Piatok, 9 október 2015, 17:51

Miesto: I-med
Kurz: I-med (I-med)
Slovník: Slovník

(

:


mimovôľové prudké, nepravidelné, hádzavé pohyby väčšej amplitudy, prevažne na proximálnych častiach končatín. Hemibalizmus postihuje len polovicu tela

:


mimovôľové nepravidelné, náhodne se vyskytujúce pohyby rôznych častí tela, ktoré sú krátke, rýchle a obvykle krútivého charakteru. Hemichorea postihuje len polovicu tela

:

Ischemická choroba srdca je akútna alebo chronická porucha funkcie srdca, ktorá vznikla na podklade zníženia alebo úplného zastavenia dodávky kyslíka a živín do srdcového svalu.

0

:
- podaním antigénu vyvoláme špecifickú imunitnú odpoveď proti určitému mikroorganizmu alebo jeho toxínu. Po uplynutí určitej doby chráni očkovaného jedinca pred infekciou týmto mikroorganizmom.

3

:


 


trojdimenziálna konformálna rádioterapia

:
Trojrozmerná ultrasonografia vzniká sumarizáciou viacerých za sebou nasledujúcich 2D USG scanov

A

:

Sekundárny, zápalový, vytvorený z amyloidogénnych proteínov a spoluúčasti SAA (sérový A amyloid, ktorý sa enormne zvyšuje ako reaktant pri zápalových, najmä reumatických, resp. imunologicky podmienených procesoch).

 
:


Jednou z možností využitia 24-hodinového monitorovania krvného tlaku je neinvazívne stanovenie cievnej tuhosti výpočtom. Ambulantný index cievnej tuhosti (AASI) je rovný jedna mínus regresná krivka diastolického na systolický krvný tlak. U obéznych detí v našom súbore stúpa hodnota indexu cievnej tuhosti v závislosti od hodnoty BMI a závažnosti metabolického syndrómu.

:
Bronchiálna astma
:
protilátka
:

Členkovo-ramenný index (ankle-brachial index), pri jeho meraní sa používa tužkový Doppler prístroj, ide o jednoduchú, reprodukovateľnú metódu prvej línie vyšetrenia pacienta s PAOD.

:


24 hodinové monitorovanie krvného tlaku umožňuje presnejšie meranie krvného tlaku a vyhodnotenie viacerých pomocných parametrov, ktoré ho bližšie charakterizujú. Počas vyšetrenia nosí pacient počas jedného dňa naloženú manžetu na ľavom ramene pod oblečením a malý prístroj zavesený na páse. Obvykle sa meranie spúšťa každých 20 - 30 minút, kedy by sa mal pacient vyvarovať zbytočným pohybom končatinou. Vyšetrenie je realizované počas bežných denných činností pacienta, ktoré zaznamenáva do denníka. Prístroj meria len jednu hodnotu – stredný arteriálny tlak, systolický a diastolický tlak vypočítava. Táto metóda využíva oscilometrický spôsob merania, preto výsledná hodnota nie je identická s auskultačným meraním. Lekár pri vyhodnocovaní používa iné tabuľky ako aj inú definíciu hypertenzie.

:


Absces pankreasu je dutina vyplnená hnisom vnútri alebo v tesnej blízkosti pankreasu vzniknutá ako následok infekcie po pankreatitíde.

:

Zdržanlivosť, striedmosť, zložitý a diferencovaný mechanizmus viazaný na subjekt, na ktorý vplývajú exogénne a endogénne činitele, jej realizácia je mimoriadne ťažká - abstinencia ako životný štýl alebo abstinencia prijatá ako ochranný mechanizmus (www.infodrogy.sk).

:

Prítomnosť nepríjemných fyzických a niekedy aj psychických príznakov, ak organizmus nie je intoxikovaný drogou – alkoholom, výskyt a intenzita závisí od stupňa vytvorenej fyzickej závislosti, indikátor fyzickej závislosti (www.infodrogy.sk).

:
Zneužívanie. Má nutkanie (obsesie) užívania drogy. Abúzus je chronická duševná porucha, ktorá má tendenciu k relapsom závislosti po určitom období abstinencie
:


Sametově hnědá, neohraničená hyperpigmentace kůže v záhybech krku, v podpaží, pod prsy a intertrigu obecně. Její nejčastější příčinou je inzulínová rezistence, která vede ke kožní hyperplazii na podkladě zvýšené periferní koncentrace inzulínu s aktivací IGR 1 receptorů, které stimulují proliferaci keratino a melanocytů. V rámci diferenciální diagnostiky se před idiopatickou etiologií vylučuje diabetes mellitus, syndrom polycystických ovárií, hypotyreóza, hypertyreóza , akromegalie, Cushingova nemoc, neoplázie a medikamentózní etiologie.

:
Inhibítory angiotenzín konvertujúceho enzýmu (ACE inhibítory)
:

Angiotenzín konvertujúci enzým

:
inhibítori angiotenzín konvertujuceho enzýmu
:

Ligandem ovládaný iontový kanál, lokalizovaný na postsynaptické membráně nervosvalové ploténky.

:

neurotransmitter

:

nikotinový receptor na postsynaptické membráně nervosvalové ploténky, na který se váže acetylcholin

:
American College of Gastroenterology
:
Ochorenie neznámej etiológie, postihujúce dolný pažerákový sfinkter. Podstatou ochorenia je strata relaxačnej funkcie dolného zvierača, čo vedie k sťaženiu až nepriechodnosti potravy a tekutín cez pažerák do žalúdka. Ochorenie je možné liečiť endoskopicky alebo chirurgicky.
:
Ochorenie neznámej etiológie, postihujúce dolný pažerákový sfinkter. Podstatou ochorenia je strata relaxačnej funkcie dolného zvierača, čo vedie k sťaženiu až nepriechodnosti potravy a tekutín cez pažerák do žalúdka. Ochorenie je možné liečiť endoskopicky alebo chirurgicky.
:
Ochorenie neznámej etiológie, postihujúce dolný pažerákový sfinkter. Podstatou ochorenia je strata relaxačnej funkcie dolného zvierača, čo vedie k sťaženiu až nepriechodnosti potravy a tekutín cez pažerák do žalúdka. Ochorenie je možné liečiť endoskopicky alebo chirurgicky.
:
Ochorenie neznámej etiológie, postihujúce dolný pažerákový sfinkter. Podstatou ochorenia je strata relaxačnej funkcie dolného zvierača, čo vedie k sťaženiu až nepriechodnosti potravy a tekutín cez pažerák do žalúdka. Ochorenie je možné liečiť endoskopicky alebo chirurgicky. Citované z: AABAKKEN, L. GastroHep Slide Atlas, GastroenterologyEsophagus. [online] 2002-01-01 [Citované: 2011-01-09] http://www.gastrohep.org/images/image.asp?id=759 (Pozn. je to fiktívna citácia)
:
Ochorenie neznámej etiológie, postihujúce dolný pažerákový sfinkter. Podstatou ochorenia je strata relaxačnej funkcie dolného zvierača, čo vedie k sťaženiu až nepriechodnosti potravy a tekutín cez pažerák do žalúdka. Ochorenie je možné liečiť endoskopicky alebo chirurgicky. Citované z: AABAKKEN, L. GastroHep Slide Atlas, GastroenterologyEsophagus. [online] 2002-01-01 [Citované: 2011-01-09] http://www.gastrohep.org/images/image.asp?id=759
:

Ochorenie neznámej etiológie, postihujúce dolný pažerákový sfinkter. Podstatou ochorenia je strata relaxačnej funkcie dolného zvierača, čo vedie k sťaženiu až nepriechodnosti potravy a tekutín cez pažerák do žalúdka. Ochorenie je možné liečiť endoskopicky alebo chirurgicky.

:


Anaemia of Chronic Diseases - anémia chronických chorôb

:

najväčšia šľacha v ľudskom tele 

:
- poradný výbor pre očkovacie postupy v USA. Vydáva aktualizované odporúčania pre očkovanie detí, dospelých a niektorých špecifických skupín pacientov vrátane imunokompromitovaných.
:
Acitretín je retinoid druhej generácie používaný najmä v liečbe psoriázy
:


 

Základní strukturní,funkční a organizační jednotka v dohledu a poskytování léčby akutní pooperační bolesti.

:

je enzým je reprezentovaný dvoma izoenzýmami – ADA1 a ADA2, ktoré majú odlišné vlastnosti, genetické kódovanie a inú distribúciu v sére, v tkanivách, bunkách. Ich hlavnou funkciou je deaminácia dvoch nukleozidov – adenozínu (A) a 2-deoxyadenozínu (dA), ku ktorým majú oba izoenýmy rozdielnu afinitu.

:
- nádor čeľustí. Synonymum: ameloblastóm (ameloblastoma). Pôvod slova adamantina, ae, f. (substancia) /po grécky- adamas, oceľ/, znamená adamantín, sklovina, email.
Vyskytuje sa aj v iných kostiach. Najčastejšie v meta(diafýze) tibie. V mimočeľustnej lokalizácii sa uvádza pod názvom adamantinóm dlhých kostí alebo extragnatický adamantinóm.
(podľa Kábrt J., Valach V.: Stručný lekársky slovník. Druhé vydanie. Vydavateľstvo Osveta Martin 1968, 480 s.)
:

stavy subjektívneho utrpenia a emočnej poruchy, ktoré bránia v sociálnom účinkovaní a výkonnosti. Vznikajú v čase adaptácie na závažné zmeny v živote alebo na stresovú situáciu.  

:
Imunitní odpovědˇ zprostředkovaná B a T buňkami po expozici specfickému antigenu, zahrnuje paměťovou složku, rozpoznávací mechanizmy a intermolekulární specficitu. Citované z ALAEDINI A, GREEN PHR. Narrative review: Celiac disease: Understanding a complex autoimmune disorder. Ann Intern Med 2005; 142: s.289-98
:

V hrubom čreve sa vyskytuje adenokarcinóm asi v 85 % a mucinózny karcinóm asi v 13 %, vretenobunkové, spinocelulárne, adenoskvamózne, malobunkové a nediferencované karcinómy sa vyskytujú v menej ako v 2 %. Medzi vzácne malígne nádory patria neuroendokrinné karcinómy, lymfómy, leiomyosarkómy a gastrointestinálne stromálne sarkómy (GIST). Kolorektálny karcinóm (KRK) je najčastejším zhubným nádorom tráviaceho ústrojenstva a druhým najčastejšie sa vyskytujúcim nádorovým ochorením u mužov po karcinóme pľúc a  u žien po karcinóme prsníka a ovária. Vzrastajúci trend výskytu tohto ochorenia je alarmujúci a v našej populácii pretrváva niekoľko desaťročí. Napriek tomu, že KRK je dobre prístupný vyšetreniam, prichádza viac ako polovica chorých k lekárovi s pokročilým ochorením, s postihnutím lymfatických uzlín a vzdialenými metastatickými prejavmi ochorenia.

:


 


Výskyt adenokarcinómov je 30 % – 50 % zo všetkých malignómov tenkého čreva. Vrchol výskytu je v siedmej dekáde života, postihujú rovnako často duodenum a jejunum (po 45 %) a len v 10 % bývajú na ileu. O niečo častejšie sa vyskytujú u mužov. Adenokarcinóm patrí medzi najčastejšie sa vyskytujúce primárne nádory tenkého čreva, spolu s karcinoidom, lymfómom a GIST-ómami (gastrointestinálne stromárne nádory). Adenokarcinóm tvorí v Európe 40-50 % všetkých neoplázií tenkého čreva. Možné rizikové faktory asociované so vznikom adenokarcinómu tenkého čreva: Crohnova choroba, adenómy tenkého čreva, hereditárne polypózy (napr. familiárna adenomatózna polypóza), hereditárny nepolypózny kolorektálny karcinóm, nádor inej časti GIT-u, fajčenie, alkohol, radiačná expozícia a cholecystektómia. Nádory sú často dlhodobo asymptomatické (a preto diagnostikované až v pokročilom štádiu). Môžu sa manifestovať nešpecificky (stratou hmotnosti, bolesťou), alebo krvácaním či obštrukciou tenkého čreva. Nádor tenkého čreva musí byť zahrnutý do diferenciálnej diagnostiky neobjasneného krvácania do GIT, neobjasnenej chudokrvnosti, ale aj neobjasnenej nešpecifickej brušnej symptomatológie.


 


Diagnostika: enteroklýza, CT enterografia, enteroskopia, kapsulová endoskopia. Kapsulová endoskopia má kľúčové postavenie v diagnostike neobjasneného krvácania do GIT.


 


 

:

 

Difúzny typ adenokarcinómu žalúdka má pomerne konštantnú incidenciu v rôznych krajinách sveta s približne rovnakým výskytom u mužov a žien. Patogenéza rakoviny žalúdka je multifaktoriálna, dôležitú úlohu hrajú environmentálne a genetické faktory. Z environmentálnych faktorov sa udáva na prvom mieste životospráva a spôsob stravovania (zvýšený príjem solí a nitrózo-zlúčenín), nízka konzumácia ovocia a zeleniny, práca s azbestom a žiarením a veľmi pravdepodobne aj fajčenie. Jedinou dobre zdokumentovanou genetickou predispozíciou vedúcou k vzniku žalúdočného karcinómu je HNPCC (Hereditary NonPolyposis Colorectal Cancer), spôsobený poškodením reparačných génov.

 

:

Polyp je vyklenutí sliznice (střeva, močového měchýře apod.) vzniklé zánětem nebo nádorem (adenomatózní polyp = polyp tvořený nezhoubným nádorem). Polypóza je výskyt mnoha polypů, který může být podmíněn geneticky (dědičně). 


 

:


pokračovanie v liečbe denne dlhodobo

:


Adipokíny (adipocytokíny) - skupina biologicky aktívnych látok produkovaných najmä (nie výhradne) tukovým tkanivom s fyziologickými účinkami podobnými cytokínom. 

:

Cytokin uvolňovaný z adipocytov s protizápalovým účinkom

:
Adjuvantná terapia predstavuje ďalšiu liečbu, obvykle po operácií, keď už boli všetky zistiteľné ložiská nádorového onemocnenia odstránené, avšak v terapii sa stále pokračuje, pretože existuje štatisticky dokázané riziko nepozorovaného priebehu onemocnenia.
:
Adjuvantná terapia predstavuje ďalšiu liečbu, obvykle po operácií, keď už boli všetky zistiteľné ložiská nádorového onemocnenia odstránená, avšak v terapii sa stále pokračuje, pretože existuje štatisticky dokázané riziko nepozorovaného priebehu onemocnenia.
:
Postoperačná liečba. Ide o liečbu po kompletnom odstránení (vyoperovaní) nádoru za účelom zníženia rizika vzniku jeho recidívy.
:
léky, které neobsahují paracetamol (acetaminofen) a nejsou řazeny k nesteroidním antirevmatikům ani opioidům.
:
artéria dorsalis pedis
:

Vznikanie nových nervových a gliálnych buniek v adultnom mozgu z kmeňových populácií nachádzajúcich sa v subventrikulárnej zóne a v subgranulárnej zóne hipokampu. Stimulovaná je neurotrofickými faktormi.  

