Pondelok, 5 október 2015, 23:29

Miesto: I-med
Kurz: I-med (I-med)
Slovník: Slovník
:
protilátka
:
Ochorenie neznámej etiológie, postihujúce dolný pažerákový sfinkter. Podstatou ochorenia je strata relaxačnej funkcie dolného zvierača, čo vedie k sťaženiu až nepriechodnosti potravy a tekutín cez pažerák do žalúdka. Ochorenie je možné liečiť endoskopicky alebo chirurgicky. Citované z: AABAKKEN, L. GastroHep Slide Atlas, GastroenterologyEsophagus. [online] 2002-01-01 [Citované: 2011-01-09] http://www.gastrohep.org/images/image.asp?id=759 (Pozn. je to fiktívna citácia)
:

Ochorenie neznámej etiológie, postihujúce dolný pažerákový sfinkter. Podstatou ochorenia je strata relaxačnej funkcie dolného zvierača, čo vedie k sťaženiu až nepriechodnosti potravy a tekutín cez pažerák do žalúdka. Ochorenie je možné liečiť endoskopicky alebo chirurgicky.

:


Anaemia of Chronic Diseases - anémia chronických chorôb

:


 


Výskyt adenokarcinómov je 30 % – 50 % zo všetkých malignómov tenkého čreva. Vrchol výskytu je v siedmej dekáde života, postihujú rovnako často duodenum a jejunum (po 45 %) a len v 10 % bývajú na ileu. O niečo častejšie sa vyskytujú u mužov. Adenokarcinóm patrí medzi najčastejšie sa vyskytujúce primárne nádory tenkého čreva, spolu s karcinoidom, lymfómom a GIST-ómami (gastrointestinálne stromárne nádory). Adenokarcinóm tvorí v Európe 40-50 % všetkých neoplázií tenkého čreva. Možné rizikové faktory asociované so vznikom adenokarcinómu tenkého čreva: Crohnova choroba, adenómy tenkého čreva, hereditárne polypózy (napr. familiárna adenomatózna polypóza), hereditárny nepolypózny kolorektálny karcinóm, nádor inej časti GIT-u, fajčenie, alkohol, radiačná expozícia a cholecystektómia. Nádory sú často dlhodobo asymptomatické (a preto diagnostikované až v pokročilom štádiu). Môžu sa manifestovať nešpecificky (stratou hmotnosti, bolesťou), alebo krvácaním či obštrukciou tenkého čreva. Nádor tenkého čreva musí byť zahrnutý do diferenciálnej diagnostiky neobjasneného krvácania do GIT, neobjasnenej chudokrvnosti, ale aj neobjasnenej nešpecifickej brušnej symptomatológie.


 


Diagnostika: enteroklýza, CT enterografia, enteroskopia, kapsulová endoskopia. Kapsulová endoskopia má kľúčové postavenie v diagnostike neobjasneného krvácania do GIT.


 


 

:


pokračovanie v liečbe denne dlhodobo

:
aminoetylisothiouroniombromid
:
Zber krvných elementov, plazmy
:
Ageizmus je diskriminácia ľudí pre ich vek. Je aj prejavom nepriateľského postoja k starým ľuďom.
:
Je určený veľkosťou subpopulácii jednotlivých lipoproteínov. Najagresívnejší AIP je kombináciou malého denzného LDL a veľkého VLDL. Takýto AIP je častý u diabetikov.
:


znečistenie vzduchu (prach, splodiny áut a pod.)

:
Akútny koronárny syndróm je klinickým vyvrcholením ischemickej choroby srdca na podklade okluzívnej alebo neokluzívnej trombózy v koronárnych cievach.
:

akútne zlyhanie pečene + koagulopatia (INR ↑1,5)+ encefalopatia  do 8 - 26 týždňov od prvých prejavov choroby predtým zdravej pečene.

 

Citované z:  Gagan K Sood, MD; Chief Editor: Julian Katz, MD Acute Liver Failure, http://emedicine.medscape.com/article/177354-overview (online) updated 2011-03-29 (citované: 2012-02-06) 

:

Pojmom akútne SZ sa označuje náhla prvá manifestácia SZ alebo akútna dekompenzácia chronického SZ.

:


 


Sledování případů akutních chabých paréz - AChP (pro vyloučení přenosné dětské obrny v rámci programu WHO Globální eradikace poliomyelitidy)

 
Akutní chabá paréza (AChP) : náhle vzniklá ochablost svalů, nejčastěji končetin, periferní obrna bez přítomnosti elasticity

 
SZO definice AChP : každý případ akutní chabé parézy včetně syndromu Guillain-Barré u dětí do 15 let věku (0 - 14) kromě paréz n. facialis a každý případ suspektní poliomyelitidy u osob bez ohledu na věk. 
:
súbor klinických prejavov koronárnej choroby so spoločným patofyziologickým podkladom: trombus nasadajúci na prasknutý aterosklerotický plát
:

Termín akútny koronárny syndróm je považovaný iba za pracovnú diagnózu.

Podľa EKG obrazu sa rozdeľuje na akútny infarkt myokardu s ST-eleváciami (STEMI), či bez ST-elevácií (NSTEMI) a nestabilnú anginu pectoris (NAP).

Pričom biochemické vyšetrenie kardiomarkerov, ktoré odlíši NSTEMI (pozitivita markerov) od NAP (negatívne markery).

:
Ide o dôsledok narušenej perfúzie myokardu v dôsledku čiastočnej alebo úplnej oklúzie koronárnej tepny aterosklerotickým procesom a/alebo trombom. Pri úplnom uzávere veľkej koronárnej tepny sa AKS manifestuje ako infarkt myokardu s eleváciou ST na EKG(STEMI), pri uzávere malej tepny, alebo neúplnej obliterácii sa AKS manifestuje ako infarkt bez elevácie ST na EKG (NSTEMI) alebo nestabilná angina pectoris(NAP).
:

Precitlivenosť organizmu sprostredkovaná imunitným systémom, v širšom slova zmysle ktorýmkoľvek mechanizmom podľa Coombsa a Gella (1., 2., 3., 4. typ alergickej reakcie), v užšom slova zmysle reakcia sprostredkovaná špecifickými IgE protilátkami.

:

Alergická reakcia sprostredkovaná I. typom (IgE) imunologickej reakcie na antigény obsiahnuté v jede bodavého blanokrídleho hmyzu.

:

IgE protilátkami sprostredkovaná hypersenzitívna zápalová reakcia slizničných membrán nosa (a pripojenej sliznice prínosových dutín, hrdla, ucha, oka) s typickými klinickými príznakmi  (kýchanie, sekrécia, obturácia a očné prejavy ako slzenie, pálenie, pocit cudzieho telesa, opuch mihalníc), a tiež prídavnými symptómami (strata čuchu, chrápanie, bolesti hlavy, únava), ktoré sa vyskytujú predovšetkým po alergénovej expozícii, ale aj v súvislosti s inými špecifickými (napr. vírusy) a nešpecifickými (chemické a fyzikálne faktory) spúšťačmi; ktoré sú spontánne alebo po liečbe väčšinou plne reverzibilné.

:


Ochorenia spôsobené hypersenzitívnou (nadmernou) reakciou imunitného systému na rôzne stimuly - antigény. Najčastejšie ide o precitlivelosť prvého typu podľa Coombsa a Gella, pri ktorej dochádza k väzbe alergénu a IgE protilátok. 

:


Alergie je přehnaná, nepřiměřená reakce imunitního systému organizmu na látky, se kterými se běžně setkáváme v našem prostředí.

:
Je to inkompatibilita medzi matkou a plodom (najčastejšie v Rh systéme, resp. ABO skupinovom systéme).
:
Vzniká po opakovaných transfúziach, pri potransfúznych komplikáciách z inkompatibility medzi darcom a príjemcom.
:


 


je definována jako pneumokonióza způsobená přítomností prachu s obsahem hliníku v plicní tkáni. Citováno z: Dorland WA. Dorland´s pocket medical dictionary. Elsevier Saunders 2009:31.


 

:

Receptor složený ze 4 proteinových podjednotek, iontový kanál pro sodík. Excitační molekulou je fysiologicky glutamát, v experimentu i 3-hydroxy-5metyl-4isoxazolpropionová kyselina.  Podle elektrochemického gradientu vstupuje do nitra buňky sodík, který v okolí receptoru způsobí depolarizaci a tím připraví jednu z  podmínek pro otevření receptoru NMDA. Zajímavostí je, že tento receptor je irreversibilně blokovatelný tetrodoxinem (neurotoxin z řady mořských živočichů), který je jedním ze součástí woodoo prášku, který způsobuje intoxikaci CNS a postižené osoby připomínají zombies. Byly již pokusně vyrobeny léky pro tlumení torpidních bolestí.

:

ANA sú protilátky proti niektorým proteínom, respektíve ribonukleoproteínom, ale aj proti dsDNA alebo na ňu nadvazaným proteínom, ktoré sa v jadre buniek (nukleoplazme).stávajú terčovými antigénmi. Najdôležitejšie proteíny, s ktorými ANA reagujú, sú zoradené v tabuľke 7. Tabuľka súčasne podáva základnú charakteristiku ich fyziologických funkcií.

:

Anémia je z funkčného hľadiska zníženie celkového množstva nosičov kyslíka v cirkulácii. Doslovný preklad tohto pomenovania z gréčtiny znamená vlastne stav bezkrvnosti. Slovenský názov málokrvnosť lepšie vystihuje klinický obsah pojmu anémie pre všetky stavy so znížením počtu červených krviniek, hematokritu a krvného farbiva v cirkulujúcej krvi.

:

Antigén je látka (najčastejšie bielkovina alebo zložitý polysacharid), ktorá je schopná v organizme navodiť imunitnú odpoveď (vrátane tvorby protilátok). Z pohľadu laboratórnej sérologickej diagnostiky je antigénom látka, ktorá reaguje s protilátkou in vitro. Pre navodenie imunitnej odpovede je obvykle potrebná celá veľká molekula, hoci. s antigénom reaguje len jeho malá zložka (epitop).

:

Obvykle úsek bielkoviny (peptid), ktorý je rozpoznaný antigén viažúcim determinantom protilátky. V organizme je antigén pohltený fagocytmi (antigén prezentujúce bunky), ktoré pripravia z celej molekuly antigénu vlastný epitop. Ten, aby mohol byť ropoznaný receptormi buniek imunitného systému (T lymfocyty alebo B lymfocyty), musí byť nadviazaný na pomocnú molekulu HLA (pozri heslo). 

:


Je liekmi navodené spomalenie vzniku fibrínového koagula. Používa sa v liečbe trombózy a na prevenciu tromboembolických komplikácií.

:

Autoprotilátky, ktoré špecificky reagujú s mitochondriálnymi antigénmi. Buď na imunofluorescenčnom substráte (LKS alebo HEp2 bunka) alebo v inom teste (ELISA, imunoblot) s presne definovaným a izolovaným mitochondriálnym antigénom. 

:
Autoprotilátky, ktoré špecificky reagujú s jadrovými antigénmi buniek.[Buc, M. Autoimunita a autoimunitné choroby. Veda 2005, ISBN 80-224-0867-0]
:
látky neutralizující účinek volných radikálů. Svou činností přispívají k ochraně imunitního systému.
:

- antimikrobiálne lieky používané v liečbe tuberkulózy

:

Antigén prezentujúce bunky (APC) sú bunky, ktoré sú schopné zachytávať antigén (alergén) in vitro a prezentovať ho T-lymfocytom. APC majú receptor s vysokou afinitou pre imunoglobulín E (IgE) a receptor pre Toll like R4 (R-TLR4), ktorý spúšťa indukciu regulačných molekúl, t.j. transkripčného faktoru Beta a interleukínu 10 (TGFB, IL-10) a podporuje vývoj CD4+T-lymfocytov, ktoré produkujú interferón gama (INFgama).

:
naprogramovaná bunková smrť
:


Acute Respiratory Distress Syndrome

:


Argyll Robertsonův syndrom  – neurologický soubor příznaků, které se rozvíjejí při poškození pupilokonstrikčních a pupilodilatačních vláken v místě jejich společného průběhu horní část mezencefala a proximální konec akveduktu. Syndrom zahrnuje tyto příznaky 1. zánik přímé a konsenzuální fotoreakce 2. zachování reakce zornic na pohled do blízka 3. mióza až špendlíkové zorničky nemusí být 4. anizokorie 5. částečná dilatace zorniček na atropin. 

:
Skrátené skupinové pomenovanie pre všetky organicky (štruktúrne) podmienené choroby artérií, pri ktorých cievna stena tvrdne a hrubne. Do skupiny artérioskleróz patria štyri samostatné nozologické jednotky: ateroskleróza; arterioloskleróza; diabetická angiopatia; Monckebergova mediokalcinóza
:
Podľa teórie založenej na veľkosti lumenu artérií („artery size hypothesis“) postihuje síce ateroskleróza ako generalizované ochorenie simultánne všetky artérie, avšak ku klinickým prejavom postihnutia jednotlivých orgánov nedochádza súčasne, pretože artérie rôznych orgánov majú rôzny kaliber (až pri stenóze artérie o viac ako 50 %).

Symptómy vzniknú najskôr pri významnom zúžení menších artérií a teda ED (ako prejav zúženia penilných artérií s najmenším lúmenom 1–2 mm) by mala časovo predchádzať vzniku anginy pektoris, ako prejavu zúženia koronárnych artérií s väčším lúmenom 3–4 mm.
:
Podľa teórie založenej na veľkosti lumenu artérií („artery size hypothesis“) postihuje síce ateroskleróza ako generalizované ochorenie simultánne všetky artérie, avšak ku klinickým prejavom postihnutia jednotlivých orgánov nedochádza súčasne, pretože artérie rôznych orgánov majú rôzny kaliber (až pri stenóze artérie o viac ako 50 %).

Symptómy vzniknú najskôr pri významnom zúžení menších artérií a teda ED (ako prejav zúženia penilných artérií s najmenším lúmenom 1–2 mm) by mala časovo predchádzať vzniku anginy pektoris, ako prejavu zúženia koronárnych artérií s väčším lúmenom 3–4 mm.
:


Aspirínová intolerancia znamená intoleranciu nesteroidných antiflogistík a analgetík a je z liekových intolerancií relatívne najčastejšia. Súvisí s genetickým polymorfizmom kľúčového génu pre syntézu kyseliny arachidónovej.

:
Je chronické zápalové ochorenie dýchacích ciest s účasťou mastocytov, eozinofilov a iných zápalových bunkových elementov. U vnímavých jedincov symptómy združené so zvyčajne reverzibilnou, variabilnou obštrukciou dýchacích ciest a s BHR.
:
Je chronické zápalové ochorenie dýchacích ciest s účasťou mastocytov, eozinofilov a iných zápalových bunkových elementov. U vnímavých jedincov symptómy združené so zvyčajne reverzibilnou, variabilnou obštrukciou dýchacích ciest a s BHR.
:

Priedušková astma je chronické zápalové ochorenie dolných dýchacích ciest s aktívnou účasťou rôznych buniek imunitného systému (dendritových buniek, lymfocytov, eozinofilov, neutrofilov, mastocytov), aj štruktúrových buniek (epitelové a hladké svalové bunky, fibroblasty, endotélie), pričom zápal vedie k hyperreaktivite priedušiek. Výsledkom sú klinické prejavy v zmysle opakujúcich sa epizód dýchavice a piskotov, tiesne na hrudníku a kašľa, zvlášť v noci a nad ránom. Symptómy sa zvyčajne združujú s variabilnou obštrukciou, ktorá je reverzibilná buď spontánne alebo vplyvom liečby, spočiatku úplne, neskôr s istým stupňom ireverzibility.

:


Astma je chronické ochorenie charakterizované reverzibilnou obštrukciou dýchacích ciest, imitáciou prietoku vzduchu a bronchospazmom.

:


Ateroskleróza je chronické zápalové ochorenie, charakterizované léziami stien artérií obsahujúcimi cholesterol, elementy spojivového tkaniva a infiltráty buniek imunitného systému. Zodpovedá za hlavné príčiny mortality, ICHS a cerebrovaskulárne ochorenia.

:
ATRA je prírodný metabolit retinolu a patrí do triedy zlúčenín známych ako retinoidy, ktoré sú štrukturálne blízke vitamínu A. Intracelulárnou oxidáciou retinoidov, ktoré sa resorbovali v gastrointestinálnom trakte, vzniká all-trans retinová kyselina.

Citované z: Barbui T., Finazzi G., Falanga A. The impact of all-trans-retinoic acid on the coagulopathy of acute promyelocytic leukemia. Blood. 1998. 91, s. 3093-3102
:

Jedná se o imunopatologický stav, který může mít přechodnou podobu nebo podobu postupně progredujícího poškozování tkáně nebo orgánu. Probíhá vždy formou poškozujícího zánětu. Autoimunitní choroby jsou vyvolány autoagresivními procesy a klinické projevy se odvíjí od toho, který orgán nebo tkáň jsou ničeny.Autoreaktivita se používá pro označení fyziologických autoimunitních procesů, které jsou nutnými prostředky k udržení homeostázy a nevyvolávají poškození.  

Upraveno podle books.google.cz/books?isbn=8024711966...Miroslav Ferenčík - 2005 - Medical - 236 str.

:


Jedná se o imunopatologický stav, který může mít přechodnou podobu nebo podobu postupně progredujícího poškozování tkáně nebo orgánu. Probíhá vždy formou poškozujícího zánětu. Autoimunitní choroby jsou vyvolány autoagresivními procesy a klinické projevy se odvíjí od toho, který orgán nebo tkáň jsou ničeny. Autoreaktivita se používá pro označení fyziologických autoimunitních procesů, které jsou nutnými prostředky k udržení homeostázy a nevyvolávají poškození.

:
Schopnosť imunitného systému rozpoznávať antigény vlastných tkanív a reagovať s nimi.
[ Hořejší, V., Bartuňková, J. Základy imunologie. Triton 2002, ISBN 80-7254-215-X ]
:

Schopnosť imunitného systému rozpoznávať antigény vlastných tkanív a reagovať s nimi. 

:
Poškodenie tkaniva alebo orgánu na podklade autoimunitnej reakcie.
[Hořejší, V., Bartuňková, J. Základy imunologie. Triton 2002, ISBN 80-7254-215-X]
:

Poškodenie tkaniva alebo orgánu na podklade autoimunitnej reakcie.

:

je ochorenie spôsobené hyperaktívnou imunitnou odpoveďou organizmu proti substanciám a tkanivám normálne prítomnými v tele. 

:

Autoprotilátka je protilátka rozpoznávajúca telu vlastný antigén (ako keby bol cudzorodý, non-self). V zdravom organizme (za fyziologických podmienok) sa autoprotilátky proti telu vlastným antigénom (self) nevyskytujú vôbec, alebo aspoň nie v množstve, ktoré by mohlo poškodiť vlastné bunky a orgány.

:


Autoprotilátka reagujúca s antigénom(mi) telu vlastných tkanív alebo orgánov je prítomná v krvnej plazme pri autoimunitných chorobách. Tvorba autoprotilátok je súčasťou širšej autoimunitnej odpovede (autoagresívnej odpovede), sprostredkovanej mediátorovými ako aj cytotoxickými T lymfocytmi a spojenej so zápalovou reakciou navodenou cytokínmi. Terčom autoprotilátok môžu byť proteohormóny, rozličné bunkové receptory alebo signálne molekuly, enzýmy, organely v bunkovej cytoplazme (mitchondrie, lyzozómy), antigény bunkových jadier ako sú RNA viažuce proteíny, históny, dsDNA a v neposlednej miere polymérne proteíny svalového tkaniva a väziva, napr. myozín, aktín a iné (citované podľa Kyttaris V, Tsokos GC. Tolerance, Autoimmunuity and Autoinflammation. 767-798. In: Bellanti JA, Escobar-Gutierez A,Tsokos GC (eds.) Immunology IV. Clinical applications in Health and Disease.Bethesda, MD, USA: I Care Press. 2012).


 


Za fyziologických okolností sú bunky imunitného systému tolerantné k telu vlastným antigénom. Imunitná tolerancia je výsledkom selekčného mechanizmu navodeného v týmuse, pri ktorom sa eliminujú T bunky, ktoré by mohli byť stimulované telu vlastnými antigénmi. Bunky vlastného tela zanikajúce apoptózou sú odstraňované vyvážene regulovanou autoimunitnou odpoveďou, ktorá sa označuje ako autoreaktivita. Pri nej je tvorba autoprotilátok minimálna; ich hladina v plazme nie je detegovateľná, lebo sa priebežne vychytajú na príslušný antigén.


 


Po prelomení autoreaktivty (napríklad mechanizmom napodobnenia antigénu infekčným agensom alebo v dôsledku poruchy Treg buniek) však nastáva veľmi výrazná autoagresívna imunitná odpoveď, ktorá vedie k rozvoju autoimunitného ochorenia (citované podľa Lukáč J, Cebecauer L, Rovenský J: Imunitný systém a autoimunita. 26-32. In: Lukáč J a kol. Systémové choroby spojivového tkaniva, systémové autoimunitné choroby. Piešťany: PN Print, 2010).

:
Protilátky (cirkulujúce alebo tkanivové), ktoré špecificky reagujú s antigénmi vlastných tkanív. [Buc, M. Autoimunita a autoimunitné choroby. Veda 2005, ISBN 80-224-0867-0]
:

Protilátky (cirkulujúce alebo tkanivové), ktoré špecificky reagujú s antigénmi vlastných tkanív. 

:

zachovná operácia pri ťažkej traume sleziny/IV.št./

:


nejčastější dědičné onemocnění ledvin končící často selháním ledvin okolo 5. - 6. decenia, četné afunkční váčky v ledvinách.

:

Lymfatická bunka, závislá od bursa Fabricii (tvorí samostatný orgán u vtákov), ktorá zodpovedá za tvorbu protilátok. Po stimulácii antigénovým epitopom prostredníctvom povrchového receptora BCR (B cell receptor) sa spustí proces proliferácie špecifického klonu B buniek, ktoré sa menia na plazmatické bunky, produkujúce práve potrebný druh protilátky. 

