Pondelok, 5 október 2015, 10:25

Miesto: I-med
Kurz: I-med (I-med)
Slovník: Slovník

Radek Ptáček

:


 


“zadržaná smrť“ je umelé a násilné predlžovanie prirodzeného procesu umierania liečbou. Jej nevýhody z pohľadu pacienta alebo jeho blízkych prevažujú nad jej výhodami. Je nepríjemným dôsledkom uplatňovania postupu „víťaznej medicíny“ v situáciách, keď potreby zomierajúceho vyžadujú paliatívny postup.  


Citované z http://www.hospice.sk

:


 


Smer existenciálnej analýzy snažiaci sa odhaliť v biografii chorého zmysel jeho života


Citované z: Hartl, P., Hartlová, H.: Psychologický slovník, Praha, Portál, 2004, s. 297.

Radovan Pilka

:
Ochorenie neznámej etiológie, postihujúce dolný pažerákový sfinkter. Podstatou ochorenia je strata relaxačnej funkcie dolného zvierača, čo vedie k sťaženiu až nepriechodnosti potravy a tekutín cez pažerák do žalúdka. Ochorenie je možné liečiť endoskopicky alebo chirurgicky. Citované z: AABAKKEN, L. GastroHep Slide Atlas, GastroenterologyEsophagus. [online] 2002-01-01 [Citované: 2011-01-09] http://www.gastrohep.org/images/image.asp?id=759 (Pozn. je to fiktívna citácia)
:


Zhoubné gynekologické nádorové onemocnění, postihující jedno nebo obě ovaria. Pokročilá stádia se vyznačují rozsáhlejším postižením (např. kliček střevních, mezenteria, bránice, apod.). Zahrnuje několik skupin nádorů rozdílné etiologie. Mezi gynekologickými nádorovými onemocněními se jedná o nejzhoubnější typ, který představuje 25 % gynekologických nádorů, ale odpovídá za více než 50 % úmrtí v této skupině. V příčinách úmrtí na nádorová onemocnění u žen mu patří páté místo. Vyznačuje se vysokou mírou recidivy a chemorezistence. Diagnostické nástroje nejsou dostatečně efektivní. V důsledku je většina pacientek diagnostikována s již pokročilými stádii se sníženou pravděpodobností přežití. V karcinogenezi tohoto onemocnění se uplatňují patrně i extraovariální tkáně (např. vejcovod).

:
Metóda zástavy ťažko kontrolovateľného panvového krvácania u hemodynamicky nestabilných pacientov po panvových operáciách a tupej panvovej traume.

Redakčná rada

:


mimovôľové prudké, nepravidelné, hádzavé pohyby väčšej amplitudy, prevažne na proximálnych častiach končatín. Hemibalizmus postihuje len polovicu tela

:


mimovôľové nepravidelné, náhodne se vyskytujúce pohyby rôznych častí tela, ktoré sú krátke, rýchle a obvykle krútivého charakteru. Hemichorea postihuje len polovicu tela

:

Sekundárny, zápalový, vytvorený z amyloidogénnych proteínov a spoluúčasti SAA (sérový A amyloid, ktorý sa enormne zvyšuje ako reaktant pri zápalových, najmä reumatických, resp. imunologicky podmienených procesoch).

 
:


Jednou z možností využitia 24-hodinového monitorovania krvného tlaku je neinvazívne stanovenie cievnej tuhosti výpočtom. Ambulantný index cievnej tuhosti (AASI) je rovný jedna mínus regresná krivka diastolického na systolický krvný tlak. U obéznych detí v našom súbore stúpa hodnota indexu cievnej tuhosti v závislosti od hodnoty BMI a závažnosti metabolického syndrómu.

:

Členkovo-ramenný index (ankle-brachial index), pri jeho meraní sa používa tužkový Doppler prístroj, ide o jednoduchú, reprodukovateľnú metódu prvej línie vyšetrenia pacienta s PAOD.