:
aminoetylisothiouroniombromid
:

vzniká pri organickom poškodení mozgu v dominantnej hemisfére. Prejavuje sa vo väčšej či menšej miere ako porušenie impresie, expresie, čítania, písania a vnútornej reči v závislosti od lokalizácie lézie a pôsobenia určitého faktora. Treba pripomenúť, že reč nemôže byť poškodená izolovane, bez účasti poškodenia iných VPF vrátane symbolických funkcií – praxie a gnózie.

:
artéria femoralis communis
:
a. femoralis communis
:
Zber krvných elementov, plazmy
:
artéria fibularis
:
artéria femoralis profunda
:
artéria femoralis superficialis
:
Metoda, při které se nejprve zavedou neaktivní aplikátory a po kontrole jejich pozice se do nich vpraví radioaktivní zdroj a to buďto manuálně (manuální afterloading) nebo dálkově ovládaným afterloadingovým přístrojem ( automatický afterloading).
:
Ageizmus je diskriminácia ľudí pre ich vek. Je aj prejavom nepriateľského postoja k starým ľuďom.
:


Ageizmus je akýkoľvek predsudok alebo diskriminácia proti alebo v prospech vekovej skupiny. Predsudky sú myslené ako negatívne stereotypy voči vekovej skupine alebo negatívne postoje založené na stereotypoch. Diskriminácia je nepatričné, nemiestne negatívne zaobchádzanie s členmi vekovej skupiny.[1][1] Palmore, E.B. 1999. Ageism: Negative and Positive. New York: Springer Publishing Comp.


 

:
Neprimeraná, bezcieľna a slabo organizovaná motorická aktivita, ktorá spôsobuje pacientovi závažné ťažkosti. Agitovanosť je spravidla neintencionálna aktivita vyplývajúca z dezintegrácie psychických funkcií.
:
Neprimeraná verbálna a / alebo motorická aktivita zameraná voči predmetom, iným osobám (heteroagresia) alebo pacientovi samotnému (autoagresia). Agresia je spravidla intencionálna, teda (aj keď iba povrchne) zamýšľaná aktivita.
:

chemické látky, používané v poľnohospodárstve na výživu rastlín (umelé hnojivá, minerálne hnojivá) a na ochranu rastlinných kultúr proti škodcom (pesticídy)

:
smernice amerických spoločností (American Heart Association/American College of Cardiology) publikované v roku 2006
:
smernice amerických spoločností (American Heart Association/American College of Cardiology) publikované v roku 2006
:
artéria iliaca communis
:
Acquired Immune Deficiency Syndrome - syndróm získanej imunitnej nedostatočnosti
:
Z angl. Acquired Immunodeficiency Syndrome - syndróm získanej imunitnej nedostatočnosti - 
- záverečné štádium infekcie spôsobenej vírusom HIV 
:
artéria iliaca externa
:
artéria iliaca interna
:
Je určený veľkosťou subpopulácii jednotlivých lipoproteínov. Najagresívnejší AIP je kombináciou malého denzného LDL a veľkého VLDL. Takýto AIP je častý u diabetikov.
:

pomenovanie pre viditeľné, vzduchom naplnené dýchacie cesty (bronchy) v RTG alebo CT obraze v teréne dystelektázy, zápalového pľúcneho infiltrátu alebo lokalizované v tumore

:


znečistenie vzduchu (prach, splodiny áut a pod.)

:

skratka pre: American Joint Committee on Cancer - organizáciu publikujúcu klasifikácie a staging karcinómov

:

Ide o metodiku diagnostiky a liečebného ovplyvňovania orgánových dráh.  Jej podstata spočíva v nahrievaní koncových bodov jednotlivých orgánových dráh na prstoch horných a dolných končatín(najčastejšie moxovou cigarou). Je to vždy prvý alebo posledný bod dráhy. Nahrievanie je zo začiatku príjemné, postupne sa však kumuláciou tepla dostaví  pocit pálčivosti – tento čas stopujeme a hodnoty v sekundách zaznamenávame na špeciálne tlačivo. Pri vyhodnocovaní výsledkov sa navzájom porovnávajú párové vetvy danej dráhy vľavo a vpravo.  Energeticky prázdna dráha sa prejaví predĺžením času nahrievania.

:

ide o metodiku diagnostiky a liečebného ovplyvňovania orgánových dráh.  Jej podstata spočíva v nahrievaní koncových bodov jednotlivých orgánových dráh na prstoch horných a dolných končatín(najčastejšie moxovou cigarou). Je to vždy prvý alebo posledný bod dráhy. Nahrievanie je zo začiatku príjemné, postupne sa však kumuláciou tepla dostaví  pocit pálčivosti – tento čas stopujeme a hodnoty v sekundách zaznamenávame na špeciálne tlačivo. Pri vyhodnocovaní výsledkov sa navzájom porovnávajú párové vetvy danej dráhy vľavo a vpravo.  Energeticky prázdna dráha sa prejaví predĺžením času nahrievania.

:

Skrátenie celkového času liečby rádioterapiou, pričom dávka na jednu frakciu ani celková aplikovaná dávka sa nemení.

Citované z: HALPERIN, E.C. a kol. Perez and Brady's Principles and Practice of Radiation Oncology. 5th. ed. Philadelphia : Lippincott Williams & Wilins, 2008. 2106 s. ISBN 978-0-7817-6369-1

:
akútna končatinová ischémia
:

akútna končatinová ischémia

:
týkajúci sa distálnej, koncovej časti končatiny (ruky alebo nohy); akromelické skrátenie končatín = drobné ruky a nohy, s krátkymi prstami; príklad: Prader-Willi syndróm
:
Akútny koronárny syndróm je klinickým vyvrcholením ischemickej choroby srdca na podklade okluzívnej alebo neokluzívnej trombózy v koronárnych cievach.
:
– komunikačná zručnosť využívaná v komunikačnom procese, prostredníctvom ktorej sa načúvajúci sústredeným vnímaním verbálnych a neverbálnych prejavov nositeľa správy snaží porozumieť jej obsahu a rôznymi formami vyjadriť porozumenie počutého.
:

- komplexné vnímanie toho, čo pacient verbálne a neverbálne vyjadruje (obsah aj celkový prejav pacienta) a aktívna reakcia lekára pomocou využívania rôznych typov otázok a výrokov. 

:


Nový termín používaný na konzervatívnu liečbu karcinómu prostaty s nízkym rizikom zavedený v minulom desaťročí. Zahrňuje aktívne rozhodnutie neliečiť pacientov hneď, ale sledovať ich podrobne a liečiť až pri dosiahnutí prahu, ktorý klasifikuje progresiu (napr. zdvojnásobenie času PSA za <3 roky a zhoršenie histopatologických faktorov pri opakovanej biopsii Gleasonovo skóre >6). 

:

je postup v menežmente lokalizovaného karcinómu prostaty, ktorý je založený na aktívnom rozhodnutí neliečiť pacienta okamžite, ale až pri vzostupe PSA alebo zhoršení patologického obrazu pri opakovanej biopsii. Následná liečba je kuratívna.

:

Teoreticky vychádza z akupunktúry. Ide o tlakové pôsobenie na niektoré miesta ľudského tela (systému bodov a dráh akupunktúry, ako i mikrosystémov), ktoré patrí medzi najstaršie liečebné postupy používajúce sa už asi 4000 rokov v Číne a v krajinách Orientu .

:

teoreticky vychádza z akupunktúry. Ide o tlakové pôsobenie na niektoré miesta ľudského tela (systému bodov a dráh akupunktúry, ako i mikrosystémov) ktoré patrí medzi najstaršie liečebné postupy používajúce sa v Číne a krajinách Orientu už asi 4000 rokov.

:

Komplexná diagnostika, ktorá sa zameriava najmä na dôkladnú cielenú anamnézu a aspexiu, vyšetrovanie sluchom a čuchom, palpačné vyšetenie (pokožky a poplašných – alarmových bodov), vyšetrenie pulzu na a. radialis (pulzovú diagnostiku), diagnostiku podľa jazyka, symptómovú diagnostiku, metódu Ryodoraku a Akabaneho test.

:

komplexná diagnostika ktorá sa zameriava najmä na dôkladnú cielenú anamnézu a aspexiu, vyšetrovanie sluchom a čuchom, palpačné vyšetenie (pokožky a poplašných – alarmových bodov), vyšetrenie pulzu na a. radialis (pulzovú diagnostiku), diagnostiku podľa jazyka, symptómovú diagnostiku, metódu Ryodoraku a Akabaneho test.

:

Najstarší a najviac používaný spôsob liečby, ktorý ľudstvo pozná. Jej podstata spočíva v stimulácii niektorých miest tela tzv. akupunktúrnych bodov, ktoré majú vnútornú spojitosť s vnútornými orgánmi, tkanivami, alebo funkciami organizmu vpichom špeciálnych kovových ihličiek.

:

najstarší a najviac používaný spôsob liečby ktorý ľudstvo pozná. Jej podstata spočíva v stimulácii niektorých miest tela - tzv. akupunktúrnych bodov, ktoré majú vnútornú spojitosť s vnútornými orgánmi, tkanivami, alebo funkciami organizmu vpichom špeciálnych kovových ihličiek.

:

Je to akútny zápal sliznice močového mechúra spôsobený najčastejšie baktériami

:
Je diagnostikovaná do 24 hodín po pôrode
:

je najčastejšia forma leukémie v detskom veku - viac ako 80 % všetkých leukemických ochorení. Veľká väčšina detí trpí na akútne formy, neliečené vedú v priebehu niekoľkých týždňov k úmrtiu. Súčasnou liečbou sa dosahuje kompletná remisia vo viac ako 95 % a dlhodobé prežívanie bez leukémie u 75 – 85 % detí.
:


Leukémia, zhubné ochorenie krvi, patrí medzi najčastejšie onkologické ochorenia u detí. Najčastejšía forma leukémie u detí je akútna lymfoblastická leukémia (nazývaná aj akútna lymfoblastová leukémia, v skratke ALL). Pri ALL sú normálne (zdravé) bunky v kostnej drieni dieťaťa potlačené a nahradené abnormálnymi lymfoblastami, čo sú vlastne nezrelé lymfocyty (typ bielych krviniek - krvných buniek).

:


je akútne onkologické ochorenie krvotvorného tkaniva, ktoré sa nachádza v kostnej dreni. AML je jedna zo štyroch hlavných foriem leukémie. Podobne ako akútna lymfoblastová leukémia (ALL) AML sa objavuje a postupuje rýchlo, ale začína v inom type buniek. Oba typy chronickej leukémie - chronická lymfocytová leukémia aj chronická myeloidná leukémia postupujú pomalšie.


Kostná dreň je špongiovité tkanivo, ktoré sa nachádza v kostiach. Je zdrojom buniek, ktoré sa nazývajú blasty. Za normálnych okolností blasty dozrievajú na tri typy krvných buniek:


    Biele krvinky, ktoré bojujú s infekciou v tele

    Červené krvinky, ktoré roznášajú kyslík do tkanív v tele

    Krvné doštičky, ktoré umožňujú zrážanie krvi pri poranení.


Pri AML začína kostná dreň produkovať veľké množstvá abnormálnych blastov (nezrelé, alebo nedostatočne vyvinuté bunky). Namiesto toho, aby kostná dreň produkovala všetky tri typy dospelých krviniek, táto začína produkovať len jeden typ, zvyčajne nezrelé blasty bielych krviniek, nazývané myeloblasty. Tieto myeloblasty potom zaplnia krvné riečisko. Tiež môžu preniknúť do mozgu, kože, vaječníkov, semenníkov a iných orgánov. Niekedy bunky AML vytvoria pevný nádor zelenomodrej farby, nazývaný chloróm.

:


 


Akútne zápalové postihnutie podžalúdkovej žľazy postihujúci predtým zdravých jedincov prejavujúci sa edematóznou ľahkou formou alebo nekrotickou ťažkou formou. Môže postihnúť intaktný pankreas ale aj pankreas už predtým chronicky zápalovo zmenený.

:

sterilný následok prekonanej streptokokovej infekcie; typická imunokomplexová glomerulonefritída prebiehajúca pod obrazom akútneho nefritického syndrómu

:

Je to akútne zápalové ochorenie parenchýmu obličky a sliznice horných močových ciest, spôsobené najčastejšie bakteriálnou infekciou. 

:

Náhla brušná príhoda spôsobená rotáciou migrujúcej sleziny okolo cievnej stopky, čo spôsobuje blokádu cievneho prietoku v lienálnych cievach a ischémiu sleziny.

:

akútne zlyhanie pečene + koagulopatia (INR ↑1,5)+ encefalopatia  do 8 - 26 týždňov od prvých prejavov choroby predtým zdravej pečene.

 

Citované z:  Gagan K Sood, MD; Chief Editor: Julian Katz, MD Acute Liver Failure, http://emedicine.medscape.com/article/177354-overview (online) updated 2011-03-29 (citované: 2012-02-06) 

:
náhle vzniknutá porucha funkcie obličiek spojená s retenciou dusíkatých látok
:


Acute lung injury, je difúzne heterogénne poškodenie pľúc, vyznačujúce sa hypoxémiou, nekardiálnym pľúcnym edémom, nízkou compliance a rozsiahlym kapilárnym poškodením. Je spôsobené lokálnym alebo systémovým zápalom, hlavne sepsou. 

:

Pojmom akútne SZ sa označuje náhla prvá manifestácia SZ alebo akútna dekompenzácia chronického SZ.

:


 


Sledování případů akutních chabých paréz - AChP (pro vyloučení přenosné dětské obrny v rámci programu WHO Globální eradikace poliomyelitidy)

 
Akutní chabá paréza (AChP) : náhle vzniklá ochablost svalů, nejčastěji končetin, periferní obrna bez přítomnosti elasticity

 
SZO definice AChP : každý případ akutní chabé parézy včetně syndromu Guillain-Barré u dětí do 15 let věku (0 - 14) kromě paréz n. facialis a každý případ suspektní poliomyelitidy u osob bez ohledu na věk. 
:


je charakterizována jako zánětlivé postižení trávicí trubice v její střední části, tj. žaludku a tenkého střeva. Obecně ji lze dělit na neinfekční, které jsou působeny řadou chemických (léky, koření, toxiny) a fyzikálních (radiace) nox. Druhou skupinou jsou pak infekční gastroenteritidy, které lze dále dělit na bakteriální, virové a parazitární. Z hlediska symptomatologie se jedná o poměrně bohatou nosologickou jednotku, která se projevuje zejména silnou epigastriální bolestivostí, častými průjmy, nauzeou a zvracením, nejčastěji subfebriliemi, méně často vysokými horečkami a výraznou zchváceností postižených jedinců.

