo v dôsledku pôsobenia patologických stavov významne obmedzujúcich vnútrohrudný priestor potrebný pre normálny vývin pľúcneho parenchýmu.


Citované z: 1BIYYAM D. R., CHAPMAN T., FERGUSON M. R., DEUTSCH G., DIGHE M. K.: Congenital Lung Abnormalities: Embryologic Features, Prenatal Di-agnosis, and Postnatal Radiologic-Pathologic Correlation. RadioGraphics, 2010; 30, p.1721–38. [Citované 2013-08-26]

Kľúčové slovo(á):
:


"hnis v oku" - leukocytový exsudát, ktorý sa nachádza v prednej komore (priestor medzi rohovkou a dúhovkou) počas zápalu v prednej časti oka, príznak prednej uveitídy

Kľúčové slovo(á):
:


Hyposplenizmus môže byť výsledkom chirurgického odstránenia sleziny z akéhokoľvek dôvodu, alebo terapeutickej embolizácie a tiež komplikáciou určitých nozologických jednotiek alebo ich liečby. Citované z: J. M. Davies, M. P. N. Lewis, J. Wimperis, I. Rafi, S. Ladhani and P. H. B. Bolton-Maggs: Review of guidelines for the prevention and treatment of infection in patients with an absent or dysfunctional spleen: Prepared on behalf of the British Committee for Standards in Haematology by a Working Party of the Haemato-Oncology Task Force. BJH 2011. 155, s. 308-317


hematológia-transfuziológia, klinická onkológia, chirurgia, pediatria, infektológia, všeobecné lekárstvo


 

Kľúčové slovo(á):
:
príliš malá vzdialenosť očných štrbín (vzdialenosť medzi vnútornými očnými kútikmi by sa mala približne rovnať dĺžke jedného oka)
Kľúčové slovo(á):
:
Hypoternia je teplota telesného jadra menšia ako 35 stupňov C.
Jej príčinou je:
1. trauma (kraniotrauma, utopenie, intoxikácia, zasypanie snehom, podchladenie, primrznutie, život ohrozujúce krvácanie),
2. akútne ochorenia (šok, sepsa, hypoglykémia, akútne respiračné zlyhanie, kongestívne zlyhanie srdca),
3. chronické ochorenie (hypofyzárna insuficiencia, Addisonova choroba, pankreatitída, cerebrovaskulárne ochorenie, cirhóza).
Pri ťažkej hypotermii dochádza k bradykardii, predĺženie QT intervalu, fibrilácii predsiení a komorovej tachykardii – fibrilácia a zastanenie činnosti srdca. Disociačná krivka pre hemoglobín sa posúva doľava, vzniká tachypnoe, hypoventilácia, svalová slabosť, vymiznutie reakcie zreníc, oligúria, trombocytopénia, rozvoj DIC.
Kľúčové slovo(á):
:

Říká, že primáty od ostatních živočichů odlišuje a tím odpovídá za velikost jejich mozků složitost jejich sociálních vztahů. Pojem „machiaveliánská inteligence“ byl později odmítnut jako nesprávný, neboť v něm většina lidí spatřovala manipulaci a podrážení, což mají být jen lidské vlastnosti, které nelze přičítat zvířatům. Hypotéza nepočítala s odlišnými vlastnostmi, například s tolerancí a koordinací chování .  A tak byla machiaveliánská inteligence nahrazena neutrálnějším označením hypotéza sociálního mozku

Kľúčové slovo(á):
:
snížená koncentrace sodíku v séru/plazmě v přítomnosti hypotonicity séra/plazmy a v přítomnosti normálního objemu extracelulární tekutiny (bez přítomnosti otoků či dehydratace)
Kľúčové slovo(á):
:

snížený svalový tonus

Kľúčové slovo(á):
:
Podľa objemu straty krvi sa dostavujú a prehlbujú jednotlivé príznaky. Strata do 750 ml je plne kompenzovaná obrannými mechanizmami, nie je nebezpečná, je prítomný len rýchlejší pulz. Pri strate 750–1500 ml je ľahký šok charakterizovaný studenou kožou, potením, oslabeným pulzom. Stratu 1500–2000 ml už sprevádza výrazné zvýšenie dychovej frekvencie (až 30 dychov za minútu), bledosť kože a slizníc, oligúria, je veľmi slabý pulz a klesá krvný tlak. Tu už hrozí poškodenie iných orgánov nízkou hladinou kyslíka, pretože v obličkách, koži a tráviacom trakte klesá prietok krvi v prospech srdca a mozgu. Strata nad 2000 ml je už vlastne takmer istá smrť. Pacient je v bezvedomí, nemočí, nemá hmatný pulz a srdce mu tepe až okolo 140 úderov za minútu, krvný tlak klesá k fatálnym hodnotám. Tento šok už je spojený s poškodením mozgu a srdca v dôsledku nedostatočného prekrvenia.

I

:
– náhla príhoda najčastejšie hypertonikov prejavujúca sa poruchou hybnosti na opačnej strane tela vzhľadom na krvácanie a ďalšími príznakmi (poruchy reči, poruchy vedomia, poruchy funkcie hlavových nervov).
http://www.eduson.sk/dom_lek_zobr_php?id=18
Kľúčové slovo(á):
:

Ischemická choroba dolných končatín

:
je geneticky podmiené ochorenie mozgu, ktoré je viazané na vek a klinicky sa manifestuje opakovanými epileptickými záchvatmi.
Kľúčové slovo(á):
:
je geneticky podmiené ochorenie mozgu, ktoré je viazané na vek a klinicky sa manifestuje opakovanými epileptickými záchvatmi.
Kľúčové slovo(á):
:

je charakterizovaná zvýšeným intrakraniálnym tlakom bez zjavnej príčiny.

:

Najčastejšou formou idiopatickej intersticiálnej pneumónie je idiopatická pľúcna fibróza (IPF). Je to špecifická forma chronickej fibrotizujúcej intersticiálnej pneumónie neznámej etiológie, ktorá je limitovaná na pľúca a asociovaná s histologickým obrazom UIP (obvyklá intersticiálna pneumonia)

 

Matula, B. Pľúcne fibrózy - difúzne parenchýmové ochorenia pľúc. In:Via practica č.1, s.14-18,  2010
Kľúčové slovo(á):
:


Je veľká skupina difúznych pľúcnych ochorení charakterizovaných zložkou zápalu a zložkou fibrózy


Rozdeľujú sa na:


 • Idiopatickú pľúcnu fibrózu IPF

 • iné IIP


Medzi iné IIP zaraďujeme:


 • Deskvamatívna IIP– DIP

 • Respiračná bronchiolitída s IIP – RBILD

 • Akútna IIP – AIP

 • Kryptogénna organizujúca pneumonia – COP

 • Nešpecifická IIP – NSIP

 • Lymfoidná IIP – LIP


Vašáková M, Polák J, Matěj R. Postižení plic u systémových nemocí. 125. In: Vašáková M, Polák J, Matěj R. Intersticiální plicní procesy. Od etiopatogeneze přes radiologický obraz k histopatologické diagnóze. Praha: Maxdorf Jessenius 2011: 410 s


     Matula, B. Pľúcne fibrózy - difúzne parenchýmové ochorenia pľúc. In:Via practica č.1, s.14-18,  2010
Kľúčové slovo(á):
:
skupina chorôb charakterizovaných chronickým zápalom kostrového svalstva, ktorého príčina je neznáma
:

neznámeho pôvodu

 

Kľúčové slovo(á):
:


Radiačná technika vyššími dávkami bez elektívneho ožiarenia lymfatických uzlín.

Kľúčové slovo(á):
:
Imunoglobulíny kvantitatívne
:


IGFPB-1 (inzulín ako rastový faktor viažuci proteín) je 28kDa proteín, tvorený obličkami plodu a deciduou. Vo veľkých koncentráciách sa vylučuje do plodovej vody a absentuje v semene, moči a materskej krvi.

Kľúčové slovo(á):
:


Interferon Gamma Release Assay (IGRA) test k diagnostice tuberkulózy in vitro; vyšetření spočívá v inkubaci mononukleárních buněk pacienta s antigeny M. tuberculosis a následném stanovení Interferonu-gama, který je v případě infekce uvolňován do kultivačního média senzibilizovanými lymfocyty. Využívá se zejména k dg. latentní tb. infekce před nasazením biologické léčby.

:
Ikterom nazývame žltavé zafarbenie tkanív spôsobené zvýšenou koncentráciou bilirubínu.
Kľúčové slovo(á):
:
infekčná mononukleóza
:


Inhibítor tyrozínkináz, ktorý sa používa v liečbe stromálnych tumorov žalúdka.

Kľúčové slovo(á):
:
nepohyblivosť
:
Sú to dôsledky poruchy organizmu spôsobené znížením pohyblivosti
:


 


Implantace embrya představuje mechanismus uhnízdění oplozeného vajíčka v děloze. Jedná se o komplexní mnohostupňový proces složitých interakcí mezi endometriem, trofoblastem a embryem. Tento proces je pod vlivem celé řady vnitřních a zevních faktorů, které jsou dodnes pouze nedostatečně objasněny.