:
Spôsob merania množstva, ktoré človek vyfajčil počas dlhého časového obdobia. Výpočet je násobením počtu krabičiek cigariet vyfajčených denne počtom rokov, počas ktorých človek fajčil. Napríklad, 1 balíčko-rok sa rovná fajčeniu 20 cigariet (1 balíček) denne počas 1 roka, alebo 40 cigariet denne počas polroka, atď.
Jeden balíčko-rok sa rovná 365 balíčkom cigariet.
Citované z: Pack year. Wikipedia, the free encyclopedia. http://en.wikipedia.org/wiki/Pack_year
(citované 15.09.2011
:

Definícia: Beta-talasémia je vrodená choroba hemoglobínu, ktorá je charakterizovaná redukovanou syntézou beta-globínového reťazca. Zapríčiňuje ju mutácia beta-globínového génu, zriedka jeho delécia alebo delécie či mutácie kontrolného regiónu v lókuse. Citované: Bain, B.J.: Hemoglobinopathy diagnosis. Blackwell Publishing. 2006; s. 36-138.

:
je primárny imunodeficit. Spektrum laboratórnych nálezov sa v priebehu vývoja ochorenia môže meniť od IgG deficitu jednotlivých podtried IgG4 >IgG2> IgG1> IgG3, cez IgA deficit, obraz T bunkovej dysfunkcie, tiež počet B lymfocytov môže byť redukovaný(2). Niektoré iné ochorenia môžu imitovať obraz CVID – genetické, infekčné, malignity, systémové ochorenia a užívanie niektorých liekov môže viesť tiež k humorálnemu imunodeficitu. Tieto príčiny treba pri diagnostike vylúčiť.
:


Burst Forming Unit - Erythroid, Colony Forming Unit - Erythroid


progenitorové kmeňové bunky erytropoézy

:

Je lekársky zákrok, pri ktorom sa odoberá z tela človeka vzorka tkaniva na histologické alebo cytologické vyšetrenie. Jej cieľom je stanoviť diagnózu a určiť rozsah ochorenia. Termín „biopsia“ prvý krát použil francúzsky dermatológ Ernest Henri Besnier.

:
(grécky bios = život, opsis = videnie) Vyšetrenie vzoriek tkanív odobratých od pacientov pri operáciách a iných liečebných výkonoch alebo špeciálne odobratých na spresnenie diagnózy. Vykonáva sa na pracoviskách patológie.
:


body mass index (hmotnosť, index)

:
Nátriuretický peptid typu B, resp. NT fragment jeho prekurzora. Látka, ktorá sa uvoľňuje z myokardu ako reakcia na jeho preťaženie. Má vazodilatačné a nátriuretické účinky.
:
chronické zápalové ochorenie dýchacích ciest s prítomnosťou mnohých zápalových buniek a bunkových elementov, súčasne je prítomná bronchiálna hyperreaktivita
:
Bronchiálna hyperreaktivita sa považuje za základný znak bronchiálnej astmy. Reaktivita bronchiálneho tkaniva má svoju podstatu v aktivovaní imunitných mechanizmov, ktoré reagujú na vdýchnuté noxy, alergény, chemické látky, vírusy, baktérie, plesne.
:
schopnosť dýchacích ciest reagovať na dilatačný stimul pri súčasnej obštrukčnej ventilačnej poruche resp. na provokačný stimul, pokiaľ je pacient bez prejavov OVP
:
Bronchiální hyperreaktivita je obecným znakem asthma bronchiale, kdy průdušky reagují obstrukcí na podněty, na které průduška zdravého jedince nereaguje
:

Caplanov syndróm (Caplan´s disease) je kombináciou reumatoidnej artritídy a pneumokoniózy

:


Základná štruktúra bunkovej membrány cicavcov sa skladá z lipidovej dvojvrstvy, do ktorej sa ponárajú proteíny, obyčajne s bočnými oligosacharidovými reťazcami, čiže glykoproteíny. Odhaduje sa, že na povrchu buniek môže byť až 1 000 rôznych molekúl, pričom každá sa tu nachádza vo viacerých kópiách, takže celkový počet molekúl na bunku môže dosiahnuť hodnotu až 8 miliónov. Jednotlivé molekuly majú celý rad funkcií, čo umožňuje bunkám dokonalú komunikáciu s prostredím, v ktorom sa nachádzajú. Proteíny bunkových membrán sa od seba odlišujú v závislosti od tkaniva či orgánu, z ktorého sa izolujú. Aj bunky imunitného systému charakterizuje vlastný súbor membránových antigénov (znakov), ktoré sa objavujú v bunkovej membráne v určitom štádiu ich vývoja, pretrvávajú v nej v určitom vývojovom období bunky alebo zostávajú v nej ako charakteristický znak až do jej zániku. Oficiálne sa označujú skratkou CD, ktorá sa odvodzuje od anglických slov „Cluster of Designation“ (predtým: Cluster of Differentiation“).

:
Proteíny bunkových membrán sa od seba odlišujú v závislosti od tkaniva, resp. orgánu, z ktorého sa izolujú. Predstavujú súbor znakov, ktoré sa objavujú v bunkovej membráne v určitom štádiu vývoja bunky, počas ktorého pretrvávajú v nej alebo tu zostávajú ako charakteristický znak až do jej zániku. Spočiatku sa identifikovali len tie proteíny, ktoré sa nachádzali v membránach leukocytov. Neskôr sa objavili aj molekuly, ktoré sa nachádzajú aj na dendritových a endotelových bunkách, červených krvinkách, trombocytoch a iných bunkách. Postupne ich počet rástol, preto vznikla medzinárodná dohoda o ich jednotnej nomenklatúre. Dohodlo sa, že sa tieto znaky budú označovať skratkou „CD“, po ktorej bude nasledovať číslo odrážajúce poradie, keď sa daný antigén objavil. Skratka CD bola pôvodne odvodená z anglických slov „Cluster of Differentiation“, neskôr, pri zachovaní skratky, došlo k premenovaniu na „Cluster of Designation“.
:


Jedná se o diferenciační skupinu povrchových glykoproteinů, přítomných především na vnější straně cytoplazmatické membrány pomocných T lymfocytů, dále pak monocytů, makrofágů a Treg lymfocytů. 

:
Glykoproteín viazaný na fosfatidylinozitol, ktorý sa nachádza na povrchu krvotvorných a iných buniek, kde pôsobí ako regulátor komplementového systému.
:
chlorochindifosfát
:
Komplexná, úplná diagnóza. Má štyri komponenty: klinický (C). etiologický (E), anatomický (A) a patofyziologický (P). Diagnóza, ktorá nemá tieto štyri komponenty je neúplnou diagnózou. Vo vedeckej medicíne je nevyhnutné používať ako konečnú diagnózu vždy CEAP diagnózu.
Príklad neúplnej diagnózy: Ischemická choroba srdca-bolestivá forma-komp.
Príklad správnej komplexnej diagnózy: Kardiopolyvaskulárna artériová choroba C2-stabilná angína pektoris CCS I, na podklade aterosklerózy, arteriolosklerózy a Fabryho choroby (E1, E2, E19) s 55 % stenózou kmeňa a. coronaria sinistra (AAKMm), bez morfologických zmien srdca (AO0), 2. štádium vaskulárneho pooškodenia (P2), bez porúch kinetiky ĽK, rizikové faktory: artériová hypertenzia, fajčenie, hyperurikémia, deficit alfa-galaktozidázy A; obehovo kompenzovaná.
:


Celiakia je imunologicky sprostredkované systémové ochorenie vyvolané gluténom, u geneticky predisponovaných jedincov. Je charakteristická prezentáciou rôznych kombinácií klinických prejavov, prítomnosťou špecifických protilátok pre celiakiu (pl tTg , DGP, EMA), prítomnosťou genetických znakov (HLA DQ2, DQ8) a enteropatiou.

:


Celiakie (celiakální sprue, gluten-senzitivní enteropatie, netropická sprue) je celoživotní geneticky podmíněné autoimunitní onemocnění. Manifestuje se u geneticky vnímavého jedince (asociace s HLA-DQ2, HLA-DQ8) po různě dlouhé době konzumace obilovin s obsahem lepku (glutenu). Konečným důsledkem reakce na lepek je poškození sliznice tenkého střeva (převážně duodena a jejuna) s různým stupněm atrofie a zánětlivých změn. 

:


 


Černé neštovice jsou vážné, nakažlivé, a někdy i fatální infekční onemocnění. Neexistuje  žádná specifická léčba. Jedinou prevencí je očkování. 

Existují dvě klinické formy neštovic. Variola major způsobuje rozsáhlou vyrážku a vysoké horečky.  Její mortalita je 30 %, hemoragická forma je obvykle fatální. Druhá forma - variola minor - je méně častá a jde o méně závažné onemocnění, s mortalitou 1 % nebo méně.

Nemoc je nyní vymýcena po úspěšné celosvětové eradikaci. Poslední případ pravých neštovic ve Spojených státech byl v roce 1949. Poslední přirozeně se vyskytující případ na světě byl v Somálsku v roce 1977. 

 
:

je omega-3 mastná kyselina (dokosahexaenová; DHE) so šiestimi nenasýtenými väzbami, ktoré sú v morských rybách a iných morských živočíchoch.

:

Choroba vyvolaná vírusom Ebola je akútna vírusová choroba ľudí a niektorých zvierat, ktorú vyvolávajú vírusy patriace do rodu Ebolavirus. V MKCH-10 má kód A98.4 a patrí medzi tzv. vírusové hemoragické horúčky. Je podobná tzv. marburskej vírusovej chorobe a prejavuje sa vysokými horúčkami a početnými krvácaniami v tele. Choroba sa prejavuje pomerne nešpecifickými príznakmi (vysoká horúčka; bolesti hlavy, kĺbov, svalov, brucha a hrdla; zvracanie a hnačka a i.), neskôr najmä krvácaním v slizniciach a zo žíl, niekedy sa vyskytujú aj vyrážky. Liečba nie je známa, možné lieky sa testujú. Rekonvalescencia je náročná. Choroba patrí medzi najnebezpečnejšie známe choroby, pretože má vysokú smrtnosť (niekedy až 89 %, v priemere 50 %).
:


Bolest hlavy vyskytující se 15 a více dní v měsíci po dobu 3 měsíců, přičemž minimálně 8 dní v měsíci  má charakter migrény. Citované z The Headache  Classification Committee of the International Headache Society: The International Classification of Headache Disorders. 3rd edition (beta version). Cephalgia 2013; 33(9):629-808.

:
CHOCHP je charakterizovaná obštrukciou dýchacích ciest, ktorá nie je plne reverzibilná, je však možné jej predchádzať a je možné ju liečiť. Obštrukcia je obvykle progredujúca a je spojená s abnormálnou zápalovou odpoveďou pľúc na škodlivé častice a plyny, vznikajúce najmä pri fajčení.
:
CHOCHP je charakterizovaná obštrukciou dýchacích ciest, ktorá nie je plne reverzibilná, je však možné jej predchádzať a je možné ju liečiť. Obštrukcia je obvykle progredujúca a je spojená s abnormálnou zápalovou odpoveďou pľúc na škodlivé častice a plyny, vznikajúce najmä pri fajčení.
:

- progresívne zápalové ochorenie charakterizované ireverzibilnými morfologickými zmenami pankreasu, ktoré obvykle spôsobujú bolesť, rovnako ako aj trvalú stratu endokrinnej či exokrinnej funkcie

:


Chronické onemocnění ledvin je stav poškození ledvin trvající minimálně tři měsíce s patologickými strukturními změnami ledvin nebo známkami poškození ledvin nebo se snížením glomerulární filtrace (GFR) pod 60 ml/min/1,73 m2 tělesného povrchu bez ohledu na přítomnost známek poškození ledvin.

:
Rany, u ktorých sa anatomická a funkčná integrita neobnovila v priebehu 3 mesiacov
:


 


Ide o náhle vzniknutú ťažkú únavu a rýchlu vyčerpanosť psychických a fyzických síl jedinca, pričom tieto symptómy pretrvávajú viac ako 6 mesiacov po prekonaní akútneho ochorenia a pri komplexnom lekárskom vyšetrení sa nepodarí inú príčinu objasniť.  

K potvrdeniu diagnózy musia byť splnené minimálne 4 z nasledujúcich kritérií:

(a) zhoršenie pamäťových schopností a koncentrácie, 

(b) bolesti v krku, 

(c) bolestivosť krčných a/alebo axilárnych uzlín, 

(d) mylagie, 

(e) polyartralgie,  

(f) cefalea, 

(g) problémy so spánkom, 

heart únava viac ako 24 hod. po fyzickej námahe. 

 
:
Cievny bludný kruh
:

Dědičné onemocnění způsobené mutací v genu CFTR způsobujícím poruchu transmembránového regulátoru vodivosti, charakteristické postižením dýchacích cest.

:


Cytokin je označení pro skupinu menších signálních proteinů, které se významně účastní imunitní odpovědi.

:
Látky bílkovinné povahy produkované buňkami a sloužící k jejich vzájemnému ovlivňování a předávání informací.
:
Bunky imunitného systému produkujú množstvo rôznych solubilných molekúl, ktoré zodpovedajú za aktiváciu, proliferáciu a diferenciáciu buniek imunitného systému. V mnohých prípadoch pôsobenie imunoregulačných látok presahuje rámec imunitného systému a ovplyvňujú funkcie rôznych orgánov, tkanív, či systémov. Mediátory imunitnej odpovede produkujú rôzne bunky imunitného systému. Ak sú ich zdrojom lymfocyty, označujú sa ako lymfokíny, ak monocyty, resp. makrofágy, tak ako monokíny. Mediátory imunitnej odpovede, ktoré podporujú rast a diferenciáciu hematopoetických buniek v kostnej dreni sa označujú zasa ako faktory stimulujúce kolónie (CSF - colony-stimulating factors). Keďže značnú časť mediátorov imunitnej odpovede produkujú leukocyty, ktoré primárne ovplyvňujú aktivitu ďalších leukocytov, označili sa preto ako interleukíny (IL). Vzhľadom na skutočnosť, že mediátory imunitnej odpovede tvoria aj bunky, ktoré imunitnému systému nepatria a ovplyvňujú nielen bunky imunitného systému, ale aj bunky patriace iným tkanivám či orgánom organizmu, označujú sa vo všeobecnosti ako cytokíny. Cytokíny definujeme ako molekuly, ktoré prenášajú dôležitú informáciu medzi bunkami a majú veľký vplyv na reguláciu rastu, delenie bunky, diferenciáciu, zápal a obranyschopnosť.
:


 


 – imunoregulačné látky s hormónovou aktivitou. Sú v podstate dorozumievacím jazykom pre bunky imunitného systému, prostredníctvom ktorých sa rozbieha a udržuje, resp. ukončuje určitý typ imunitnej odpovede. Produkujú ich bunky imunitného systému (monocyty a makrofágy – monokíny; lymfocyty – lymfokíny), ale niekedy aj iné bunky organizmu (napr. interferóny prvej triedy - IFN-a, IFN-b). Medzi najznámejšie cytokíny patria interleukíny (IL), ktorý názov vychádza z historického poznania, že ich produkuje jedna skupina leukocytov, aby ovplyvňovala aktivitu iných skupín leukocytov

:


Někdy nazývané „tkáňové hormony“, jsou látky bílkovinné povahy, primárně produkované buňkami imunitního systému, které regulují veškeré procesy spojené s imunitním systémem.

:


Bunky imunitného systému produkujú množstvo rôznych solubilných molekúl, ktoré zodpovedajú za aktiváciu, proliferáciu a diferenciáciu buniek imunitného systému, za zápal a obranyschopnosť. V mnohých prípadoch pôsobenie imunoregulačných látok presahuje rámec imunitného systému a ovplyvňujú funkcie rôznych orgánov, tkanív, či systémov. Cytokíny produkujú rôzne bunky imunitného systému. Ak sú ich zdrojom lymfocyty, označujú sa ako lymfokíny, ak monocyty, resp. makrofágy, tak ako monokíny, tie, ktoré podporujú rast a diferenciáciu hematopoetických buniek v kostnej dreni sa označujú zasa ako faktory stimulujúce kolónie (CSF -colony-stimulating factors). Keďže značnú časť cytokínov produkujú leukocyty, ktoré primárne ovplyvňujú aktivitu ďalších leukocytov, označili sa ako interleukíny (IL). Napokon cytokíny, ktoré indukujú chemtotaktický pohyb leukocytov v smere koncentračného gradientu označujeme ako chemokíny. Podľa spektra ich pôsobenia ich delíme na cytokíny ovplyvňujúce prirodzenú (typicky IL-1, TNF a IL-17), adaptívnu imunitu (IL-2, IFN-gama a IL-4), cytokíny ovplyvňujúce hematopoézu (IL-3, IL-7, G-CSF, GM-CSF) a chemokíny (C, CC, CXC, CX3C).

:


Malé signalizačné molekuly (proteíny, peptidy, polypeptidy) pôsobiace ako mediátory imunitných reakcií a zápalu. Zabezpečujú medzibunkovú komunikáciu a podieľajú sa na regulácii aktivácie, diferenciácie, proliferácie a efektorových funkcií buniek rôznych tkanív. Podieľajú sa na imunopatogenéze mnohých imunitne sprostredkovaných chorôb (alergie, autoimunitné choroby, infekcie atď), a predstavujú preto atraktívny cieľ pre terapeutickú intervenciu.

:


diaminooxidáza - enzým ktorý sa zúčasňuje metabolizmu histamínu. Jeho funkčnosť je geneticky podmienená.

:


Paměťové médium (součást systému kapslové endoskopie) umožňující on-line záznam obrazových dat snímaných a vysílaných endoskopickou kapslí v průběhu kapslové endoskopie. Datarekordér je uložen do opasku a spojen se soustavou snímacích antén umístěných v oblasti přední břišní stěny. 


 

:
Vred v tkanive, vzniknutý následkom narušenia krvného zásobenia pôsobením tlaku
:
monoklonová protilátka proti RANKL
:
(dual energy X-ray absorptiometry) je považovaná za „zlatý štandard“ pri vyhodnotení zloženia tela v zmysle zastúpenia celkového i trunkálneho tuku a jeho regionálnej distribúcie.
:

Diabetes mellitus (cukrovka, dříve též úplavice cukrová) je doživotní, avšak léčitelná choroba. Je to chronické etiopatogeneticky heterogenní onemocnění, jehož společným rysem je hyperglykémie a které má různé klinické formy. Každá z nich má rozdílnou etiologii, klinické projevy a průběh. Společná je komplexní porucha metabolismu s hyperglykémií.

Citováno z:http://www.medicabaze.cz/index.php?sec=term_detail&termId=529

:


diabetes mellitus je chronický metabolický syndróm porušeného metabolizmu glukózy, ktorý zahŕňa  absolútnu alebo relatívnu inzulínovú rezistenciu, poruchu sekrécie inzulínu, prípadne obidve poruchy. Hlavným znakom je hyperglykémia. Porušené metabolické procesy, ktoré postihujú sacharidy, tuky a bielkoviny, vedú k vývoju chronických mikrovaskulárnych a makorvaskulárnych komplikácií, vrátane orgánovo špecifických degeneratívnych procesov.

:


Je skupina metabolických ochorení, ktoré sú charakterizované hyperglykémiou. Hyperglykémia je následkom poruchy sekrécie inzulínu a/alebo účinku inzulínu. Chronická hyperglykémia je spojená s chronickým poškodením, dysfunkciou a zlyhaním rôznych orgánov - obzvlášť obličiek, nervov, srdca a ciev. Porucha účinku inzulínu v cieľových bunkách sa prejaví poruchou v metabolizme sacharidov, proteínov a lipidov.


DM1 sa najčastejšie objavuje u detí a mladých dospelých. Vyskytuje sa približne u 10 % všetkých diabetikov.

:
Je nezápalové degeneratívne kĺbne ochorenie charakterizované nadmerným opotrebovaním kĺbnej chrupky, subchondrálnou sklerózou, tvorbou osteofytov a zmenami mäkkých tkanív, ktoré zahŕňajú synoviálnu membránu, kĺbne puzdro, kĺbne väzy a svaly.
:

Diabetes vyvolaný destrukcí beta buněk pankreatu v důsledku autoimunitního zánětu (autoimunitní inzulitída).

Upraveno podle: http://medicabaze.cz/index.php?sec=term_detail&termId=548

:


Diabetes vyvolaný destrukcí beta buněk pankreatu v důsledku autoimunitního zánětu (autoimunitní destruktivní inzulitída).

:

znamená ochorenie svaloviny srdca u diabetikov. Morfologicky ide najčastejšie o intesticiálnu fibrózu myokardu. 
Kľúčové slová: diabetická kardiomyopatia, mechanizmy vzniku, klinické prejavy, liečba, 

:


Diabetická nefropatia (DN) je klinický syndróm vznikajúci na podklade špecifických morfologických zmien obličiek u pacientov s  DM 1. a 2. typu, prípadne s ostatnými špecifickými typmi diabetu. Vzniká následkom diabetickej metabolickej poruchy a doposiaľ nepresne definovanej genetickej predispozície.

:
Diabetická noha, resp. syndróm diabetickej nohy je výsledkom viacerých etiologických faktorov, ktoré sa v jednotlivých prípadoch podieľajú na jeho vzniku rôznou mierou, pričom väčšinou dominuje diabetická polyneuropatia.
Citované z: http://www.worwagpharma.sk/new/clanky/Plasil%20(1).pdf
R. Plášil, E. Martinka: Epidemiológia, etiopatogenéza a diagnostika syndrómu diabetickej nohy, 2. 2007
:


 


Diabetická polyneuropatia (DPN) je skupinou klinických a subklinických syndrómov s komplexnou etiológiou, špecifickými klinickými aj laboratórnymi prejavmi. Jej podstatou je difúzne či fokálne poškodenie periférnych somatických alebo autonómnych nervových vláken následkom diabetickej metabolickej poruchy. 

 
Citované z: KRAHULEC, B.: Diabetická neuropatia. In: Mokáň M, Martinka E, Galajda P a kol: Diabetes mellitus a vybrané metabolické ochorenia. Vydavateľstvo P+M. Martin. 2008. kap. 9.4, str. 588– 607.

 
:


je súhrn cievnych a ložiskových zmien sietnice, ktoré sú výsledkom systémových (metabolických, endokrinných a hematogénnych) faktorov a okulárnych anatomických osobitostí. [Citované z: MOLNÁROVÁ, M., IZÁK, M.: Diabetická retinopatia. In: Mokáň M,   Martinka E, Galajda P a kol: Diabetes mellitus a vybrané metabolické ochorenia. Vydavateľstvo P + M. Martin. 2008.  kap. 9.3, str. 565-587.]