:


Zánět hrtanu a průdušnice vyvolaný viry, který způsobuje otok sliznice a zúžení průchodnosti při plynové výměně. Následkem může být dušení. Lékem volby je parenterálně podaný dexametason. Některé děti vyžadují intenzívní péči a mimo dexametason i inhalaci adrenalinu a vzácně in tracheální intubaci.

:
Akútny koronárny syndróm (AKS) je akútny klinický, elektrokardiograficky (ekg), biochemicky (prípadne angiografický) prejav aterotrombózy v koronárnom riečisku s vysokou morbiditou a mortalitou a s celospoločenským dopadom. Skoro všetky AKS sú dôsledkom koronárnej aterosklerózy, na ktorú nasadá po erózii, alebo ruptúre alebo disekcii asterosklerotického plátu trombóza. AKS má spektrum od nestabilnej angíny pectoris cez AKS bez perzistujúcej (menej ako 20 minút) elevácie segmentu ST v ekg obraze (ak sú pozitívne kardiomarkery, ide o infarkt myokardu bez ST elevácie) po AKS s perzistujúcou (viac ako 20 minút) eleváciou segmentu ST v ekg obraze (akútny infarkt myokardu s eleváciou ST).
:
súbor klinických prejavov koronárnej choroby so spoločným patofyziologickým podkladom: trombus nasadajúci na prasknutý aterosklerotický plát
:

Termín akútny koronárny syndróm je považovaný iba za pracovnú diagnózu.

Podľa EKG obrazu sa rozdeľuje na akútny infarkt myokardu s ST-eleváciami (STEMI), či bez ST-elevácií (NSTEMI) a nestabilnú anginu pectoris (NAP).

Pričom biochemické vyšetrenie kardiomarkerov, ktoré odlíši NSTEMI (pozitivita markerov) od NAP (negatívne markery).

:
Ide o dôsledok narušenej perfúzie myokardu v dôsledku čiastočnej alebo úplnej oklúzie koronárnej tepny aterosklerotickým procesom a/alebo trombom. Pri úplnom uzávere veľkej koronárnej tepny sa AKS manifestuje ako infarkt myokardu s eleváciou ST na EKG(STEMI), pri uzávere malej tepny, alebo neúplnej obliterácii sa AKS manifestuje ako infarkt bez elevácie ST na EKG (NSTEMI) alebo nestabilná angina pectoris(NAP).
:

náhly začiatok,makroskopická glomerulová hematúria, mierna proteinúria, pokles renálnych funkcií, oligúria, opuchy a hypertenzia

:

Primárny amyloid vytvorený z klonovej proliferácie ľahkých Ig reťazcov (najčastejšie λ)

 
:
hemangiom, který může zapříčinit život ohrožující nebo funkci ohrožující komplikaci.

Citované: STORCH, C.H., HOEGER, P.H.: Propranolol for infantile haemangiomas-insights into the molecular mechanisms of action. Br J Dermatol, 163, 2010, s. 269-274.
:
ALBIA (addressable laser bead immunoassay) je technika stanovující antigeny a protilátky navázané na mikročásticích pomocí průtokové cytometrie. Nejčastěji využívanou technologií je x-MAP technologie vyvinutá firmou Luminex.
:
Alergén je látka, ktorá v organizme vyvolá alergickú reakciu. Väčšina potravinových alergénov je bielkovinovej povahy.
:
Alergen-specifické IgE (sp.IgE) je významným nástrojem v laboratorní diagnostice alergických onemocnění. Ukazuje na sensitizaci pacienta vůči příslušným alergenům, nemusí však ve všech případech korelovat s intenzitou alergické reakce.
:

liečba alergickej choroby opakovanými injekciami alergénových extraktov s postupne sa zvyšujúcou koncentráciou. Používa sa pri terapii alergií mediovaných IgE protilátkami.

:

 

aplikace postupně se zvyšujících dávek standardizovaných alergenových extraktů k léčbě patřičně definované alergie u pacienta s klinickými příznaky a kožními testy anebo in vitro potvrzenou přecitlivělostí na definovaný alergen. Zrychlené formy umožňují ve zkrácené době dosáhnout udržovacích dávek alergenového extraktu. Cluster formou dosahujeme udržovacích dávek po 4 - 6ti týdnech (2 - 3 aplikace v jedné návštěvě s týdenními intervaly). Rush formou dosahujeme udržovací dávky již při první návštěvě (6 - 8 aplikaci ve 30 - 60ti-minutových intervalech). U klasických (nezrychlených) forem se dosáhne udržovacích dávek po 3 - 4 měsících.

 

:
Alergia je precitlivenosť (hypersenzitivita) alebo nadmerná a neadekvátna reakcia imunitného systému voči zložkám okolitého prostredia, ktoré u väčšiny osôb nevyvolávajú žiadnu reakciu.
:

Precitlivenosť organizmu sprostredkovaná imunitným systémom, v širšom slova zmysle ktorýmkoľvek mechanizmom podľa Coombsa a Gella (1., 2., 3., 4. typ alergickej reakcie), v užšom slova zmysle reakcia sprostredkovaná špecifickými IgE protilátkami.

:

Alergická reakcia sprostredkovaná I. typom (IgE) imunologickej reakcie na antigény obsiahnuté v jede bodavého blanokrídleho hmyzu.

:
Alergia na mlieko je nežiaduca hypersenzitívna reakcia imunitného systému namierená voči mliečnym bielkovinám.
:

IgE protilátkami sprostredkovaná hypersenzitívna zápalová reakcia slizničných membrán nosa (a pripojenej sliznice prínosových dutín, hrdla, ucha, oka) s typickými klinickými príznakmi  (kýchanie, sekrécia, obturácia a očné prejavy ako slzenie, pálenie, pocit cudzieho telesa, opuch mihalníc), a tiež prídavnými symptómami (strata čuchu, chrápanie, bolesti hlavy, únava), ktoré sa vyskytujú predovšetkým po alergénovej expozícii, ale aj v súvislosti s inými špecifickými (napr. vírusy) a nešpecifickými (chemické a fyzikálne faktory) spúšťačmi; ktoré sú spontánne alebo po liečbe väčšinou plne reverzibilné.

:

Patologická odpoveď organizmu na vonkajší, neškodný antigén (alergén), na ktorej sa zúčastňujú preformované protilátky alebo efektorové T-lymfocyty.

:


Ochorenia spôsobené hypersenzitívnou (nadmernou) reakciou imunitného systému na rôzne stimuly - antigény. Najčastejšie ide o precitlivelosť prvého typu podľa Coombsa a Gella, pri ktorej dochádza k väzbe alergénu a IgE protilátok. 

:


Alergie je přehnaná, nepřiměřená reakce imunitního systému organizmu na látky, se kterými se běžně setkáváme v našem prostředí.

:


 


Emoční negramotnost, neschopnost rozeznávat psychické pocity, prožitky emocí a zachycování pouze jejich tělesných projevů. Emoce jsou totiž primárně neurochemické pochody, emoční systém, fylogeneticky mnohem starší než kognitivní, má za úkol zajistit optimální přežití. Má složku poznávací, a to jak signálů z organismu, tak z prostředí, analytickou a exekutivní (emovere = vzrušit, pohnout, dojmout). Damasio říká: „Emoce se odehrávají v divadle těla, pocity v divadle vědomí.“ Emoci si uvědomujeme jako pocit. Současně si můžeme. také ale nemusíme, uvědomovat její tělovou složku (především stupeň nabuzení, aktivace).


Alexithymické osoby nerozeznávají své pocity. Je předpoklad, že se z nich rekrutují obecně psychosomatičtí pacienti. Na druhé straně tento stav se může objevit po zvláště bolestném prožitku: například u nemocných po rozsáhlých popáleninách, bolestivých neurologických afekcích, ale také u pacientů s posttraumatickou stresovou poruchou.

:


neschopnosť jedinca správne rozumieť vlastným emóciám a hodnotiť ich

:
Farmaká, ktoré blokujú alfa adrenoreceptory, účinkujú redukciou dynamickej zložky prostatickej obštrukcie v,ktoré (znižujú tonus hladkého svalstva v prostate a hrdle mechúra)
:
Postupy a plány A, B, C, D pri obtiažnom zaistení dýchacích ciest pri úvode do celkovej anestézie.
:
acute limb ischemia
:

Je známy už od praveku, získava sa z prírodných zdrojov, chemicky ide o etylalkohol. Ovplyvňuje predovšetkým látkovú premenu a nervový systém. Farmakologické vlastnosti sú tlmivé, euforizačné a analgetické. Je všeobecne vnímaný ako spoločensky akceptovaná, „legálna droga“. Alkoholová závislosť patrí medzi jeden z najzávažnejších medicínskych a spoločenských problémov. Alkohol môže mať svojim pôsobením na psychiku a sociálne správanie človeka negatívny vplyv nielen na samotného jedinca, ale aj na celé sociálne prostredie (www.infodrogy.sk).

:
akútna lymfoblastová leukémia
:

vnímání primárně nebolestivého stimulu či podnětu jako bolestivého v důsledku předchozích negativních zkušeností a opakovaných bolestivých vjemů 

:


 


axilárna uzlinová disekcia

:


-  bolesť vyvolaná podnetom, ktorý normálne bolesť nevyvoláva.

:
bolestivé vnímání nebolestivých podnětů
:
Pupočníková krv od darcu
:


Alogénny transplantát kože je transplantát kože z darcovského miesta jedného jedinca na donorské miesto druhého jedinca medzi jedincami toho istého druhu.

:
Je to inkompatibilita medzi matkou a plodom (najčastejšie v Rh systéme, resp. ABO skupinovom systéme).
:
Vzniká po opakovaných transfúziach, pri potransfúznych komplikáciách z inkompatibility medzi darcom a príjemcom.
:


- stav sníženého ochlupení v místech, kde jsou za normálních okolností vlasy či chlupy přítomné

:

přenesení tkáně nebo orgánu mezi lidmi

:

Darca aj príjemca transplantátu sú príslušníkmi toho istého druhu, nie sú geneticky identickí.

:
život ohrozujúca udalosť, stav spojený s poruchou dýchania, zmenou farby tela a svalového tonusu.
:


 


je definována jako pneumokonióza způsobená přítomností prachu s obsahem hliníku v plicní tkáni. Citováno z: Dorland WA. Dorland´s pocket medical dictionary. Elsevier Saunders 2009:31.


 

:


přechodná ztráta zraku. Může vznikat jako jeden z příznaků okluze v oblasti stejnostranné vnitřní karotidy. Je větš. náhlá, jednostranná, úplná nebo částečná, trvá několik minut a může být provázena některými dalšími příznaky. Způsobena je uvolňováním drobných trombů z aterosklerotické léze karotidy s embolizací retinálních cév nebo spasmem cév. Může být také způsobena přechodným poklesem perfuze z důvodů kardiovaskulárních. Přechodné poruchy zraku vznikají rovněž u některých forem migrény.

:
Prekurzor hému, ktorého medziprodukt je protoporfyrin IX fluoreskujúci po ožiarení UV svetlom.
:


Syndróm amniových pruhov (ABS - amniotic band syndrome) je sporadická vrodená chyba charakteristická prítomnými pruhmi v dutine maternice, ktoré môžu spôsobiť mnohopočetné defekty, či amputáciu končatín plodu. Vznikať môžu aj abnormality orgánov alebo poškodenie kože.

:

Receptor složený ze 4 proteinových podjednotek, iontový kanál pro sodík. Excitační molekulou je fysiologicky glutamát, v experimentu i 3-hydroxy-5metyl-4isoxazolpropionová kyselina.  Podle elektrochemického gradientu vstupuje do nitra buňky sodík, který v okolí receptoru způsobí depolarizaci a tím připraví jednu z  podmínek pro otevření receptoru NMDA. Zajímavostí je, že tento receptor je irreversibilně blokovatelný tetrodoxinem (neurotoxin z řady mořských živočichů), který je jedním ze součástí woodoo prášku, který způsobuje intoxikaci CNS a postižené osoby připomínají zombies. Byly již pokusně vyrobeny léky pro tlumení torpidních bolestí.

:


 


Je odstránenie periférnej časti tela od celku buď úrazom alebo chirurgicky. V niektorých krajinách bola a aj je amputácia prstov rúk či nôh praktizovaná ako trest pri odsúdených zločincoch. V niektorých kultúrach a náboženstvách sa drobnejšie amputácie či zmrzačenia praktizujú z rituálnych dôvodov. 

:


Je to zostávajúca časť končatiny po amputácii.

:
dokazuje, že vývoj této choroby je dán odchylným štěpením amyloidového prekurzorového proteinu, to je normální transmembranózní protein, jehož fysiologická funkce je nejasná. Za fysiologických okolností štěpení směřuje non-amyloidogenním směrem, ale při vývoji AN kaskádovitě směrem amyloidogenním
:
antinuclear antibodies (protilátky proti jadru)
:

ANA sú protilátky proti niektorým proteínom, respektíve ribonukleoproteínom, ale aj proti dsDNA alebo na ňu nadvazaným proteínom, ktoré sa v jadre buniek (nukleoplazme).stávajú terčovými antigénmi. Najdôležitejšie proteíny, s ktorými ANA reagujú, sú zoradené v tabuľke 7. Tabuľka súčasne podáva základnú charakteristiku ich fyziologických funkcií.

:

Anaeróbna glykolýza umožňuje rýchlu dodávku energie pre resyntézu adenozíntrifosfátu (ATP). neoxidatívnym odbúravaním svalového glykogénu. Je spojená s tvorbou laktátu. Laktát je soľ kyseliny mliečnej. Vzniknutú metabolickú acidózu kompenzuje organizmus hyperventiláciou a nárazníkovým systémom.

:

závažná alergická reakcia s rýchlym nástupom, v niektorých prípadoch končiaca fatálne. Vyplýva imunologicky vyvolaného uvoľňovania mediátorov žírnych buniek a/alebo bazofilov po expozícii špecifickému antigénu u osôb v minulosti už senzibilizovaných týmto antigénom. Ide o imunopatologickú reakciu I. typu, ktorá je sprostredkovaná protilátkami IgE. Najťažšia forma anafylaxie je anafylaktický šok.

:

Systémová reakcia včasného typu precitlivelosti, vznikajúca po väzbe alergénu na špecifické protilátky IgE na bazofiloch a mastocytoch. Po väzbe sa z týchto efektorových buniek uvoľňujú mediátory anafylaxie, ktoré svojim farmakologickým účinkom spôsobia lokálne, alebo celkové klinické prejavy.