Kľúčové slovo(á):
:
Implantovateľný slučkový rekordér je minimalizovaný EKG rekordér, ktorý sa implantuje v lokálnej anestéze do podkožia najčastejšie v ľavej parasternálnej lokalizácii. Prístroj umožňuje 36 mesačné monitorovanie EKG na princípe slučky- t.j. ukladajú sa iba EKG úseky po aktivácii pacientom alebo automaticky na základe vopred definovaných kritérií. Pacient prístroj aktivuje pri hroziacej strate vedomia alebo po obnovení vedomia. Implantovateľný slučkový rekordér umožňuje korelovať symptómy pacienta s EKG a preto predstavuje zlatý štandard pre diagnostiku arytmickej synkopy.
Kľúčové slovo(á):
:


 


rádioterapia modulovanou intenzitou zväzku

Kľúčové slovo(á):
:
Je to vrodená, ako aj získaná schopnosť organizmu brániť sa proti rôznym exogénnym (mikroorganizmy, toxíny, alergény) a endogénnym (vírusovo zmenené alebo nádorovo transformované bunky) podnetom s cieľom zachovať alebo znovu nastoliť homeostázu makroorganizmu. Jej nositeľom je imunitný systém. Citované z: FERENČÍK, M., et al. Dictionary of immunology. Bratislava: Slovak Academic Press, 1. vydanie, 2002., 258 str., ISBN. 80-88908-63-9 , s. 160-161. [Citované: 2011-11-04].
Kľúčové slovo(á):
:


 

 – schopnosť organizmu reagovať na cudzorodý antigén špecifickou imunitnou odpoveďou, a to buď protilátkového alebo bunkového typu. Protilátky alebo efektorové bunky reagujú iba s tým antigénom, na ktorého podnet vznikli.

Kľúčové slovo(á):
:


 


– súbor reakcií, ktoré sú v organizme prítomné od narodenia a nezávisia od ich predchádzajúceho stretnutia s antigénom.

Kľúčové slovo(á):
:

Znázornenie bielkovín (antigénov) prichytených na nylonovú membránu. Po aplikácii protilátok, ktoré s antigénom reagujú, sa vytvorí precipitát viditeľný ako prúžok na základe vizualizačnej procedúry, založenej na podobnom princípe, ako pri reakcii ELISA. Proteíny odlišnej hmotnosti, detegované daným sérom, tvoria oddelené prúžky.

Kľúčové slovo(á):
:
Imunoblotovací technika (metoda imunoobtisků) je imunochemická metoda umožňující stanovovovat a charkterizovat DNA, RNA a proteiny. Purifikované fragmenty DNA, RNA, proteinů nebo jejich směsí rozdělených v polyakrylamidovém nebo agarózovém gelu pomocí elektroforézy či izoelektrické fokusace se nanese (otiskne) na tuhou membránu. Ta té se pak detekují a popř. také stanovují tyto látky reakcí s protilátkou značenou enzymem nebo radioaktivním izotopem.
:
imunitná nedostatočnosť, poruchy mechanizmov špecifickej a nešpecifickej imunity. Postihnutie sa môže týkať lymfocytov T i B, buniek prezentujúcich antigén, profesionálnych fagocytov, prípadne ďaľších buniek, protilátok, cytokínov, komplementu a ďaľších zložiek imunity. Klinicky dominujú poruchy antiinfekčnej a protinádorovej imunity. Pôvodom môžu byť primárne – dedičné, vrodené, alebo sekundárne – získané.
Kľúčové slovo(á):
:


Iimunofluorescence – metoda k prokázání určitého antigenu nebo protilátky ve vzorku tkáně, získaného např. biopsií. Proti danému antigenu nebo protilátce se vyrobí jiná protilátka označená fluorescenčním barvivem, které při pozorování v mikroskopu s ultrafialovým světlem září. Užívá se u onemocnění, při němž se na vzniku chorobného procesu podílejí imunologické mechanismy, např. při hodnocení biopsií ledvin.

Kľúčové slovo(á):
:

Znázornenie antigénov v bunkách alebo v tkanive pomocou protilátok, označených fluoreskujúcimi látkami. Na detekciu ANA sa zásadne vyžaduje nepriama metóda, ktorá využíva označenú druhú protilátku, reagujúcu s príslušným imunglobulínom testovaného séra (IgG). 

Kľúčové slovo(á):
:
Morfologický, opisne definovaný obraz detegovanej autoprotilátky, ktorý je vizualizovaný v imunofluorescenčnom mikroskope. [Bradwell, AR., Hughes, RG. Atlas of HEp-2 patterns, 3rd Edition, ISBN 0704425955,
The Binding Site, 2007), pôvodná citácia z literatúry]
:

Morfologický, opisne definovaný obraz detegovanej autoprotilátky, ktorý je vizualizovaný v imunofluorescenčnom mikroskope. 

:

 

ide o klinickopatologické zhodnotenie vlastností primárneho tumoru, ktoré je odporúčané aj St. Gallen Consensus 2011. Zhodnotenie je založené na stanovení miery expresie ER, PR a HER2, Ki67 → podobným spôsobom, ako nové DNA-microarray metódy identifikuje podskupiny pacientok s ohľadom na preukázanú mieru odpovede na podanie systémovej neo/adjuvantnej liečby   

 

Kľúčové slovo(á):
:
je pacient s poklesom nešpecifických aj špecifických imunitných mechanizmov. Takýto pacient je ohrozený závažnými, život ohrozujúcimi infekciami.
:

Separácia živých bunkových (sub)populácii vhodných na ďalšiu kultiváciu a analýzy, založená na princípe označenia (ne)žiaducej bunkovej populácie magnetickými partikulami s naviazanou špecifickou protilátkou a separáciou v magnetickom poli na populáciu, ktorá daný znak exprimuje (pozitívna selekcia) alebo neexprimuje (negatívna selekcia).

:

 

Imunomodulací rozumíme imunointervenční postupy ovlivňující (modulující) imunitní reakce s velmi rozdílnými, komplexními a částečně ještě neobjasněnými mechanismy Nejedná se ovšem o „prosté“ potlačení imunitních reakcí, pro to je používán termín imunosuprese.

Upraveno podle: http://www.paracelsium.cz/lib/exe/fetch.php?media=zn44.pdf 

 

 

Kľúčové slovo(á):
:
terapeutické či preventívne zásahy do činnosti imunitného systému s cieľom ich ovplyvnenia v prospech homeostázy organizmu
Kľúčové slovo(á):
:
terapeutické či preventívne zásahy do činnosti imunitného systému s cieľom ich ovplyvnenia v prospech homeostázy organizmu
Kľúčové slovo(á):
:
terapeutické či preventívne zásahy do činnosti imunitného systému s cieľom ich ovplyvnenia v prospech homeostázy organizmu
Kľúčové slovo(á):
:
terapeutické či preventívne zásahy do činnosti imunitného systému s cieľom ich ovplyvnenia v prospech homeostázy organizmu
Kľúčové slovo(á):
:

Imunomodulačné lieky pôsobia na činnosť imunitného systému, hlavne v zmysle pôsobenia na jeho rovnováhu a funkčnú súhru jednotlivých zložiek.

Kľúčové slovo(á):
:

Imunomodulačné lieky pôsobia na činnosť imunitného systému, hlavne v zmysle pôsobenia na jeho rovnováhu a funkčnú súhru jednotlivých zložiek.

Kľúčové slovo(á):
:

modulace imunitní reakce organismu a léčba imunopatologických stavů

Kľúčové slovo(á):
:
Prípravok parenterálnej a enterálnej výživy, ktorý obsahuje minimálne jednu imunomodulačnú látku v množstve presahujúcom jej základnú fyziologickú potrebu (VINCENT, J.L. et al. Drotrecogin alfa (activated) treatment in severe sepsis from the global openlabel trial ENHANCE: Further evidence for survival and safety and
implications for early treatment. Crit Care Med, 33, 2005, s. 2266–2277.)
Kľúčové slovo(á):
:

léky potlačujíci funkci imunitního systému

:
Liečba potláčajúca prirodzené obranné procesy, ktorých cieľom je odstrániť cudzí biologický materiál darcu z tela príjemcu (rejekcia). Zvyčajne sa využíva kombinácia viacerých látok.
Kľúčové slovo(á):
:

léčba  poruch imunity způsobená patologickou reaktivitou na vnitřní antigeny

Kľúčové slovo(á):
:

liečba abnormálnych imunitných odpovedí imunostimulačnými, prípadne imunosupresívnymi liekmi, či biologickými produktami prírodného alebo rekombinantného pôvodu, vakcínami a imúnnymi sérami.

:


akceptovanie telu vlastných antigénov ako imunologicky nevýznamných, nie nebezpečených a nevyvolávajúcich obrannú odozvu imunitného systému

:


liečba zameraná na eradikáciu inhibítora, ktorá je charakterizovaná poklesom titru inhibítora pod 0,5 IU/ml

Kľúčové slovo(á):
:


Študuje imunitné dysfunkcie vzniknuté následkom expozície organizmu xenobiotikám. Imunitná dysfunkcia sa môže prejaviť ako imunosupresia, alebo naopak imunostimulácia vo forme alergie, autoimunitnej reakcie alebo rôznych zápalových ochorení.

Kľúčové slovo(á):
:


in vitro contracture test (IVCT) je invazívna svalová biopsia vykonávaná v lokálnej anestézii alebo v krátkodobej celkovej anestézii. Odobratá vzorka svalu (vastus lateralis musculi quadriceps femoris) je rozdelená do jednotlivých zväzkov a postupne zavesená medzi elektródy. V priebehu testu je vzorka následne vystavená spúšťačom - halotanu a kofeínu podľa štandardizovaného protokolu Európskej spoločnosti pre malígnu hypertermiu 

:
označujeme v epidemiológii počet novovznikutých ochorení počas určitého obdobia (najčastejšie roku) na určitom území. Incidencia sa najčastejšie počíta za kalendárny rok a prepočítava sa na 1 000, 10 000 alebo 100 000 osôb exponovanej populácie.
Kľúčové slovo(á):
:
označujeme v epidemiológii počet novovznikutých ochorení počas určitého obdobia (najčastejšie roku) na určitom území. Incidencia sa najčastejšie počíta za kalendárny rok a prepočítava sa na 1 000, 10 000 alebo 100 000 osôb exponovanej populácie.
Kľúčové slovo(á):
:
Počet novovzniknutých prípadov ochorenia v definovanej populácii osôb za určitý čas (najčastejšie za jeden rok) prepočítaný na určitý počet členov tejto populácie (najčastejšie na 100 000 osôb).
Kľúčové slovo(á):
:
Počet novovzniknutých prípadov daného onkologického ochorenia v danej populácii za určitý čas (najčastejšie za jeden rok) prepočítaný na určitý počet členov presne definovanej populácie (najčastejšie na 100 000 mužov alebo žien).
Kľúčové slovo(á):
:
Počet novovzniknutých prípadov daného onkologického ochorenia v danej populácii za určitý čas (najčastejšie za jeden rok) prepočítaný na určitý počet členov presne definovanej populácie (najčastejšie na 100 000 mužov alebo žien).
:

Počet nových prípadov ochorenia za určité časové obdobie

Kľúčové slovo(á):
:

počet nových prípadov ochorenia za určité obdobie (väčšinou na 100 000 obyvateľov/ jeden rok) v pozorovanej populácii

Kľúčové slovo(á):
:


 - označujeme v epidemiológii počet novovznikutých ochorení počas určitého obdobia (najčastejšie roku) na určitom území. Incidencia sa najčastejšie počíta za kalendárny rok a prepočítava sa na 1 000, 10 000 alebo 100 000 osôb exponovanej populácie.