:


Enzym lokalizovaný na buněčné membráně. Nachází se v celé řadě tkání a orgánů – v buňkách střevní výstelky, hepatocytech, ledvinách, endoteliálních buňkách, buňkách imunitního systému. Enzymatická aktivita DPP-4 je považována za nejdůležitější regulační mechanismus hladin inkretinů.

:
Prerušením chodu prístroja sa strieda odber s návratom krvi
:

Rozosiata tuberkulóza, rozptýlená.

:


chronobiológia krvného tlaku, rozvinutá diabetická kardiálna autonómna neuropatia

:


je vakovité vychlípenie steny mechúra.

:
– diabetická ketoacidóza. Patrí medzi akútne komplikácie cukrovky, hlavne u diabetikov 1. typu, ktorí sú životne závislí na prijme inzulínu. Charakterizuje ju vysoká glykémia 15 – 25 mmol/l, dehydratácia s deficitom telesnej tekutiny nezriedka 8 – 12 litrov. Je charakterizovaná nadmernou tvorba ketolátok a elektrolytovým rozvratom.
:

Domáca ošetrovateľská starostlivosť (DOS) je ambulantná forma zdravotnej starostlivosti, poskytovaná v domácom prostredí alebo v inom prirodzenom sociálnom prostredí. Poskytuje sa pacientom vo všetkých vekových skupinách, ktorí vyžadujú ošetrovateľskú starostlivosť, sú imobilní alebo čiastočne imobilní, nie sú schopní samostatne chodiť do ambulantného zdravotníckeho zariadenia a nevyžadujú  ústavnú zdravotnú starostlivosť alebo ústavnú zdravotnú starostlivosť odmietajú.

:
Vyplnením Dotazníka sexuálneho zdravia muža (IIEF - 5) si môže sám pacient zistiť, či netrpí určitým stupňom erektilnej dysfunkcie. V prípade, že je jeho skóre menšie ako 21 bodov, mohlo by sa jednať o určitý stupeň erektilnej dysfunkcie, ktorý by bolo vhodné prekonzultovať s lekárom. Dotazník bol validizovaný Urologickou klinikou LF UK vo FNsP L. Dérera v Bratislave.
:
Vyplnením Dotazníka sexuálneho zdravia muža (IIEF - 5) si môže sám pacient zistiť, či netrpí určitým stupňom erektilnej dysfunkcie. V prípade, že je jeho skóre menšie ako 21 bodov, mohlo by sa jednať o určitý stupeň erektilnej dysfunkcie, ktorý by bolo vhodné prekonzultovať s lekárom. Dotazník bol validizovaný Urologickou klinikou LF UK vo FNsP L. Dérera v Bratislave.
:
dithiotreitol
:

Je novou enteroskopickou metódou, ktorá umožňuje endoskopické vyšetrenie a liečebné endoskopické výkony v jejune a u väčšiny pacientov i v ileu. Dvojbalónová enteroskopia je metódou voľby pre diagnostiku, i liečbu suspektného krvácania z oblasti tenkého čreva. 

:

Dvojitá závitnica DNA (deoxyribonukleovej kyseliny), skratka dsDNA, je tvorená dvomi komplementárnymi molekulami jednovláknovej DNA (ssDNA) na princípe párovania báz jej nukleotidov (A oproti T, C oproti G, G oproti C a T oproti A). Každé z oboch vláken je zoradné z nukleotidov, ktoré smerujú proti sebe v opačnom poradí. Cukorná zložka (deoxyribóza) nukleotidov, ktorá je viazaná na jednotlivé, bázy je vždy rovnaká. 

:

– zápcha podmienená útlmom defekačného reflexu

:
Nastáva, keď rodina nevie, nechce alebo nemôže splniť svoju podpornú funkciu.
:
Dyslipidémia je zvýšené množstvo lipidov v krvi. Tento termín zahŕňa viaceré choroby, ktoré môžu mať rôzne formy, pôvod a dôsledky pre zdravie. Medzi prejavy dyslipidémie patrí najmä ateroskleróza, ale napríklad aj xantómy kože.
:


Aktívny efflux je mechanizmus, pri ktorom dochádza k pohybu toxických látok a antibiotík mimo bunku. Ide o vitálne dôležitý mechanizmus, ktorým bunky metabolizujú  xenobiotíká. Môže prispievať aj k rezistencii baktérií na antibiotiká. Efflux sa uskutočňuje cez aktívny transport pomocou špecifických efflux púmp. Niektoré efflux systémy sú obmedzené len na určité liečivo, iné na viaceré lieky, čím môžu prispievať k multirezistencii (MDR). [Citované: 2014-05-15] http://en.wikipedia.org/wiki/Efflux_(microbiology).

:
Stav charakterizovaný závažnou fixovanou pľúcnou hypertenziou v dôsledku vrodenej intrakardiálnej skratovej chyby. Pre syndróm je charakteristický P-Ľ skrat s cyanotizáciou pacienta a výraznou funkčnou limitáciou.
:

 - časovo nesprávne vybavovanie spomienok

:

Elektrokardioverzia v krátkodobej celkovej anestézii je v súčasnosti najrýchlejší, najúčinnejší a najbezpečnejší spôsob obnovenia sínusového rytmu. K akútnym indikáciám použitia elektrického výboja patrí prítomnosť fibrilácie predsiení u pacienta, keď rýchlu komorovú odpoveď s ňou spojenú nemožno promptne farmakologicky potlačiť, čo by mohlo viesť k hemodynamickej dekompenzácii pacienta, t.j. srdcovému zlyhávaniu, ischémii myokardu, či symptomatickej hypotenzii. Elektívne sa elektrokardioverzia používa u pacientov s fibriláciou predsiení ako terapia vedúca ku kontrole rytmu. Pri vykonaní elektrokardioverzie v súčasnosti uprednostňujeme bifázický výboj s energiou 100 - 150 J (druhý výboj 200 J) pred výbojom monofázickým s energiou 200 J (druhý výboj 360 J).

:

Metóda detekcie protilátok pomocou antigénu, prichyteného na jednotlivé jamky mikrotitračnej dostičky. Po aplikácii testovaného séra (do každej jamky iné sérum včítane rozličných kontrol) a jeho dôkladnom odmytí sa aplikuje enzýmom označená protilátka a napokon substrát slúžiaci pre detekciu enzýmu. Výsledok reakcie sa odčíta v špeciálnom spektrofotometri (ELISA reader), na základe optickej denzity roztoku v jamke, ktorá je úmerná prítomnosti antigénu.

:

je zápalové ochorenie postihujúce mozog. Chorí sú svetloplachí, schvátení, majú silné bolesti hlavy, svalstva šije a chrbta, nauzeu, zvracajú. Horúčka môže vystúpiť až na 40 °C. Medzi ďalšie príznaky patria: motorický nepokoj, poruchy koordinácie, svalové kŕče, tras, obrny, poruchy vedomia (delírium, somnolencia až kóma), halucinácie či afázia. Príčinou ochorenia bývajú rôzne patogény (vírusy, baktérie, parazity). 

:


Endokanabinoidný systém (ES) je systém medzibunkovej signalizácie, zapojený do mnohých fyziologických procesov. ES tvoria: endokanabinoidy (endogénne lipidové ligandy),  ich  špecifické receptory a enzymatický systém, potrebný pre biosyntézu a degradáciu kanabinoidov.


 


 

:

Definice: Sekundární arteriální hypertenze způsobená hormonální nadprodukcí, nejčastěji aldosteronu u primárního hyperaldosteronismu, katecholaminů u feochromocytomu a funkčního paragangliomu a kortizolu u Cushingova syndromu. Méně často se s hypertenzí setkáváme u nadprodukce parathormonu (primární hyperparathyreosa), růstového hormonu (akromegalie) nebo také u poruch štítné žlázy (hyper- a hypothyreosa).

Citace: Kaplan NM a Vicotr RG, Kaplan's Clinical Hypertension, Lippincot Wiliams & Wilkins, Philadelphia, 2010

:


Vlastní "kapslový endoskop". Digitální snímací zařízení uzavřené do obalu velikosti a tvaru větší pilulky umožňující snímání endoskopického obrazu trávicí trubice po polknutí a jeho bezdrátový přenos do paměťového média umístěného mimo tělo vyšetřované osoby. 

:

- spája výhody endoskopie a transabdominálnej ultrasonografie, pričom sa minimalizujú ich nevýhody, flexibilným endoskopom sa možno dostať do rôznych častí hornej tráviacej rúry a ultrazvukovou sondou umiestnenou na jeho konci možno zhodnotiť celú stenu tráviacej rúry, ako aj štruktúry v jej okolí

:


patologický defekt vazodilatace, závislé na NO (oxid dusnatý), později vznik strukturálních vaskulárních abnormalit tvořících základ pro vznik kardiovaskulárních onemocnění a erektilní dysfunkce. Klíčová je pro vznik endoteliální dysfunkce  snížená odpověď na působení vazodilatačních faktorů nebo zvýšená senzitivita na vazokonstrikční faktory.

:
Endotelín 1 je vazokonstrikčná látka, ktorá cestou väzby na receptory A predovšetkým v bunkách hladkého svalstva ciev indukuje vazokonstrikciu a mitogénnu aktivitu. Endotelínové receptory typu B sa nachádzajú v endoteli a ich stimulácia spôsobuje uvoľnenie NO a prostacyklínu.
:
Predstavuje morfologickú alebo funkčnú zmenu výstelky tepien (remodelácia napr. v dôsledku hypertenzie, mechanický alebo funkčný inzult, napr. zmena permeability). Alterovaný endotel je v každom prípade akcelerujúcim faktorom aterosklerózy.
:


odchod krvi cez konečník - najčastejšie prejav krvácania z dolnej časti tráviaceho traktu

:


je klinicko-histopatologická diagnóza definovaná prítomnosťou viac ako 15 intraepitelových eozinofilov v biopsii pažerákovej sliznice pri vysokom rozlíšení (high power field) v spojení s klinickou symptomatológiou v neprítomnosti refluxovej choroby pažeráka (GERD).

:

Vedný pododbor genetiky, ktorý pojednáva o mechanizmoch regulácie génovej expresie bez ovplyvnenia nukleotidovej sekvencie DNA.

 Citované z:

 Cammack, R. et al. New York : Oxford university press, 2006. ISBN 0-19-852917-1.   Oxford dictionary of biochemistry and molecular biology; revised edition. 

 [online] http://cs.wikipedia.org/wiki/Epigenetika 17.09.2011

:
je určité místo antigenu, tvořené zvláštní sekvencí aminokyselin proteinů, které je rozpoznáno protilátkami nebo receptory buněk
:


infekční onemocnění zvířat, které se v určitém časovém období hromadně šíří. Odpovídá epidemii u lidí. Např. slintavka (stomatitis epizootica) [podle epidemie: epi-; řec. zoon zvíře]

:

endoskopická retrográdna cholangiopankreatografia 

:
Erektilná dysfunkcia je definovaná ako chronická (najmenej 6 mesiacov trvajúca) neschopnosť dosiahnúť a/alebo udržať erekciu (stoporenie penisu) dostatočnú na uspokojivý pohlavný styk.
:
Erektilná dysfunkcia je definovaná ako chronická (najmenej 6 mesiacov trvajúca) neschopnosť dosiahnúť a/alebo udržať erekciu (stoporenie penisu) dostatočnú na uspokojivý pohlavný styk.
:


Neschopnost dosáhnout a udržet ztopoření dostatečné k realizaci uspokojivého sexuálního styku trvající alespoň 6 měsíců (Guidelines EAU 2009).

:
marker eozinofilného zápalu dolných dýchacích ciest
:


Nadbytok tukového tkaniva v organizme vo vzťahu k ostatným tkanivám.

:


sú vezikuly, ktoré sa uvoľňujú z bunky a to buď priamo vypučaním z jej membrány alebo po splynutí viac-vezikulového útvaru s jej membránou. Majú veľkosť 30 až 100 nm a nájdeme ich prakticky vo všetkých telesných tekutinách.

:

Výpotok, zápalová telesná tekutina.

:
je cytokín so silným prozápalovým a proapoptózovým účinkom. Má cytotoxický a cytostatický účinok na niektoré nádorové bunky. Je spúšťacím faktorom každej akútnej zápalovej reakcie a preto sa označuje aj ako "poplachový cytokín". TNF produkujú najmä makrofágy a monocyty, ale aj lymfocyty, NK-bunky, neutrofily, astrocyty a iné bunky. V malých lokálnych dávkach stimuluje obranné aktivity lymfocytov, neutrofilov, makrofágov a monocytov.
Vysoké systémové koncentrácie sú škodlivé, lebo vyvolávajú horúčku, poškodzujúci zápal, septický šok a kachexiu.
:


Vrodený trombofilný stav, kedy variant faktora V Leiden nemôže byť inaktivovaný aktivovaným proteinom C. Ide o najčastejšiu príčinu vrodenej hyperkoagulopatie v kaukazskej populácií

:

Dle klasifikace endokrinních nádorů Světové zdravotnické organizace z roku 2004 je feochromocytom definován jako tumor, který pochází z katecholaminy produkující chromoafinní tkáně dřeně nadledviny – jedná se tedy o intradrenální paragangliom. 

Citace: Pacak K, Eisenhofer G, Ahlman H, Bornstein SR, Gimenez-Roqueplo AP, Grossman AB, Kimura N, Mannelli M, McNicol AM, Tischler AS: Pheochromocytoma: Recommendations for clinical practice from the first international symposium. October 2005. Nat Clin Pract Endocrinol Metab 2007;3:92-102

:

Oligomerický proteín s vysokou kapacitou viazať železo. Zásobná forma železa (spolu s hemosiderínom) ukladaná najmä v pečeni, v slezine a v kostrovom svalstve. Jeden mikrogram/l sérového feritínu reprezentuje 8-10 mg zásobného železa. Zároveň proteín akútnej fázy, ktorý sa zvyšuje pri horúčkach, akútnych a chronických infekciach. 

:


Nejčastější setrvalá arytmie s prevalencí 1 - 2 % v obecné populaci. Jedná se o supraventrikulární arytmii charakterizovanou rychlou (nad 300/min) nekoordinovanou akcí síní. Hlavní riziko vyplývající z přítomnosti fibrilace síní je vznik ischemické mozkové příhody. Léčba je jednak farmakologická, spočívající v antitrombotické a antiarytmické medikaci a jednak nefarmakologická, daná převážně radiofrekvenční katetrizační ablaci plicních žil.


 

:


je supraventrikulárna tachyarytmia charakterizovaná nekoordinovanou predsieňovou s následným zhoršením predsieňových mechanických funkcií

:

Mezi tuto skupinu virů patří virus Marburg a Ebola, které vyvolávají hemorhagické horečky. Filoviry  jsou velmi rizikovou skupinou organismů. 
:
Zastavenie samonatrávenia (autolýzy) tkanív, spôsobené enzýmami, ktoré sa v ňom nachádzajú. Fixácia tkanív sa uskutočňuje prostredníctvom fixačného činidla, najčastejšie ide o 4%, resp. 10% formalín. Objem fixačného roztoku má byť 10-násobne väčší, ako objem fixovaného tkaniva. Je nevyhnutné zabezpečiť, aby excízia bola v tekutine voľne ponorená, nevyčnievala ani nebola prilepená o stenu či dno nádoby.
:
Enzým degradujúci cyklický GMP. Jej inhibícia spôsobuje nárast koncentrácie oxidu dusnatého a z nej vyplývajúcu vazodilatáciu, predovšetkým v pľúcnom riečisku. Inhibítory PDE5 majú aj antiproliferatívne účinky.
:


Frakční exkrece látky udává, jaká část z profiltrovaného množství látky je vylučována do definitivní moči.

:

akútne zlyhanie pečene + koagulopatia + encefalopatia do 8 týždňov od prvých prejavov choroby predtým zdravej pečene.

 

Citované z: Gagan K Sood, MD; Chief Editor: Julian Katz, MD Acute Liver Failure, http://emedicine.medscape.com/article/177354-overview (online) updated 2011-03-29 (citované: 2012-02-06) 

:


Fylogenetická analýza usiluje o rekonstrukci vztahů mezi sekvencemi, je založena na jejich homologii. Informace je prezentována formou fylogenetického stromu. Fylogenetický strom popisuje v základně (kořeni) stromu předka všech analyzovaných sekvencí a průběh evoluce podél jeho délky, kde větvení představují nejposlednější události. Délka každé větve fylogenetického stromu je složena z času odchylky a stupně evoluce. Delší větve a odchylky bližší kořeni představují starší evoluční jednotky během kolísání ve stupni evoluce.


 

Interpretace fylogenetického stromuFylogenetické stromy jsou v podstatě jednorozměrné. Je významná pouze přímá vzdálenost od kořene k větvi. Tato informace je však nejčastěji rozčleněna ve druhé dimenzi, aby byla čitelná a rozeznatelná. Pak, je-li kořen stromu umístěn na levé straně a větve na pravé straně, jsou všechny vertikální vzdálenosti bezvýznamné a pouze horizontální vzdálenosti představují evoluční informaci.První skupina, která se větví nejblíže ke kořeni, je nejstarší. Spojení představuje nejposlednějšího společného předka skupiny na větvi a zbývajícího stromu. Následně, dále jsou na stromě odchylky z novější doby a v prodloužení jsou více související vyšetřované sekvence.Sekvence, které pocházejí ve stromě ze společného uzlu, utvářejí monofyletický vztah. Obecně představují evoluční skupinu se společnou historií a jsou díky původu všechny příbuzné, ale existují zde nějaké výjimky. Monofyletická skupina, uložená ve fylogenetickém stromu, by mohla být zvažována pro taxonomickou klasifikaci a interpretaci evolučního vztahu.Polyfyletická skupina je skupina vzorků, které jsou rozptýleny napříč stromem. Tato informace může ukázat potenciální taxonomicky nesprávnou identifikaci, hybridizaci událostí následovaných introgresí nebo ve smyslu druhové diversity, promíchání evolučních linií.Parafyletický vztah se ve fylogenetickém stromu vyskytuje, jestliže cílová skupina sekvencí náleží stejnému kladu, ale také v kladu existují další vzorky, které nebyly dříve rozpoznány jako příbuzné s cílovou skupinou.

:
Sekrécia materského mlieka mimo dojčenia alebo u mužov.
:


Pod pojem gastroenteritida zahrnujeme různé zánětlivé stavy postihující zažívací trakt. Primární manifestací je průjem, provázený horečkou, nauzeou, zvracením a bolestmi břicha.

:


Je to vizuálne vyšetrenie gastrointestinálneho traktu (ďalej len GIT) flexibilným videoendoskopom a to pažeráka, žalúdka a dvanástorníka. Vyšetrením sa zisťujú anatomické pomery spomenutých orgánov - hiátová hernia, nedomykavosť dolného pažerákového zvierača aj pyloru a tiež deformácia steny žalúdka a dvanástorníka po prekonaných zápaloch resp. vredoch. Na sliznici je možné zistiť znaky zápalu, vredové lézie, polypy (výrastky) a napokon infiltratívne procesy (malígne bujnenie v hornom GIT-e). Pri tomto vyšetrení je  možné zistiť prítomnosť Helicobacter pylori (HP), rýchlym ureázovým testom a tiež histologicky. Indikáciou  na GFS vyšetrenie sú: protrahované bolesti v epigastriu, pálenie záhy, nauzea - ak sa nezistí iná príčina, vracanie neznámeho dôvodu, porucha pasáže pažeráka a samozrejme vracanie krvi a melena. GFS sa indikuje aj za účelom zistenia pôvodu malígneho procesu, pri zistení metastázy v iných orgánoch, najmä v pečeni a v pľúcach. 

:

(protease serine kinase 1) je katiónový trypsinogén, ktorý bol objavený r.1996. Jeho úlohou je autolýza prematúrne aktivovaného trypsínu. Mutácia génu PRSS1 vedie k hromadeniu trypsínu a k autodigescii pankreatického tkaniva, čo klinicky vyústi do obrazu akútnej alebo chronickej pankreatitídy. Citované z: AMANN ST, Gates LK, Aston CE et al. Expression and penetrance of the hereditary pancreatitis phenotype in monozygotic twins. GUT 2001, 48:542-7

:
Generikum je pojem označujúci liek, ktorý je vyrábaný konkurenčnou firmou po skončení patentovej ochrany originálneho lieku.
:


Genetický polymorfizmus -  výskyt (koexistencia) minimálne 2 alternatívnych genotypov v populácii, pričom zriedkavejší z nich má frekvenciu >1 %. Najčastejšie varianty sa týkajú single-nukleotidových polymorfizmov. 

:

 

účinky látky v bunkovom jadre, pri ktorých dochádzka k zmene v expresii génov, zväčša po naviazaní na špecifické receptoprové miesta (GRE – glucocorticoid responsive elements).

Citované z: Stellato C.: Post-transcriptional and Nongenomic Effects of Glucocorticoids. Proc Am Thorac Soc Vol 1. pp 255–263, 2004. www.atsjournals.org.

 

:

 

prenikanie žalúdočného obsahu späť do pažeráka až do dutiny ústnej            

 

:


jje  klinicky a funkčne závažný, multikauzálne pod mienený pokles potenciálu zdravia (zdatnosti, odolnosti, adaptability s kritickým poklesom funkčných rezerv), vyskytujúci sa  prevažne v pokročilom veku s nepriaznivou prognózou, stratou sebestačnosti, so závažnými komplikáciami  (imobilita) a spolu podmieňujúca výskyt niektorých chorôb a úrazov. Krehkosť sa v čase prehlbuje.

:
Geriatrické sociálne syndrómy sú klinicky významné situácie, ktoré postihujú jedincov vyššieho alebo vysokého veku a vznikajú pri narušení ich rovnováhy pri priamom pôsobení nepriaznivých sociálnych činiteľov alebo pri neprimeranej reakcii starých ľudí na ne.
:

Bielkoviny, ktorých aktivita závisí na počte karboxylovaných glutamátových zvyškov vzniknutých vitamín K-dependentným procesom sa nazývajú Gla proteíny. Zúčastňujú sa rôznych pochodov v organizme, ako napr. inhibícia arteriálnej kalcifikácie, kostný metabolizmus, hemokoagulácia, regulácie bunkového rastu.