:

Akútna alergická reakcia, ktorá vzniká na podklade imunopatologickej reakcie I. typu, sprostredkovanej protilátkami IgE. Najťažšou, život ohrozujúcou formou anafylaktickej reakcie je anafylaktický šok.

:


(anafylaktická reakcia, AR) je závažná, akútna, životohrozujúca generalizovaná alebo systémová hypersenzitívna reakcia spôsobená rýchlym uvoľnením mediátorov z mastocytov a bazofilov. Najťažšou formou anafylaxie je anafylaktický šok.

:


abnormálne spojenie medzi epitelizovaným povrchom análneho kanálu a perianálnej oblasti, obyčajne kože.

:


Je definovaný ako defekt črevnej steny v mieste anastomózy, ktorý vedie ku komunikácii medzi intra a extra luminálnym priestorom.

:

 

Liečba karcinómu prostaty, ktorá blokuje tvorbu testosterónu. Testosterón stimuluje vznik a proliferáciu  a funkciu buniek prostaty.

:

Deprivácia (odstránenie) účinku a potlačenie tvorby androgénov hormonálnou manipuláciou, môže (aj keď nie natrvalo) navodiť smrť buniek prostaty

:

Anémia je z funkčného hľadiska zníženie celkového množstva nosičov kyslíka v cirkulácii. Doslovný preklad tohto pomenovania z gréčtiny znamená vlastne stav bezkrvnosti. Slovenský názov málokrvnosť lepšie vystihuje klinický obsah pojmu anémie pre všetky stavy so znížením počtu červených krviniek, hematokritu a krvného farbiva v cirkulujúcej krvi.

:
Termínom anginózna bolesť sú označované stenokardie, ktoré sa vyskytujú u ischemickej choroby srdca. Obvykle bolesť vzniká pri námahe (chôdza, chôdza do kopca) alebo pri rozčúlení. Zhoršuje ju chlad, napr. prechod z tepla do zimy. Pri prerušení námahy ustupuje. Môže vznikať ale aj v kľude. Je to tlaková, zvieravá alebo pálčivá plošná bolesť lokalizovaná retrosternálne, niekedy v celom prekordiu. Vystreľovať môže do krku, dolnej čeľusti, ľavého ramena, ulnárnej strany ľavého ramena, ale aj do chrbta a epigastria. Trvá minúty (angina pectoris), pri trvaní dlhšom ako 20 min, hlavne ak sa prejaví v kľude, je potrebné myslieť aj na infarkt myokardu. Intenzita bolesti je však výraznejšia, býva sprevádzaná vegetatívnou reakciou - nauzea, úzkosť, potenie. Reakcia na nitráty podané pod jazyk sa dostavuje u anginy pectoris do 5 min, ak trvá dlhšie , je podozrenie na infarkt myokardu.
:
Termínom anginózna bolesť sú označované stenokardie, ktoré sa vyskytujú u ischemickej choroby srdca. Obvykle bolesť vzniká pri námahe (chôdza, chôdza do kopca) alebo pri rozčúlení. Zhoršuje ju chlad, napr. prechod z tepla do zimy. Pri prerušení námahy ustupuje. Môže vznikať ale aj v kľude. Je to tlaková, zvieravá alebo pálčivá plošná bolesť lokalizovaná retrosternálne, niekedy v celom prekordiu. Vystreľovať môže do krku, dolnej čeľusti, ľavého ramena, ulnárnej strany ľavého ramena, ale aj do chrbta a epigastria. Trvá minúty (angina pectoris), pri trvaní dlhšom ako 20 min, hlavne ak sa prejaví v kľude, je potrebné myslieť aj na infarkt myokardu. Intenzita bolesti je však výraznejšia, býva sprevádzaná vegetatívnou reakciou - nauzea, úzkosť, potenie. Reakcia na nitráty podané pod jazyk sa dostavuje u anginy pectoris do 5 min, ak trvá dlhšie , je podozrenie na infarkt myokardu.
:


 je radiologická intervenční procedura, jejímž cílem je embolizace cévy a tím zabránění průtkou krve danou lokalitou.

:


- je v podstate benígny nádor obličky, ktorý pozostáva z tukového tkaniva, hladkého svalstva a hrubostenných krvných ciev. Vyrastá z perivaskulárnych epiteloidných buniek a jeho rast je zrejme závislý od hormonálneho stavu postihnutého pacienta, o čom svedčí predominantný výskyt u žien a prakticky nulový výskyt pred pubertou. Angiomyolipóm vzniká u 20 – 50 % pacientov s tuberóznou sklerózou (citované z Breza, J. : v Breza, J. , Marenčák, J. , Minčík, I. : Nádory obličiek, Bratislava, 2008, s. 274 – 278, ISBN 978-80-89192-95-3)

:


neschopnosť prežívať radosť


 


 

:


neschopnosť prežívať radosť

:


 


Animoterapií rozumíme terapii za pomoci zvířat (někdy také zooterapie). Jejím cílem je zprostředkovat pozitivní až léčebný kontakt se zvířaty lidem, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci (klientům). Tato nepříznivá situace klientům omezuje nebo úplně znemožňuje přirozený kontakt se zvířaty a obvykle také s přírodou a společností obecně. Animoterapie napomáhá ke zlepšení klientova zdravotního stavu, kvality života, osobnímu rozvoji klienta a/nebo jeho začlenění se do společnosti. Animoterapie se svou podstatou řadí mezi podpůrné metody ucelené rehabilitace. Zdroj: Michaela Freeman (výukové materiály)

:


neschopnosť pacienta uvedomiť si svoje ochorenie alebo deficit


 

:

Antagonisti 5-HT3 receptorov sú triedou liekov, ktoré pôsobia na 5-HT3 receptor, podtyp receptora serotonínu, ktorý sa nachádza na terminálnom zakončení nervus vagus a v niektorých oblastiach mozgu. Takmer všetky lieky z tejto skupiny sú antiemetiká, používané v prevencii nauzey a vracania vyvolanej protinádorovou chemoterapiou a sú zlatý štandard v tejto liečbe.

:


Lieky ktoré majú anticholinergický účinok sa delia podľa účinnosti do 3 skupín. Najúčinnejšie lieky majú skóre 3, najslabšie 1. Medzi najúčinnejšie patrí atropín, paroxetín a amitriptilín. Do stredne účinnej skupiny patrí karbazepín, amantadín, cyproheptadín. Do skupiny so skóre 1 patrí aprazolam, diazepam, bupriopion, atenolol, metoprolol, izosorbid, kaptopril, amiodarón, chlortalidon, beklometazón, prednizon, ranitidín, chlorotalidon, kodeín, fentanyl, teofylín. Účinky jednotlivých liekov sa sumujú a súhrnné skóre 3 a viac je spojené s vyšším výskytom zmätenosti.  

:

Antidotá sú heterogénna skupina látok, ktoré rôznymi mechanizmami rušia alebo znižujú účinok toxickej látky.

:


 


Estrogenní hormony se váží na estrogenní receptory v cytoplasmě buněk, vzniklý komplex pak působí a aktivuje některé geny v jádře buňky. Antiestrogeny jsou látky, které mají schopnost vyhledat estrogenní receptor a navázat se na něj - vytvořený komplex však není aktivní a buňku nestimuluje. Antiestrogen však brání estrogenu ve vazbě na receptor a tím stimulaci buňky.

Možno přirovnat k systému zámek = receptor a klíč = estrogen; antiestrogen je pak klíč se stejným profilem (je možno jej vsunout do zámku), ale má jiné zoubky (nelze jím otočit a tedy odemknout) - brání však vsunutí správného klíče. Antiestrogeny se uplatňují v léčbě karcinomu prsu, pokud jsou v něm prokázány hormonální receptory, a to u nemocných s potlačenou funkcí vaječníků, tedy po menopauze nebo chirurgické či radiační kastraci.
:

Antigén je látka (najčastejšie bielkovina alebo zložitý polysacharid), ktorá je schopná v organizme navodiť imunitnú odpoveď (vrátane tvorby protilátok). Z pohľadu laboratórnej sérologickej diagnostiky je antigénom látka, ktorá reaguje s protilátkou in vitro. Pre navodenie imunitnej odpovede je obvykle potrebná celá veľká molekula, hoci. s antigénom reaguje len jeho malá zložka (epitop).

:

Obvykle úsek bielkoviny (peptid), ktorý je rozpoznaný antigén viažúcim determinantom protilátky. V organizme je antigén pohltený fagocytmi (antigén prezentujúce bunky), ktoré pripravia z celej molekuly antigénu vlastný epitop. Ten, aby mohol byť ropoznaný receptormi buniek imunitného systému (T lymfocyty alebo B lymfocyty), musí byť nadviazaný na pomocnú molekulu HLA (pozri heslo). 

:


Je liekmi navodené spomalenie vzniku fibrínového koagula. Používa sa v liečbe trombózy a na prevenciu tromboembolických komplikácií.

:
Termínom antikoncepcia (kontracepcia) sa rozumie predchádzanie tehotnosti, ochrana pred oplodnením alebo kontrolovanie plodnosti za účelom zabránenia otehotneniu. Antikoncepcia (kontracepcia) znamená súhrnný názov pre metódy, ktoré bránia oplodneniu a tak zabraňujú vzniku neplánovaného tehotenstva. Slovo antikoncepcia v preklade znamená: anti - proti a concepcio - počatie.
:

Autoprotilátky, ktoré špecificky reagujú s mitochondriálnymi antigénmi. Buď na imunofluorescenčnom substráte (LKS alebo HEp2 bunka) alebo v inom teste (ELISA, imunoblot) s presne definovaným a izolovaným mitochondriálnym antigénom. 

:
Autoprotilátky, ktoré špecificky reagujú s jadrovými antigénmi buniek.[Buc, M. Autoimunita a autoimunitné choroby. Veda 2005, ISBN 80-224-0867-0]
:
Látka, ktorá brzdí proces oxidácie a v konečnom dôsledku aj aterómu. Patria sem betakarotén, vitamín C, E, Se, Zn Mn, flavonoidy a mnohé iné.
:
látky neutralizující účinek volných radikálů. Svou činností přispívají k ochraně imunitního systému.
:


Najúčinnejšou liečbou vlhkej formy VPDM je anti-VEGF liečba. Dochádza k blokáde patologickej angiogenézy a zníženiu permeability ciev a tým  v mnohých prípadoch aj k zlepšeniu vízu.

:

zabraňujúca vzniku krvnej zrazeniny

:
Antitrombotická terapie zahrnujíce terapii antiagregační a antikoagulační. Antiagregační látky ničí krevní destičky nebo inhibují jejich funkci. V prevenci ischemického iktu se antitrombotická terapie uplatňuje především v předcházení příhod aterotrombotické etiologie. Antikoagulační látky zásahem do koagulačního systému zabraňují vzniku a narůstání trombů. V prevenci ischemického iktu se antikoagulační terapie uplatňuje především v předcházení příhod emboligenní etiologie.
Available from: URL: 
:
antimikrobiálne lieky používané v liečbe tuberkulózy
:
antimikrobiálne lieky používané v liečbe tuberkulózy
:

- antimikrobiálne lieky používané v liečbe tuberkulózy

:
artéria poplitea
:

Antigén prezentujúce bunky (APC) sú bunky, ktoré sú schopné zachytávať antigén (alergén) in vitro a prezentovať ho T-lymfocytom. APC majú receptor s vysokou afinitou pre imunoglobulín E (IgE) a receptor pre Toll like R4 (R-TLR4), ktorý spúšťa indukciu regulačných molekúl, t.j. transkripčného faktoru Beta a interleukínu 10 (TGFB, IL-10) a podporuje vývoj CD4+T-lymfocytov, ktoré produkujú interferón gama (INFgama).

:


argón plazma koagulácia - použitie elektrického oblúka v prostredí argónového plynu

:

Najčastejšia zápalová náhla príhoda brušná, ktorá postihuje apendix vermiformis.

:
Apnoe je definované ako zástava dýchania trvajúca najmenej 20 sekúnd alebo každé zastavenie dýchania (bez ohľadu na trvanie) sprevádzané bradykardiou, cyanózou, hypotóniou. Incidencia je nepriamo úmerná gestačnému veku – u HNN je vyššia (4 % až 7 %) porovnaním s menej ako 0,1 % u donosených novorodencov.
Predispozícia HNN k apnoe je spojená s nezrelosťou dychového centra v mozgu, zníženým tonusom svalov udržujúcich priechodnosť horných dýchacích ciest, nezrelými receptormi pľúc s následnou paradoxne zníženou vnímavosťou chemoreceptorov na hyperkapniu pri hypoxii (skôr apnoe ako hyperventilácia), atď.
:
je elektronický prístroj na sledovanie dychovej aktivity, používaný okrem iného v prevencii SIDS
:
naprogramovaná bunková smrť
:

Zápal červovitého prívesku slepého čreva ako jedna z najčastejších príčin NPB , ktorá si vyžaduje chirurgickú intervenciu

:

aktivovaný parciálny tromboplastínový čas

:

Ativovaný Parciálny Tromboplastinový Čas

:

- druhé štádium HIV infekcie, charakterizované poklesom CD 4 lymfocytov pod 500/µl, ale nie menej než 200/µl, a prítomnosť aspoň jedného z definovaných ochorení kategórie 2.

:


Acute Respiratory Distress Syndrome

:


Argyll Robertsonův syndrom  – neurologický soubor příznaků, které se rozvíjejí při poškození pupilokonstrikčních a pupilodilatačních vláken v místě jejich společného průběhu horní část mezencefala a proximální konec akveduktu. Syndrom zahrnuje tyto příznaky 1. zánik přímé a konsenzuální fotoreakce 2. zachování reakce zornic na pohled do blízka 3. mióza až špendlíkové zorničky nemusí být 4. anizokorie 5. částečná dilatace zorniček na atropin. 

:


iniciativa zdůrazňující komplexní pojetí alergického  onemocnění jednotných dýchacích cest v diagnostice i léčbě

:
artéria zásobujúca arteriálnou krvou pravé kolon
:
Artéria zásobujúca arteriálnou krvou pravé kolon
:
Skrátené skupinové pomenovanie pre všetky organicky (štruktúrne) podmienené choroby artérií, pri ktorých cievna stena tvrdne a hrubne. Do skupiny artérioskleróz patria štyri samostatné nozologické jednotky: ateroskleróza; arterioloskleróza; diabetická angiopatia; Monckebergova mediokalcinóza
:


v detskom veku sa definuje ako vzostup systolického a diastolického krvného tlaku nad 95. percentil hodnoty pre daný vek, pohlavie a výšku

:
Podľa teórie založenej na veľkosti lumenu artérií („artery size hypothesis“) postihuje síce ateroskleróza ako generalizované ochorenie simultánne všetky artérie, avšak ku klinickým prejavom postihnutia jednotlivých orgánov nedochádza súčasne, pretože artérie rôznych orgánov majú rôzny kaliber (až pri stenóze artérie o viac ako 50 %).