Kľúčové slovo(á):
:


 


zkušení specialisté indikující diabetika k chirurgickému řešení diabetu – bariatrický chirurg, internista (nejlépe specializovaný v obezitologii), diabetolog nebo endokrinolog, zkušený psycholog (zabývající se problematikou metabolické chirurgie) ve snaze vyloučit kontraindikace a pacienta podrobně seznámit s režimem po operaci.


 

Kľúčové slovo(á):
:

liečba, v ktorej sa zdôrazňuje a uprednostňuje osobný záujem; to, čo je účinné a bezpečné práve pre daného jedinca, zdôrazňovanie významu jednotlivca v súvislosti s liečbou.

Kľúčové slovo(á):
:


Cytochrómy  P450 sú enzýmy, ktoré katalyzujú oxidáciu. Cytochrómy v stene čreva a najmä v pečeni sú dôležité pri transformácii liekov. Môžu vytvárať účinnú látku z jej neúčinného prekurzora alebo uľahčiť jej elimináciu. Sú dôležité pre transformáciu asi 50 % liekov. Indukcia znamená, že pôsobením jednej látky dôjde k zrýchleniu transformácie inej látky a zníženiu jej účinnosti. Pri inhibícii sa naopak transformácia druhej látky spomalí, čo spôsobí zvýšenie jej účinnosti.

Kľúčové slovo(á):
:


 


Indukční chemoterapie (též primární systémová léčba) je chemoterapie, která je podána před jinou základní léčbou. 

Kľúčové slovo(á):
:
Hemangiom, který až po narození z drobné makulky barvy portského vína prochází proliferační a involuční fází růstu a který až v 90 % spontánně involvuje do věku 9 let dítěte. Citované z: CHENG, J.F., GOLE, G.A., SULLIVAN, T.J.: Propranolol in the management of periorbital infantile haemangioma. J Exp Ophtal, 38, 2010, s. 547-553.
Kľúčové slovo(á):
:
Infarkt myokardu (IM) je jedným z prejavov ischemickej choroby srdca. Ide o ischemické ložiskové odumretie časti srdcového svalu, ktoré vzniká pri uzavretí alebo výraznom zúžení v povodí ľavej alebo pravej vencovitej tepny. Vo väčšine prípadov ide o uzáver spôsobený krvnou zrazeninou-trombom práve v mieste zúženej vencovitej tepny. Infarkt myokardu môže postihnúť ľavú aj pravú komoru srdca. Trombus vznikne pri prasknutí aterosklerotického plátu čím zanikne protizrážanlivá ochrana povrchu tepny. Aterosklerotický plát vzniká dlhodobým ukladaním tukových látok do steny cievy, najčastejším podkladom je teda ateroskleróza.
Kľúčové slovo(á):
:
Infarkt myokardu (IM) je jedným z prejavov ischemickej choroby srdca. Ide o ischemické ložiskové odumretie časti srdcového svalu, ktoré vzniká pri uzavretí alebo výraznom zúžení v povodí ľavej alebo pravej vencovitej tepny. Vo väčšine prípadov ide o uzáver spôsobený krvnou zrazeninou -trombom práve v mieste zúženej vencovitej tepny. Infarkt myokardu môže postihnúť ľavú aj pravú komoru srdca. Trombus vznikne pri prasknutí aterosklerotického plátu čím zanikne protizrážanlivá ochrana povrchu tepny. Aterosklerotický plát vzniká dlhodobým ukladaním tukových látok do steny cievy, najčastejším podkladom je teda ateroskleróza.
Kľúčové slovo(á):
:


nekróza buniek myokardu následkom dlhšie trvajúcej ischémie

Kľúčové slovo(á):
:
Infarkt myokardu je klinicky charakterizovaný bolesťou/tlakom na hrudi s obyklou EKG dynamikou (zmeny ST-T segmentu) a sprievodným vzostupom plazmatických markerov nekrózy, napr. creatinkinázy a troponínu.
Kľúčové slovo(á):
:
Sú to AKS, pri ktorých v dôsledku erózie alebo ruptúry aterosklerotického plátu dochádza k vzniku nekoluzívneho (bez elevácie ST segmentu v ekg AKS) alebo okluzívneho (s eleváciou segmentu ST v ekg AKS) trombu (zrazeniny) v infarktu prislúchajúcej koronárnej tepne. Infarkt myokardu (nekróza myocytu), či už s alebo bez ST elevácie, má svoj typický klinický obraz, dynamiku kardiomarkerov (najmä troponínov) a ekg zmeny segmentu ST s alebo bez vytvorenia kmitu Q.
:

Je to zápalové ochorenie horných a/alebo dolných močových ciest, spôsobené najčastejšie bakteriálnymi mikroorganizmami.

Kľúčové slovo(á):
:
celkové infekčné ochorenie spôsobené infekčným ložiskom v oblasti endokardu prípadne srdcových chlopní, s hlavnými symptómami: bakteriémia, horúčka, splenomegália, embólia a srdcový šelest
Kľúčové slovo(á):
:
IE znamená infekciu, ktorá vytvára charakteristické vegetácie na endokarde, obvykle na chlopni jej cípoch alebo jej závesnom aparáte, niekedy na defekte septa alebo murálnom komorovom alebo predsieňovom endokarde. Ak infekcia postihuje artério-venózny, artério-artériový skrat či koarktáciu aorty hovoríme o endarteritíde, ktorej klinický obraz je veľmi ťažko odlíšiteľný od endokarditídy, a preto sa na ňu vzťahujú rovnaké náležitosti ako na IE. IE je fatálnym ochorením ak sa nelieči. Všeobecne pri IE ide o kolonizáciu nielen endokardu ale aj protetických chlopní a iných umelých vnútrosrdcových materiálov infekčnými mikroorganizmami.
:
IE je mikrobiálna infekcia endoteliálneho povrchu, chlopňového či nástenného, s tvorbou charakteristickej vegetácie tvorenej trombocytmi, fibrínom, zápalovými bunkami a samotným etiologickým agensom. Najčastejšie je postihnutý chlopňový aparát, ale pri splnení jednej z podmienok tvorby vegetácie (poškodenie endotelu) je možné aj postihnutie ciev a vtedy hovoríme o endarteritíde. Ide o život ohrozujúci stav.
Kľúčové slovo(á):
:


Endovaskulárna mikrobiálna infekcia lokalizovaná na natívnych chlopniach, nástennom endokarde alebo na cudzorodých materiáloch, ktoré trvalo súvisia s endokardom. V širšom poňatí možno za IE považovať endarteritídu veľkých vnútrohrudných ciev. Charakteristickou léziou pri IE je vegetácia.

Kľúčové slovo(á):
:
je, podľa slovenskej terminológie, neschopnosť donosiť plod (pár nemá problém počať). Dôležité je upozorniť na rozdielnosť anglickej a slovenskej terminológie, lebo preklad anglického termínu „infertility“ znamená po slovensky „neplodnosť“.
Kľúčové slovo(á):
:


Infikovaná pankreatická nekróza je vážna infekcia brušnej dutiny, ktorá vzniká ako stav následnej bakteriálnej infekcie odumretých častí pankreasu po ataku akútnej pankreatitídy.

Kľúčové slovo(á):
:
Tento typ nádoru je definovaný ako urotelový tumor, ktorý invaduje za bazálnu membránu, najmenej do vrstvy spojivového tkaniva. Invazívny urotelový karcinóm sa delí podľa hĺbky invázie:

Invázia do lamina propria mucosae. Nádor, ktorý invaduje lamina propria mucosae sa nemá označovať ako povrchový (supreficial), nakoľko nie je obmedzený na povrch. Preto sa pojem „povrchové nádory MM“ považuje za obsolentný.

Invázia do lamina muscularis propria. Pre diagnózu invázie lamina muscularis propria je potrebné dokázať prítomnosť nádorových ložísk v svalovine. Preto sa odporúča, aby každý histologický nález materiálu z TUR obsahoval informáciu o prítomnosti alebo neprítomnosti lamina muscularis propria. Tento údaj pre urológa predstavuje spätnú väzbu o kvalite odberu.

Invázia perivezikálneho tkaniva a okolitých orgánov.
:

prenos signálov sa v organizme uskutočňuje formou správy zrozumiteľnej pre daný systém. V mozgu, ktorý predstavuje centrálny procesor je informácia spracovaná a vyslaná cez odstredivý kanál k výstupu – efektoru. Regulačný cyklus je ukončený tým, že efektor vysiela do centa zároveň aj spätnú informáciu o výsledku reakcie (spätnú väzbu - biofeedback). Do regulačného deja je však zakomponovaná aj druhá modalita informácie tzv. viazaná informácia ktorá je zakódovaná v systéme samotnom, v jeho pamäti a v morfologickom i funkčnom usporiadaní.