 

Citované z: Flore R et al. Something more to say about calcium homeostasis: the role of vitamin K2 in vascular calcification and osteoporosis. Eur Rev Med Pharmacol Sci 2013;17(18):2433-40.
:
- zvýšené vylučovanie bielkovín do moču, ktoré je zapríčinené poruchou glomerulovej bazálnej membrány
:

liečivá označované aj ako kortikoidy, prípadne kortikosteroidy. Ide o 17-hydroxysteroidy s prevažujúcim účinkom na glycidový metabolizmus. Okrem toho majú veľmi široké spektrum účinkov aj v metabolizme bielkovín a tukov, protizápalové a imunosupresívne pôsobenie. Hlavným predstaviteľom je hydrokortizón.

Citované z: Lincová D, Farghali H et al.: Základní a aplikovaná farmakologie. Galén, Praha, 2. vyd., 2007, s. 672.

:

Graves Basedowova choroba je charakterizovaná hypertyreózou, spôsobenou cirkulujúcimi autoprotilátkami. Štítnu žľazu stimulujúce protilátky a TSH sa viažu a aktivujú tyreotropínové receptory, spôsobujú rast žľazy a zvýšenie syntézy hormónov štítnej žľazy vo folikuloch štítnej žľazy. Graves Basedowova choroba, spolu s Hashimotovou tyreoiditídou, je klasifikovaná ako autoimunitné ochorenie štítnej žľazy.

:


Graft versus Host Disese


reakcia štepu proti hostiteľovi

:
Vlhké auskultačné fenomény, ktoré nie sú spôsobené stagnáciou hlienu v prieduškách, ale prebublávaním tekutého obsahu v pleurálnej dutine v kombinácii so vzduchom.
:

Hashimotova tyreoiditída je charakterizovaná deštrukciou buniek štítnej žľazy bunkovo a humorálne podmienenými imunitnými procesmi. Je najčastejšou príčinou hypotyreózy v rozvinutých krajinách po veku 6 rokov. Hashimotova tyreoiditída je súčasťou spektra autoimunitných ochorení štítnej žľazy.

:
Head- up tilt test ( test na sklopnom stole) je štandardným testom na diagnostiku vazoválnej synkopy . Využíva sklopenie pacienta na sklopnom stole v uhle 60 – 80 stupňov. Test sa skladá z pasívnej fázy a následnej fázy s farmakologickou provokáciou sublinguálne podaným nitroglycerínom alebo intravenózne podávaným izoprenalínom. Test je pozitívny pri vzniku bradykardie a/alebo hypotenzie spolu so stratou vedomia.
:

– krv v stolici

:
Metóda základného histologického farbenia preparátov. Hematoxylín farbí jadrá buniek namodro alebo načierno, eozín farbí cytoplazmu na červeno.
:

Hemoglobinopatia je vrodená choroba, ktorá vzniká syntézou štrukturálne abnormálneho hemoglobínu. Termín sa používa aj konkrétne pre talasémie, kde je redukovaná syntéza globínových reťazcov. Citované: Bain, B.J.: Hemoglobinopathy diagnosis. Blackwell Publishing. 2006; (Glossary)

:
pluripotentné kmeňové bunky, ktoré sa diferencujú ďalej na progenitorové bunky pre myeloický vývojový rad ( myeloblasty → leukocyty neutrofilné, eozinofiné, bazofilné, megakaryocyty → trombocyty, erytroblasty → erytrocyty) a lymfocytový vývojový rad
:

vykašliavanie krvi z dolných dýchacích ciest.

:

infekčná choroba spôsobená vírusom hepatitídy C (HCV)

:
hepatorenální syndrom je funkční selhání ledvin při akutním nebo chronickém jaterním onemocnění na podkladě cirkulačních změn ve splanchnickém řečišti a v ledvinách. (Brůha R. a kol: Hepatorenální syndrom, Vnitřní lékařství pro praxi 2006:3:106-108)
:

pankreatidída je zriedkavé autozomálne dominantne dedičné ochorenie spôsobené mutáciou génu PRSS1 na chromozóme 7q35. Fenotypová manifestácia ochorenia zahŕňa ataky akútnej pankreatitídy u 80 % postihnutých jedincov s pozitívnou rodinnou anamnézou výskytu pankreatitídy. Priemerný vek vzplanutia prvých klinických príznakov je 14 rokov. Progresia do chronickej pankreatitídy sa vyskytuje asi u polovice pacientov s akútnou pankreatitídou. U vyše 40 % z nich vznikne karcinóm pankreasu, väčšinou po piatej dekáde veku. Citované z: KHALID A, Finkelstein B, Thompson B et al. A 93 year old man with the PRSS1 R122H mutation, low SPINK 1 expression, and no pancreatitis: insight into phenotypic non-penetrance. GUT 2006, 55:728-31

:
onemocnění virové etiologie, jehož vyvolavatelem je virus varicella zoster, který po primární infekci přežívá v latentním stavu v nervových gangliích, a který při reaktivaci vyvolá manifestní infekci. Onemocnění se léčí antivirotiky s výjimkou nekomplikovaného průběhu u osob mladších 50 let s lokalizací výsevu na dolní části hrudníku a na končetinách
:
– hyperosmolárny hyperglykemický syndróm. Patrí medzi akútne komplikácie cukrovky hlavne u seniorov, ktorí sú liečení na diabetes mellitus 2. typu. Úmrtnosť je pomerne vysoká až 50%. V klinickom obraze dominuje extrémna hyperglykémia nezriedka 25 – 50 mmol/l, extrémna dehydratácia, ktorá vznikne v priebehu málo dní. Ketoacidóza väčšinou nie je prítomná.
:


2-(4-imidazol)-etylamín je biogénny amín, vyskytuje sa v tele všetkých vyšších živočíchov. Jeho hlavnou funkciou je účasť na normálnych ochranných a regulačnách reakciách organizmu, veľkou mierou sa podieľa na alergickej reakcii organizmu.

:
Skúma najčastejšie pomocou klasického svetelného mikroskopu rezy tkanív zaliatych do parafínu alebo zmrazených.
:


HLA  („Human leucocyte antigens“) je hlavný histokompatibilný komplex človeka a ako histokompatibilný systém označujeme súbor génov, ktoré kódujú tieto molekuly, nachádzajúce sa v povrchových membránach jadrových buniek. Génová oblasť sa nachádza na krátkom ramene 6. chromozómu a približne 40% z jej funkčných génov ovplyvňuje procesy imunitnej odpovede. Gény nachádzajúce sa na jednotlivých lokusoch determinujú štruktúrne a funkčné odlišné molekuly, ktoré patria do prvej, druhej a tretej triedy.


Z hľadiska transplantačnej imunológie majú význam hlavne klasické molekuly prvej triedy HLA-A, -B, -C a druhej triedy HLA-DR, -DP, -DQ. Ich hlavnou biologickou funkciou je prezentácia antigénu T-lymfocytom a tým sa priamo podieľajú na rozvoji špecifickej bunkovej aj humorálnej imunite.


Citované z: Buc M.: Základná a klinická imunológia. Ed. Veda, Bratislava, 2012, 832 strán.   

:

Kategória molekúl na povrchu buniek u ľudí, podieľajúca sa na imunitnom rozpoznávaní antigénu (molekuly HLA II, exorimujú ho antigén prezentujúce bunky), respektíve na cytotoxickej reakcii (molekuly HLA I na povrchu väčšiny buniek). Molekuly HLA nesú antigénový epitop, ktorý je signálom pre príslušné receptory T lymfocytov. Sytém molekúl HLA u ľudí zodpovedá systému molekúl hlavného histokompatibilnému komplexu myší (MHC, major histompatibility complex). Keďže aj samotné molekuly HLA sú zložité komplexy proteínov, samy sa stávajú antigénom v tele iného jedinca. To zakladá problematiku antigénovej špecifickosti medzi osobami, ktoré nie sú v rodinnom (súrodeneckom) pomere.

:
Komplex génov, ktoré sa nachádzajú na krátkom ramienku 6. chromozómu a kódujú hlavný histokompatibilný systém človeka.
:
Antigény, ktoré vedú k odvrhnutiu (rejekcii) transplantátu medzi geneticky rozdielnymi jednotlivcami, sa nazývajú histokompatibilné antigény. Predstavujú geneticky determinované štruktúry na povrchu bunky, ktoré u rôznych jednotlivcov sú prakticky vždy rôzne. Tieto antigény vytvárajú ucelený histokompatibilný systém, ktorý pre svoj nesmierny význam nielen v transplantológii, ale aj regulácii imunitnej odpovede označujeme ako hlavný (MHC: major histocompatibility complex). Každý živočíšny druh má svoj MHC. Hlavný histokompatibilný komplex (systém) človeka sa nazýva HLA (human leucocyte antigens).
:


 


 – udržiavanie fyziologických procesov organizmu v stave dynamickej rovnováhy s vonkajším prostredím. Na homeostáze sa podieľa najmä nervový, endokrinný a imunitný systém vo vzájomnej spolupráci. Jej porušenie zapríčiňuje patologické zmeny, až smrť jedinca. Homeostáza v imunitnom systéme znamená udržanie konštantného množstva lymfocytov s rozdielnou antigénovou špecifickosťou napriek neustálemu objavovaniu sa nových lymfocytov a expanzii individuálnych klonov počas imunitnej odpovede na antigény. Dosahuje sa regulačnými mechanizmami smrti lymfocytov a ich inaktivácie.

:
Helicobacter pylori
:

Kategória zvýšeného rizika diabetes mellitus 2. typu, ktorá je definovaná ako glykémia nalačno v rozmedzí 5,6 - 6,9 mmol/l.

:

Kategória zvýšeného rizika diabetes mellitus 2. typu, ktorá je definovaná hladinou glykovaného HBA1c v rozmedzí 5,7 - 6,4 %.

:
high titer low avidity (vysoký titer, nízka avidita)
:


Hemolyticko Uremický Syndrom

:
Hypertenzia je Svetovou zdravotníckou organizáciou definovaná ako krvný tlak, ktorého hodnota dosahuje 160/95 mm Hg a viac. O hypertenzii s hraničnými hodnotami sa hovorí pri krvnom tlaku nad 140/90 mm Hg. Rozlišujeme dve formy hypertenzie – primárnu (esenciálnu) artériovú hypertenziu a sekundárnu hypertenziu. Sekundárna hypertenzia je symptómom známeho základného ochorenia, napríklad ochorenia obličiek, endokrinnej poruchy alebo ochorenia kardiovaskulárneho aparátu.
http://primar.sme.sk/c/4116886/hypertenzia-vysoky-krvny-tlak.html
:


Za hypertenziu považujeme, ak je TK rovný alebo vyšší ako 140/90 mmHg, s hodnotami málo nižšími (5 - 10 mmHg) medzi meraním v ambulancii, doma alebo AMTK a hodnotami meranými v noci nad 120/70 mmHg

:
Druh kardiomyopatie s abnormálnym zhrubnutím stien najmä komôr srdca ako výsledok abnormálneho rastu buniek srdcového svalu na podklade rôznych príčin.
:
Druh kardiomyopatie s abnormálnym zhrubnutím stien najmä komôr srdca ako výsledok abnormálneho rastu buniek srdcového svalu na podklade rôznych príčin.
:
Druh kardiomyopatie s abnormálnym zhrubnutím stien najmä komôr srdca ako výsledok abnormálneho rastu buniek srdcového svalu na podklade rôznych pričín.
:


nadmerná kašľová odpoveď alebo kašľová odpoveď na podnety, ktoré za normálnych okolností nie sú relevantné pre vznik kašľa. Vyskytuje sa ako súčasť ochorení dýchacieho systému, pri ktorých dochádza k zvýšeniu/zmene citlivosti nervových zakončení v dýchacích cestách, ktorých podráždením vzniká kašeľ.

:
Definovaná deskriptívne ako tzv. Whippleho triáda, zahrňujúca prítomnosť typických klinických symptómov a/alebo známok hypoglykémie, nízku koncentráciu plazmatickej glukózy a vymiznutie prejavov hypoglykémie po podaní glukózy.
:

Hypometylačané agens sú silné inhibítory DNA metyltransferázy, ktoré kovalentným naviazaním enzýmu na dusík v pyrimidínovom kruhu HMA znižujú jeho aktivitu aj hladinu v organizme, a tým umožnia reexpresiu predtým hypermetylovaných génov.

Citované z:

Santos, F., Kantarjan, H. et al.  Decitabine in the treatment of myelodysplastic syndromes. In Expert Rev. Anticancer Ther. 10 (1), 2010, p. 9-22

:
snížená koncentrace sodíku v séru/plazmě
:
Zníženie sérového sodíka pod 135 mmol/l
:


Hypoparatyreóza je onemocnění způsobené nedostatkem parathormonu v krvi nebo necitlivostí tkání na něj ( rezistence ). Vokurka, M., Hugo, J., et al: Velký lékařský slovník: Praha, 2004, Maxdorf, 966 str.

:
snížená koncentrace sodíku v séru/plazmě v přítomnosti hypotonicity séra/plazmy a v přítomnosti normálního objemu extracelulární tekutiny (bez přítomnosti otoků či dehydratace)
:


Radiačná technika vyššími dávkami bez elektívneho ožiarenia lymfatických uzlín.

:
Sú to dôsledky poruchy organizmu spôsobené znížením pohyblivosti
:
Implantovateľný slučkový rekordér je minimalizovaný EKG rekordér, ktorý sa implantuje v lokálnej anestéze do podkožia najčastejšie v ľavej parasternálnej lokalizácii. Prístroj umožňuje 36 mesačné monitorovanie EKG na princípe slučky- t.j. ukladajú sa iba EKG úseky po aktivácii pacientom alebo automaticky na základe vopred definovaných kritérií. Pacient prístroj aktivuje pri hroziacej strate vedomia alebo po obnovení vedomia. Implantovateľný slučkový rekordér umožňuje korelovať symptómy pacienta s EKG a preto predstavuje zlatý štandard pre diagnostiku arytmickej synkopy.
:


 

 – schopnosť organizmu reagovať na cudzorodý antigén špecifickou imunitnou odpoveďou, a to buď protilátkového alebo bunkového typu. Protilátky alebo efektorové bunky reagujú iba s tým antigénom, na ktorého podnet vznikli.

:


 


– súbor reakcií, ktoré sú v organizme prítomné od narodenia a nezávisia od ich predchádzajúceho stretnutia s antigénom.

:

Znázornenie bielkovín (antigénov) prichytených na nylonovú membránu. Po aplikácii protilátok, ktoré s antigénom reagujú, sa vytvorí precipitát viditeľný ako prúžok na základe vizualizačnej procedúry, založenej na podobnom princípe, ako pri reakcii ELISA. Proteíny odlišnej hmotnosti, detegované daným sérom, tvoria oddelené prúžky.

:
imunitná nedostatočnosť, poruchy mechanizmov špecifickej a nešpecifickej imunity. Postihnutie sa môže týkať lymfocytov T i B, buniek prezentujúcich antigén, profesionálnych fagocytov, prípadne ďaľších buniek, protilátok, cytokínov, komplementu a ďaľších zložiek imunity. Klinicky dominujú poruchy antiinfekčnej a protinádorovej imunity. Pôvodom môžu byť primárne – dedičné, vrodené, alebo sekundárne – získané.
:

Znázornenie antigénov v bunkách alebo v tkanive pomocou protilátok, označených fluoreskujúcimi látkami. Na detekciu ANA sa zásadne vyžaduje nepriama metóda, ktorá využíva označenú druhú protilátku, reagujúcu s príslušným imunglobulínom testovaného séra (IgG). 

:
Morfologický, opisne definovaný obraz detegovanej autoprotilátky, ktorý je vizualizovaný v imunofluorescenčnom mikroskope. [Bradwell, AR., Hughes, RG. Atlas of HEp-2 patterns, 3rd Edition, ISBN 0704425955,
The Binding Site, 2007), pôvodná citácia z literatúry]
:

Morfologický, opisne definovaný obraz detegovanej autoprotilátky, ktorý je vizualizovaný v imunofluorescenčnom mikroskope. 

:
Počet novovzniknutých prípadov daného onkologického ochorenia v danej populácii za určitý čas (najčastejšie za jeden rok) prepočítaný na určitý počet členov presne definovanej populácie (najčastejšie na 100 000 mužov alebo žien).
:


 


zkušení specialisté indikující diabetika k chirurgickému řešení diabetu – bariatrický chirurg, internista (nejlépe specializovaný v obezitologii), diabetolog nebo endokrinolog, zkušený psycholog (zabývající se problematikou metabolické chirurgie) ve snaze vyloučit kontraindikace a pacienta podrobně seznámit s režimem po operaci.


 

:


nekróza buniek myokardu následkom dlhšie trvajúcej ischémie

:
Infarkt myokardu je klinicky charakterizovaný bolesťou/tlakom na hrudi s obyklou EKG dynamikou (zmeny ST-T segmentu) a sprievodným vzostupom plazmatických markerov nekrózy, napr. creatinkinázy a troponínu.
:
Symptomatickou liečbou prvej línie sú inhibítory fosfodiesterázy 5. typu (PDE-5), napr. sildenafil (od 1998, už dostupné viaceré generiká), vardenafil a tadalafil. Liečba je viazaná na lekársky predpis, pričom nie je hradená na základe verejného zdravotného poistenia (pacient si ju hradí sám v plnej výške). Prirodzenou sexuálnou stimuláciou sa v kavernóznych telieskach uvoľňuje NO z neuronálnych zakončení aj z endotelových buniek. Následne NO stimuluje guanylátcyklázu v bunkách hladkého svalstva cievnej steny kavernóznych telies, čím sa vytvára cGMP (cyklický guanozín monofosfát), ktorý spôsobuje vazodilatáciu relaxáciou hladkej svaloviny s následným zvýšeným prívodom krvi do sinusoidov kavernóznych teliesok, čo vedie k erekcii. Enzým fosfodiesteráza typu 5 (PDE-5) však cGMP rýchlo rozkladá. Inhibítory PDE-5 (napr. sildenafil) tak zachovávaním zvýšenej hladiny cGMP zabezpečujú kvalitnú erekciu.
:
Symptomatickou liečbou prvej línie sú inhibítory fosfodiesterázy 5. typu (PDE-5), napr. sildenafil (od 1998, už dostupné viaceré generiká), vardenafil a tadalafil. Liečba je viazaná na lekársky predpis, pričom nie je hradená na základe verejného zdravotného poistenia (pacient si ju hradí sám v plnej výške). Prirodzenou sexuálnou stimuláciou sa v kavernóznych telieskach uvoľňuje NO z neuronálnych zakončení aj z endotelových buniek. Následne NO stimuluje guanylátcyklázu v bunkách hladkého svalstva cievnej steny kavernóznych telies, čím sa vytvára cGMP (cyklický guanozín monofosfát), ktorý spôsobuje vazodilatáciu relaxáciou hladkej svaloviny s následným zvýšeným prívodom krvi do sinusoidov kavernóznych teliesok, čo vedie k erekcii. Enzým fosfodiesteráza typu 5 (PDE-5) však cGMP rýchlo rozkladá. Inhibítory PDE-5 (napr. sildenafil) tak zachovávaním zvýšenej hladiny cGMP zabezpečujú kvalitnú erekciu.
:


Inhibitory fosofidiesterázy 5 se uplatňují v první linii léčby erektilní dysfunkce. Inhibitory PDE5 jsou selektivními, silnými inhibitory enzymu fosfodiesterázy 5 v topořivých tělesech. Fosfodiesteráza 5 odpovídá za degradaci cGMP, její inhibicí přetrvává v topořivých tělesech ve zvýšené nabídce cGMP. Cyklický GMP je klíčový pro relaxaci hladké svaloviny topořivých těles, což je klíčový moment fyziologie erekce. Absolutní kontraindikaci jejich podání představuje užívání nitrátů nebo látek uvolňujících oxid dusnatý (amylnitrit) pro riziko vzniku maligní hypotenze.


První I-PDE5 byl sidlenafil, který byl uvedený na trh v USA 27.3.1998 a znamenal vpravdě revoluční zlom v léčbě erektilní dysfunkce. Uvedení sildenafilu znamenalo nárůst počtu pacientů, kteří pro ED vyhledali lékaře, účinná léčba se stala pro nemocné dostupnou a došlo k postupné detabuizaci erektilní dysfunkce.

:
Inhibítory proteáz je skupina liekov, ktorá sa používa na liečbu a prevenciu vírusových ochorení, vrátane infekcie HIV a hepatitídy C. Inhibujú proteázy (skupina enzýmov, ktoré vírusy používajú na štiepenie natívnych proteínov) a tým inhibujú ich replikáciu.
:


Inkretiny v betabuňce slinivky břišní vedou ke zvýšení inzulínové sekrece a tím se výrazně podílí na udržení homeostázy glukózy. Inkretinový efekt je zodpovědný za více než polovinu postprandiálně secernovaného inzulínu.

:


Inkretiny jsou hormony produkované buňkami tenkého střeva, které jsou uvolňovány do krve v reakci na stimulaci střevní sliznice trávenou potravou. 

:


Interferóny (IFN) sa na podklade rozdielnej antigénovej štruktúry, odlišných hlavných producentov a ich rozdielnej aktivity delia tri typy. Kým interferóny prvého (IFN-alfa, -beta,- omega, -kappa aepsilon) a tretieho typu (IFN-lamba 1, 2, 3) sa vyznačujú najmä antivírusovou aktivitou, interferóny druhého typu (IFN-gama) sa zúčastňujú predovšetkým na regulácii bunkami sprostredkovanej imunity.

:


Interferony jsou cytokiny/proteiny nespecifické imunity, působící v protivirové obraně. Působí parakrinně (tj. na buňky ve svém okolí). Regulují buněčnou proliferaci a diferenciaci. Jejich syntéza je vyvolána patogenními, nádorovými či mitogenními podněty. Existují tři skupiny interferonů, přičemž všechny interferony se do určité míry podílejí na antivirové odpovědi imunitního systému a svým působením na buňky v nich vyvolávají antivirový stav.

:
Intervenčná kardiologia je novšia, rýchlo sa rozvíjajúca superšpecializácia v kardiológii. Ide o invazívne liečebné postupy vykonávané kardiológom, kedy sa katetrizačnou technikou liečia rôzne srdcové choroby, napríklad KCHS, chlopňové chyby, hypertrofická KMP, intrakardiálne skraty.
:

je enzymatická porucha, pri ktorej chýba alebo nefunguje enzým laktáza, ktorý štiepi mliečny cukor laktózu na dva jednoduché cukry – glukózu a galaktózu.