Symptómy vzniknú najskôr pri významnom zúžení menších artérií a teda ED (ako prejav zúženia penilných artérií s najmenším lúmenom 1–2 mm) by mala časovo predchádzať vzniku anginy pektoris, ako prejavu zúženia koronárnych artérií s väčším lúmenom 3–4 mm.
:
Podľa teórie založenej na veľkosti lumenu artérií („artery size hypothesis“) postihuje síce ateroskleróza ako generalizované ochorenie simultánne všetky artérie, avšak ku klinickým prejavom postihnutia jednotlivých orgánov nedochádza súčasne, pretože artérie rôznych orgánov majú rôzny kaliber (až pri stenóze artérie o viac ako 50 %).

Symptómy vzniknú najskôr pri významnom zúžení menších artérií a teda ED (ako prejav zúženia penilných artérií s najmenším lúmenom 1–2 mm) by mala časovo predchádzať vzniku anginy pektoris, ako prejavu zúženia koronárnych artérií s väčším lúmenom 3–4 mm.
:
zápal kĺbu definovaný prítomnosťou objektívnych príznakov zápalu, medzi ktoré patria: opuch, bolesť, obmedzený rozsah pohybu a zvýšená teplota kože nad postihnutým kĺbom
:

zápal kĺbu, kĺbov

 

:

Znesenie kĺbnych povrchov a znhybnenie kĺbu v novom postavení. Jedna zo základných techník na riešenie patológie periférnych kĺbov. 

:


 


Artrodeza je ztužení kloubu, prováděné pro destrukci kloubního povrchu (nejčastěji poúrazovou), která vede k bolestivému pohybu v kloubu.

:
American Society for Gastrointestinal Endoscopy
:
Asistovaná reprodukcia (AR) je multidisciplinárny medicínsky odbor, ktorý má za cieľ pomôcť neplodnému páru počať a donosiť plod. Je súčasťou reprodukčnej medicíny, vyžaduje spoluprácu viacerých odborníkov, hlavne gynekológov-pôrodníkov, embryológov, andrológov, genetikov a imunológov.
:
Antistreptolyzín O
:


Asociácia pôrodníckych komplikácií s hodnotami sérových markerov vyplýva z hodnotenia výsledkov gravidít u tehotných žien, ktoré podstúpili prenatálny biochemiický skríning na zisťovanie rizika aneuploidií, tzv. skríning Downovho syndrómu. Zistilo sa, že hladina nameraného markera alebo viacerých markerov nejako súvisí s výsledkom gravidity čo do rizika pôrodníckej komplikácie. Najčastejšie sa predpokladajú súvislosti hodnôt niektorých markerov s týmito pôrodníckymi komplikáciami: intrauterínna rastová reštrikcia, predpôrodné krvácanie, abrupcia placenty, predčasný pôrod, fetálne úmrtie, spontánny potrat, gestačná hypertenzia s/bez proteinúriou, oligohydramios, perinatálna  morbidita, nízka pôrodná hmotnosť plodu. Miera tejto súvislosti je rôzna.

:

studie, která testuje vztah mezi konkrétní alelou, genotypem nebo haplotypem (souborem úzce vázaných genotypů) a onemocněním.

:


 


Neprítomnosť ejakulátu.

:

vdýchnutie, nasatie. Napr: aspirácia (vdýchnutie) cudzieho telesa. Aspirácia (odsatie) sekrétu z dýchacích ciest.

:

vdýchnutie cudzích telies ev. žalúdočného obsahu do priedušnice

:


Aspirínová intolerancia znamená intoleranciu nesteroidných antiflogistík a analgetík a je z liekových intolerancií relatívne najčastejšia. Súvisí s genetickým polymorfizmom kľúčového génu pre syntézu kyseliny arachidónovej.

:


Intradermálny test s autológnym sérom pacienta trpiacim na chronickú spontánnu urtikáriu, ktorý slúži ako nepriamy dôkaz prítomnosti autoprotilátok proti vysokoafinitnému receptoru pre IgE

:


 


Málo pohyblivé spermie.


 

:
Je chronické zápalové ochorenie dýchacích ciest s účasťou mastocytov, eozinofilov a iných zápalových bunkových elementov. U vnímavých jedincov symptómy združené so zvyčajne reverzibilnou, variabilnou obštrukciou dýchacích ciest a s BHR.
:
Je chronické zápalové ochorenie dýchacích ciest s účasťou mastocytov, eozinofilov a iných zápalových bunkových elementov. U vnímavých jedincov symptómy združené so zvyčajne reverzibilnou, variabilnou obštrukciou dýchacích ciest a s BHR.
:

Chronické zápalové ochorenie dýchacích ciest následkom inhalácie látok pracovného prostredia, pri ktorom majú význam žírne bunky a eozinofily. Zápal zvyšuje hyperreaktivitu priedušiek, ktorej výsledkom sú prejavy bronchiálnej obštrukcie,  reverzibilnej spontánne alebo vplyvom liečby

:

Priedušková astma je chronické zápalové ochorenie dolných dýchacích ciest s aktívnou účasťou rôznych buniek imunitného systému (dendritových buniek, lymfocytov, eozinofilov, neutrofilov, mastocytov), aj štruktúrových buniek (epitelové a hladké svalové bunky, fibroblasty, endotélie), pričom zápal vedie k hyperreaktivite priedušiek. Výsledkom sú klinické prejavy v zmysle opakujúcich sa epizód dýchavice a piskotov, tiesne na hrudníku a kašľa, zvlášť v noci a nad ránom. Symptómy sa zvyčajne združujú s variabilnou obštrukciou, ktorá je reverzibilná buď spontánne alebo vplyvom liečby, spočiatku úplne, neskôr s istým stupňom ireverzibility.

:


Astma je chronické ochorenie charakterizované reverzibilnou obštrukciou dýchacích ciest, imitáciou prietoku vzduchu a bronchospazmom.

:
forma myelómu, ktorej laboratórna a klinická charakteristika umožňuje jej observáciu bez potreby liečby.
:
artéria tibialis anterior
:

vzplanutí choroby, projevující se klinickými příznaky, ataka trvá různě dlouho (několik týdnů až měsíců)

:

vzplanutí choroby, projevující se klinickými příznaky, ataka trvá různě dlouho (několik týdnů až měsíců)

:
Antibiotiká
:


Ateroskleróza je chronické zápalové ochorenie, charakterizované léziami stien artérií obsahujúcimi cholesterol, elementy spojivového tkaniva a infiltráty buniek imunitného systému. Zodpovedá za hlavné príčiny mortality, ICHS a cerebrovaskulárne ochorenia.

:


Příčinou vzniku je laxicita nebo špatný vývin ligament, anomálie C2 a časté degenerativní změny obratlů. Vyskytuje se u 10 - 30 % pacientů s Downovým syndromem, 1  -2 % jsou symptomatické. Díky AA instabilitě dochází k posunu C1/C2 s následným útlakem míšních kořenů, míchy a možným rozvojem cervikální myelopatie a z toho vyplývající ložiskové neurologické symptomatiky. Může rovněž docházet k  útisku vertebrální tepny s příznaky vertebrobasilární insuficience.

:

(grécky α-τôπος, na nesprávnom mieste) dedične podmienená abnormálna precitlivelosť včasného typu na určitý alergén alebo skupinu alergénov. Jej podstatou je zvýšená protilátková odpoveď v triede IgE, čo má za následok, že v tkanive prebehne odpoveď uvoľnením mediátorov anafylaxie už na veľmi nízke dávky alergénu, tvorba špecifických IgE protilátok pretrváva abnormálne dlho aj bez ďalšej stimulácie alergénom.

:
artéria tibialis posterior
:


Adenozíntrifosfát-je dôležitý nukleozidtrifosfát, ktorý sa skladá z adenozínu a troch fosfátov naviazaných na 5´uhlíku. Je kritický ore funkciu buniek. Pri jeho rozklade dochádza k uvoľneniu veľkého množstva energie, ktorá sa využíva vo všetkých typoch bunkových procesoch (vrátane signálnych dráh).  

:

Kyselina all-trans-retinová (ATRA) Kauzálny liek v liečbe AML podtyp M3, dôležitá pre rast a diferenciáciu buniek. Porucha receptora pre kyselinu retinovú zastaví vyzrievanie leukocytov na úrovni promyelocytu.

 

:
ATRA je prírodný metabolit retinolu a patrí do triedy zlúčenín známych ako retinoidy, ktoré sú štrukturálne blízke vitamínu A. Intracelulárnou oxidáciou retinoidov, ktoré sa resorbovali v gastrointestinálnom trakte, vzniká all-trans retinová kyselina.

Citované z: Barbui T., Finazzi G., Falanga A. The impact of all-trans-retinoic acid on the coagulopathy of acute promyelocytic leukemia. Blood. 1998. 91, s. 3093-3102
:


Vrodená vývojová chyba nezlúčiteľná so životom. Prerušenie spojenia horného tráviaceho traktu so žalúdkom. Terapia vyslovene chirurgická, má viac možností.

:
zpevnění
:
operačné zväčšenie objemu mechúra všitím upravenej exkludovanej časti žalúdka alebo tenkého alebo hrubého čreva hlavne u pacientov s neovládateľnou, výraznou detrúzorovou instabilitou a/alebo nízkou mechúrovou rozťažiteľnosťou a/alebo nízkou kapacitou.
:
náhla neschopnosť močiť napriek pocitu plného alebo preplneného mechúra
:

Precizuje aurikuloterapiu používaním ušnej geometrie, aurikulokardiálneho reflexu, laterality cielených frekvencií, vrstiev ušnice, riadiacich a biotických bodov atď.

:

precizuje aurikuloterapiu používaním ušnej geometrie, aurikulokardiálneho reflexu, laterality cielených frekvencií, vrstiev ušnice, riadiacich a biotických bodov atď.

:

alebo aj akupunktúra ušnice je najdôležitejší, najpodrobnejšie rozpracovaný a v praxi najviac používaný mikrosystém. Vychádza z nahromadených empirických a klinických experimentálnych poznatkov o projekčných oblastiach na ušnici. Tieto predstavujú dôležité recepčné a informačné oblasti kde sa projikujú jednotlivé orgány a orgánové systémy a aktivizujú sa v prípade odchýlky od normálneho rovnovážneho stavu. Z projekčných bodov na ušnici možno spätne regulatívne ovplyvňovať orgánové funkcie v zmysle normalizácie ich funkcie.

:

alebo aj akupunktúra ušnice je najdôležitejší, najpodrobnejšie rozpracovaný a v praxi najviac používaný mikrosystém. Vychádza z nahromadených empirických a klinických experimentálnych poznatkov o projekčných oblastiach na ušnici. Tieto predstavujú dôležité recepčné a informačné oblasti kde sa projikujú jednotlivé orgány a orgánové systémy a aktivizujú sa v prípade odchýlky od normálneho rovnovážneho stavu. Z projekčných bodov na ušnici možno spätne regulatívne ovplyvňovať orgánové funkcie v zmysle normalizácie ich funkcie.

:

Jedná se o imunopatologický stav, který může mít přechodnou podobu nebo podobu postupně progredujícího poškozování tkáně nebo orgánu. Probíhá vždy formou poškozujícího zánětu. Autoimunitní choroby jsou vyvolány autoagresivními procesy a klinické projevy se odvíjí od toho, který orgán nebo tkáň jsou ničeny.Autoreaktivita se používá pro označení fyziologických autoimunitních procesů, které jsou nutnými prostředky k udržení homeostázy a nevyvolávají poškození.  

Upraveno podle books.google.cz/books?isbn=8024711966...Miroslav Ferenčík - 2005 - Medical - 236 str.

:


Jedná se o imunopatologický stav, který může mít přechodnou podobu nebo podobu postupně progredujícího poškozování tkáně nebo orgánu. Probíhá vždy formou poškozujícího zánětu. Autoimunitní choroby jsou vyvolány autoagresivními procesy a klinické projevy se odvíjí od toho, který orgán nebo tkáň jsou ničeny. Autoreaktivita se používá pro označení fyziologických autoimunitních procesů, které jsou nutnými prostředky k udržení homeostázy a nevyvolávají poškození.

:
Veľmi jemná fluorescencia normálneho tkaniva vznikajúca prítomnosťou elastínu, aromatických aminokyselín a prekurzorov alebo produktov melanínu v koži po ožiarení UV svetlom.
:
Autofluorescencia je jav, kedy vyšetrovaná štruktúra vykazuje fluorescenciu ešte pred podaním farbiva (pri fluoresceínovej angiografii sietnice). Autofluorescencia je typická pre drúzy terča zrakového nervu či astrocytárny hamartóm sietnice.
:

Autofluorescencia je prirodzená fluorescencia biologických materiálov. Citované z: Lakowicz J.R. Principles of Fluorescence Spectroscopy. 3rd edition. 2006, ISBN-13: 978-0387-31278-1. [online] [Citované: 2012-01-11] http://en.calameo.com/read/0002173813fa4fea46d78

:

 

Je charakterizovaná pomalým inspíriom, pauzou na vrchole, pomalým, dlhým expíriom pootvorenými ústami. V záverečnej fáze sa hlien evakuuje z dýchacích ciest.

 

:
Schopnosť imunitného systému rozpoznávať antigény vlastných tkanív a reagovať s nimi.
[ Hořejší, V., Bartuňková, J. Základy imunologie. Triton 2002, ISBN 80-7254-215-X ]
:

Schopnosť imunitného systému rozpoznávať antigény vlastných tkanív a reagovať s nimi. 

:


imunopatologický proces, pri ktorom vzniká neregulovaná imunitná odpoveď na autoantigény. Za fyziologických podmienok je táto odpoved utlmená alebo sa uskutočňuje len za regulačným účelom, takže jej produkty nepoškodzujú vlastné tkanivá a bunky na ktorých sa nachádzajú príslušné autoantigény. Poškodzujúce autoimunitné reakcie vznikajú pri nadmernej reaktívnosti imunitného systému zapríčinenej poruchami v imunitnej homeostáze (rovnováha medzi povzbudzujúcimi a tlmivými faktormi) a vtedy sa označujú ako autoagresívne reakcie. Vyvolávajú autoimunitné choroby.

:
Poškodenie tkaniva alebo orgánu na podklade autoimunitnej reakcie.
[Hořejší, V., Bartuňková, J. Základy imunologie. Triton 2002, ISBN 80-7254-215-X]
:

Poškodenie tkaniva alebo orgánu na podklade autoimunitnej reakcie.

:

je ochorenie spôsobené hyperaktívnou imunitnou odpoveďou organizmu proti substanciám a tkanivám normálne prítomnými v tele. 