:

prenos signálov sa v organizme uskutočňuje formou správy zrozumiteľnej pre daný systém. V mozgu, ktorý predstavuje centrálny procesor je informácia spracovaná a vyslaná cez odstredivý kanál k výstupu – efektoru. Regulačný cyklus je ukončený tým, že efektor vysiela do centa zároveň aj spätnú informáciu o výsledku reakcie (spätnú väzbu - biofeedback). Do regulačného deja je však zakomponovaná aj druhá modalita informácie tzv. viazaná informácia ktorá je zakódovaná v systéme samotnom, v jeho pamäti a v morfologickom i funkčnom usporiadaní.

:
Informovaný súhlas je preukázateľný súhlas s poskytnutím zdravotnej starostlivosti (ďalej len „ZS“), ktorému predchádzalo poučenie (o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia ZS, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia ZS. Poskytnuté informácie týkajúce sa zdravotného stavu a zdravotníckych služieb umožňujú pacientovi aktívnu spoluúčasť pri rozhodovaní o jeho zdraví).
Písomná forma informovaného súhlasu sa vyžaduje:

pred vykonaním invazívnych zákrokov v celkovej alebo lokálnej anestéze
pri zmene dg. alebo th. postupu, ktorý nebol obsahom predošlého informovaného súhlasu
pri umelom prerušení tehotenstva, pri sterilizácii, biomedicínskom výskume, darcovstve, prenose orgánov, tkanív.
:
Informovaný súhlas je preukázateľný súhlas s poskytnutím zdravotnej starostlivosti (ďalej len „ZS“), ktorému predchádzalo poučenie (o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia ZS, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia ZS). Poskytnuté informácie týkajúce sa zdravotného stavu a zdravotníckych služieb umožňujú pacientovi aktívnu spoluúčasť pri rozhodovaní o jeho zdraví).
Písomná forma informovaného súhlasu sa vyžaduje:


1. pred vykonaním invazívnych zákrokov v celkovej alebo lokálnej anestézie


2. pri zmene dg. alebo th. postupu, ktorý nebol obsahom predošlého informovaného súhlasu


3. pri umelom prerušení tehotenstva, pri sterilizácii, biomedicínskom výskume, darcovstve, prenose orgánov, tkanív.
:

 

Informovaný súhlas je preukázateľný súhlas s poskytnutím zdravotnej starostlivosti (ďalej len „ZS“), ktorému predchádzalo poučenie (o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia ZS, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia ZS. Poskytnuté informácie týkajúce sa zdravotného stavu  a zdravotníckych služieb umožňujú pacientovi aktívnu spoluúčasť pri rozhodovaní o jeho zdraví).

Písomná forma informovaného súhlasu  sa vyžaduje:

 •  pred vykonaním invazívnych zákrokov v celkovej alebo lokálnej anestéze
 • pri zmene dg. alebo th. postupu, ktorý nebol obsahom predošlého informovaného súhlasu
 • pri umelom prerušení tehotenstva, pri sterilizácii, biomedicínskom výskume, darcovstve, prenose orgánov, tkanív.

 

Kľúčové slovo(á):
:


Informovaný súhlas je preukázateľný súhlas s poskytnutím zdravotnej starostlivosti, ktorému predchádzalo poučenie podľa tohto zákona. Informovaný súhlas je aj taký preukázateľný súhlas s poskytnutím zdravotnej starostlivosti, ktorému predchádzalo odmietnutie poučenia. Citované z: § 6 ods. 4 zákona o zdravotnej starostlivosti.

Kľúčové slovo(á):
:
Infračervené žiarenie (infra red – IR) je žiarenie s vlnovou dĺžkou nad 760 nm, hranica s oblasťou veľmi krátkych rádiových vĺn (asi 100 000nm) nie je presne stanovená.
(Citované z: Poděbradský, J., Vařeka, I.: Fyzikální terapie I., Grada Publishing, 1998)
Kľúčové slovo(á):
:
Farmaká, ktoré blokujú enzým 5-alfa-reduktázu, potrebný na premenu testosterónu na dihydrotestosterón
Kľúčové slovo(á):
:

Lieky, ktoré blokujú extragonadálnu tvorbu estrogénov  a využívajú sa u postmenopauzálnych žien na adjuvantnú liečbu včasného  karcinómu prsníka s pozitívnymi hormónovými receptormi.

Kľúčové slovo(á):
:


 


Ženské pohlavní hormony mohou v menší míře vznikat i v nadledvinkách nebo jiných tkáních (zejména v tukové tkáni) působením enzymu aromatázy. Zablokováním účinnosti (inhibicí) aromatázy se omezí vznik hormonu. Inhibitory aromatázy nemají vliv na vznik hormonu ve vaječnících, podávají se proto u žen po chirurgickém odstranění vaječníků nebo u žen po přechodu (menopause). Využívají se k léčbě karcinomu prsu.

 

 
Kľúčové slovo(á):
:

Symptomatické léky podávané u myasthenia gravis, preparáty reverzibilně blokující cholinesterázu, která enzymaticky hydrolyzuje acetylcholin na nervosvalové ploténce.

Kľúčové slovo(á):
:
Symptomatickou liečbou prvej línie sú inhibítory fosfodiesterázy 5. typu (PDE-5), napr. sildenafil (od 1998, už dostupné viaceré generiká), vardenafil a tadalafil. Liečba je viazaná na lekársky predpis, pričom nie je hradená na základe verejného zdravotného poistenia (pacient si ju hradí sám v plnej výške). Prirodzenou sexuálnou stimuláciou sa v kavernóznych telieskach uvoľňuje NO z neuronálnych zakončení aj z endotelových buniek. Následne NO stimuluje guanylátcyklázu v bunkách hladkého svalstva cievnej steny kavernóznych telies, čím sa vytvára cGMP (cyklický guanozín monofosfát), ktorý spôsobuje vazodilatáciu relaxáciou hladkej svaloviny s následným zvýšeným prívodom krvi do sinusoidov kavernóznych teliesok, čo vedie k erekcii. Enzým fosfodiesteráza typu 5 (PDE-5) však cGMP rýchlo rozkladá. Inhibítory PDE-5 (napr. sildenafil) tak zachovávaním zvýšenej hladiny cGMP zabezpečujú kvalitnú erekciu.
Kľúčové slovo(á):
:
Symptomatickou liečbou prvej línie sú inhibítory fosfodiesterázy 5. typu (PDE-5), napr. sildenafil (od 1998, už dostupné viaceré generiká), vardenafil a tadalafil. Liečba je viazaná na lekársky predpis, pričom nie je hradená na základe verejného zdravotného poistenia (pacient si ju hradí sám v plnej výške). Prirodzenou sexuálnou stimuláciou sa v kavernóznych telieskach uvoľňuje NO z neuronálnych zakončení aj z endotelových buniek. Následne NO stimuluje guanylátcyklázu v bunkách hladkého svalstva cievnej steny kavernóznych telies, čím sa vytvára cGMP (cyklický guanozín monofosfát), ktorý spôsobuje vazodilatáciu relaxáciou hladkej svaloviny s následným zvýšeným prívodom krvi do sinusoidov kavernóznych teliesok, čo vedie k erekcii. Enzým fosfodiesteráza typu 5 (PDE-5) však cGMP rýchlo rozkladá. Inhibítory PDE-5 (napr. sildenafil) tak zachovávaním zvýšenej hladiny cGMP zabezpečujú kvalitnú erekciu.
Kľúčové slovo(á):
:


Inhibitory fosofidiesterázy 5 se uplatňují v první linii léčby erektilní dysfunkce. Inhibitory PDE5 jsou selektivními, silnými inhibitory enzymu fosfodiesterázy 5 v topořivých tělesech. Fosfodiesteráza 5 odpovídá za degradaci cGMP, její inhibicí přetrvává v topořivých tělesech ve zvýšené nabídce cGMP. Cyklický GMP je klíčový pro relaxaci hladké svaloviny topořivých těles, což je klíčový moment fyziologie erekce. Absolutní kontraindikaci jejich podání představuje užívání nitrátů nebo látek uvolňujících oxid dusnatý (amylnitrit) pro riziko vzniku maligní hypotenze.


První I-PDE5 byl sidlenafil, který byl uvedený na trh v USA 27.3.1998 a znamenal vpravdě revoluční zlom v léčbě erektilní dysfunkce. Uvedení sildenafilu znamenalo nárůst počtu pacientů, kteří pro ED vyhledali lékaře, účinná léčba se stala pro nemocné dostupnou a došlo k postupné detabuizaci erektilní dysfunkce.

Kľúčové slovo(á):
:
Inhibítory proteáz je skupina liekov, ktorá sa používa na liečbu a prevenciu vírusových ochorení, vrátane infekcie HIV a hepatitídy C. Inhibujú proteázy (skupina enzýmov, ktoré vírusy používajú na štiepenie natívnych proteínov) a tým inhibujú ich replikáciu.
Kľúčové slovo(á):
:


jakýkoliv nedobrovolný únik moče

:
akýkoľvek nedobrovoľný únik moča
:
symptóm akéhokoľvek samovoľného úniku moču
Kľúčové slovo(á):
:


Inkretiny v betabuňce slinivky břišní vedou ke zvýšení inzulínové sekrece a tím se výrazně podílí na udržení homeostázy glukózy. Inkretinový efekt je zodpovědný za více než polovinu postprandiálně secernovaného inzulínu.

Kľúčové slovo(á):
:


Inkretiny jsou hormony produkované buňkami tenkého střeva, které jsou uvolňovány do krve v reakci na stimulaci střevní sliznice trávenou potravou. 