:
Intrakardiálne echokg (intra cardial echokardiography - ICE) je invazívna diagnostická zobrazovacia metodika, kedy sa cez venózny systém, najčastejšie femorálnu alebo jugulárnu vénu, do srdca zavádza miniatúrna ultrazvuková sonda. ICE sa najčastejšie používa na periprocedurálnu kontrolu pri uzáveroch intrakardiálnych skratov, alebo kontrolu punkcie predsieňovej prepážky pri transeptálnej katetrizácii.
:


- inzulín so zmenenou štruktúrou, ktorý potom odlišne preniká a vstrebáva sa do tkanív a má urýchlený alebo predĺžený  účinok v porovnaní s humánnymi inzulínmi.

:
je najčastejšia cievna choroba srdca, ktorá je spôsobená nielen aterosklerózou, ale aj inými stenotizujúco-obliterujúcimi chorobami artérií s následnou ischémiou a/alebo nekrózou myokardu.
Ateroskleróza je najčastejšou, ale nie jedinou príčinnou artériovou chorobou.
:
vzniká vystavením myokardu krátkym, opakujúcim sa periódam cievnej oklúzie, po ktorých myokard zostáva rezistentný voči škodlivým účinkom prolongovanej ischémie alebo reperfúzie
:

Jadierko je útvar v nukleoplazme, ktorý nemá membránu. Je centrom pre syntézu molekúl RNA; okrem iného obsahuje slučky rozvoľnených vláken chromatínu, na ktorých nastáva prepis génov na mRNA. Väčšina molekúl RNA sa dostáva z jadra do cytoplazmy, s výnimkou krátkych jadrových RNA (snRNA, small nuclear RNA), ktoré plnia pomocné funkcie v samotnom jadierku.

:

Dvojitou membránou obalená oblasť eukaryotickej bunky obsahujúca dsDNA (organizovanú do štruktúry vláken chromatínu), ďalej molekuly RNA, ako aj proteíny rozptýlené v nukleoplazme medzi vláknami chromatínu alebo viazané na chromatín.

:
jaterní encefalopatie je soubor reversibilních neuropsychických příznaků, které vznikají při akutním jaterním selhání nebo při chronickém onemocnění jater zvýšenou koncentrací látek, jež jsou za fyziologického stavu metabolizovány v játrech. (Brůha R. a kol. Diagnostika a léčba jaterní encefalopatie. Vnitřní lékařství 2006:52:85-86)
:


Primárna hypertenzia detí a adolescentov ,môže byť začiatkom hypertenznej choroby dospelého veku.Jej včasná diagnotika  a liečba môže zlepšiť následky hypertenzie v dospelom veku alebo jej môže aj zabrániť

:


Endoskopická metoda vyšetření trávicí trubice pomocí takzvaného kapslového endoskopu (endoskopické kapsle).


 

:


Endoskopická metoda vyšetření trávicí trubice pomocí takzvaného kapslového endoskopu (endoskopické kapsle).

:


Kapslová endoskopie tenkého střeva.

:


Kapslová endoskopie tenkého střeva.

:
Ide o súbor príznakov – flush, hnačky, tachykardia, bronchokonstrikcia, ktoré sú spôsobené nadprodukciou serotonínu v neuroendokrinnom nádore.
:
Choroby srdca a choroby ciev; choroby obehového systému
:


sú choroby, týkajúce sa srdca a ciev; srdcovo-cievne choroby (S-CCH); srdcové a cievne choroby; choroby srdca a choroby ciev; choroby obehového systému (CHOS). Vysvetlenie: spojovník v zložených prídavných menách vyjadruje ich vzájomne rovnocenný priraďovací vzťah. Obidve prídavné mená sú odvodené od dvoch podstatných mien: srdce (srdcový) a cieva (cievny).

:
je charakterizovaná chronickým objemovým preťažením, ľavokomorovou hypertrofiou a dilatáciou. Pri dlhodobom trvaní vznikajú srdcové arytmie (extrasystoly, fibrilácia predsiení) a nakoniec sa vyvinie srdcové zlyhanie. Samotnej obezite možno pripísať asi 10 - 15 % prípadov srdcového zlyhania. Na tomto vývoji sa podieľa nielen mechanické zaťaženie ľavej komory, ale aj lipotoxické poškodenie myokardu a následný vývoj jej kontraktilnej dysfunkcie. Lipotoxicky pôsobí hlavne perivaskulárny tuk, ktorý je uložený pozdĺž drobných tepien.
:
současné poškození srdeční i ledvinné funkce, které vede k progresivnímu zhoršení myokardiální i renální funkce, nejčastější klinickou formou je chronický kardiorenální syndrom, kdy léčba chronického srdečního selhání je spojena s poklesem ledvinných funkcí, stav vyžaduje multidisciplinární přístup ve spolupráci kardiologa a nefrologa
:
Choroba srdcových ciev. Je to jedna z viacerých orgánovovaskulárnych chorôb.
:
Choroby srdcových ciev; cievne choroby srdca
:
Sledovanie funkcie enzýmu na substrát (pri G6PD deficite na glukóza- 6-fosfát, pri PK deficite na fosfoenolpyruvát), zmeny tepelnej a Ph stability, ELFO pohyblivosti enzýmu
:


KIR geny a jejich produkty, tj. killer imunoglobulin-like receptory (KIR) na povrchu NK buněk jsou důležitou součástí vrozené imunity člověka. NK buňky primárně likvidují virem infikované nebo nádorové buňky. Tato schopnost destrukce cílových buňek je dána vzájemnou interakcí mezi KIR receptory a příslušnou specifickou HLA molekulou na povrchu buněk, neboli ligandem KIR receptorů. Genetická diverzita KIR genů a genotypů silně připomíná diverzitu HLA systému.

:


umělý, většinou platinový materiál, který se zavádí do cévy a používa sa na embolizáci cév.

:


Endoskopické vyšetření tračníku pomocí bezdrátové kapsle obsahující 2 snímací zařízení, baterie a vysílač. Po polknutí kapsle je posouvána peristaltikou až do tračníku, kde probíhá vlastní vyšetření do odchodu kapsle per vias naturales nebo do vybití baterií. 

:


Endoskopické vyšetrenie hrubého čreva flexibilným prístrojom; podľa vyšetrovaného úseku ide o: rektoskopiu (vyšetrenie konečníka), rektosigmoidoskopiu (vyšetrenie konečníka a colon sigmoideum), pankolonoskopiu (vyšetrenie celého kolonu) alebo  kolonoileoskopiu (vyšetrenie kolonu s časťou ilea).

:


klinické stavy a laboratórne zmeny asociované s podaním transfúzie krvi

:

Srdcové zlyhávanie je komplexným klinickým syndrómom, preto neexistuje jednoduchá a súčasne vyčerpávajúca definícia. Modifikáciou klasických definícií pochádzajúcich od E. Braunwalda a P.A. Poole-Wilsona môžeme SZ definovať z patofyziologického pohľadu ako stav, pri ktorom srdce nie je schopné zásobiť periférne tkanivá adekvátnym množstvom krvi (systolické SZ) alebo to dokáže iba pri zvýšených plniacich tlakoch (diastolické SZ), a ktorý sprevádzajú charakteristické hemodynamické, renálne a neurohormonálne dôsledky.

Klinická definícia SZ podľa ESC sa opiera o prítomnosť symptómov a príznakov (z ktorých ani jeden nie je špecifický pre SZ), objektívny dôkaz systolickej a/alebo diastolickej dysfunkcie srdca(preferenčne prostredníctvom echokardiografie alebo laboratórneho stanovenia natriuretických peptidov) a v prípade pochybností o priaznivú odpoveď na liečbu SZ.

:
Sepatátor krvných elementov a plazmy – prístroj na aferézu, ktorý bez zastavenia procedúry uskutočňuje zber aj návrat krvi naraz
:


Okolnosť alebo stav chorého vylučujúci niektoré liečebné postupy, výkony alebo lieky.

:


 


sú ochorenia kože, ktoré vznikajú v priamej a príčinnej súvislosti s vykonávanou prácou alebo s používaním ochranných pracovných prostriedkov, ak sú pri výkone práce nevyhnutné, nariadené a poskytované zamestnávateľom. Vyvolávajúcou príčinou môžu byť aj prostriedky na zabezpečenie hygieny kože, ktoré sa poskytujú zamestnancom na pracovisku.


 


Pri určovaní profesinálneho pôvodu dermatóz majú kľúčový význam dva pojmy – priama súvislosť  t.j.,  že pracovník prichádza v pracovnom procese do priameho kontaktu so škodlivinou a príčinná súvislosť,  t.j. že škodlivina v pracovnom procese sa ako príčina dermatózy musí jednoznačne dokázať.


 

:
Kožné komplikácie liečby inzulínom sa opisujú ako lipodystrofia. Ide o „jamôčkovanie“ kože, čo je spôsobené zriedkavou imunitnou reakciou na inzulínové injekcie. Stav kože nazývaný lipohypertrofia je zapríčinená zhrubnutím a stuhnutím podkožného spojiva.
Citované z: http://www.ehow.com/facts_5678414_complications-insulin-therapy_.html
:


je klinický geriatrický syndróm spôsobený mnohými príčinami a ovplyvnený mnohými faktormi. Je to dynamický proces charakterizovaný stratou fyziologických funkcií, poklesom odolnosti voči minimálnemu stresu (záťaži), poklesom telesnej výkonnosti a zvyšovaním zraniteľnosti (vulnerability). Následkom je zhoršovanie celkového zdravotného stavu, zvýšená náchylnosť k akútnym ochoreniam, rozvoj dizability so vznikom závislosti (odkázanosti) a zvýšené riziko úmrtia. 

:


hodnoty hematokritu, pri ktorých v závislosti od klinického stavu dieťaťa indikujeme podanie transfúzie

:

Ak je príčina krvácania v hornej časti tráviacej trubice, v tenkom čreve  alebo hornom tzv. orálnom úseku hrubého čreva, čo je prakticky po priečnu časť hrubého čreva (colon transversum), väčšinou ide o melénu. V prípade, že zdroj krvácania sa nachádza v priečnej časti hrubého čreva a nižšie, krv vytekajúca z konečníka je väčšinou jasno- alebo tmavočervená,  a teda ide o enteroragiu. Zdrojom sú najčastejšie zápaly tenkého alebo hrubého čreva, nezhubné nádory (polypy - každý polyp však nie je nezhubný!) a nádory čriev, prípadne ochorenia konečníka, najčastejšie hemoroidy.

:
AB0systém je exprimovaný na erytrocytoch, trombocytoch, leukocytoch, na väčšine tkanív, vo výpotkoch a seróznych tekutinách. Ako jediný systém erytrocytov má prítomné pravidelné antierytrocytové protilátky, tzv.aglutiníny. Sú to silné hemolyzíny a potentné protilátky. Platí pravidlo reciprocity, t. j. aglutinín človeka je vždy namierený voči antigénu, ktorý nie je prítomný na vlastnom erytrocyte (napr. krvná skupina A , aglutinín anti-B).
:

- neúmyselné vydávanie cudzích zážitkov za vlastné

:
vrodená vývojová chyba, pri ktorej nedošlo k zostupu
semenníkov do mieška
:
vrodená vývojová chyba, pri ktorej nedošlo k zostupu
semenníkov do mieška
:

Kumarín je benzopyrón, toxín prítomný v rastlinách, napr. Dipteryx odorataAnthoxanthum odoratumGalium odoratumVerbascum,Melilotus officinalis a Hierochloë odorata. Má sladkú vôňu, ľahko rozpoznateľnú ako vôňa čerstvo pokosenej trávy. Používa sa v parfémoch od roku 1882. Je tiež prekurzorom pre rôzne antikoagulanty, najmä warfarín.

:
- množstvo bielkovín vylučovaných močom
:
Laktózová intolerancia je abnormálna neimunologická reakcia po požití laktózy, ktorá je spôsobená nedostatkom enzýmu laktáza (čiastočným alebo úplným), ktorý je zodpovedný za trávenie laktózy.
:
Low density liporotein, ako zdroj cholesterolu, ktorý Goldstein a Brown identifikovali ako príčinu aterosklerózy. Transportná časť molekuly – bielkovina - má v niektorých prípadoch pre vznik aterosklerózy osobitný význam.
:

Moderní onkologická léčba se zvýšeným protinádorovým efektem a sníženou vedlejší toxicitou

:
Leukémie sú heterogénnou skupinou neoplázií, ktoré vznikajú malígnou transformáciou krvotvorných buniek. Sú to klonové ochorenia, čo znamená, že z jednej bunky, v ktorej nastane zmena programu proliferácie a diferenciácie, t.j. mutácia, postupne delením vzniká rad dcérskych buniek rovnakého typu.

Citované z: Sakalová A., Bátorová A., Mistrík M., Hrubiško M. a kol: Klinická hematológia. Vydavateľstvo Osveta, Martin 2010. Choroby bielej krvnej zložky. Str. 92
:


 


syntetický hormón štítnej žlazy, s biologickou dostupnosťou 80 % a  úzkou terapeutickou šírkou, nevyhnutné je užívať tyroxín ráno nalačno 30 minút pred jedlom. Indikácie zahŕňajú supresívnu liečbu strumy, profylaxiu relapsov po tyreoidektómii, substitučnú liečbu pri hypotyreóze, supresívnu liečbu pro karcinóme štítnej žlazy po operácii, sprievodnú liečbu počas liečby hypertyreózy tyreostatikami, diagnostické použitie na supresný test štítnej žlazy. Indikáciu je nutné individuálne posúdiť podľa celkového stavu, komorbidít, veku pacienta, charakteru ochorenia štítnej žlazy, reziduálnej sekrécie hormónov štítnou žlazou.  Kontraindikácie podania zahŕňajú alergické reakcie na liek, Všeobecne je dobre tolerovaný,medzi nežiadúce účinky zahŕňame srdcové arytmie, tachykardiu, palpitácie, anginózne ťažkosti, bolesť hlavy, svalovú slabosť a kŕče, návaly tepla, horúčku, vracanie, poruchy menštruácie, pseudotumor cerebri, triašku, nepokoj, nespavosť, zvýšené potenie, úbytok hmotnosti, hnačku.


 

:


hodnota hemoglobínu  7 g/dl

:

Neinvazívna pozitívna pretlaková ventilácia je forma ventilácie, kedy sa pretlak aplikuje pomocou nosovej, nosovoústnej, alebo celotvárovej masky do dýchacích ciest. Pretlak zabezpečí mechanickú oporu dýchacích ciest (zvýši sa intraluminálny tlak v oblasti hltana) a zabráni zúženiu až uzatvoreniu (obštrukcii) dýchacích ciest. Správna pravidelná aplikácia CPAP vedie k vymiznutiu apnoe, hypopnoe, dýchacích zvukov, prebúdzacích reakcií a desaturácii. 

:


Glykoprotein, představující hlavní plazmatickou aktivitu hydrolyzující triglyceridy. Je syntetizován parenchymovými buňkami, vylučován a transportován do kapilárního endotelu (vysokou koncentraci má zejména v tukové tkáni a příčně pruhovaném svalstvu). Lipoproteinová lipáza hydrolyzuje triacylglyceroly a diglyceridy v pozici 1. V tukové tkáni je činnost lipoproteinové lipázy indukována inzulínem.


Citace:


M. Gotto: Manual of Lipid Disorders, Williams & Wilkins 1999


D. Voet, J. Voetová: Biochemie, Victoria Publishing1990

:


Lipozomálny amfotericín B je polyénový derivát, lipidová forma amfotericínu B, menej nefrotoxický ako amfotericín B, možno ho podávať vo vyšších dávkach, dlhšiu dobu ako amfotericín B.


Citované z: Spellberg B., Walsh T.J., Kontoyiannis D.P., a spol. Recent advances in the management of mucormycosis: from bench to bedside. Clin Infect Dis. 2009. 48, s. 1743-1751

:


 


Smer existenciálnej analýzy snažiaci sa odhaliť v biografii chorého zmysel jeho života


Citované z: Hartl, P., Hartlová, H.: Psychologický slovník, Praha, Portál, 2004, s. 297.

:


 


operační výkony spočívají ve vyloučení části trávicího traktu z činnosti, což vede k nedokonalému vstřebávání živin.


 

:


odchod čiernej kolomažovitej stolice pri prejavoch krvácania z tráviaceho traktu, najčastejšie z hornej časti tráviaceho traktu

:
Skrátený názov pre vrodené hemolytické anémie z poruchy štruktúry erytrocytovej membrány.
:
zápalom postihnuté mozgové obaly a mozog
:

súčasne prebiehajúce zápalové ochorenie mozgu (encefalitída)  a mozgových blán (meningitída).  

:


Prvním typem je tzv. pravá menstruační migréna (pure menstrual migraine), která  vzniká  výhradně v období 1. dne menstruace a v rozmezí dvou dnů před a dvou dnů po tomto dni (D1+-2 dny, tj. období 5 dní), a to nejméně ve dvou nebo třech menstruačních cyklech za sebou. Postihuje asi 10 % pacientek. Druhým typem je tzv. nepravá menstruační migréna neboli migréna asociovaná s menstruací (menstrually related migraine);  je charakterizována záchvaty jednak v perimenstruačním období (D1+-2 dny), ale i dále v průběhu či po ukončení menses. Postihuje více než 50 % žen s migrénou.

:

mRNA alebo tiež informačná RNA (iRNA) je RNA molekula, prepisovaná (translácia) z kódujúceho vlákna DNA, a to z jeho úseku zvaného čítací rámec (ORF, open reading frame). ORFv DNA, podobne ako mRNA, obsahujú gentickú informáciu, prenášanú na princípe párovania. Poradie nukleotidov v ORF sa pomocou mRNA dostáva na ribozómy, kde sa mení na informáciu určujúcu poradie aminokyselín (translácia).

:

Komplex rizikových faktorov kardiovaskulárnych ochorení a diabetes mellitus 2. typu, ktoré zahŕňajú prediabetické poruchy metabolizmu cukrov súvisiace s inzulínovou rezistenciou, centrálnu obezitu, aterogénnu dyslipidémiu spojenú so zvýšením hladiny triacylglycerolov a znížením lipoproteínov s vyššou denzitou a artériovú hypertenziu. 

:

Metabolický syndróm je zoskupenie najnebezpečnejších kardiálnych rizikových faktorov: diabetu,  hyperglykémie, abdominálnej obezity, hypercholesterolémie a hypertenzie

:

Metóda FreeLite pre dôkaz voľných ľahkých reťazcov v sére a v moči zachytáva nenaviazané reťazce kappa alebo lambda. Imunofixačná elfo viaže iba kompletné molekuly, napr. IgGkappa alebo IgGlambda.

:


MIC (MHC class I-chain related) tvorí rodina 7 príbuzných génov - MICA až MICG. MICA, MICB sú funkčné gény, ostatné sú pseudogény. Najlepšie je preštudovaný gén MICA, doposiaľ je známych 69 aliel. MICA-gén determinuje glykoproteín, ktorý má charakteristickú štruktúru klasických molekúl HLA-I a je evolučne starší ako sú gény pre reťazce HLA.

MICA molekuly sa exprimujú predovšetkým v epitelových bunkách, najmä gastrointestinálneho traktu,  obyčajne ako odpoveď na stres, napr. po infekcii buniek vírusmi. Molekuly MICA slúžia ako znak ohrozenia. NK-bunky (prípadne TCRγδ-lymfocyty) svojim aktivačným receptorom NKG2D sa takto aktivujú a terčové bunky, ktoré MICA exprimujú, zničia.

Citované z: Buc M.: Základná a klinická imunológia. Ed. Veda, Bratislava, 2012, 832 strán.   

 

:
Množstvo enzýmu potrebné pre utilizáciu 50 % substrátu.
:
Epizóda poklesu glykémie, ktorú rozpozná a zvládne sám pacient, pričom významne nenaruší jeho každodenný život.
:


vylučování malého ale již patologického množství albuminu do moči, které je časným projevem mj. hypertenzní nefroangiosklerozy. Mikroalbuminurie způsobená hypertenzí se při efektivní léčbě hypertenze normalizuje. Naopak při neúčinné léčbě progreduje hypertenzní nefroangioskleroza z mikroalbuminurie do stádia proteinurie, případně až do chronické ledvinné nedostatečnosti nebo chronického selhání ledvin.  

:
Ochorenie malých ciev, napr. pri diabetickej mikroangiopatii, typické je zhrubnutie bazálnej membrány ktoré spôsobí zhrubnutie postihnutej cievy
Citované z: http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/microangiopathy
:

Mnohopočetný myelóm môže mať tragické následky, ak sa diagnostikuje neskoro. Preto je potrebné spoznať CRAB príznaky: C-hyperkalcémia medzi 2,8 - 3,1 mmol a nečakať na vysoké hodnoty! 

R - renálne sa môžu prejavovať iba chron. opuchmi, napr. AL amyloidóza, preto je nutná dif. dg!

A - anémia okolo 100 g/l, u starších nutná dif. dg (výrazná okolo 80g/l je už znakom III. št MM)

B - bone disease - treba vyšetriť pacientov s osteoporózou a 1 osteolytickým ložiskom!

:


Monocyto - makrofágový systém

:
Mobilná odberová jednotka – automobil vybavený na prevoz osôb a materiálu na uskutočnenie odberu krvi v teréne
:


Monošpecifické protilátky (t.j. viažuce sa na identický epitop antigénu) tvorené jedným klonom B-lymfocytov. Produkujú sa pomocou hybridómovej technológie fúziou myelómových buniek a B-lymfocytov myší imunizovaných želaným antigénom a ich kultiváciou vo vhodnom médiu. Monoklonové protilátky proti rôznym antigénom našli široké uplatnenie v diagnostických testoch (napr. dôkaz rôznych látok v biologických vzorkách) i v liečbe autoimunitných chorôb, nádorov, astmy a zvládaní potransplantačných rejekcií.

:


Morbídna obezita je zdravotný stav, kedy množstvo celkového tuku jedinca dosiahne také rozmery, že má nepriaznivé účinky na zdravotný stav pacienta. BMI = 40 - 50 kg/m2

:
Počet zomretých v danej populácii a v určitom čase (obvykle za jeden rok) prepočítaný na určitý počet členov populácie (najčastejšie na 100 000 mužov alebo žien)
:

Natriuretický peptid - BNP bol v r. 1988 izolovaný z prasačieho mozgu. Neskôr sa zistilo, že sa tento hormón tvorí a uvoľňuje z kardiomyocytov komôr (a v menšej miere aj predsiení)  pri tlakovom a objemovom preťažení srdca. Môže signalizovať preťaženie srdca, ktoré nie je bezpodmienečne asociované s bunkovým poškodením. Aj keď je nešpecifickým kardiomarkerom pre ochorenie srdca, pri správnej interpretácii má výrazný prognostický potenciál pre stanovenie kardiovaskulárneho rizika. 