:
skupina primárnych porúch vrodenej imunity
:


Autológny kožný transplantát je transplantát kože z darcovského miesta na donorské miesto u toho istého jedinca.

:


Automatické externé defibrilátory sú zložité, spoľahlivé, počítačom riadené zariadenia, ktoré používajú hlasové a zrakové výzvy na vedenie laických záchrancov a zdravotníckych záchranárov za účelom bezpečného vykonania defibrilácie u pacientov so zastavením obehu.

:

Autoprotilátka je protilátka rozpoznávajúca telu vlastný antigén (ako keby bol cudzorodý, non-self). V zdravom organizme (za fyziologických podmienok) sa autoprotilátky proti telu vlastným antigénom (self) nevyskytujú vôbec, alebo aspoň nie v množstve, ktoré by mohlo poškodiť vlastné bunky a orgány.

:


Autoprotilátka reagujúca s antigénom(mi) telu vlastných tkanív alebo orgánov je prítomná v krvnej plazme pri autoimunitných chorobách. Tvorba autoprotilátok je súčasťou širšej autoimunitnej odpovede (autoagresívnej odpovede), sprostredkovanej mediátorovými ako aj cytotoxickými T lymfocytmi a spojenej so zápalovou reakciou navodenou cytokínmi. Terčom autoprotilátok môžu byť proteohormóny, rozličné bunkové receptory alebo signálne molekuly, enzýmy, organely v bunkovej cytoplazme (mitchondrie, lyzozómy), antigény bunkových jadier ako sú RNA viažuce proteíny, históny, dsDNA a v neposlednej miere polymérne proteíny svalového tkaniva a väziva, napr. myozín, aktín a iné (citované podľa Kyttaris V, Tsokos GC. Tolerance, Autoimmunuity and Autoinflammation. 767-798. In: Bellanti JA, Escobar-Gutierez A,Tsokos GC (eds.) Immunology IV. Clinical applications in Health and Disease.Bethesda, MD, USA: I Care Press. 2012).


 


Za fyziologických okolností sú bunky imunitného systému tolerantné k telu vlastným antigénom. Imunitná tolerancia je výsledkom selekčného mechanizmu navodeného v týmuse, pri ktorom sa eliminujú T bunky, ktoré by mohli byť stimulované telu vlastnými antigénmi. Bunky vlastného tela zanikajúce apoptózou sú odstraňované vyvážene regulovanou autoimunitnou odpoveďou, ktorá sa označuje ako autoreaktivita. Pri nej je tvorba autoprotilátok minimálna; ich hladina v plazme nie je detegovateľná, lebo sa priebežne vychytajú na príslušný antigén.


 


Po prelomení autoreaktivty (napríklad mechanizmom napodobnenia antigénu infekčným agensom alebo v dôsledku poruchy Treg buniek) však nastáva veľmi výrazná autoagresívna imunitná odpoveď, ktorá vedie k rozvoju autoimunitného ochorenia (citované podľa Lukáč J, Cebecauer L, Rovenský J: Imunitný systém a autoimunita. 26-32. In: Lukáč J a kol. Systémové choroby spojivového tkaniva, systémové autoimunitné choroby. Piešťany: PN Print, 2010).

:
Protilátky (cirkulujúce alebo tkanivové), ktoré špecificky reagujú s antigénmi vlastných tkanív. [Buc, M. Autoimunita a autoimunitné choroby. Veda 2005, ISBN 80-224-0867-0]
:

Protilátky (cirkulujúce alebo tkanivové), ktoré špecificky reagujú s antigénmi vlastných tkanív. 

:


lymfocyty, ktoré sú namierené proti vlastným antigénnym štruktúram jedinca 

:

transplatace vlastní tkáně nebo orgánu na jiné místo v těle

:

zachovná operácia pri ťažkej traume sleziny/IV.št./

:


operačný výkon, pri ktorom sa vykoná excízia (explantácia) srdca, odstránenie nádoru srdca ex vivo, rekonštrukcia a reimplantácia srdca

:

Štep príjemcovho tkaniva.

:


 


Ak je dominantná alela D v populácii veľmi zriedkavá, ako je to často prípad genetických chorôb, je takmer isté, že jedinec dominantného fenotypu je heterozygot Dd, a teda všetky manželstvá sú typu Dd × dd. Jedná sa predovšetkým o mutácie základných bielkovín morfologicko-štruktúrneho charakteru, bielkovín vo funkcii biologických nosičov a receptorov bunky, zriedka nimi bývajú bielkoviny enzýmového charakteru.


Typickými znakmi autozómovo dominantne dedičného znaku v rodokmeni sú:


 • vertikálny prenos v rodokmeni (postihnuté dieťa má postihnutého rodiča) cez viac generácií

 • pravdepodobnosť postihnutia potomka postihnutého rodiča 0,5

 • pravdepodobnosť postihnutia potomka ak sú obaja rodičia postihnutí 0,75

 • podiel postihnutých žien a mužov je rovnaký

 • prenos do ďalšej generácie cez obidve pohlavia


Niekedy je komplikáciou pri hodnotení typu dedičnosti AD poruchy variabilná expresivita a neúplná penetrancia znaku. V prvom prípade sa jedná o rozličný kvalitatívny a kvantitatívny prejav znaku u jedincov s rovnakým genotypom. Druhý prípad súvisí s prejavom znaku u jedincov s rovnakým genotypom len v niekoľkých percentách prípadov, príp. so začiatkom prejavov v odlišnom veku. Ak sa choroba prejaví vždy, jedná sa o 100% penetranciu. Najčastejšou príčinou oboch stavov je heterozygotná konštitúcia (typická pre AD choroby), vplyv iných génov alebo prostredia. Oba termíny tak v podstate vyjadrujú len naše nedostatočné vedomosti o etiológii a spôsobe dedičnosti daného znaku.

:


nejčastější dědičné onemocnění ledvin končící často selháním ledvin okolo 5. - 6. decenia, četné afunkční váčky v ledvinách.

:
ochorenie vyvolané druhom Mycobacterium avium
:

Vytržení kořene z míchy v případě těžkého trakčního poranění. Nejčastěji jsou postiženy úrovně C8 a Th1, v bederní oblasti je vzácná. 

:


Úplné vyražení zubu ze zubního lůžka.

:

operovanie pri vedomí pacienta - umožňuje vyhnúť sa poškodeniu kôrových centier a v súčasnosti je najdokonalejšou metódou prevencie pooperačného neurologického deficitu
:


osový, združený podľa osi, v smere osi.


 

:


osový, združený podľa osi, v smere osi.


 

:

Je svetlý až tmavozelený minerál zo skupiny kremičitanov, ktorý sa v prírode vyskytuj v šiestich formách, napr. amozid, krokydolit, tremolit, antofylit. V tejto skupine práve amozid a krokydolit sú hlavnými karcinogénmi v patogenéze malígneho mezoteliómu.


 

:


 


Neprítomnosť spermií v ejakuláte.

B

:

Lymfatická bunka, závislá od bursa Fabricii (tvorí samostatný orgán u vtákov), ktorá zodpovedá za tvorbu protilátok. Po stimulácii antigénovým epitopom prostredníctvom povrchového receptora BCR (B cell receptor) sa spustí proces proliferácie špecifického klonu B buniek, ktoré sa menia na plazmatické bunky, produkujúce práve potrebný druh protilátky. 

:

klasický obraz v škále od bielej po čiernu

:

kontrola ledviny před samotnou operací, eventuelně úprava jejích poměrů

:

  

Přípravky, které označujeme jako bakteriální imunomodulátory, patří do větší skupiny imunomodulačních preparátů, které souhrně označujeme jako imunomodulátory bakteriálního původu nebo bakteriální imunomodulátory. Tyto termíny se používají posledních 20 - 30 let, dříve se spíše používal termín bakteriální vakcíny. Jedná se o přípravky vyrobené z usmrcených a různě opracovaných bakteriálních těl nebo některých jejich částí (bakteriální stěny, organely).

:


Spirochéty jsou gramnegativní bakterie s charakteristickým tvarem dlouhé, štíhlé spirály. Jsou pohyblivé, chemoheterotrofní, anaerobní a vesměs volně žijící. Známe i patogenní druhy.

:

prítomnosť choroboplodných zárodkov v krvi

:

prítomnosť baktérií v krvi potvrdená kultivačným vyšetrením (hemokultúrou). Bakteriémia (bakterémia) môže byť prechodná.

:
Spôsob merania množstva, ktoré človek vyfajčil počas dlhého časového obdobia. Výpočet je násobením počtu krabičiek cigariet vyfajčených denne počtom rokov, počas ktorých človek fajčil. Napríklad, 1 balíčko-rok sa rovná fajčeniu 20 cigariet (1 balíček) denne počas 1 roka, alebo 40 cigariet denne počas polroka, atď.
Jeden balíčko-rok sa rovná 365 balíčkom cigariet.
Citované z: Pack year. Wikipedia, the free encyclopedia. http://en.wikipedia.org/wiki/Pack_year
(citované 15.09.2011
:

Balneológia je náuka o liečbe prírodnými liečivými zdrojmi, ich účinkoch na ľudský organizmus a o kúpeľných liečebných metódach (Jandová, 2009). Balneoterapia je liečba prírodnými liečivými zdrojmi, t.j. prírodnými minerálnymi vodami, plynmi, peloidmi a klimat. faktormi pod lekárskym vedením za účelom obnovy funkcií organizmu (Jandová, 2009).

:
definujeme ju ako liečbu prírodnými liečivými zdrojmi, t.j. prírodnými minerálnymi vodami, plynmi, peloidmi a klímou. Je súhrnom konkrétnych liečebných postupov užívaných v mieste príslušného prírodne liečivého zdroja pod lekárskym vedením za účelom úzdravenia, či optimalizacie reštitúcie funkcií organizmu Ide o aplikáciu intervalového - repetitívneho dózovaného prírodne fyzikálne chemického podnetu na kožu a sliznice i s ovplyvnením zmyslových orgánov, autonómne nervovej sústavy, so stimuláciou limbického systému.

(Citované z: JANDOVÁ D, Balneologie, Grada 2009, str.6 ISBN 978 80 247-2820-9)
:


Mechanický spôsob endoskopickej hemostázy – elastické ligatúry, keď môžeme aplikovať na pažerákové varixy, resp. aj na iné lézie v hornej časti tráviaceho traktu elastické ligatúry.

:

metóda využívajúca umelo vyvolaný podtlak v bankách s objemom od 30 do 70 ml.  Vákuum v banke sa vytvorí pri spotrebovaní kyslíka plameňom keď do vnútra banky zasunieme napr. horiacu vatu. Banka sa potom rýchlo priloží na kožu, ktorá sa predtým potrie  slabou vrstvou  vazelíny alebo oleja. Dĺžka aplikácie baniek  je od 15 do 20 minút.

:

metóda využívajúca umelo vyvolaný podtlak v bankách s objemom od 30 do 70 ml.  Vákuum v banke sa vytvorí pri spotrebovaní kyslíka plameňom keď do vnútra banky zasunieme napr. horiacu vatu. Banka sa potom rýchlo priloží na kožu, ktorá sa predtým potrie  slabou vrstvou  vazelíny alebo oleja. Dĺžka aplikácie baniek  je od 15 do 20 minút.

:

Chirurgický spôsob liečby morbídnej obezity

:

 - je patologická kombinácia tkanivových zmien, ktorá sa prejavuje bulóznou chorobou kože typu epidermolysis bullosa, nechtovými abnormitami a najmä lokalizovaným chýbaním rozlične veľkých ostrovčekov kože. Ide o extrémne zriedkavé, autozómovo dominantné ochorenie. Jeho podstatou je mutácia v chromozóme 3, v exóne 73 COL7A1, spôsobujúca u postihnutých jednotlivcov nahradenie arginínu glycínom v „triple-helical domain" kolagénu typu VII. 

 

 
:

Je  stimulácia zraku, sluchu, čuchu, chuti a hmatu systematickým spôsobom. Stimulujeme dotykom, polohovaním, rečou, kontaktným dýchaním, stimuláciou slinných žliaz, pier, čuchu, zvukovými podnetmi, hudbou a pod.

:
základní stavební kámen DNA. DNA obsahuje čtyři různé typy bází, vždy dvě a dvě jsou komplementární (adenin s tyminem a cytosin s guaninem) a párují se v DNA. Tři báze za sebou tvoří kód pro aminokyselinu bílkoviny
:
je pre hráča častým problémom a môže byť podkladom recidívy. Ide o túžbu zahrať si alebo „zatipovať“. Baženie sa zvýrazňuje v čase stresu, ale je aj zdrojom stresu, vedie k vyššej srdcovej frekvencii a k zníženiu kožného galvanického odporu, čo sú periférne známky stresu, motivuje k hre a zároveň je (vďaka tejto motivácii) zdrojom stresogénneho konfliktu s hodnotami abstinencie.
:
Bazocelulární karcinom je pomalu rostoucí lokálně agresivní epiteliální nádor, histologicky tvořený palisádovitě uspořádanými bazaloidními buňkami. Bazocelulární karcinom zakládá metastázy zcela výjimečně. Citované z Reifenberg J, Ruzicka T. Basal cell carcinoma, 1348-56. In: Braun-Falco´s Dermatology, 2009.
:
Bazalióm (bazocelulárny karcinóm) je najčastejšie sa vyskytujúcim nádorom v oblasti okolia oka, mihalníc a vnútorného kútika (dg. C44.1). Najvyšší výskyt zaznamenávame po 50-tom roku života. Najčastejšie sa diagnostikuje v prvom a druhom štádiu (T1, T2), keď je ešte možné chirurgickou liečbou dosiahnuť dobré kozmetické výsledky. Tumory prerastajúce v celej hrúbke mihalnice sa môžu ešte vo väčšine prípadov úspešne riešiťresekciou celej mihalnice. V štádiu T3 pri prerastaní procesu do orbity a dutín dochádza k deštrukcii a strate oka, v niektorých prípadoch je nutná až exenterácia orbity alebo rozsiahlejšie radikálne výkony.
:

vyšetruje aktivačné markery na povrchu degranulovaných bazofilov.

:

 – zahŕňa poruchy s bipolárnymi črtami, ale nespĺňajúcimi kritériá pre jasne vyjadrenú BAP (podľa DSM-IV).

:

 

je starší postup v menežmente karcinómu prostaty, kedy po diagnostike sa čaká až do objavenia symptómov z lokálnej progresie (mikčné obtiaže) alebo z metastatického postihnutia (bolesti) a následná liečba je len paliatívna (transuretrálna resekcia prostaty, hormonálna liečba)

 

:
Bronchiektázie
:

 

 

je vaskulitída postihujúca kožu, sliznice, oči a CNS. Ide o systémovú vaskulitídu neznámeho pôvodu, ktorá je charakterizovaná opakovanou tvorbou ulcerácii v dutine ústnej a v oblasti pohlavných orgánov s postihnutím očí, kĺbov, kože, ciev a nervového systému. Je pomenovaná podľa tureckého lekára Hulusi Behçeta, ktorý ju opísal v roku 1937.