Kľúčové slovo(á):
:

International Normalised Ratio – Mezinárodný normalizovaný pomer - je medzinárodne odporúčaná jednotka pre výsledok vyšetrenia protrombínového času (Quick) a vypočíta sa z nameraného koagulačného času pacienta porovnaného s hodnotou normálnej plazmy.

:

úplné začlenenie postihnutého jedinca do spoločnosti zdravých ľudí

Kľúčové slovo(á):
:


 


T-lymfocyty sa v organizme neprestajne cirkulujú a kontrolujú „obsah“ sekundárnych lymfoidných orgánov, či sa v nich nachádza, alebo nie, látka, ktorá je pre organizmus cudzia a ktorú treba eliminovať. T-lymfocyty, sa však nachádzajú v krvnom riečisku a na to, aby prešli do extravaskulárneho priestoru sa musia cez endotelové bunky ciev „prebiť“. Túto možnosť im zabezpečí schopnosť priľnúť na povrch endotelových buniek, čiže ich adhezívnosť.


Adhezívnosť sa všeobecne zabezpečuje mechanizmom väzby ligandu na svoj receptor, ktorý má prekonať prirodzené odstredivé sily medzi bunkami, ktoré podmieňuje negatívny náboj glykoproteínových molekúl ich membrán. Poznáme množstvo rôznych molekúl zúčastňujúcich sa na adhezívnych procesoch, z ktorých značná časť patrí k integrínom. Integríny na základe rozdielnej, aj keď príbuznej biochemickej štruktúry, sa delia na 8 podrodín. Ich členovia majú heterodimérovú štruktúru. Skladajú sa z väčšieho α- a menšieho β-reťazca. β-reťazec je pre všetky antigény danej podrodiny spoločný a α-reťazec je vždy rozdielny. Z hľadiska adhézie leukocytov na endotel sú najdôležitejšie integríny, ktoré patria rodinám β1, β2, β3 a β7. β1-integríny poznáme skôr pod názvom VLA (very late antigens) pretože jej členovia sa objavujú v membránach buniek až po niekoľkých dňoch ich opakovanej kultivácii s mitogénmi alebo aloantigénmi. Skladá sa zo 6 členov, VLA1 až VLA6. β2-integríny sú zo všetkých integrínov najznámejšie. Pre ich špecifickú expresiu na leukocytoch a adhezívne vlastnosti sa označujú aj ako leukoadhezíny. Rodinu reprezentujú štyria zástupcovia: LFA-1, Mac-1 (CR3) a p150,95 (CR4).

Kľúčové slovo(á):
:


je koordinovaný postup jeho zložiek (V integrovanom záchrannom systéme pôsobia základné záchranné zložky a ostatné záchranné zložky). Základné záchranné zložky sú: Hasičský a záchranný zbor  a Mestský hasičský a záchranný zbor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy,  záchranná zdravotná služba, útvary Policajného zboru a letecký útvar ministerstva, vojenské záchranné útvary civilnej ochrany a kontrolné chemické laboratóriá civilnej ochrany, banská záchranná služba) pri zabezpečovaní ich pripravenosti a pri vykonávaní činností a opatrení súvisiacich s poskytovaním pomoci v tiesni. Tiesňou je stav, pri ktorom je bezprostredne ohrozený život, zdravie, majetok alebo životné prostredie a postihnutý je odkázaný na poskytnutie pomoci. Zásahom je súhrn nevyhnutných úkonov a opatrení záchranných zložiek integrovaného záchranného systému, ktoré súvisia s neodkladným poskytnutím pomoci v tiesni. Plánom poskytovania pomoci je spôsob aktivizovania a koordinovania záchranných zložiek integrovaného záchranného systému vysielaných na zásah na účely poskytnutia pomoci v tiesni. Zákon č. 129/2002 Z.z. z 15. februára 2002 o integrovanom záchrannom systéme.

Kľúčové slovo(á):
:

 vektorová veličina (E) rovná vektoru sily (F) pôsobiacej na bodový elektrický náboj (Q) delenému veľkosťou tohto náboja: E = F/Q (symbol E).

:

vektorová veličina (H) rovná vektoru magnetickej indukcie (B) delenému permeabilitou prostredia (μ): H = B/μ (symbol H).

Kľúčové slovo(á):
:
cytokín, ktorý zohráva kľúčové miesto v imunológii vzniku tuberkulóznej pleuritídy i tuberkulózy samotnej, je produkovaný senzibilizovanými CD4 lymfocytmi po ich senzibilizácii mykobakteriálnym antigénom
Kľúčové slovo(á):
:


Interferóny (IFN) sa na podklade rozdielnej antigénovej štruktúry, odlišných hlavných producentov a ich rozdielnej aktivity delia tri typy. Kým interferóny prvého (IFN-alfa, -beta,- omega, -kappa aepsilon) a tretieho typu (IFN-lamba 1, 2, 3) sa vyznačujú najmä antivírusovou aktivitou, interferóny druhého typu (IFN-gama) sa zúčastňujú predovšetkým na regulácii bunkami sprostredkovanej imunity.

Kľúčové slovo(á):
:


Interferony jsou cytokiny/proteiny nespecifické imunity, působící v protivirové obraně. Působí parakrinně (tj. na buňky ve svém okolí). Regulují buněčnou proliferaci a diferenciaci. Jejich syntéza je vyvolána patogenními, nádorovými či mitogenními podněty. Existují tři skupiny interferonů, přičemž všechny interferony se do určité míry podílejí na antivirové odpovědi imunitního systému a svým působením na buňky v nich vyvolávají antivirový stav.

Kľúčové slovo(á):
:

Interleukín 25 (IL-25) patrí k rodine IL-17 cytokínov (IL-17E). Produkujú ho početné bunky, TH2-lymfocyty, intraepitelové lymfocyty, eozinofily, bazofily, mastocyty, epitelové bunky pľúc a gastrointestinálneho traktu, alveolárne makrofágy, NKT-bunky a bunky uteru. Výrazne podporuje alergický proces, najmä rozvoj asthma bronchiale a to tým, že podporuje diferenciáciu TH2-lymfocytov, syntézu IL-13 dendritovými bunkami a zvyšuje hyperreaktivitu bronchov. Tento posledný účinok IL-25 sa však spája s aktivitou matrixovej metaloproteinázy 7 (MMP7), ktorú syntetizujú epitelové bunky počas alergického zápalu. MMP7 odštiepením časti reťazca IL-25 výrazne zvyšujú jeho aktivitu a tá zasa koreluje s hyperreaktivitou bronchov. Tým, že podporuje aktivitu TH2-lymfocytov, bude sa fyziologicky podieľať na obrane proti helmintom.

:

Interleukín 33 (IL-33) produkujú početné bunky nášho organizmu, najmä fibroblasty, epitelové a endotelové bunky. V neprítomnosti stimulu sa však IL-33 po svojej syntéze presúva do jadra bunky; z bunky sa takto uvoľňuje až po jej nekróze. Biologické pôsobenie IL-33 je pestré. Okrem aktivácie TH2- a TH5-lymfocytov pôsobí aj na značný počet iných buniek. Pôsobením na makrofágy, ktoré predtým stimuloval lipopolysacharid, zvyšuje syntézu TNF, takže by sme ho mohli zaradiť medzi prozápalové cytokíny. Na druhej strane ovplyvňuje aj adaptívnu imunitu – pôsobením na DC zvyšuje množstvo kostimulačných a HLA-molekúl druhej triedy, čím zvyšuje ich schopnosť aktivácie T-lymfocytov. V medicíne vidíme hlavné pôsobenie IL-33 najmä pri rozvoji alergických procesov, najmä asthma bronchiale (AB)av regulácii zápalových procesov pri sepse. Pokiaľ ide o rozvoj AB, IL-33 pôsobí na mastocyty – podporuje syntézu ich cytokínov a chemokínov a degranuláciu; podobne pôsobí aj na bazofily. IL-33 pôsobí na eozinofily, aktivuje ich, aby produkovali IL-8 a superoxid, zvyšuje počty adhezívnych molekúl, čím podporuje ich presun do zápalového ložiska. Pôsobenie IL-33 je veľmi významné aj počas sepsy. Zistilo sa, že v membránach neutrofilov zvyšuje množstvo CXCR2 (receptor pre IL-8), čím podporuje ich chemotaktický pohyb smerom k miestu, kde sa nachádzajú baktérie, a tak pomáha v zvládnutí septického stavu, pretože práve pri ňom je tendencia vyradenia neutrofilov z ich biologickej činnosti.

 

:
Prozápalový cytokín
:


 


je glykoproteín; v závislosti od stupňa glykozylácie sa jeho molekulová hmotnosť (Mr) pohybuje medzi 14 000 až 17 000. Produkujú ho predovšetkým T-lymfocyty, najmä pomocné (Th1), v menšej miere aj iné bunky imunitného systému. IL-2 sa nadväzuje na svoj špecifický receptor (IL-2R). Skladá sa z troch reťazcov - a, b a g. IL-2Ra-reťazec je polypeptid s Mr 55 000 (p55; CD25) a v membráne bunky sa objavuje iba po jej aktivácii. Nadviazanie IL-2 na IL-2Ra však nevedie k nijakej biologickej odpovedi. IL-2Rb-reťazec je takisto transmembránový glykoproteín s Mr 75 000. IL-2Rb sa exprimuje súčasne s tretím reťazcom s Mr 64 000 - IL-2Rg. Bunky, ktoré súčasne majú aj IL-2Ra aj IL-2Rbg, viažu IL-2 s vyššou afinitou, približne 10-11 M. Predpokladá sa, že IL-2 sa najprv viaže na IL-2Ra, čo následne uľahčí jeho asociáciu s IL-2Rbg, čím sa vytvorí vysokoafinitný receptor. Pokojné bunky exprimujú IL-2Rbg, ale nie IL-2Ra a môžu ich stimulovať iba vysoké dávky IL-2. Po aktivácii T-lymfocytov sa v membráne bunky rýchlo objaví IL-2Ra - jeho syntézu indukuje sám IL-2. IL-2 je takto typický autokrinný cytokín. Vzniknutý vysokoafinitný receptor podstatnou mierou zníži prah aktivácie potrebný na indukciu proliferácie Th-lymfocytov. Z tejto vlastnosti IL-2 vyplýval aj jeho pôvodný názov - rastový faktor pre T-lymfocyty (TCGF - Tcell growth factor). Nadviazaním IL-2 na svoje receptory sa začínajú sa diferencovať a proliferovať, vzniká klon buniek špecifická imunitná odpoveď sa môže rozbehnúť. 