 


 

 
:
Simultánny výskyt cievnej choroby dvoch a viacerých orgánov.
:

: Myelodysplastický syndróm je heterogénna skupina klonálnych ochorení krvotvornej kmeňovej bunky, charakterizovaná inefektívnou hemopoézou, zvýšenou apoptózou prekurzorov hemopoézy v kostnej dreni, periférnou cytopéniou a tendenciou k transformácii do akútnej leukémie 1,2

Citované z:

1. Santos, F., Kantarjan, H. et al.  Decitabine in the treatment of myelodysplastic syndromes. In Expert Rev. Anticancer Ther. 10 (1), 2010, p. 9-22

2. Musolino, C., Sant´Antonio E., Penna G. et al. Epigenetic therapy in myelodysplastic syndromes. In European Journal of Haematology 84, 2010, p. 463 -473.

:


predstavujú komerčne/farmaceuticky pripravený prášok alebo tekutý prípravok s presne definovaným zložením makronutrientov (sacharidov, bielkovín a tukov) a mikronutrientov ako sú vitamíny, minerály a stopové prvky spravidla na 100 g alebo v 100 ml tekutiny. Prípravok má i presnú energetickú denzitu (napr. 1 kcal/1 ml) a umožňuje exaktné dávkovanie podľa stanoveného diétneho režimu. Používajú sa na redukcie hmotnosti, ale i na liečbu malnutrície pre navýšenie energetického príjmu o vopred stanovené množstvo energie.

:

majú druhý najvyšší aterogénny potenciál. NMK nie sú len v živočíšnych tukoch (maslo 62 %, bravčová masť 40 %), ale aj v niektorých rastlinných tukoch (kokosový a palmový olej). Zatiaľ stále chýba legislatíva určujúca povinnosť výrobcu jasne deklarovať množstvo TFMK a NMK v potravinách.

:
nepriamy antiglobulínový test v prostredí LISS (nízkou iónovou silou)
:


predstavuje jeden alebo viacero imunologických, morfologických alebo symptomatických manifestácii, ktoré sú vyvolané gluténom u pacientov, u ktorých bola vylúčená celiakia a iné zápalové ochorenia čreva. Negatívne sú sérologické testy na celiakiu ako aj na alergiu a je normálny histologický nález. Pacienti sa klinicky zlepšia po vylúčení gluténu zo stravy.

:
- je charakterizovaný vylučovaním bielkovín viac ako 50 mg/kg/deň, hypoalbuminémiou menej ako 25 g/l, hypercholesterolémiou a opuchmi
:


Nefrotický syndróm je najčastejšia získaná choroba glomerulov v detskom veku, ktorá je charakterizovaná vylučovaním veľkého množstva bielkovín močom, hypoalbuminémiou, hyperlipidémiou a opuchmi.

:

účinky látky na úrovni membránových aleo cytoplazmatických recoetorov, alebo zapojením iných mechanizmov ako zmeny v expresii génu.

Citované z: Stellato C.: Post-transcriptional and Nongenomic Effects of Glucocorticoids. Proc Am Thorac Soc Vol 1. pp 255–263, 2004. www.atsjournals.org.

:


Spôsob ventilačnej podpory pacienta, ktorý si nevyžaduje arteficiálny prístup do dýchacích ciest. Je realizovaná expanziou hrudníka pôsobením vonkajšieho negatívneho tlaku - negatívna ventilácia, alebo aplikáciou pretlaku do dýchacích ciest pacienta - pozitívna ventilácia.

:
(grécky nekros = mŕtvola, opsis = videnie) Overenie klinického obrazu chorôb u zomrelých pacientov pitvou a následným histopatologickým vyšetrením na pracoviskách patológie a/alebo súdneho lekárstva.
:
zajišťuje první linii obrany proti infekci. Není závislá na předchozím setkání s antigenem, projevuje se okamžitě po jeho rozpoznání a nezanechává imunologickou paměť. Jedná se především o různé mechanické zábrany (pokožka, řasinky v nose), imunitu sliznic, aktivace komplementového systému a především schopnost fagocytózy (makrofágy, a neutrofilní granulocyty).
:

Chronické zápalové ochorenia čreva neznámej etiológie. Ich názov sa zachoval z minulosti na odlíšenie špecifických zápalov čreva /TBC/. Patrí sem colitis ulcerosa, Crohnova choroba a tzv. indeterminovaná (neurčitá) kolitída. Ulcerózna kolitída postihuje vždy konečník a šíri sa kontinuálne orálne smerom k céku. Crohnova choroba môže postihnúť celý tráviaci trakt od úst až po anus, máva obyčajne segmentálny charakter. Zápal je v typických prípadoch granulomatózny a postihuje všetky vrstvy tráviacej trubice. Obe ochorenia prebiehajú najčastejšie vo fázach remisie a aktivity a mávajú aj extraintestinálne prejavy. Zatiaľ čo kauzálnou liečbou ulceróznej kolitídy je proktokolektómia, kauzálna liečba Crohnovej choroby nie je zatiaľ známa.

:
porucha prehĺtania spôsobená poruchou inervácie úst a hltana
:
zápalové ochorenie nervového systému
:
Nežiaduca potravinová reakcia je akákoľvek nepríjemná reakcia organizmu po požití určitej potraviny.
:


Nežiaduci účinok je každá neočakávaná a škodlivá reakcia, ktorá vznikla po podaní lieku v dávkach určených na preventívny, diagnostický alebo liečebný účel alebo na ovplyvnenie fyziologických funkcií, alebo po použití zdravotníckej pomôcky. Nežiaduci účinok je synonymom nežiaducej reakcie. Medzi NUL nepatria intoxikácie, omyly vo farmakoterapii, reakcie, ktoré vznikli na základe podávania liekov a použitie liekov v sebevražednom úmysle, ako vyplýva z definície WHO.

:
prístroj na meranie exhalovaného oxidu dusnatého
:


NK-bunky sú lymfocyty, ktoré dokážu ničiť celé spektrum nádorových a vírusmi infikovaných buniek a to zdanlivo nešpecificky, čo viedlo aj k ich označeniu ako „prirodzené zabíjačské bunky“ (natural killer cells- NK cells). Z morfologickej stránky patria ku skupine veľkých granulárnych lymfocytov -LGL(large granular lymphocytes). Sú to bunky s priemerom asi 10 až 12 μm, s veľkým obličkovým jadrom, s bohatou cytoplazmou, v ktorej sa nachádzajú azurofilné granuly. V periférnej krvi dospelého človeka je ich približne 10 % z celkového počtu lymfocytov, v ostatných lymfoidných orgánoch sa ich zastúpenie pohybuje medzi 1 až 5 %.

:

Receptor složený ze 4 proteinových podjednotek, iontový kanál pro vápník. Excitační molekulou je fysiologicky glutamát, v experimentu i aspartát. K otevření kanálu je ještě potřeba přítomnost glycinu nebo D-serinu a dále parciální depolarizace buněčné membrány na cca 40 - 60 mV. Jsou-li tyto podmínky splněny, ionty vápníku dle elektrického i koncentračního gradientu vstupují do nitra buňky. Tyto receptory jsou důležité nejen pro udržování bolesti, ale hlavně pro učení a paměť. Blokování např. etanolem, Amantadinem, Ketaminem, Tramadolem (spolu s aktivitou na opioidových receptorech), Mg 2+, Zn 2+

:


nešpecifický pocit iritácie dýchacích ciest alebo dyskomfortu, ktorý predchádza vzniku motorického aktu kašľa. Ide o kôrové uvedomenie si podáždenia dýchacích ciest a potrebu zbaviť sa tohto podráždenia zakašľaním.

:

Klasifikácia podľa NYHA je najstaršou (navrhla ju New York Heart Association v roku 1932), neustále kritizovanou, ale pre svoju jednoduchosť stále najpoužívanejšou na určenie stupňa závažnosti SZ podľa funkčného obmedzenia. Na jej základe zaraďujeme pacientov do jednej zo 4 funkčných tried v závislosti od stupňa námahy potrebnej na objavenie sa symptómov SZ, najčastejšie dýchavice a únavy. Pacient v triede NYHA II sa liečbou môže zlepšiť do triedy NYHA I, čiže bude mať asymptomatické SZ, ale nejedná sa o asymptomatickú systolickú dysfunkciu. Okrem toho sa využíva na určenie prognózy pacientov so SZ (je silným a nezávislým prediktorom prežívania chorých so SZ) a aj ako vodítko pri výbere farmakoterapie SZ (ACE-inhibítory a beta-blokátory sú indikované vo všetkých NYHA triedach, ale napr. spironolaktón iba v NYHA triede III-IV, resp. eplerenón aj v NYHA II triede).

:


BMI (Body mass index) >30. 

:
Obezita je definovaná ako zvýšený obsah tuku v tele, hodnoty BMI a obvodu pása sú len pomocnými
parametrami. Obezita s normálnou hmotnosťou je nie je tak zriedkavá, ako by sa dalo očakávať. Napriek normálnym hodnotám BMI obsah tuku v tele presahuje u mužov 23 % a u žien 33 % a spôsobuje
kardiometabolickú dysreguláciu a vysokú prevalenciu metabolického syndrómu.
:


Typ jednohlavňovej stómie, pri ktorej proximálny koniec čreva po resekcii je vyvedený ako terminálna stómia a distálny úsek je slepo uzavretý. 

:
osteoprotegerín, je glykoproteín secernovaný osteoblastami.
:
Choroby orgánových ciev. Všeobecné označenie pre všetky cievne choroby (artérií, arteriol, kapilár, venúl, vén, lymfových ciest) všetkých orgánov a tkanív. Delia sa jednak podľa orgánov: srdce: kardiovaskulárne; mozog: cerebrovaskulárne; končatiny: extremitovaskulárne; obličky: renovaskulárne a ďalšie. Druhým deliacim kritériom sú cievy: jednak podľa druhu a typu ciev: artériové, mikrovaskulárne, vénové, lymfové; a jednak podľa nozologickej jednotky, napríklad ateroskleróza, vaskulitída, arterioloskleróza, diabetická mikroangiopatia, flebotrombóza a iné. V komplexnej diagnóze treba vždy vyjadriť klinický, etiologický, anatomický a patofyziologický (CEAP) aspekt.
:
Sťažené prehĺtanie v hornej časti tráviaceho systému (v oblasti úst a hltana)
:
– slovo gréckeho pôvodu, metóda, ktorou sa dá merať koncentrácia roztoku. V medicíne a diabetológii pojem, ktorý odráža koncentráciu základných prvkov v roztoku – Na, K, Cl, a ich pomer k telesným tekutinám.
:
Je nezápalové degeneratívne kĺbne ochorenie charakterizované nadmerným opotrebovaním kĺbnej chrupky, subchondrálnou sklerózou, tvorbou osteofytov a zmenami mäkkých tkanív, ktoré zahŕňajú synoviálnu membránu, kĺbne puzdro, kĺbne väzy a svaly.
:

hnisavý zápal kosti a kostného tkaniva, vyvolaný najčastejšie baktériami

:

sa definuje ako metabolické ochorenie skeletu, charakterizované nízkou kostnou hmotou, poruchou mikroarchitektúry s následným zvýšením jej fragility a rizika zlomenín.
:

koexistencia chronickej obštrukčnej choroby pľúc a obštrukčného spánkového apnoe

:
Oxidačne modifikovaný LDL, ktorý je preferenčne vychytávaný tzv. scavinger (zametačovými) receptormi s následným vznikom penových buniek a aterómu.
:

peripheral artery disease (periférne artériové ochorenie): ochorenie periférnych končatinových tepien končiace ischémiou, predstavuje vaskulárnu časť kardiovaskulárnych ochorení

:
skupina molekul, které jsou většinou velmi evolučně staré a neměnné v rámci svých vývojových stádií. Jsou charakteristické pro jednotlivé typy infekčních činitelů a zahrnují molekuly typické pro jednotlivé druhy bakterií a virů, ev. i dalších infekčních činitelů.
:


je hromadný výskyt infekčního onemocnění bez prostorového omezení. O pandemii mluvíme v momentě, kdy se onemocnění rozšíří na území více států nebo i světadílů a nerespektuje omezení místem. Není omezena ani časem. 

:

je závažné ochorenie spôsobené autodigesciou enzýmami pri inom chorobnom stave (cholecystolitiáza, choledocholitiáza, alkoholizmus, zriedkavejšie vred žalúdka a dvanástnika penetrujúci do pankreasu, parapapilárny divertikel, trauma hyperlipoproteinémia, infekčné choroby...). Následkom je edém, nekróza až hemorágia.

:

Jsou tumory dle klasifikace enkrinních nádorů Světové zdravotnické organizace z roku 2004 pocházející z extraadrenálních sympatických nebo parasympatických ganglií. Nádory odvozené ze sympatických ganglií se typicky nachází v břiše, malé pánvi nebo v hrudníku a mohou produkovat katecholaminy. Naopak nádory pocházející z parasympatických ganglií, které nacházíme většinou v oblasti hlavy a krku, katecholaminy neprodukují.

Citace: Pacak K, Eisenhofer G, Ahlman H, Bornstein SR, Gimenez-Roqueplo AP, Grossman AB, Kimura N, Mannelli M, McNicol AM, Tischler AS: Pheochromocytoma: Recommendations for clinical practice from the first international symposium. October 2005. Nat Clin Pract Endocrinol Metab 2007;3:92-102

:

 - skreslené vybavovanie spomienok

:

Predstavujú široké spektrum  príznakov, ktoré majú súvis s nádorovým ochorením, ale nie sú spôsobené priamym lokálnym rastom primárneho nádoru ani jeho vzdialených metastáz.

:
priamy antiglobulínový test
:

Ide o epikutánnu aplikáciu alergénu na 48 - 72 hodín za účelom zistenia neskorej T-Lymfocytmi mediovanej alergickej reakcie.

:

Vznik a vývoj chorobných zmien v tele.

:


Závažná komplikácia kolonoskopického vyšetrenia, ktorá vzniká častejšie, ak je spojené s polypektómiou. 

:


 


abnormálne nahromadenie tekutiny v perikardiálnej dutine, vo väčšine prípadov z porušenej rovnováhy medzi tvorbou a re-absorpciou tekutiny. Normálne množstvo perikardiálnej tekutiny je 15-50 ml. Nahromadenie tekutiny  v perikardiálnej dutine vedie k zvýšeniu intraperikardiálnemu tlaku, ktoré môže negatívne ovplyvniť srdcové funkcie. 

:


obsahuje obličku, nadobličku, blízke tukové teleso, zozadu ho ohraničuje fascia renalis posterior upínajúca sa na chrbticu, spredu fascia renalis anterior pokračujúca pred veľkými cievami na druhú stranu.


 

:


Bodkovité, okrúhle škvrny na koži, ktoré sú výsledkom podkožného krvácania. Sú červené, hnedé alebo fialové a majú veľkosť do 3 mm. Ak sú väčšie, nazývame ich purpura. Sú na pohmat ploché a stlačené pod sklíčkom, alebo pri natiahnutí kože nemiznú a nemenia farbu. Petechie  sa môžu vyskytovať pri rôznych stavoch od malého poškodenia drobných ciev až po život ohrozujúce stavy. Citované z Mayo Clinic. By Mayo Clinic staff. [citované: 2013-01-18] http://www.mayoclinic.com/health/petechiae/MY01104

:

Pleiotropný - produkujúci viac ako jeden efekt

Pleiotropné účinky sú viaceré účinky liekov mimo ich primárneho účinku. So základným účinkom môžu a nemusia súvisieť. Môžu byť prospešné a zriedkavejšie aj nežiadúce.

Napríklad pleitropné účinky statínov označujú od hypolipidemického účinku nezávislé účinky. Súvisia s inhibíciou izoprenoidov. U statínov boli pleiotropné účinky (napr. endotel-protektívne, protizápalové, kostné, neurologické, antineoplastické a  ďalšie) objavené s odstupom mnohých rokov po ich uvedení na trh. 

 
:
Je prekapilárna pľúcna hypertenzia, pri ktorej sa vylúčia bežné príčiny pľúcnej hypertenzie, ako napr. ochorenia pľúc či chronická tromboembolická pľúcna hypertenzia. Má viacero podtried, napr. idiopatická, asociovaná s ochoreniami spojiva, vrodenými srdcovými chybami, portálnou hypertenziou a ďalšie.
:
Stav, ktorý sa vyznačuje stredným tlakom v pľúcnici ≥25 mmHg.
Podľa klasifikácie z Dana Point (2008) sem patrí
1. pľúcna artériová hypertenzia,
1’. pľúcna kapilárna hemangiomatóza a pľúcna venookluzívna choroba,
2. pľúcna hypertenzia pri postihnutí ľavostranných srdcových oddielov,
3. pľúcna hypertenzia pri ochorení pľúc,
4. chronická tromboembolická pľúcna hypertenzia a
5. pľúcna hypertenzia s nejasnými alebo multifaktoriálnymi mechanizmami.
Na definitívne potvrdenie diagnózy PH je nevyhnutná pravostranná srdcová katetrizácia.
:

hypertenzia v pľúcnom riečisku, je definovaná ako prítomnosť stredného tlaku v pľúcnici viac ako 25 mm Hg

:


Pneumokokové infekcie majú veľmi pestré príznaky od ľahkých ochorení dýchacích ciest po ťažké zápaly pľúc, stredného ucha, otravu krvi, meningitídu a ďalšie život ohrozujúce ochorenia. Pneumokokový zápal pľúc začína väčšinou náhle s vysokou teplotou, zimnicou a vykašliavaním malého množstva spúta hrdzavej farby. Pneumokoková meningitída je veľmi často sekundárnym ochorením po pneumokokovom zápale stredného ucha alebo po úraze. Pôvodcom nákazy jeStreptococcus pneumoniae (v súčasnosti je známych viac ako 80 sérotypov), ktorý bežne kolonizuje sliznicu horných ciest dýchacích, kde je v nevirulentnej forme súčasťou normálnej mikroflóry. K prenosu dochádza pri priamom kontakte kvapôčkami a slinami. Inkubačný čas je 1 až 3 dni. Nebezpečné sú ochorenia najmä u najmenších detí a starších ľudí.

:


Voľný vzduch v brušnej dutine, najvýznamnejší znak perforácie tráviacej trubice, napr. kolonu. 

:


Odstránenie polypu, polypov pri endoskopickom vyšetrení tráviaceho traktu, napr. pri kolonoskopii. Ide o dôležitú terapeutickú metódu, s významom aj v prevencii nádorového ochorenia zažívacieho traktu. 

:


Je celoživotná neurovývojová porucha, ktorá má vplyv na sociálne a komunikačné schopnosti jedinca.

:

Kategória zvýšeného rizika diabetes mellitus 2. typu, ktorá je definovaná 2-hod. glykémiou po orálnom glukózotolerančnom teste v rozmedzí 7,8 - 11,1 mmol/l.

:


 


Posakonazol je prvý azol vykazujúci široké spektrum aktivity voči Mucormycotina.


Citované z: Sun H.Y., Singh N. Mucormycosis: its contemporary face and management strategies. Lancet Infect Dis. 2011. 11, s. 301- 11

:


Ide o komplikáciu v  prekonanej hlbokej žilovej trombózy. Vzniká v dôsledku poškodenia chlopňového aparátu hlbokého žilového systému dolných končatín. K možným prejavom PTS patria dlhodobá bolesť a pocit ťažkých nôh, svrbenie, chronický edém, hnedasté sfarbenie kože okolo členka, tvorba varixov a ulcerácií.

:

„parts per bilion“ – počet molekúl NO pripadajúcich na milión molekúl vzduchu

:

Prediabetes je klinická jednotka, kterou definujeme jako zvýšeni glykémií nad normální rozmezí, které však nedosahuje hodnot diagnostických pro diabetes.

Citace:http://www.diab.cz/dokumenty/prediabetes_doporuceny_postup.pdf

:

Kategórie zvýšeného rizika diabetes mellitus 2. typu,  zahŕňajúce hraničnú glykémiu nalačno (impaired fasting glucose; IFG), porušenú glukózovú toleranciu (impaired glucose tolerance; IGT) a hranične zvýšený HBA1c.

:

Ide o epidermálnu aplikáciu alergénu za účelom zistenia IgE mediovanej alergickej reakcie.

:

Chronické cholestatické ochorenie pečene, ktoré postihuje prevažne ženy v strednom veku. Patrí medzi orgánovo-špecifické autoimunitné ochorenia. Presná etiológia nie je známa, ale rozhodujúcu úlohu zohrávajú antimitochondriálne protilátky. Pre definitívnu diagnózu PBC musia byť splnené 3 diagnostické kritériá, t.j. AMA pozitivita, cholestáza a histologický obraz. Prirodzený priebeh ochorenia je veľmi variabilný. Mnoho pacientov má súčasne aj iné autoimunitné ochorenie, napr. Sjögrenov syndróm, reumatoidnú artritídu, ochorenia štítnej žľazy, celiakiu.

:


je autozomálne recesívne ochorenie. Patrí medzi ciliopatie, ktoré sa prejavujú funkčnými zmenami a zmenami ultraštruktúry riasiniek, v dôsledku čoho vzniká abnormálny pohyb cilií a následný nedostatočný mukociliárny transport.

:


Súhrn opatrení zameraných na celú populáciu s cieľom zabrániť vzniku senzibilizácie a následne vzniku alergických ochorení

:


Primárna tromboprofylaxia je použitie mechanickej a/alebo farmakologickej tromboprofylaxie, zameranej na prevenciu venózneho tromboembolizmu (VTE) v čase zvýšeného rizika u osoby bez prekonanej epizódy VTE.

:
Porucha imunity na genetickém podkladě, kam patří imunodeficience vorzené i získané imunity. Celkově je nyní známo přibližně 200 těchto vzácných onemocnění.
:

Profesionálna astma je chronické zápalové ochorenie dýchacích ciest následkom inhalácie látok pracovného prostredia s prítomnosťou mnohých zápalových buniek a zápalových elementov v sliznici dýchacích ciest s prejavmi bronchiálnej hyperreaktivity na senzibilizujúce a iritačné látky pracovného prostredia.

:

Profylaxia je ochrana proti určitému ochoreniu, ktoré by mohlo vzniknúť dôsledkom liečebných postupov.