 

:
ide o dysplastické zmeny v prsníkoch s histologickým nálezom zväzivovatenia, a zmnoženie žliazok, cystických zmien a zmien okolo mliekovodov. Jedná sa o prestrelenú fyziologickú odpoveď na meniace sa hormonálne prostredie v období života ženy, kedy začína involúcia prsníka, t.j. medzi 30 - 35. rokom života. Vznikajú väzivové tkanivá, ktoré nazývame fibrózna mastopatia, prípadne sa tvorí veľké množstvo malých cýst, ktoré sa odborne nazývajú cystická mastopatia. Niekedy dochádza k ich kombinácii a tento stav označujeme ako fibrocystická mastopatia. Ide o nezhubné, často bolestivé zmeny v parenchýme prsnej žľazy, ktoré majú byť pravidelne sledované, v prípade podozrenia na ťažšie zmeny, resp. pri ťažšej interpretácii nálezu zobrazovacieho vyšetrenia sa má vykonať buď punkčná biopsia alebo malá excízia na histologické vyšetrenie.
:
Benígna prostatická hyperplázia (BPH) je zväčšenie prostaty v úzkom vzťahu so starnutím
:
histologický základ pre diagnózu BPE (benign prostatic enlargement), ktorá môže viesť k BOO (benign prostatic obstruction), ktorého dôsledkom sú LUTS (lower urinary tract symptoms)
:


Benígna hyperplázia prostaty (BHP) je nezhubné zväčšenie prostatickej žľazy vznikajúce v procese starnutia, ktorého výsledkom môžu, ale nemusia byť poruchy močenia (tzv. LUTS – lower urinary tract symptoms). BPH je načastejšie benígne nádorové ochorenie u mužov – tvorí až 80 % z chorôb prostaty

:


Benígna hyperplázia prostaty (BHP) je nezhubné zväčšenie prostatickej žľazy vznikajúce v procese starnutia, ktorého výsledkom môžu ale nemusia byť poruchy močenia (tzv. LUTS – lower urinary tract symptoms). BPH je načastejšie benígne nádorové ochorenie u mužov – tvorí až 80 % z chorôb prostaty (citované z Oelke, M. , Bachmann, A. , Descazeaud, A. et al. : Guidelines on management of male lower urinary tract symptoms (LUTS), incl. benign prostatic obstruction (BPO). European Association of Urology guidelines 2012 edition, Arnhem, 2012, pp. 1 – 73, ISBN/ EAN: 978-90-79754-83-0)

:

Definícia: Beta-talasémia je vrodená choroba hemoglobínu, ktorá je charakterizovaná redukovanou syntézou beta-globínového reťazca. Zapríčiňuje ju mutácia beta-globínového génu, zriedka jeho delécia alebo delécie či mutácie kontrolného regiónu v lókuse. Citované: Bain, B.J.: Hemoglobinopathy diagnosis. Blackwell Publishing. 2006; s. 36-138.

:

Je to glykozylovaný jednoreťazcový plazmatický proteín s molekulovou hmotnosťou 50 kDa. Ptrí do skupiny komplement kontrolujúcich proteínov. V komplexe s fosfolipidmi alebo i samostatne vytvára väzobné miesto pre antifosfolipidové protilátky. Fyziologická funkcia b2-GP-I nieje presne známa, predpokladá sa úloha v odstraňovaní anionického fosfolipidu po apoptóze. Protilátky spôsobujú zvýšenú afinitu k fosfolipidom, čo je možno zodpovedné za patogenetický efekt APA.

:

Medzinárodne uznávaná klasifikácia cytologických nálezov z krčka maternice. Klasifikácia bola vytvorená v meste Bethesda v USA, preto nesie názov tohto mesta. Podľa tejto klasifikácia by mali byť hodnotené cytologické nátery vo všetkých cytologických laboratóriách.

:
Birmingham Eye Trauma Terminology System - komplexná a štandardizujúca terminológia pri úrazoch oka, používaná v písaných správach pre USEIR (United States Eye Injury Registry)
:
je primárny imunodeficit. Spektrum laboratórnych nálezov sa v priebehu vývoja ochorenia môže meniť od IgG deficitu jednotlivých podtried IgG4 >IgG2> IgG1> IgG3, cez IgA deficit, obraz T bunkovej dysfunkcie, tiež počet B lymfocytov môže byť redukovaný(2). Niektoré iné ochorenia môžu imitovať obraz CVID – genetické, infekčné, malignity, systémové ochorenia a užívanie niektorých liekov môže viesť tiež k humorálnemu imunodeficitu. Tieto príčiny treba pri diagnostike vylúčiť.
:

je typ správania sa vo vzťahu, ktorý sa dá identifikovať u detí už v 1. roku života pri experimentálnej situačnej interakcii matka - dieťa. Ustanoví sa na základe skúsenosti dieťaťa so senzitívnym rodičovským správaním matky, t.j. keď matka bola privolateľná, k dispozícii, plne pozorná, správne čítala signály dieťaťa a bez zbytočných odkladov napĺňala potreby dojčaťa . Je výhodná pre ďalší život dieťaťa; jej súčasťou je schopnosť primerane dôverovať ľuďom a neskôr v dospelosti nadväzovať harmonické medziľudské vzťahy. Umožňuje optimálne rozvinutie schopnosti komplexnej empatie (mentalizovania) a zvyšuje odolnosť jedinca voči záťažiam (resiliencia).
:
Bezvedomie je stav ohrozujúci život, pretože organizmus nereaguje na vonkajšie a vnútorné podnety.
:


Burst Forming Unit - Erythroid, Colony Forming Unit - Erythroid


progenitorové kmeňové bunky erytropoézy

:


 


špecifický spôsob biologického monitorovania expozície chemickej látke, pre ktorú bola stanovená biologická medzná hodnota, t.j. hladina bez nepriaznivého účinku na zdravie. Je vyjadrená v mg na 1 l moču štandardnej hustoty.

:
Breast Imaging Reporting and data System (BIRADS) - systém, prostredníctvom ktorého sú hodnotené výsledky mamografie. Klasifikácia sa vykonáva u asymptomatickej, ako i symptomatickej ženy. American College of Radiolgy (ACR) vyvinula štandard pre popisovanie mamografických snímkov. V tomto systéme sú výsledkom pridelené číselné kódy (od 0 - 6).
:
Breast Imaging-Reporting and Data System - systém hodnotenia pôvodne určený pre mamografiu, pri ktorom sa číselným označením určuje zaradenie nálezu do určitej hodnotiacej kategórie s ďalším postupom
0: nasleduje ďalšie vyšetrenie, najčastejšie ultrasonografia
1: Negatívny nález
2: Benígny nález
3: Pravdepodobne benígny nález - kontrola v odstupe 3 až 6 mesiacov
4: Lézie podozrivé z malignity - nutná biopsia
5: Lézie vysoko podozrivé z malignity - biopsia a operačný zákrok
6: Známa biopsia - preukázaná malignita
:


Bioenteric Intragastric Balloon = intragastrický balón - balón aplikovaný pri morbídnej obezite na " zmenšenie " objemu žalúdka

:


umělá játra vytvořená na bazi živých jaterních buněk pomnožených v mimotělním prostředí a fixovaných na syntetickém nosiči

:
Využitie prístrojov na monitorovanie fyziologických parametrov (tlak krvi, frekvencia srdca, svalové napätie, elektrodermálna odpoveď atď.) za rôznych podmienok (napr. relaxácia či stres), ich spracovanie a spätné informovanie osoby o jej vlastnej autonómnej aktivite s cieľom dosiahnuť vôľovú kontrolu nad fyziologickými procesmi. Príkladom použitia biofeedbacku je napríklad tréning maximálnej variability frekvencie srdca pomalými dychovými cvičeniami, kde proband priamo sleduje efekt svojho dýchania na frekvenciu srdca a jej variabilitu použitím počítača.
:
Biologická molekula vyskytujúca sa v krvi, v iných telesných tekutinách alebo tkanivách, ktorá je znakom normálneho alebo abnormálneho procesu alebo stavu alebo ochorenia. Biomarkery môžu byť použité na určenie odpovede na liečbu ochorenia alebo stavu.
Citované z: Dictionary of Cancer Terms. National Cancer Institute.
http://www.cancer.gov/dictionary?CdrID=45618
(citované 15.09.2011)
:


je molekula (napríklad proteín, metabolit či nukleová kyselina) používaná ako indikátor určitého fyziologického alebo patologického stavu organizmu. Ideálny biomarker by mal disponovať vysokou senzitivitou, špecifitou, mal by mať vysokú výpovednú hodnotu, dobré pozitívne a negatívne prediktívne hodnoty, mal by byť ľahko interpretovaný v klinickej praxi a dobre merateľný v biologických vzorkách pacienta.

:

Biomonitorovanie sleduje vzťah medzi expozíciou benzénu a poškodením zdravia.

:

Biomonitorovanie sleduje vzťah medzi expozíciou chrómu a poškodením zdravia.

:


sleduje vzťah medzi expozíciou ortuti a jej zlúčenín a následným poškodením zdravia.

:

lekársky zákrok, pri ktorom sa odoberá z tela človeka vzorka tkaniva na histologické alebo cytologické vyšetrenie. Jej cieľom je stanoviť diagnózu a určiť rozsah ochorenia. Termín „biopsia“ prvýkrát použil francúzsky dermatológ Ernest Henri Besnier.

:

Je lekársky zákrok, pri ktorom sa odoberá z tela človeka vzorka tkaniva na histologické alebo cytologické vyšetrenie. Jej cieľom je stanoviť diagnózu a určiť rozsah ochorenia. Termín „biopsia“ prvý krát použil francúzsky dermatológ Ernest Henri Besnier.

:


je lekársky zákrok, pri ktorom sa odoberá z tela človeka vzorka tkaniva na histologické alebo cytologické vyšetrenie. Jej cieľom je stanoviť diagnózu a určiť rozsah ochorenia. Termín „biopsia“ prvý krát použil francúzsky dermatológ Ernest Henri Besnier

:


 


Odber vzorky zo sliznice vyšetrovaného orgánu pomocou histologických klieští.

:
(grécky bios = život, opsis = videnie) Vyšetrenie vzoriek tkanív odobratých od pacientov pri operáciách a iných liečebných výkonoch alebo špeciálne odobratých na spresnenie diagnózy. Vykonáva sa na pracoviskách patológie.
:
Porucha s primárnym postihnutím nálady, pri ktorej sa vyskytujú epizódy mánie a/alebo hypománie a depresie. Liečba bipolárnej poruchy, aj keď je u pacienta aktuálne prítomná depresívna epizóda je od „unipolárnej“ depresie odlišná.
:
Porucha s primárnym postihnutím nálady, pri ktorej sa vyskytujú epizódy mánie a/alebo hypománie a depresie. Liečba bipolárnej poruchy, aj keď je u pacienta aktuálne prítomná depresívna epizóda je od „unipolárnej“ depresie odlišná.
:

je psychická porucha. Typicky sa prejavuje poruchou nálady, ktorá v priebehu ochorenia kolíše medzi dvoma pólmi („bipolárne“). Ľudia s BAP zažívajú v priebehu svojho života opakujúce sa obdobia (epizódy) chorobne zvýšenej nálady a aktivity, ktoré sa nazývajú mánia, obdobia chorobne poklesnutej nálady či depresie a obdobia „normálnej“ nálady. Sú pre ňu typické výrazné výkyvy nálady, myslenia, telesnej a psychickej aktivity a správania. 

:


Odstranění krčního spádového lymfatického systému v jednom „bloku“ s primárním nádorem.

:


 


BMI (Body mass index), tzv. Index tělesné hmotnosti je číslo používané jako měřítko obezity, umožňující statistické porovnávání lidí s různou výškou. Index se spočítá vydělením hmotnosti daného člověka druhou mocninou jeho výšky. Jako normální rozmezí se udává hodnota 18,5 - 25. Hodnota BMI nad 25 ukazuje na nadváhu, nad 30 pak na obezitu.

:


body mass index (hmotnosť, index)

:
Nátriuretický peptid typu B, resp. NT fragment jeho prekurzora. Látka, ktorá sa uvoľňuje z myokardu ako reakcia na jeho preťaženie. Má vazodilatačné a nátriuretické účinky.
:


 


Orientační index k hodnocení tělesného složení (podílu tukové tkáně) u osob se standardní tělesnou stavbou.  BMI je definován jako  podíl tělesné hmotnosti druhou mocninou výšky v kg / m2.  Při překročení hraničních hodnot vyžaduje klinické posouzení včetně podrobnějšího antropometrického vyšetření. Zejména  je bez výpovědní hodnoty  u osob s nestandardními tělesnými mírami a složením. BMI byl navržen v letech 1830   belgickým polyhistorem Adolfem Queteletem. Od 80. let minulého století se stal mezinárodním standardem posouzení populační podváhy a nadváhy.

 
:

nepříjemná sensorická či emocionální zkušenost, spojená s okamžitým či potenciálním poškozením tkání či popisovaná na základě tohoto poškození a předpokládající předchozí zkušenost. Bolest je dle této definice subjektivně vnímaná a vyjádřená zkušenost.

:

je nepříjemný senzorický a emocionální prožitek spojený se skutečným či potenciálním poškozením tkání nebo je popisován výrazy takového poškození. Bolest je vždy subjektivní.

:


 


Ujma spôsobená poškodením na zdraví, jeho liečením alebo odstraňovaním následkov.

:

je typ bolesti hlavy, ktorý sa objavuje výlučne v spojení s lietaním v lietadle, prevažne s pristávaním.

:

je chronická bolesť hlavy vzniknutá nevhodným užívaním analgetík.

:

bolest je dědičná kvalita života, projevující se časně po narození a sloužící jako signální systém pro poškození tkání. 