Kľúčové slovo(á):
:

Sú cytokíny, zúčastňujúce sa regulačných interakcií medzi leukocytmi, zatiaľ je známych 32 a označujú sa skratkami IL-1 až IL-32.

:

popisujú sa ako kŕčovitá senzácia, až bolesť vyvolaná činnosťou-chôdzou a ustupujúca pri odpočinku

Kľúčové slovo(á):
:

popisujú sa ako kŕčovitá senzácia, až bolesť vyvolaná činnosťou-chôdzou a ustupujúca pri odpočinku

Kľúčové slovo(á):
:


heterogénna skupina pľúcnych ochorení rôznej etiológie od akútnych zápalových ochorení po progresívne fibrotické ochorenia 

:
Zavádění radioaktivních zdrojů přímo do nádoru (karcinom jazyka, karcinom penisu, lůžko tumoru po tumorektomii u karcinomu prsu, sarkomy měkkých tkání)
Kľúčové slovo(á):
:


je sonografickým obrazom kontrolované postavenie ihly pri cielenej diagnostike a liečbe ochorení kolena.

:
Intervenčná kardiologia je novšia, rýchlo sa rozvíjajúca superšpecializácia v kardiológii. Ide o invazívne liečebné postupy vykonávané kardiológom, kedy sa katetrizačnou technikou liečia rôzne srdcové choroby, napríklad KCHS, chlopňové chyby, hypertrofická KMP, intrakardiálne skraty.
Kľúčové slovo(á):
:
subšpecializácia rádiológie, zameraná na miniinvazívne, tzv. katetrizačné liečebné metódy, uskutočňované najčastejšie iba cez vpich na tele, spojené s navigáciou tejto liečby pod kontrolou rôznych zobrazovacích metód (RTG, CT, MR a USG).
:

je enzymatická porucha, pri ktorej chýba alebo nefunguje enzým laktáza, ktorý štiepi mliečny cukor laktózu na dva jednoduché cukry – glukózu a galaktózu.

Kľúčové slovo(á):
:


vědomé nebo nevědomé požití  jedovaté látky v množství, které se projeví na klinickém stavu postiženého, který vyžaduje specifické nebo nespecifické léčebné intervence.

Kľúčové slovo(á):
:
tlak v brušnej dutine
:


vnútrokĺbový, nachádzajúci sa vnútri kĺbu

:
tumory vyrůstající mozková tkáně
:

Ide o intradermálnu aplikáciu alergénu za účelom zistenia IgE mediovanej reakcie. Test sa hodnotí po 20 minútach. V porovnaní s prick testom je 10-100 násobne citlivejší. Pri odčítaní za 48-72 hodín slúži na diagnostiku neskorých T-lymfocytmi mediovaných reakcií.

:
Intrakardiálne echokg (intra cardial echokardiography - ICE) je invazívna diagnostická zobrazovacia metodika, kedy sa cez venózny systém, najčastejšie femorálnu alebo jugulárnu vénu, do srdca zavádza miniatúrna ultrazvuková sonda. ICE sa najčastejšie používa na periprocedurálnu kontrolu pri uzáveroch intrakardiálnych skratov, alebo kontrolu punkcie predsieňovej prepážky pri transeptálnej katetrizácii.
Kľúčové slovo(á):
:
Zavádění radioaktivních zdrojů do dutých orgánů (dutina děložní, vagina).
Kľúčové slovo(á):
:

Intracerebrálne krvácanie a sprievodný opuch mozgu môže naruVnútrolebečné krvácanie (patologické hromadenie krvi v lebečnej klenby) sa môžu objaviť v rámci mozgového parenchýmu alebo okolitých meningeálnych priestory.  Intracerebrálne krvácanie vzniká pri 8-13% všetkých úderov a je výsledkom širokého spektra ochorení.  Intracerebrálne krvácanie má s  väčšou  pravdepodobnosťou za následok vážne postihnutie, alebo smrť .  Intracerebrálne krvácanie a sprievodný opuch mozgu môže narušiť alebo skomprimovať priľahlé mozgové tkanivo, čo vedie k neurologickým symptómom.  Posun  mozgového parenchýmu môže spôsobiť zvýšenie vnútrolebečného tlaku (ICP) a potenciálne smrteľné herniácie. šiť alebo skomprimovať priľahlé mozgové tkanivo, čo vedie k neurologickým symptómom.

Kľúčové slovo(á):
:
Zavádění radioaktivních zdrojů do trubicových orgánů (jícen, bronchy, žlučové cesty)
Kľúčové slovo(á):
:
Prístup, ktorý umožňuje podávanie liekov, roztokov a krvných derivátov cez ihlu zavedenú do dreňovej dutiny dlhých kostí.
Kľúčové slovo(á):
:

Primárne preventívne opatrenie na zníženie rizika skorej novorodeneckej infekcie spôsobenej streptokokmi skupiny B. Spočíva v podaní antibiotika intravenóznym spôsobom tehotnej žene s pozitívnym kultivačným rektovaginálnym vyšetrením na streptokoka skupiny B. Účelom je dosiahnuť účinné koncentrácie antibiotika v plodovej vode a fetálnej cirkuláci. Za dostatočnú sa profylaxia považuje, ak pôrod nastal viac ako 4 hodiny od ukončenia intravenóznej aplikácie 1. dávky antibiotika. Liekom prvej voľby je penicilín, respektíve ampicilín.

Kľúčové slovo(á):
:
rozrušenie zrastov v pleurálnej dutine
:
tlak v močovej trubici
:

Krevní derivát obsahující směs imunoglobulinů aplikovaný intravenózně, užívaný k imunomodulační nebo substituční léčbě.

Kľúčové slovo(á):
:


Vchlípení jedné části střeva do části následující podobně jako u teleskopu. Náhlá příhoda břišní, ke které dochází například u malých dětí. Projevuje se silnou kolikovou bolestí, neklidem dítěte, krvavou stolicí připomínající malinové želé. Bez léčby vyústí stav v odumření gangrénou části střeva a životu nebezpečný zánět pobřišnice peritonitidu. Vyžaduje včasnou léčbu.

Kľúčové slovo(á):
:

Teleskopické vsunutie orálneho segmentu čreva do aborálneho spolu s mezentériom, ktoré vyvoláva strangulačný ileus ( syn. invaginácia, intususcepcia, zapošvenie).

Kľúčové slovo(á):
:

Intususcepcia syn. invaginácia


 


Teleskopické vsunutie orálneho segmentu čreva do aborálneho spolu s mezentériom, ktoré vyvoláva strangulačný ileus ( syn. invaginácia, intususcepcia, zapošvenie).


 


Kľúčové slová: intususcepcia

:
Stav vsunutia časti čreva do inej časti čreva v smere pohybu čreva, stav je spojený so zaškrtením mezentéria vsunutej časti čreva. Najčastejšie vzniká v prechode tenkého čreva do hrubého. Stav je možné riešiť jedine chirurgicky. Citované z: Antošová M: Choré dieťa.sk [online] Sep 2011 [cit. 2011-10-22].
Dostupné na internete:
Kľúčové slovo(á):
:

Teleskopické vsunutie orálneho segmentu čreva do aborálneho spolu s mezentériom, ktoré vyvoláva strangulačný ileus (syn. invaginácia, intususcepcia, zapošvenie).

Kľúčové slovo(á):
:

Teleskopické vsunutie orálneho segmentu čreva do aborálneho spolu s mezentériom, ktoré vyvoláva strangulačný ileus (syn. invaginácia, intususcepcia, zapošvenie).

Kľúčové slovo(á):
:
schopnosť nádoru infiltrácie okolia
Kľúčové slovo(á):
:


schopnosť adenómu hypofýzy prerastať a narúšať okolité anatomické štruktúry. 

Kľúčové slovo(á):
:
Inverzia maternice je kritická komplikácia III. doby pôrodnej, pri ktorej dochádza vzhľadom ku krčku maternice k rôznemu stupňu poklesu tela maternice
Kľúčové slovo(á):
:


látka stabilizujúca receptor v jeho inaktívnej konformácii

Kľúčové slovo(á):
:


Nádor z beta-buniek Langerhansových ostrovčekov pankreasu, ktorý produkuje inzulín.

Kľúčové slovo(á):
:


- inzulín so zmenenou štruktúrou, ktorý potom odlišne preniká a vstrebáva sa do tkanív a má urýchlený alebo predĺžený  účinok v porovnaní s humánnymi inzulínmi.

Kľúčové slovo(á):
:
recidíva ochorenia v rovnakom prsníku ako bol primárny nádor
Kľúčové slovo(á):
:
International prostate symptom score = medzinárodné skóre prostatických symptómov = dotazník kvantitatívneho zhodnotenia symptómov pacienta s BPH.
Kľúčové slovo(á):
:
- chorobné procesy prednej uvey nezápalovej etiológie, ktoré môžu čiastočne alebo v celom rozsahu simulovať zápalovú povahu choroby. Z praktických dôvodov sa tento pojem zužuje na prítomnosť tých granulomatóznych afekcií, ktoré sú zapríčinené primárnym alebo metastatickým procesom malígneho pôvodu.
Kľúčové slovo(á):
:
- chorobné procesy prednej uvey nezápalovej etiológie, ktoré môžu čiastočne alebo v celom rozsahu simulovať zápalovú povahu choroby. Z praktických dôvodov sa tento pojem zužuje na prítomnosť tých granulomatóznych afekcií, ktoré sú zapríčinené primárnym alebo metastatickým procesom malígneho pôvodu.
Kľúčové slovo(á):
:


je rádiologická vyšetrovacia metóda využívajúca naplnenie hrubého čreva báriovou kontrastnou látkou plnenou do čreva per rectum pomocou irigátora. Naplnené hrubé črevo sa následne vyšetruje pod skiaskopickou stenou.