:

Tzv. „managed care“ (riadená starostlivosť) spočíva v koordinovaní zdravotnej starostlivosti na základe spolupráce medzi jednotlivými poskytovateľmi. Aby sa zabránilo vzniku komplikácií a zbytočnne častým rehospitalizáciám, ktorým sa dá predchádzať prevenciou a kvalitnou liečbou.

:


Krvácanie z konečníka, druh enterorágie podľa lokalizácie, pri ktorom odchádza z konečníka čerstvá nenatrávená krv.

:
Veľká mononukleárna bunka prítomná v periférnej krvi pri leukémii. Vývojový stupeň medzi myeloblastom a myelocytom.


Citované z: http://www.tabers.com/tabersonline/ub/view/Tabers/143848/8/PROMYELOCYTE__%C3%97600_
:
Prostacyklín je endogénna látka, ktorú vytvárajú najmä endotelové bunky. Indukuje rozsiahlu vazodilatáciu vo všetkých cievnych riečiskách. Je najsilnejším endogénnym inhibítorom agregácie trombocytov a má tiež cytoprotektívne a antiproliferatívne účinky. V liečbe pľúcnej artériovej hypertenzie sa využíva prostacyklín a jeho stabilnejšie analógy.
:

Protilátka je molekula, ktorá prináleží do imunoglobulínovej frakcie séra (plazmy). Je vybavená dvoma väzobnými miestami, schopnými rozpoznať s antigén a špecificky ho viazať. Na základe odlišnosti ťažkých reťazov imunoglobulínov poznáme molekuly IgG (sérové neskoré), IgM (sérové skoré), IgA (sliničné), IgD (receptory B buniek) a IgE (pri alergickej reakcii).

:
Afunkčný tumor hypofýzy (zvyčajne afunkčný adenóm), ktorý spôsobuje hyperprolaktinémiu útlakom stopky hypofýzy. To vedie k zníženému transportu inhibične pôsobiaceho dopamínu, a tým k vzostupu prolaktinémie.
:

chronické zápalové ochorenie kĺbov spojené so psoriázou

 

:
vystupňované psychické príznaky - až halucinácie a delírium
:
Pocit pálenia za hrudnou kosťou vyvolaný refluxom kyslého žalúdočného obsahu do pažeráka. Chronický reflux spôsobuje zápalové zmeny sliznice, obvykle v dolnej tretine pažeráka, ktoré je možné vidieť endoskopicky a klasifikovať ich do stupňov podľa závažnosti. Liečba ochorenia je komplexná, dnes už prevažne medikamentózna pomocou inhibítorov protónovej pumpy. Neliečená refluxná choroba môže viesť k rôznym komplikáciám od straty pocitu zdravia až po vznik adenokarcinómu v teréne Barrettovho pažeráka.
:
Pocit pálenia za hrudnou kosťou vyvolaný refluxom kyslého žalúdočného obsahu do pažeráka. Chronický reflux spôsobuje zápalové zmeny sliznice, obvykle v dolnej tretine pažeráka, ktoré je možné vidieť endoskopicky a klasifikovať ich do stupňov podľa závažnosti. Liečba ochorenia je komplexná, dnes už prevažne medikamentózna pomocou inhibítorov protónovej pumpy. Neliečená refluxná choroba môže viesť k rôznym komplikáciám od straty pocitu zdravia až po vznik adenokarcinómu v teréne Barrettovho pažeráka.
:
Pocit pálenia za hrudnou kosťou vyvolaný refluxom kyslého žalúdočného obsahu do pažeráka. Chronický reflux spôsobuje zápalové zmeny sliznice, obvykle v dolnej tretine pažeráka, ktoré je možné vidieť endoskopicky a klasifikovať ich do stupňov podľa závažnosti. Liečba ochorenia je komplexná, dnes už prevažne medikamentózna pomocou inhibítorov protónovej pumpy. Neliečená refluxná choroba môže viesť k rôznym komplikáciám od straty pocitu zdravia až po vznik adenokarcinómu v teréne Barrettovho pažeráka.
:
systém, ktorý je dôležitý pre reguláciu kostnej remodelácie. Skladá sa z RANK (receptor aktivátor nukleárneho faktora κB), jeho ligandu RANKL (receptor aktivátor nukleárneho faktora κB ligand) a OPG (osteoprotegerínu).
:
receptor aktivátor nukleárneho faktora κB, nachádza sa na povrchu prekurzorov osteoklastov a na osteoklastoch.
:
receptor aktivátor nukleárneho faktora κB ligand, je exprimovaný prekurzormi osteoblastov, osteoblastami, stromálnymi bunkami, T a B lymfocytmi.
:
Komplex reakcií, ktoré sú výsledkom interakcie medzi bunkami prezentujúcimi antigén príjemcu a zrelými lymfocytmi darcu v štepe aj napriek intenzívnej imunosupresívnej profylaxii. Uplatňuje sa najmä pri transplantácii krvotvorných buniek. Cieľovými orgánmi, ktoré sa poškodzujú, sú koža, tráviaci systém, pečeň a lymfoidné tkanivo.
:
reaktivní deriváty molekulového kyslíku, zejména superoxidový radikál (O2-.), peroxid vodíku (H2O2), hydroxylový radikál (OH.) a singletový kyslík (molekulový kyslík s celkovým spinem 0). Vznikají jako vedlejší produkt buněčného metabolismu. Některé volné radikály jsou běžnou součástí zdravého metabolizmu, některé se objevují nebo se jejich množství zvyšuje v průběhu nemoci, psychické a fyzické zátěže. Porušení rovnováhy mezi vznikem a odstraňováním reaktivních forem kyslíku vede ke vzniku oxidačního stresu.
:

Proteinová struktura na buněčném povrchu pronikající skrz bunečnou membránu do nitra buněk. Dle svého charakteru po navázaní odpovídající substance spouští buď přímo metabolické děje  -  metabotropní receptor, nebo propouští metabolicky aktivní látky do nitra buňky - např. iontové kanály.

:
je chronické onemocnění, charakterizované přítomností závažné formy anginy pectoris, způsobené koronání insuficiencí při onemocnění věnčitých tepen, které nelze dostatečně ovlivnit maximální tolerovanou konzervativní léčbou, koronární angiopalstikou nebo chirurgickou revaskularizační operací. Přítomnost myokardiální ischémie musí být klinicky objektivizována. Chronicitou se rozumí trvání více než 3 měsíce. Za závažnou formou se považuje III. nebo IV. stupeň CCS.
:


včasné obnovení erektilní funkce penisu. V první době nemusí jít o obnovení koitální sexuální aktivity, dostačuje provedení oxygenace penisu s navozením jen minimální tumescence. Rehabilitace penisu znamená podávání malých dávek I-PDE5 či intrakavernózních injekcí PG E1 u nemocných s velkou suspekcí vzniku ED v souvislosti s protinádorovou léčbou, operací či po úraze. Poučený nemocný by podávání léků zahájit ještě před operací a pokračovat po operaci až do obnovení sexuálního života, déle dle kvality erektilní funkce.


Poškození kavenózních nervů (peroperačně, po úraze, radioteraii...) vede deoxygenací k hypoxii penisu, apoptóze buněk hladké svaloviny topořivých těles ústící k jejich fibrotické přeměně.


Termín „rehabilitace penisu“ byl poprvé popsán v roce 1997 Montorsim a kolektivem jako koncept penilní rehabilitace nemocných po radikální prostatektomii.

:


Infekce způsobena odlišným mikrobiálním kmenem v průběhu týdne až 10 dnů od eradikace infekce. 

:


Jedná se o reaktivní artritidu, klasifikovanou jako autoimunitní onemocnění, částečně podmíněné imunopatologickými pochody, v návaznosti na předchozí extraartikulární infekci. Nejčastějšími infekcemi jsou infekce gastrointestinálního nebo urogenitálního systému, které fungují jako spouštěcí inzult onemocnění. Typickou triádou klinických příznaků je nehnisavá artritida, konjunktivitida a uretritida. 

:


Spočiatku sa rastový hormón získaval extrakciou z hypofýz zomretých ľudí. To malo veľa nevýhod, vrátane rizika prenosu vážnych vírusových infekcií. Dnes sa na liečbu používa len čistý syntetický rastový hormón, identický s ľudským. Od roku 1985 sa tento tzv. rekombinantný rastový hormón vyrába metódou génového inžinierstva za pomoci špeciálneho typu baktérií. 

:
- diagnostická metóda, pri ktorej sa bioptickou ihlou získava obličkové tkanivo na histologické vyšetrenie
:


hodnota hemoglobínu 9,5 g/dl

:


 


operační výkony vedoucí zejména k omezení objemu přijímané potravy.


 

:


hyperkaliémia: ľahké zvýšenie (5,5 - 5,9 mmol/l), stredné zvýšenie (6 - 6,4 mmol/l) bez zmien na EKG, závažné zvýšenie (≥ 6,5 mmol/l) bez EKG zmien, závažné zvýšenie (≥ 6,5 mmol/l) so závažnými EKG zmenami. Hypokaliémia je definovaná ako sérová koncentrácia draslíka < 3,5 mmol/l, ťažká hypokaliémia je definovaná ako K+ < 2,5 mmol/l, pričom môže byť spojená s príznakmi. Za normálne hodnoty sú považované hodnoty kalcia 2,1 - 2,6 mmol/l, magnézia 0,6 - 1,1 mmol/l.

:


Komplikace vyšetření kapslovou endoskopií spočívající v jejím zadržení v trávicí trubici déle než 14 dní po ukončení vyšetření. Komplikace indikuje závažnou patologii v trávicím traktu. 

:


Komplikace vyšetření kapslovou endoskopií spočívající v jejím zadržení v trávicí trubici déle než 14 dní po ukončení vyšetření. Komplikace indikuje závažnou patologii v trávicím traktu. 

:
je chronické zápalové ochorenie, ktoré postihuje asi 1 % populácie. Je typické symetrickou polyartritídou s predilekčným postihnutím drobných kĺbov. Postihuje všetky vekové skupiny s maximálnym výskytom u mladých ľudí a premenopauzálnych žien. Ochorenie má multifaktorové príčiny vrátane určitej genetickej predispozície, charakteristický je chronický zápal, ktorý je iniciovaný a udržiavaný atuoimunitnými mechanizmami. Priebeh RA je veľmi variabilný. Akútne exacerbácie môžu vystriedať remisie. Ochorenie skracuje život až o 10 rokov.
:


 


analog guanosinu - přípravek inhibující syntézu RNA, interferuje s metabolismem guanosintrifosfátu, ovlivňuje i některé imunitní funkce, například tvorbu cytokinů


 

:

Jednovláknová molekula RNA, pozostávajúca zo štyroch druhov nukleotidov (U, A, G a C) a z cukornej zložky (ribóza). Kým tri nukleotidy v RNA pri prenose genetickej informácie párujú s rovnakými komplementárnymi nukleotidmi, aké obsahuje aj DNA, U v RNA páruje s A v DNA (T v DNA páruje na A v RNA).

:

Ribozóm tvorí komplex molekúl RNA (rRNA) a proteínov v cytoplazme, tvoriaci dve podjednotky. Je základom aparátu pre syntézu bielkovín, ktorá nastáva na základe informácie poradia aminokyselín, stanovenej genetickým kódom. Prenos kódu z jadra (DNA) na ribozómy sprostredkuje molekula mRNA (massenger RNA). Ribozómy sú v cytoplazme rozložené voľne alebo sú pevne prichytené na cytoplazmový povrch endomplazmového retikula (ER, drsné ER).

:

Podľa epidemiologických štúdii je vyššie riziko karcinómu pankreasu u mužov, u čiernej rasy a výrazne stúpa s vekom nad 40 rokov. Okrem chronickej pankreatitídy a hereditárnych faktorov je zvýšený výskyt v súvisosti s diabetes mellitus do 5 rokov od začiatku choroby a po operáciach žalúdka. Zvýšené reziko vzniku karcinómu pankreasu prináša fajčenie, obezita a príjem nenasýtených tukov. Nezistila sa spojitosť s alkoholom, kávou, čajom a aspirínom. Citované z: MAKOVNÍK P. Iné rizikové faktory karcinómu pankreasu. Gastroenterol prax 2009, 8:85-8

:

Je index vyjadrovaný v percentách, ktorý označuje pomer hladiny sérového železa (v mikromoloch/l) a hladiny transferínu (v mg/dl) vynásobený 70,9. Vyjadruje obsah železa v cirkulujúcom transferíne. Za normálnych podmienok je transferín saturovaný do jednej tretiny svojej väzobnej kapacity. Transferín je transportný proteín, ktorý sprostredkuje výmenu železa medzi tkanivami (napr. enterocyt-erytroblast, enterocyt-makrofág, makrofág-erytroblast, iné bunky).

:
je leukocytoklastická vaskulitída drobných ciev s netrombocytopenickou purpurou predilekčne sa vyskytujúcou na gluteách a extenzorových častiach končatín. Klinický obraz SHP zahŕňa tetrádu postupne sa vyvíjajúcich príznakov - kožné zmeny, artralgie, bolesti brucha a renálne symptómy.
:

je priamo podporovaná ochoreniami obličiek (akútne a chronické zápaly, skleróza obličkovej tepny), ochorenia žliaz s vnútorným vylučovaním (štítnej žľazy, nadobličiek, hypofýzy), ochorenia nervového systému (mozgové nádory, zápaly mozgu), komplikovane prebiehajúce tehotenstvo (gestóza), ako i dlhodobé užívanie niektorých liekov (hormonálne antikonceptíva, kortikoidy).
:
Erektilná dysfunkcia (ED) je častokrát prvým varovným signálom (tzv. červenou vlajkou – „red flag“) potencionálne hroziaceho KV ochorenia – známe ako tzv. sentinelový (strážny) význam ED. Mnohé štúdie potvrdzujú potencionálne využitie ED ako včasného „výstražného“ signálu pre KV príhody. S rastúcim vekom sa zvyšuje riziko vzniku ED, ale prognostický význam ED ako prediktora KV ochorení klesá: adjustované riziko bolo prekvapivo (takmer 3-násobne) vysoké u štyridsiatnikov s ED (HR 2,7), ale iba zanedbateľné u mužov starších ako 70 rokov (HR 0,7).
:
Erektilná dysfunkcia (ED) je častokrát prvým varovným signálom (tzv. červenou vlajkou – „red flag“) potencionálne hroziaceho KV ochorenia – známe ako tzv. sentinelový (strážny) význam ED. Mnohé štúdie potvrdzujú potencionálne využitie ED ako včasného „výstražného“ signálu pre KV príhody. S rastúcim vekom sa zvyšuje riziko vzniku ED, ale prognostický význam ED ako prediktora KV ochorení klesá: adjustované riziko bolo prekvapivo (takmer 3-násobne) vysoké u štyridsiatnikov s ED (HR 2,7), ale iba zanedbateľné u mužov starších ako 70 rokov (HR 0,7).
:


Zvýšená tvorba špecifických IgE protilátok, bez klinických prejavov ochorenia. Diagnostikovaná buď pomocou kožných testov, alebo laborat. dôkazom špecifických IgE.

:
Syndróm neprimeranej sekrécie vazopresínu (antidiuretického hormónu)
:


 


Sideropénia patrí medzi najčastejšie nálezy v klinickej praxi, postihujúce populáciu rozvinutých i rozvojových krajín. V našich podmienkach patrí medzi najčastejšie príčiny sideropénie straty železa menštruáciou, graviditou a laktáciou, nutričným deficitom u kojencov a malignými i nezhubnými afekciami gastrointestinálneho traktu. Typickým nálezom v manifestnej fáze sideropenickej anémie je mikrocytóza a hypochromia, pokles hladiny sérového železa súčasne s vzostupom koncentrácie transferínu a poklesom hladiny feritínu. 


 

:


Systemic Inflamatory Response Syndrome

:


Je to validizovaný skórovací systém, ktorý berie do úvahy 5 klinických parametrov. Prítomnosť každého z piatich parametrov sa hodnotí samostatne hodnotou 1. Dôležitý je výsledný súčet (skóre), ktorý stanovuje riziko mortality a optimálne miesto liečy pacienta s pneumóniou.

:
Metóda sekundárnej prevencie, kontinuálne, organizované veľkoplošné vyšetrovanie asymptomatickej populácie určitého pohlavia a vekovej skupiny s cieľom zachytiť predklinické, neinvazívne a včasné invazívne štádiá zhubných nádorov, následne zabezpečiť účinnú liečbu a predovšetkým znížiť mortalitu na dané onkologické ochorenie.
:
Skríning je prostriedkom zisťovania ochorenia včas, u asymptomatických osôb.
Pozitívny výsledok vyšetrenia, testu alebo procedúry použitej v skríningu obyčajne nie je diagnostický, ale identifikuje osobu so zvýšeným rizikom prítomnosti nádoru, s potrebou ďalšieho vyšetrenia.
Citované z: Cancer Screening Overview (PDQ®) - National Cancer Institute, USA.
http://www.cancer.gov/cancertopics/pdq/screening/overview/HealthProfessional/page1
(citované 15.09.2011)
:


– uhľovodíkové časti glykoproteínov, ktoré indukujú produkciu skrížene reagujúcich IgE protilátok, na základe ich značnej štrukturálnej podobnosti.

:
Ide o celotelovú scintigrafiu s indiom 111 značkovaným oktreotidom – In 111 – DTPA- d- Phe- octreotid, ktorá vizualizuje nádory s hustou sieťou somatostatínových receptorov.
:
představuje souhrn obranných mechanismů specifických pro daný antigen. Kromě genetické výbavy jedince se na jejím vzniku podílí předchozí kontakt s cizorodým antigenem. Mechanismy specifické imunitní odpovědi jsou pomalejší než nespecifické, charakteristickým rysem těchto reakcí je zanechání imunologické paměti - schopnosti organismu reagovat na opakované podání antigenu intenzivnější a rychlejší imunitní odpovědí. Buněčnou složku tvoří T a B lymfocyty, humorální složku především protilátky.
:
Fyziologické adaptačné prejavy v srdci na podklade dlhodobého pravidelného športového tréningu vyššej intenzity s prevahou vytrvalostných aktivít.
:
Fyziologické adaptačné prejavy v srdci na podklade dlhodobého pravidelného športového tréningu vyššej intenzity s prevahou vytrvalostných aktivít.
:
Fyziologické adaptačné prejavy v srdci na podklade dlhodobého pravidelného športového tréningu vyššej intenzity s prevahou vytrvalostných aktivít.
:

Srdcové zlyhávanie je komplexným klinickým syndrómom, preto neexistuje jednoduchá a súčasne vyčerpávajúca definícia. Modifikáciou klasických definícií pochádzajúcich od E. Braunwalda a P.A. Poole-Wilsona môžeme SZ definovať z patofyziologického pohľadu ako stav, pri ktorom srdce nie je schopné zásobiť periférne tkanivá adekvátnym množstvom krvi (systolické SZ) alebo to dokáže iba pri zvýšených plniacich tlakoch (diastolické SZ), a ktorý sprevádzajú charakteristické hemodynamické, renálne a neurohormonálne dôsledky.

Klinická definícia SZ podľa ESC sa opiera o prítomnosť symptómov a príznakov (z ktorých ani jeden nie je špecifický pre SZ), objektívny dôkaz systolickej a/alebo diastolickej dysfunkcie srdca(preferenčne prostredníctvom echokardiografie alebo laboratórneho stanovenia natriuretických peptidov) a v prípade pochybností o priaznivú odpoveď na liečbu SZ.

:


Diabetes mellitus a srdcové zlyhávanie sú ochorenia, výskyt ktorých má epidemický charakter. Zdá sa, že diabetes súčasne podporuje epidémiu srdcového zlyhávania. Čím ťažšia je klinická forma srdcového zlyhávania, tým vyššia je pravdepodobnosť prítomnosti diabetu. Nezávisí od toho, či ide o systolické alebo diastolické srdcové zlyhávanie. V patofyziológii srdcového zlyhávania u diabetikov sa uplatňuje myokardiálna ischémia, metabolické zmeny a diabetická kardiomyopatia. Dôležitá je i aktivácia renín-angiotenzín-aldosterónového systému, najmä jej alternatívna dráha s enzýmom ACE-2.

:

Srdcové zlyhávanie (SZ) je zložitý syndróm s rôznorodou etiológiou, komplexnou a nedokonale objasnenou patofyziológiou, variabilným klinickým obrazom a prognózou. Vzhľadom na tieto charakteristiky definovať SZ jednoducho a pritom vyčerpávajúco prakticky nie je možné. Za klasickú sa už považuje definícia SZ E. Braunwalda: „SZ je patofyziologický stav, pri ktorom srdce nie je schopné prečerpávať krv v množstve primeranom potrebám činnosti tkanív alebo to dokáže iba pri zvýšení plniacich tlakov“. Táto definícia bola rozpracovaná a prijatá NHLBI s týmto pokračovaním: „Neschopnosť srdca prečerpávať dostatočné množstvo krvi môže byť spôsobená poruchou plnenia srdca a/alebo narušenou kontraktilitou a vyprázdňovaním. Pre zachovanie funkcie srdca ako pumpy kompenzačné mechanizmy zvyšujú objem krvi a plniace tlaky, srdcovú frekvenciu, zväčšujú objem myokardu a spôsobujú redistribúciu krvi. Napokon však, napriek týmto kompenzačným mechanizmom, sa relaxačná a kontrakčná schopnosť srdca postupne znižuje a srdcové zlyhávanie sa zhoršuje“.
:


Srdcové zlyhávanie (SZ) je zložitý syndróm s rôznorodou etiológiou, komplexnou a nedokonale objasnenou patofyziológiou, variabilným klinickým obrazom a prognózou. Vzhľadom na tieto charakteristiky definovať SZ jednoducho a pritom vyčerpávajúco prakticky nie je možné. Za klasickú sa už považuje definícia SZ E. Braunwalda: „SZ je patofyziologický stav, pri ktorom srdce nie je schopné prečerpávať krv v množstve primeranom potrebám činnosti tkanív, alebo to dokáže iba pri zvýšení plniacich tlakov“. Táto definícia bola rozpracovaná a prijatá NHLBI s týmto pokračovaním: „Neschopnosť srdca prečerpávať dostatočné množstvo krvi môže byť spôsobená poruchou plnenia srdca a/alebo narušenou kontraktilitou a vyprázdňovaním. Pre zachovanie funkcie srdca ako pumpy kompenzačné mechanizmy zvyšujú objem krvi a plniace tlaky, srdcovú frekvenciu, zväčšujú objem myokardu a spôsobujú redistribúciu krvi. Napokon však napriek týmto kompenzačným mechanizmom sa relaxačná a kontrakčná schopnosť srdca postupne znižuje a srdcové zlyhávanie sa zhoršuje“.