Kľúčové slovo(á):
:


Využitie metód nukleárnej medicíny pri diagnostike ochorení srdca. Ide o vyšetrenie funkčného stavu myokardu.


 

:
je najčastejšia cievna choroba srdca, ktorá je spôsobená nielen aterosklerózou, ale aj inými stenotizujúco-obliterujúcimi chorobami artérií s následnou ischémiou a/alebo nekrózou myokardu.
Ateroskleróza je najčastejšou, ale nie jedinou príčinnou artériovou chorobou.
:

Ischemický iktus je definován jako infarkt tkáně centrálního nervového systému (CNS). Vzniká v důsledku nedokrvení tkání CNS, a to nejčastěji na podkladě okluze přívodné nebo intrakraniální tepny. Proto nejúčinnější terapii akutního stádia ischemického iktu představuje rekanalizační léčba, kterou je však možno užít jen u omezeného počtu pacientů a v omezeném časovém okně od rozvoje příznaků.

 

Citováno z: Easton JD, Saver JL, Albers GW, et al.; American Heart Association; American Stroke Association Stroke Council; Council on Cardiovascular Surgery and Anesthesia; Council on Cardiovascular Radiology and Intervention; Council on Cardiovascular Nursing; Interdisciplinary Council on Peripheral Vascular Disease. Definition and evaluation of transient ischemic attack: a scientific statement for healthcare professionals from the American Heart Association/American Stroke Association Stroke Council; Council on Cardiovascular Surgery and Anesthesia; Council on Cardiovascular Radiology and Intervention; Council on Cardiovascular Nursing; and the Interdisciplinary Council on Peripheral Vascular Disease. The American Academy of Neurology affirms the value of this statement as an educational tool for neurologists. Stroke. 2009. 40, str. 2276-2293.

Kľúčové slovo(á):
:
vzniká vystavením myokardu krátkym, opakujúcim sa periódam cievnej oklúzie, po ktorých myokard zostáva rezistentný voči škodlivým účinkom prolongovanej ischémie alebo reperfúzie
Kľúčové slovo(á):
:

hematologické ochorenie pri ktorom je nízky počet trombocytov

Kľúčové slovo(á):
:

medzinárodná jednotka (international unit)

:
je pomenovanie pre zobrazenia v móde MPR kde všetky roviny rezu (transverzálna, sagitálna aj koronárna) dosahujú rovnakú kvalitu obrazu. Izotropné zobrazenie je možné dosiahnuť len na výkonných CT prístrojoch pomocou submilimetrových rezov.
Kľúčové slovo(á):

J

:

Jadierko je útvar v nukleoplazme, ktorý nemá membránu. Je centrom pre syntézu molekúl RNA; okrem iného obsahuje slučky rozvoľnených vláken chromatínu, na ktorých nastáva prepis génov na mRNA. Väčšina molekúl RNA sa dostáva z jadra do cytoplazmy, s výnimkou krátkych jadrových RNA (snRNA, small nuclear RNA), ktoré plnia pomocné funkcie v samotnom jadierku.

Kľúčové slovo(á):
:

Dvojitou membránou obalená oblasť eukaryotickej bunky obsahujúca dsDNA (organizovanú do štruktúry vláken chromatínu), ďalej molekuly RNA, ako aj proteíny rozptýlené v nukleoplazme medzi vláknami chromatínu alebo viazané na chromatín.

Kľúčové slovo(á):
:
jaterní encefalopatie je soubor reversibilních neuropsychických příznaků, které vznikají při akutním jaterním selhání nebo při chronickém onemocnění jater zvýšenou koncentrací látek, jež jsou za fyziologického stavu metabolizovány v játrech. (Brůha R. a kol. Diagnostika a léčba jaterní encefalopatie. Vnitřní lékařství 2006:52:85-86)
Kľúčové slovo(á):
:


 


Jedna z foriem úrazových dávok, ktorá sa priznáva poškodenému na zdraví v prípadoch pracovného úrazu alebo choroby z povolania, u ktorých je pokles pracovnej schopnosti vykonávať doterajšiu činnosť zamestnanca od 10 - 40 %.

Kľúčové slovo(á):
:
Jednorázová aplikácia lokálneho anestetika do oblasti rectus sheath bloku. V anglickej literatúre "single shot rectus sheath block".
Kľúčové slovo(á):
:

Je index určující v jaké míře se hmotnost mozku některého druhu odlišuje od hmotnosti očekávané při dané tělesné váze. Jedinečnost činnosti lidských mozků však pravděpodobně spočívá v kombinaci a rozsahu schopností jakými jsou mentalizace, imitace a sociální poznávání a hlavně na komplexu jevů, jimž se společně říká kultura a její přenos z generace do generace, jinak řečeno na koevoluci genů a kultury – což je ovšem diskutovaný teoretický předpoklad. 

Kľúčové slovo(á):
:
juvenilná idiopatická artritída
:


Jednotka intenzivní péče.

Kľúčové slovo(á):
:


Je neionická kontrastná látka aplikovaná do periférnej žily v priebehu CT angiografického vyšetrenia, za účelom zobrazenia mozgových, krčných, hrudných, brušných, panvových tepien ako aj tepien končatín. Kontraindikáciou vyšetrenia je pozitívna alergická anamnéza na jódové preparáty, relatívnou kontraindikáciou znížená funkcia obličiek. Vyšetrenie nevyžaduje žiadnu špeciálnu prípravu, pred vyšetrením sa nesmie 6 hodín jesť.

Kľúčové slovo(á):
:

- súdne rozhodnutia vyšších alebo najvyšších súdnych inštancií, ktoré obsahujú zásadné právne závery alebo výklad určitej právnej normy, ktoré môžu byť využiteľné aj v ďalších prípadoch, teda možno nimi argumentovať v iných súdnych sporoch, judikatúra však nie je pre daný súd záväzná.
Kľúčové slovo(á):
:


 


Väčšie, reprezentatívnejšie vzorky môžeme získať buď použitím „JUMBO“ bioptických klieští alebo odberom pomocou polypektomickej slučky.

Kľúčové slovo(á):
:


Primárna hypertenzia detí a adolescentov ,môže byť začiatkom hypertenznej choroby dospelého veku.Jej včasná diagnotika  a liečba môže zlepšiť následky hypertenzie v dospelom veku alebo jej môže aj zabrániť

Kľúčové slovo(á):
:

mladistvý, začínajúci v mladosti

 

Kľúčové slovo(á):

K

:


 

K-bunky (killer cells) predstavujú heterogénnu skupinu buniek, ktorá má spoločného menovateľa v tom, že zabezpečujú reakciu, ktorá sa označuje „cytotoxicita sprostredkovaná bunkami závislá od protilátky“ (ADDC - antibody dependent cell mediated cytoxicity). Patria sem predovšetkým NK-bunky, monocyty, makrofágy, neutrofily a eozinofily. Špecifickosť reakcie zabezpečujú protilátky triedy IgG alebo IgE, ktoré sa viažu na terčovú bunku. Následne sa na túto nadviaže K-bunka, ktorá na terčovej bunke prostredníctvom svojho Fc-receptora rozpoznáva Fc-fragment nadviazanej protilátky. Prekrížením Fc-receptorov sa K-bunka aktivuje a cytolytickými mechanizmami terčovú bunku usmrcuje. ADCC predstavuje obranný mechanizmus boja proti parazitom a nádorovým bunkám, resp. sa zúčastňuje niektorých autoimunitných procesov a pri rejekcii štepov. 

Kľúčové slovo(á):
:

K-Ras je gén, prítomný v každej bunke, podieľa sa na regulácii rôznych  bunkových procesov, napr. delenie a prežívanie bunky. V nádorových bunkách sa nachádza v dvoch formách: ako divoká forma (Wild type) a ako zmutovaná forma.

:


 


Mutace v ras genu jsou nejčastěji se vyskytující abnormalitou dominantních onkogenů u lidských nádorů. Změny ve struktuře genu mají za následek syntézu abnormálního genového produktu, onkoproteinu, který má změněnou funkci. Tyto změny vedou ke zvýšené nebo nepřiměřené produkci proteinu podporujícího růst.

Kľúčové slovo(á):
:
Úplne rozvinutý klinický obraz malnutrície, charakterizovaný nechutenstvom alebo anorexiou a úbytkom telesnej hmotnosti pacienta. Často sprevádza onkologické ochorenia.
Kľúčové slovo(á):
:


Calcium-induced calcium release (CIRC) je nekontrolované uvoľnenie vápnika zo sarkoplazmatického retikula vplyvom drobného úniku Ca2+ z tranzverzálneho tubulu po znížení membránového potenciálu.

:
sociálne podmienené, neprimerane nízke výkony v matematike.
Kľúčové slovo(á):
:


Autoimunitné ochorenia nervosvalového spojenia 

Kľúčové slovo(á):
:

prítomnosť CO2v pleurálnej dutine

Kľúčové slovo(á):
:
Kapsida, též kapsid, je obal virionové částice. Skládá se z proteinových podjednotek – kapsomer – a obklopuje nukleovou kyselinu (DNA nebo RNA) viru. Kapsida má ochrannou funkci a zaniká, jakmile virus dosáhne hostitelské buňky a počne se replikovat. Proteiny kapsidy představují řadu antigenů, proti kterým organismus vytváří protilátky.
Kľúčové slovo(á):
:


Endoskopická metoda vyšetření trávicí trubice pomocí takzvaného kapslového endoskopu (endoskopické kapsle).


 

:


Endoskopická metoda vyšetření trávicí trubice pomocí takzvaného kapslového endoskopu (endoskopické kapsle).

:


Endoskopické vyšetření, kdy je snímání trávicí trubice zajšťováno kamerou uloženou v plastikovém obalu velikosti a vzhledu větší kapsle. 

:


Kapslová endoskopie tenkého střeva.

:


Kapslová endoskopie tenkého střeva.

:

Nádor z buněk difúzního endokrinního systému (Kultschitzkého buňky), jež nacházíme v gastrointestinálním traktu. Tam, kde se tyto buňky nevyskytují (tj. respirační trakt a středouší), jsou předpokládaným origem multipotentní kmenové buňky sliznic. Pro histopatologickou diagnózu je vedle základní histomorfologie nutný histochemický, imunohistochemický, ev. i ultrastrukturální průkaz jeho neuroendokrinní povahy. Zcela obecně jde o karcinomy s nízkým stupněm malignity, vyznačující se velmi protrahovaným průběhem a pozdním metastázováním. Biologická agresivita je v individuálních případech určena lokalizací nádoru a jeho velikostí.  Citováno z: Barkmanová J. Karcinoidy. Onkologie. 2009;3:336–342. http://www.onkologiecs.cz/pdfs/xon/2009/06/04.pdf

Kľúčové slovo(á):
:

Tumor vychádzajúci z neuroendokrinných buniek, ktorý je spravidla hormonálne aktívny

Kľúčové slovo(á):
:
Ide o súbor príznakov – flush, hnačky, tachykardia, bronchokonstrikcia, ktoré sú spôsobené nadprodukciou serotonínu v neuroendokrinnom nádore.
Kľúčové slovo(á):
:
Karcinom (z řeckého karkinôma) je nádorové onemocnění, vycházející z epitelu, tedy např. z vrstev kůže či sliznic, jde tedy o nádory z tkání ektodermálního či entodermálního původu. Většina karcinomů pochází z krycího epitelu, nebo žlázového epitelu. Karcinomy tvoří cca 80% maligních nádorů.
Kľúčové slovo(á):
:


Endometriální karcinom, karcinom endometria, rakovina endometria je zhoubný nádor vnitřní výstelky dělohyendometria – a druh rakoviny děložního těla. Celosvětově je sedmým nejčastějším zhoubným onemocněním, mnohem častějším (až desetinásobně) se vyskytujícím ve vyspělých, než v rozvojových zemích. V severní Americe a Evropě je nejčastějším zhoubným nádorem ženské pohlavní soustavy a čtvrtým nejčastějším zhoubným nádorem vůbec. V posledních letech jeho výskyt roste; zároveň se však prodlužuje i doba přežití (5roční přežití ve více než 80 % případů). Nejčastěji se vyskytuje u starších žen po menopauze, což je i příčinou jeho včasného odhalení a dobré prognózy (objevení krvácivosti z rodidel ženy po menopauze). K dalším rizikovým faktorům patří dlouhodobá terapie estrogeny, obezita, bezdětnost (závažnější ve spojení s neplodností) či léčba Tamoxifenem. Riziko naopak snižují početné porody (ochranný účinek progesteronu), kouření a užívání hormonální antikoncepceCitováno z: Danihel L. a kol. Karcinóm endometria - histopatologická klasifikácia a charakteristika. Gynekol prax 2005; 3 (1): 9-12. a http://en.wikipedia.org/wiki/Endometrial_cancer.

Kľúčové slovo(á):
:
Karcinóm in situ (CIS) je včasná forma karcinómu, ktorá je definovaná neprítomnosťou invázie nádorových buniek cez bazálnu membránu.
http://en.wikipedia.org/wiki/Carcinoma_in_situ3
Kľúčové slovo(á):
:

Zhubný epitelový nádor z buniek parenchýmu obličky

Kľúčové slovo(á):
:


Zhoubné gynekologické nádorové onemocnění, postihující jedno nebo obě ovaria. Pokročilá stádia se vyznačují rozsáhlejším postižením (např. kliček střevních, mezenteria, bránice, apod.). Zahrnuje několik skupin nádorů rozdílné etiologie. Mezi gynekologickými nádorovými onemocněními se jedná o nejzhoubnější typ, který představuje 25 % gynekologických nádorů, ale odpovídá za více než 50 % úmrtí v této skupině. V příčinách úmrtí na nádorová onemocnění u žen mu patří páté místo. Vyznačuje se vysokou mírou recidivy a chemorezistence. Diagnostické nástroje nejsou dostatečně efektivní. V důsledku je většina pacientek diagnostikována s již pokročilými stádii se sníženou pravděpodobností přežití. V karcinogenezi tohoto onemocnění se uplatňují patrně i extraovariální tkáně (např. vejcovod).

Kľúčové slovo(á):
:


Nádorové ochorenie podžalúdkovej žľazy najčastejšie sa vyskytujúce ako duktálny pankreatický adenokarcinóm, má zlú prognózu, väčšina pacientov prichádza v pokročilom štádiu ochorenia. Jedinou šancou na vyliečenie je radikálna operácia, odstránenie nádoru a regionálna lymfadenektómia.

Kľúčové slovo(á):
:

Jedna z najčastejších malignít v gastrointestinálnom trakte spojená s vysokou mortalitou, vážnou prognózou. Najčastejšie sa vyskytujú epiteliálne nádory typu spinocelulárneho a adenokarcinómu.

Kľúčové slovo(á):
:

zhubný nádor predstojnice

Kľúčové slovo(á):
:
zhubné nádorové ochorenie prsníka
Kľúčové slovo(á):
:

je najčastejším zhubným (malígnym) nádorom u žien, postihuje každú dvanástu ženu a jeho výskyt v populácii v celosvetovom meradle neustále narastá. Celosvetový výskyt nie je rovnomerný, najčastejší je v Európe a Severnej Amerike, relatívne zriedkavejší v Južnej Amerike a Japonsku. Najčastejšie sa vyskytuje v období ohraničenom 35. až 75. rokom života ženy.

Kľúčové slovo(á):
:

je všeobecný výraz pre zhubné nádorové ochorenie vaječníkov. Nádory vaječníkov majú vo viac ako 90% pôvod v zárodočných epiteliálnych bunkách (z toho je 50% seróznych, 20% mucinóznych, 20% endometrioidných, 10% svetlobunkových a zvyšok tvoria nediferencovateľné typy).

Kľúčové slovo(á):
:

Tumor vychádzajúci zo sliznice žlčníka, malígneho charakteru

Kľúčové slovo(á):
:


kardiálna bolesť vzniká excitáciou množstva rôznych ciest, vrátane buniek spinotalamického traktu pozdĺž dolnej cervikálnej a hornej torakálnej oblasti (avšak nie na úrovni C7 alebo C8); excitácia horných cervikálnych ciest je dôvodom, prečo pacienti s pravou kardiálnou bolesťou (napr. pri angíne pectoris) často pociťujú bolesť okrem hrudníka aj v sánke a krku.


Citované z Place, R., Vezzeti, R. Pediatric and adolescent chest pain, 2007, 4 (8): 1-19, [online] [Citované: 2013-04-23]. http://www.ebmedicine.net/topics.php?paction=showTopicSeg&topic_id=170&seg_id=3314

Kľúčové slovo(á):
:
Choroby srdca a choroby ciev; choroby obehového systému
:


sú choroby, týkajúce sa srdca a ciev; srdcovo-cievne choroby (S-CCH); srdcové a cievne choroby; choroby srdca a choroby ciev; choroby obehového systému (CHOS). Vysvetlenie: spojovník v zložených prídavných menách vyjadruje ich vzájomne rovnocenný priraďovací vzťah. Obidve prídavné mená sú odvodené od dvoch podstatných mien: srdce (srdcový) a cieva (cievny).

Kľúčové slovo(á):
:

Kardiolipin je glycerofosfolipid zložený z dvoch molekúl fosfatidátov kovalkentne pripojených k molekule glycerolu. Vyskytuje sa prevažne vo vnútornej membráne mitochondrií a v plazmatickej membráne bakterií. Pôvodne bol izolovaný z hovädzieho srdca a využíval sa v diagnostike syfilis (BWR)

 

:
je ischemická choroba srdca spôsobená dvoma a viacerými chorobnými jednotkami koronárnych artérií. Napríklad u hypertenzikov je často podmienená aterosklerózou a arteriolosklerózou; u diabetikov je často diabetická makroangiopatia, diabetická mikroangiopatia a arterioloskleróza atď.
:
je charakterizovaná chronickým objemovým preťažením, ľavokomorovou hypertrofiou a dilatáciou. Pri dlhodobom trvaní vznikajú srdcové arytmie (extrasystoly, fibrilácia predsiení) a nakoniec sa vyvinie srdcové zlyhanie. Samotnej obezite možno pripísať asi 10 - 15 % prípadov srdcového zlyhania. Na tomto vývoji sa podieľa nielen mechanické zaťaženie ľavej komory, ale aj lipotoxické poškodenie myokardu a následný vývoj jej kontraktilnej dysfunkcie. Lipotoxicky pôsobí hlavne perivaskulárny tuk, ktorý je uložený pozdĺž drobných tepien.
Kľúčové slovo(á):
:
Urgentný liečebný postup u pacientov so zastavením dýchania a obehu. Udržiava minimálnu funkciu krvného obehu a dýchania stláčaním hrudníka a poskytovaním záchranných vdychov.
:

Súbor postupov (norma), určujúca sled činností prvej pomoci u osoby v bezvedomí, ktorá nemá pulz a nedýcha.

Kľúčové slovo(á):