:
porucha systolické (ejekční) nebo diastolické (plnící) srdeční funkce, která je podkladem srdečního selhání, může být asymptomatická, synonymem je myökardiální selhání, příčinou může být ischemická choroba srdeční zejména po infarktu myokardu, primární postižení srdečního svalu například při kardiomyopatii nebo po myokarditidě, srdeční hypertrofie například při arteriální hypertenzi nebo při aortální stenóze
:

Střevní mikrobiota (mikrobiom) je strukturované mikrobiální společenství, na jehož vytvoření se pozitivně podílí kojení. Deregulace mikrobiomu vede k abnormitám slizniční i systémové imunity s možným rozvojem imunopatologií. Střevní mikrobiom je pozitivně modulován prebiotiky a probiotickými mikroorganizmy.(Cit.: Krejsek J, Kudlová M, Koláčková M, Novosad J. Nutrice, probiotika a imunitní systém. II. část: Nutrice, přirozená slizniční mikroflóra a individuální imunitní reaktivita. Pediatr pro praxi 2007; 3:156–162.)
:

akútne zlyhanie pečene + koagulopatia + encefalopatia  od 8 do 26 týždňov od prvých prejavov choroby predtým zdravej pečene.

 

Citované z: Gagan K Sood, MD; Chief Editor: Julian Katz, MD Acute Liver Failure, http://emedicine.medscape.com/article/177354-overview (online) updated 2011-03-29 (citované: 2012-02-06) 

:
B-lymfocyty nie sú jednotnou populáciou buniek. Tie, ktoré na svoju aktiváciu a diferenciáciu na plazmatické bunky potrebujú pomoc zo strany T-lymfocytov a usídľujú sa v lymfatických uzlinách a slezine oblastiach v blízkosti T-lymfocytovej zóny, teda vo folikuloch, označujeme ako folikulové B-lymfocyty; možno ich zaradiť k bunkám typickej špecifickej imunity. Okrem nich však existujú dve subpopulácie, ktoré na antigén odpovedajú priamo, bez pomoci TH-lymfocytov. Ide o B1- a B2-lymfocyty (alebo B-lymfocyty marginálnej zóny). Pochádzajú zo samostatných kmeňových buniek. Najcharakteristickejšou črtou B1-lymfocytov je, že produkujú nízkoafinitné protilátky triedy IgM a IgG3, ktoré rozpoznávajú niektoré autoantigény, ako sú polysacharidy, glykolipidy a glykoproteíny, ako aj antigény bunkovej steny baktérií či obalové proteíny vírusov. Tieto autoprotilátky nie sú patogénne a predpokladá sa, že odstraňujú starnúce bunky či proteíny a poskytujú prvú obrannú líniu v boji proti baktériám či vírusom; označujeme ich preto ako „prirodzené protilátky“. Prevažne sídlia v omente, v zhlukoch lymfoidného tkaniva, ktoré označujeme ako „mliečne škvrny“; menej ich je v lymfatických uzlinách. Lymfocyty marginálnej zóny (MZ či B2) sú vybavené nízkoafinitnými imunoglobulínovými receptormi a vzorkovými receptormi, najmä TLR-rodiny. DC, ktoré odpovedajú na infekciu, produkujú o. i. aj dve molekuly, BAFF a APRIL, a tie spolu so signálmi, ktoré B-lymfocyt získava rozpoznaním antigénov a TLR-ligandov spôsobujú, že sa B-lymfocyt aktivuje a začne proces tvorby protilátok tried IgM, IgA a aj IgG. B2-lymfocyty podobne ako B1-lymfocyty možno tak zaradiť skôr k mechanizmom prirodzenej ako špecifickej imunity.
:

Polypeptid složený z 11 aminokyselin (Arg - Pro - Lys - Pro - Gln - Gln - Phe - Phe - Gly - Leu - Met). Jedním z hlavních mediátorů bolesti (vazbou na recpetor NK1 (též NKA), přičemž dochází k pomalému vstupu Ca 2+ do nitra buňky a udržuje se depolarizace buněčné membrány), ale rovněž se podílí na vzniku zvracení drážděním center v prodloužené míše, modifikuje náladu, podílí se na buněčném dělení, způsobuje vasodilataci, ale současně i bronchospasmus.

:
Ide o vzácne ochorenie charakterizované klinickými prejavmi asthmy bronchiale, periférnou eozinofíliou, nekrotizujúcou vaskulitídou a dominujúcim pľúcnym ochorením, pre ktoré sú charakteristické migrujúce infiltráty.
:
Ide o vzácne ochorenie charakterizované klinickými prejavmi asthmy bronchiale, periférnou eozinofíliou, nekrotizujúcou vaskulitídou a dominujúcim pľúcnym ochorením, pre ktoré sú charakteristické migrujúce infiltráty.
:
Synkopa je krátkodobá spontánna strata vedomia s náhlym vznikom a úplnou, zvyčajne rýchlou úpravou bez nutnosti medicínskeho zásahu, ktorá vzniká v dôsledku zníženej perfúzie mozgu.
:

synovitída, zápal synoviálnej blany kĺbového púzdra

 

:


v dôsledku poruchy štruktúry či funkcie komory srdca viazne ejekcia krvi. 

:

T lymfocyt je lymfatická bunka závislá od týmusu, ktorá reaguje na antigénový epitop pomocou povrchového receptora (TCR, T cell receptor). Na základe iných povrchových molekúl, ktoré tvoria rodinu molekúl CD (cluster of definition), sa T bunky  delia na pomocné T lymfocyty (základný marker CD4) a na cytotoxické T lymfocyty (základný marker CD8). Markerové molekuly CD rozpoznávajú antigénovú zhodu (respektíve nezhodu) molekúl systému HLA. Molekula CD4 identifikuje molekuly HLA II, kým molekula CD8 rozpoznáva molekulu HLA I.

:


B- a T-lymfocyty sú bunkami, ktoré rozpoznávajú cudzorodý antigén s vysokým stupňom špecifickosti a reagujú naň. Pochádzajú zo spoločnej hematopoetickej bunky, morfologicky sú si veľmi podobné. Vysoký stupeň podobnosti medzi oboma typmi buniek možno vysvetliť skutočnosťou, že až 98 % funkčných génov je rovnakých. Odlišujú sa iba zostávajúcimi 2 %, ku ktorým patria aj gény, ktoré kódujú receptory pre cudzorodé antigény. B-lymfocyty vlastnia receptory imunoglobulínového charakteru, pričom rozpoznávajú samotný antigén, ktorý sa v organizme vyskytuje v solubilnej forme. T-lymfocyty tiež rozpoznávajú antigény svojím špecifickým receptorom, ktorý však nerozpoznáva natívne antigény, ale také, čo sa nachádzajú v žliabku MHC-molekúl v membránach buniek prezentujúcich antigén. Tento proces si navyše vyžaduje interakciu medzi adhezívnymi a kostimulačnými molekulami partnerských buniek za účelom spevnenia väzby a prenosu signálov. Antigénový receptor T-lymfocytov existuje v dvoch formách - buď ako heterodimér alfa, beta (TCR) alebo heterodimér gama, delta (TCR) a preto T-lymfocyty delíme na alafa/beta- a gama/delta-lymfocyty. Alfa/beta T-lymfocyty sa delia na tri základné populácie buniek – pomocné (Th), cytotoxické (TC) a prirodzene regulačné (nTreg), pričom pomocné sa ešte ďalej diferencujú na subpopulácie TH1, TH, TH17, TH9 a TH22.

:
Názov pre vrodené poruchy globínových reťazcov z delécie časti alebo niektorého reťazca (alfa, beta, gama, delta).
:


Porušené plnenie srdca v dôsledku nárastu objemu perikardiálnej tekutiny a vzostupu intaperikardiálneho tlaku. Nahromadenie väčšieho množstva tekutiny  v perikardiálnom vaku vedie k útlaku srdca, ktoré nie je schopné v diastole dostatočne dilatovať. Dochádza k porušeniu diastolického plnenia srdca, hypotenzii a zníženiu srdcového výdaja (low cardiac output syndrom)

:

transatlantický konsenzus: transatlantická dohoda o diagnostike a liečbe vaskulárnych ochorení, vrátane PAO

:

TH1-lymfocyty zodpovedajú za bunkový typ imunity. Principiálny cytokín, ktorý syntetizujú, IFN-gama, aktivuje makrofágy, čo sa prejaví ich zvýšenou mikrobicídnou aktivitou, spôsobujúcou lýzu v nich sa nachádzajúcich intracelulárne parazitujúcich baktérií. Aktivované makrofágy získajú aj zvýšenú tumoricídnu aktivitu. IFN-gama navodzuje aj zvýšenie množstva vysokoafinitných Fc-receptorov pre IgG, čím sa zvyšuje účinnosť pôsobenia ADCC-reakcie. IFN-gama, spolu s ďalším TH1-lymfokínom, IL-2, veľmi účinne aktivuje cytotoxické T-lymfocyty a NK-bunky, čím sa výber cytotoxických mechanizmov rozširuje. TH1-lymfocyty poskytujú tiež pomoc B-lymfocytom pri produkcii protilátok; vznikajú protilátky IgG1- a IgG3-triedy, ktoré viažu komplement, a tak sa zúčastňujú cytotoxických reakcií. TH1-lymfocyty sú takto predurčené na boj s intracelulárne parazitujúcimi baktériami a vírusmi. V patológii sa tento typ imunity uplatňuje pri oneskorenom (IV.) type hypersenzitívnych reakcií a pri orgánovo-špecifických autoimunitných chorobách, napr. pri diabetes mellitus či sclerosis multiplex.

:
označení subpopulace pomocných T lymfocytů podle funkčního působení a produkce cytokinů. Buňky subpopulace Th1 podporují především buněčnou imunitu a produkují zejména IFNgamma, IL-2, IL-12. Th2 lymfocyty stimulují humorální imunitu a produkují IL-4, IL-5, IL-6, IL-10, IL-13. Toto rozdělení se dává i do souvislosti z hlediska vztahu k imunopatologii a efektivnosti obranných reakcí organismů.
:

TH17-lymfocyty sa podieľajú na indukcii prozápalových procesov, najmä v slizničných priestoroch. IL-17A a IL-17F, hlavné cytokíny ktoré produkujú, stimulujú epitelové, endotelové bunky a fibroblasty, aby syntetizovali IL-1, IL-6, IL-8, TNF, GM-CSF, MCP-1 ako aj PGE2. V membránach endotelových buniek IL-17A a IL-17F indukujú vznik ICAM-1, čím umožňujú prechod neutrofilov do zápalového ložiska. Podporujú aj proliferáciu a diferenciáciu CD34+-kmeňových buniek do neutrofilov a v keratinocytoch navodia syntézu antimikrobiálnych peptidov. TH17-lymfocyty sú dôležité pri zvládaní infekcie patogénmi, ktoré unikajú obranným mechanizmom mediovanými TH1-, resp. TH2-lymfocytmi, napr. Klebsiella pneumoniae, Borrelia burgdorferi, Bordetella pertussis, Cryptococcus neoformans a iných. Možno teda konštatovať, že TH17-subpopulácia lymfocytov podporuje antibaktériovú imunitu, a preto sa niekedy označujú aj ako zápalové (inflamačné) lymfocyty.


TH17-lymfocyty sa vyznačujú prítomnosťou CD26, CD161 a najmä aryl-hydrokarbónového receptora (AHR). AHR rozpoznáva nízkomolekulové chemikálie, xenobiotiká, ako sú napr. halogenované aromatické uhľovodíky a nehalogénované aromatické polycyklické uhľovodíky, typicky TCDD (2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin) a benzopyrén, ktorý sa nachádza v tabakovom dyme a dyme pri spaľovaní uhlia. Rozpoznanie uvedených látok vedie k aktivácii TH17-lymfocytov a syntéze prozápalových cytokínov IL-17 a IL-22. Týmto mechanizmom sa vysvetľuje aj indukcia niektorých autoimunitných chorôb, na ktorých rozvoji sa TH17-lymfocyty podieľajú podstatnou mierou, napr. pri Crohnovej chorobe, psoriasis vulgaris,sclerosis multiplex, ... . AHR však môžu aktivovať aj niektoré endogénne faktory, ako sú prostaglandíny, vysoké koncentrácie bilirubínu, nízkodenzitné lipoproteíny a rôzne modifikácie tryptofánu vznikajúce pod vplyvom UV-žiarenia. Tieto ligandy by mohli prispievať k rôznym zápalovým procesom v organizme.

:

je omega-3 mastná kyselina s piatimi nenasýtenými väzbami, ktorá má antiaterogénne účinky  (eikosapentaenová; EPA).

:
Receptory zodpovědné za rozpoznání struktur typických pro patogenní molekuly exprimované na širokém spektru infekčních agens. Jsou exprimovány na buňkách, a to hlavně na buňkách rozpoznávajících a zpracovávajících antigen, což jsou primárně antigen prezentující buňky, dendritické buňky a makrofágy.
:

Skupina infekčných ochorení, ktoré negatívne ovplyvňujú vývoj plodu, je označovaná skratkou TORCH. T-toxoplazmóza, O-others (syfilis, varicella-zoster, parvovírus B19), R-rubeola, C-CMV infekcia, H-herpes genitalis. Používa sa aj označenie TORCHS, kde S označuje syfilis.

:

sú najaterogénnejšie mastné kyseliny. Sú to neprirodzené priestorové izoformy MK, ktoré vznikajú pri hydrogenizácii rastlinných olejov na stužené rastlinné tuky (margaríny) a pri fritovaní (vyprážaní).

:


substitúcia erytrocytov alebo krvných dostičiek

:

Transtorakálna Dopplerovská echokardiografia je rýchlou, bezpečnou a široko dostupnou metodikou. Umožňuje posúdenie rozmerov, hrúbky a geometrie stien srdcových oddielov, ukazovateľov regionálnej, globálnej, systolickej a diastolickej funkcie komôr. Najdôležitejším parametrom funkcie komôr na odlíšenie pacientov so systolickou kardiálnou dysfunkciou od pacientov so zachovanou systolickou funkciou ľavej komory je ejekčná frakcia. Echokardiografia tiež umožňuje rýchle a semikvantitatívne posúdenie funkcie chlopní, najmä mitrálnej, trikuspidálnej a aortálnej stenózy a insuficiencie, určenie stupňa mitrálnej insuficiencie. Stupeň sekundárnej trikuspidálnej insuficiencie umožňuje odhad tlakov v pľúcnici.

Reprodukovateľnosť merania ejekčnej frakcie medzi hodnotiacimi lekármi je nízka aj pri použití rovnakých techník. Zachovaná systolická funkcia ľavej komory však väčšinou znamená pokojovú základnú ejekčnú frakciu ľavej komory > 40 – 45 % a normálne alebo v neprítomnosti významnej chlopňovej insuficiencie len mierne zvýšené objemy komôr.

Dopplerovské merania môžu poskytnúť dodatočné informácie o charakteristikách plnenia srdca.

Európska pracovná skupina pre diastolické srdcové zlyhanie navrhla podrobné diagnostické kritériá pre srdcové zlyhanie s diastolickou dysfunkciou (a zachovanou systolickou funkciou). 

:


 


bolestivý, nápadný, více nebo méně ohraničený zánět kůže a podkoží spojený s postižením povrchové žíly, ve které vzniká trombóza.

:

je proces rozpustenia krvnej zrazeniny (trombu). Podstatou je štepenie vlákien fibrínu aktivovaným plasminogénom (plazmínom). Je prirodzeným procesom organizmu, alebo môže byť dosiahnutý aj podaním liekov (fibrinolytík – nejčastejšie streptokinázou, alteplázou, a iné), ktoré tento proces aktivujú a posilňujú. Používa sa u niektorých trombóz a embólií (napr. pľúcnej alebo u CMP). Tento zásah vedie k rekanalizácii cievy. Výkon má ale i svoje komplikácie. Podľa platných smerníc MZ SR možno túto liečbu aplikovať maximálne do troch hodín od vzniku ischemickej príhody.

:

je intravitálne zrážanie krvi v cievach (vaskulárna trombóza; angiotrombóza) alebo v srdci (intrakardiálna trombóza). 

:

tvorba krvných zrazenín v krvnom obehu

 

:


negativita HCV RNA PCR metódou v sére v 24. týždni po skončení liečby 

:


Trombotická Trombocytopenická Purpura

:

Produkt Mycobacterium tuberculosis, zložený z bielkovín, polysacharidov a nukleových kyselín. Pôvodne bol získaný vo forme zahusteného filtrátu čiastočne lyzovanej kultúry Mycobacterium tuberculosis. Dnes sa používa čistený preparát PPD (purifikovaný proteínový derivát).

:
infekčné ochorenie postihujúce všetky tkanivá a orgány zvierat aj ľudí, vyvolané mikroorganizmom Mycobacterium tuberculosis
:
infekčné ochorenie postihujúce všetky tkanivá a orgány zvierat aj ľudí, vyvolané mikroorganizmom Mycobacterium tuberculosis
:
- vylučovanie nízkomolekulových bielkovín (napr. beta-2 mikroglobulín) do moču vyvolané poruchou proximálneho tubulu
:
Týranie môže byť fyzické a psychické. Fyzické týranie sa prejavuje údermi, bitím, kopnutím. Psychické týranie sa prejavuje hrozbami, príkoriami, nátlakom, snahou o inštitucionalizáciu alebo zbavenie svojprávnosti.
:


proti určitej infekčnej ochorobe sa definuje ako percentuálne zníženie rizika vzniku choroby u očkovaných ľudí oproti riziku vzniku choroby u neočkovaných. 

:

je nespecificky hemoragicko-kataralni nebo ulcerozni zanět sliznice konečniku a přilehle časti nebo celeho tračniku s narazovym nebo chronicky exacerbujicim průběhem. (Cit.: Gabalec L. Crohnova nemoc – klasifikace, diagnostika, léčba a kvalita života. Interní Med 2009; 11(1): 16–20.)
:

je nepresne ohraničený proces, ktorý smeruje k smrti. Z klinického hľadiska sa posledná fáza umierania označuje ako terminálny stav. Vyznačuje sa postupným nezvratným zlyhávaním životne dôležitých funkcií. Tzv. fyziologická smrť  nastáva vtedy, ak sa naplnil geneticky daný program života.

:


Očkovanie znamená vpravenie očkovacej látky (vakcíny) do ľudského organizmu. Imunizácia znamená následný proces v zmysle vytvorenia nešpecifickej a špecifickej imunitnej odpovede v ľudskom organizme na antigén, prídavné a iné zložky vakcíny. Cieľom očkovania je zabezpečiť tvorbu špecifických protilátok proti mikroorganizmom a zároveň navodiť imunologickú pamäť, čím sa má zabezpečiť dlhodobá, optimálne doživotná ochrana pred ochorením. Individuálny význam očkovania spočíva v ochrane jednotlivca navodením komplexnej imunologickej ochrany proti pôvodcom ochorenia, proti ktorým sa očkuje. Verejno-zdravotný význam očkovania spočíva v zabezpečení tzv. kolektívnej imunity na základe vysokej preočkovanosti osôb, čím sa zamedzí šíreniu pôvodcov ochorení v populácii.

:
Látky blokujúce vazopresínové receptory a spôsobujúce vylúčenie voľnej vody
:


Variabilita krvného tlaku sa hodnotí podľa zmien TK od merania k meraniu (pri ABPM, 24-hod „tlakový Holter“), od dňa ku dňu (pri domácom meraní), od vizity k vizite (pri pravidelnom vyšetrovaní v ambulanciách).

:

biologicky aktívne látky po degranulácii zápalových buniek priamo poškodzujú endotelové bunky ciev.  Dochádza k deštrukcii bazálnej membrány. 

:
sú ochorenia ciev vyvolané imunitným zápalom. Pomenovanie a klasifikácia vaskulitíd závisí predovšetkým na veľkosti a type postihnutých krvných ciev.
:

stiahnutie ciev, zúženie ich priemeru a tým zníženie prietoku krvi cez ne

 

:


- celkové množství HIV viru, jenž obsahuje krev nakaženého člověka. Jako test virové nálože je označován laboratorní test zjišťující hladinu HIV v krvi. Citované z: http://www.atlasnemoci.cz/hiv-aids/test-na-hiv-aids-imunita-a-virova-naloz/.

:
Verissimi low density lipoprotein, ktorý je nositeľom predovšetkým triacylglycerolov.
:
Wilsonova nemoc je autozomálně recesivně dědičné onemocnění charakterizované abnormálním střádáním mědi v játrech a extrahepatálních orgánech, které způsobuje jejich poškození. Onemocnění je způsobeno mutacemi v genu ATP7B, který kóduje měď transportující ATPázu. (Smolka V., Fryšák Z., Kozák L. a kol.: Jaterní forma Wilsonovy nemoci u mladých pacientů. Vnitřní lékařství 2000: 46:24–29)
:
O zanedbávanie ide, ak vznikne deficit v citových vzťahoch, nedostatok podpory, starostlivosti a prejavov rodinnej súdržnosti, neposkytnutie základných potrieb
:


Obranná reakce organismu na přítomnost infekčních agens nebo fyzikálních a chemických vlivů, která zahrnuje mnoho imunologických a biochemických změn. Jedná se o mechanismus udržení homeostázy. Klasickými příznaky zánětu jsou otok, bolest, zarudnutí, zteplání.

:
Krvotvorné bunky sú prítomné najmä v kostnej dreni, ale aj v periférnej krvi. Po podaní rastového faktora pre leukocyty sa zvýši ich množstvo v periférnej krvi, je možné ich odoberať pomocou krvinkového separátora a ich koncentrát podať ako krvnú transfúziu, kontaminácia erytrocytmi je malá. Na rozdiel od toho je pri odbere krvotvorných buniek priamo z kostnej drene (z lopaty bedrovej kosti) značná kontaminácia erytrocytmi.
:

(benígna monoklonová gamapatia) sa zmenila v posledných rokoch (od r. 2003) na MGUS-MG nejasného významu - čo značí, že u každého nosiča MGUS aj bez klinických príznakov sa má vykonať kompletné vyšetrenie!

:
O zneužívanie ide, ak sa od starého človeka vyžaduje viac fyzickej a psychickej pomoci a ekonomickej podpory než je schopný zdravotne a ekonomicky poskytnúť.