:
urodynamicky dokázaná obštrukcia pasáže moču z močového mechúra
:
zvýšená dávka rádioterapie do oblasti prsníka so zvýšeným rizikom recidívy ochorenia
:
zvýšená dávka rádioterapie v oblastiach prsníka so zvýšeným rizikom recidívy
:

 

ovariálny nádor s vlastnosťami na rozhraní benígneho a malígneho tumoru

:
druh spirochéty, ktorý je pôvodcom ochorenia nazývaného Lymská borelióza
:

bola vytvorená na klasifikáciu cýst a cystických lézií obličiek, na stanovenie terapeutického postupu a na zhodnotenie možného rizika ich malígneho zvratu

:

otrava klobásovým jedom

:
Botulotoxín (BTX), v laickej verejnosti známejší ako „klobásový jed“, vznikajúci pri nedokonalej úprave mäsových a zeleninových konzerv, je neurotoxín anaeróbnej baktérie Clostridium botulinum.
:

neurotoxin, produkován rodem Clostridium

:
Bowenoidní papulóza je charakterizována tvorbou verukózních papulí obvykle v oblasti genitálu u mladých sexuálně aktivních lidí. Je způsobena HPV infekcí (nejčastěji HPV 16) a její histologický obraz je prakticky shodný s morbus Bowen. Citované z Weedon D, Skin Patology 2nd ed., 2002, 1158 pp.
:


Vícečetné papuly různé velikosti (několik mm až cm velké) přítomné na kůži genitálu. Papuly mají obvykle nahnědlou nebo hnědočervenou barvu a jsou lokalizované v oblasti glans penis, prepucium, labia majora et minora nebo perigenitálně. Vyskytuje se hlavně u mladších osob v období nejvyšší sexuální aktivity. Diagnóza vychází z klinického obrazu a histologického vyšetření – dysplastický epitel v celé výšce. Etiologie je multifaktoriální, uplatňuje se asociace s HPV typ 16. V terapii se může použít kryodestrukce, laser nebo cytotoxická léčba.

:


Je definovaná ako percento meraní presahujúcich normálnu hodnotu krvného tlaku, v detskej populácii hodnotu 95. percentilu. Hodnoty do 25 % sa považujú za normálne. Umožňuje stanoviť stupeň hypertenzie. Ak je viac ako 50% stav, hodnotíme ako závažnú hypertenziu.

:
klinický nález zväčšenej prostaty v dôsledku predpokladanej benígnej prostatickej hyperplázie (BPH)
:
BOO (bladder outflow obstruction) zapríčinená v dôsledku BPE (benign prostatic enlargement)
:


Liečba episklerálnym beta žiaričom Ru106/Rh106 indikovaná len v prípade, keď malígny vnútroočný nádor:


 a/ nemá väčší priemer ako 18 mm (12 PD);


 b/ elevácia nie je vyššia ako 7 mm (optimum do 5 mm);

 c/ minimálny odstup od makuly a hlavy (terča) zrak nervu je 0,2-2 PD;

 d/ ide o melanómy vráskovca.


 

:
Brachyterapie je metoda léčby zářením, při které se radioaktivní zdroje umísťují přímo do nádoru nebo do jeho bezprostředního okolí.
:
gen, který normálně pomáhá omezovat buněčné dělení, bývá poškozen zárodečnou mutací u dědičných forem nádorů prsu a vaječníků
:

BRCA1, BRCA2 - predispozičné gény pre vznik karcinómu prsníka. Nosičstvo génu označovaného BRCA 1 alebo BRCA2 je spojené s vysokou pravdepodobnosťou vzniku karcinómu prsníka (26 - 85 %), pričom relatívne riziko oproti bežnej populácii je 10 - 30-násobne zvýšené. Často vznikajú už v mladšom veku, vyznačuje sa veľmi agresívnym priebehom a zlou prognózou. Pacientky majú tiež zvýšené riziko vzniku iných nádorov, predovšetkým ovariálneho karcinómu (16 - 63 % u BRCA1, 10 - 27 % u BRCA2).

:
gen, který normálně pomáhá omezovat buněčné dělení, bývá poškozen zárodečnou mutací u dědičných forem nádorů prsu a vaječníků
:
chronické zápalové ochorenie dýchacích ciest s prítomnosťou mnohých zápalových buniek a bunkových elementov, súčasne je prítomná bronchiálna hyperreaktivita
:
Bronchiálna hyperreaktivita sa považuje za základný znak bronchiálnej astmy. Reaktivita bronchiálneho tkaniva má svoju podstatu v aktivovaní imunitných mechanizmov, ktoré reagujú na vdýchnuté noxy, alergény, chemické látky, vírusy, baktérie, plesne.
:
schopnosť dýchacích ciest reagovať na dilatačný stimul pri súčasnej obštrukčnej ventilačnej poruche resp. na provokačný stimul, pokiaľ je pacient bez prejavov OVP
:
Bronchiální hyperreaktivita je obecným znakem asthma bronchiale, kdy průdušky reagují obstrukcí na podněty, na které průduška zdravého jedince nereaguje
:

výplach bronchov

:
Brušný kompartment syndróm je spôsobený zvýšením vnútrobrušného tlaku. Syndróm zahŕňa dychovú nedostatočnosť zo zhoršenia ventilácie a perfúzie pľúc, hemodynamickú instabilitu zo zníženého pre-load v dôsledku kompresie dolnej dutej žily, poruchu funkcie obličiek v dôsledku kompresie renálnej žily, znížený kardiálny výdaj, vnútrolebečnú hypertenziu, splanchnickú hypoperfúziu a dystenziu brušnej steny.
:
Geneticky podmíněné onemocnění s mutacemi v genu BTK, Brutonova tyrozik kináza, který leží na X chromozomu. Onemocnění je způsobeno poruchou vývoje B lymfocytů, které nejsou detekovatelné na paeriferii, je spojeno s úplnou poruchou tvorby protilátek. Terapie spočívá v celoživotní substituci imunoglobulinů.
:


 


prsník zachovávajúci OP výkon

:

Stav emocionálního vyčerpání a pocitů odosobnění, který vede k poklesu efektivity práce. Jinými slovy též syndrom vyhoření, vyhaslost, ztráta profesionálního zájmu nebo osobního zaujetí nebo vyhoření jako výsledek procesu, v němž lidé intenzívně zaujatí ztrácejí své nadšení.

C

:


C - reaktivní protein je pentamer složený z 250 aminokyslein. Vyskytuje se v krevním séru v hodnotách 0,1 - 5 mg/l. Při zánětu jeho hodnoty stoupají vlivem zvýšené tvorby především v játrech vlvem cytokinů. Hodnoty > 60 mg/l svědčí pro bakteriální infekci.

:

Caplanov syndróm (Caplan´s disease) je kombináciou reumatoidnej artritídy a pneumokoniózy

:

test, ktorým vyšetrujeme množstvo leukotriénov uvoľnených z bazofilov

:
Jednotka pupočníkovej krvi predstavuje spracovanú a vyšetrenú pupočníkovú krv od jedného darcu, zamrazenú v tekutom dusíku, pripravenú na okamžité použitie po rozmrazení.
:


– současná čínská pulsová diagnostika je metoda pulsové diagnostiky vyvinutá dr. J.F.Shen v USA za vydatné, především knižní spolupráce jeho žáka, psychiatra Leona Hammera na konci minulého století. 

:
cluster determination (určenie skupiny)
:

Bunkové diferenciačné molekuly (CD antigény) sú molekuly bunkového povrchu, ktoré sú spojené s rôznymi funkciami organizmu, najmä v  imunitnom systéme. CD antigény sú napr. receptory pre rastové faktory, receptory pre zložky komplementu, adhezívne molekuly... .

:


Základná štruktúra bunkovej membrány cicavcov sa skladá z lipidovej dvojvrstvy, do ktorej sa ponárajú proteíny, obyčajne s bočnými oligosacharidovými reťazcami, čiže glykoproteíny. Odhaduje sa, že na povrchu buniek môže byť až 1 000 rôznych molekúl, pričom každá sa tu nachádza vo viacerých kópiách, takže celkový počet molekúl na bunku môže dosiahnuť hodnotu až 8 miliónov. Jednotlivé molekuly majú celý rad funkcií, čo umožňuje bunkám dokonalú komunikáciu s prostredím, v ktorom sa nachádzajú. Proteíny bunkových membrán sa od seba odlišujú v závislosti od tkaniva či orgánu, z ktorého sa izolujú. Aj bunky imunitného systému charakterizuje vlastný súbor membránových antigénov (znakov), ktoré sa objavujú v bunkovej membráne v určitom štádiu ich vývoja, pretrvávajú v nej v určitom vývojovom období bunky alebo zostávajú v nej ako charakteristický znak až do jej zániku. Oficiálne sa označujú skratkou CD, ktorá sa odvodzuje od anglických slov „Cluster of Designation“ (predtým: Cluster of Differentiation“).

:
Proteíny bunkových membrán sa od seba odlišujú v závislosti od tkaniva, resp. orgánu, z ktorého sa izolujú. Predstavujú súbor znakov, ktoré sa objavujú v bunkovej membráne v určitom štádiu vývoja bunky, počas ktorého pretrvávajú v nej alebo tu zostávajú ako charakteristický znak až do jej zániku. Spočiatku sa identifikovali len tie proteíny, ktoré sa nachádzali v membránach leukocytov. Neskôr sa objavili aj molekuly, ktoré sa nachádzajú aj na dendritových a endotelových bunkách, červených krvinkách, trombocytoch a iných bunkách. Postupne ich počet rástol, preto vznikla medzinárodná dohoda o ich jednotnej nomenklatúre. Dohodlo sa, že sa tieto znaky budú označovať skratkou „CD“, po ktorej bude nasledovať číslo odrážajúce poradie, keď sa daný antigén objavil. Skratka CD bola pôvodne odvodená z anglických slov „Cluster of Differentiation“, neskôr, pri zachovaní skratky, došlo k premenovaniu na „Cluster of Designation“.
:

nezrelé krvotvorné bunky, ktoré exprimujú antigén CD34. V tejto populácii sa nachádzajú skutočné pluripotentné bunky ako aj predurčené, zrelšie bunky (committed cells). Vyšetrenie je nepostrádateľné pre rýchle určenie nezrelej populácie buniek, avšak zachytáva široké spektrum buniek vrátane zrelších, neschopných trvalej sebaobnovy.

 

:


Jedná se o diferenciační skupinu povrchových glykoproteinů, přítomných především na vnější straně cytoplazmatické membrány pomocných T lymfocytů, dále pak monocytů, makrofágů a Treg lymfocytů. 

:
Glykoproteín viazaný na fosfatidylinozitol, ktorý sa nachádza na povrchu krvotvorných a iných buniek, kde pôsobí ako regulátor komplementového systému.
:
chlorochindifosfát
:
Komplexná, úplná diagnóza. Má štyri komponenty: klinický (C). etiologický (E), anatomický (A) a patofyziologický (P). Diagnóza, ktorá nemá tieto štyri komponenty je neúplnou diagnózou. Vo vedeckej medicíne je nevyhnutné používať ako konečnú diagnózu vždy CEAP diagnózu.
Príklad neúplnej diagnózy: Ischemická choroba srdca-bolestivá forma-komp.
Príklad správnej komplexnej diagnózy: Kardiopolyvaskulárna artériová choroba C2-stabilná angína pektoris CCS I, na podklade aterosklerózy, arteriolosklerózy a Fabryho choroby (E1, E2, E19) s 55 % stenózou kmeňa a. coronaria sinistra (AAKMm), bez morfologických zmien srdca (AO0), 2. štádium vaskulárneho pooškodenia (P2), bez porúch kinetiky ĽK, rizikové faktory: artériová hypertenzia, fajčenie, hyperurikémia, deficit alfa-galaktozidázy A; obehovo kompenzovaná.
:

Enteropatia tenkého čreva, ktorú vyvolávajú autoimunitné mechanizmy nastupujúce u geneticky predisponovaných jedincov po požití gluténu. Následkom slizničných zmien predominantne v oblasti jejúna dochádza k rozvoju malabsorpčného syndrómu. Pribúdajú však aj atypické klinické manifestácie ( najčastejšie anémia, porucha rastu). 

:


Celiakia je imunologicky sprostredkované systémové ochorenie vyvolané gluténom, u geneticky predisponovaných jedincov. Je charakteristická prezentáciou rôznych kombinácií klinických prejavov, prítomnosťou špecifických protilátok pre celiakiu (pl tTg , DGP, EMA), prítomnosťou genetických znakov (HLA DQ2, DQ8) a enteropatiou.

:


Celiakie (celiakální sprue, gluten-senzitivní enteropatie, netropická sprue) je celoživotní geneticky podmíněné autoimunitní onemocnění. Manifestuje se u geneticky vnímavého jedince (asociace s HLA-DQ2, HLA-DQ8) po různě dlouhé době konzumace obilovin s obsahem lepku (glutenu). Konečným důsledkem reakce na lepek je poškození sliznice tenkého střeva (převážně duodena a jejuna) s různým stupněm atrofie a zánětlivých změn. 

:

Celiakie je permanentní nesnášenlivost lepku obsaženého v obilí, která se projevuje u vnímavých osob typickým postižením sliznice tenkého střeva. Jedná se o onemocnění, které je typickou autoimunitní chorobou. (Cit.: Kohout P. Diagnostika a léčba celiakie. Interní Med. 2006; 7 a 8: 324–326.)

 
:


špecifické bezvedomie spojené s kontrolovanou stratou vedomia, akinéziou, amnéziou a analgéziou.

:

už sám názov naznačuje že sa  zaujíma o celého človeka, o jeho telo i dušu. Všíma si všetky jeho problémy, psychiku, chovanie, vzťahy s okolím, v rodine, na pracovisku, vzťahy k iným ľuďom a pod. – nepostupuje  teda ako súčasná medicína, ktorá sa čoraz viac rozdrobuje a superšpecializuje. V terapii sa snažíme ovplyvniť a liečiť  nielen aktuálny problém ale celého človeka – upraviť v organizme prebiehajúce deje a harmonizovať jeho psychiku. Má prísne individuálny prístup ku každému pacientovi.

:

už sám názov naznačuje že sa  zaujíma o celého človeka, o jeho telo i dušu. Všíma si všetky jeho problémy, psychiku, chovanie, vzťahy s okolím, v rodine, na pracovisku, vzťahy k iným ľuďom a pod. – nepostupuje  teda ako súčasná medicína, ktorá sa čoraz viac rozdrobuje a superšpecializuje. V terapii sa snažíme ovplyvniť a liečiť  nielen aktuálny problém ale celého človeka – upraviť v organizme prebiehajúce deje a harmonizovať jeho psychiku. Má prísne individuálny prístup ku každému pacientovi.

:
Fenomén centralizácie je charakterizovaný ústupom príznakov z periférie smerom proximálnym. Príznaky na periférii sa zmenšujú, príznaky v proximálnom smere sa zvýrazňujú.
:
Smernica Európskej komisie o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti z roku 2011 predpokladá vytváranie tzv"centier expertízy" pre choroby, ktoré potrebujú diagnostiku a liečbu zapojením medzinárodnej pomoci. V problematike zriedkavých chorôb je táto pomoc extrémne dôležitá a v tomto kontexte sa predpokladá vytváranie " centier expertízy pre zriedkavé choroby" ako centier odborných znalostí, ktoré by mali uplatňovať multidisciplinárny prístup k starostlivosti, aby tak mohli riešiť komplexné a rôznorodé poruchy, ktoré zriedkavé choroby vyvolávajú. Tieto centrá sú zapojené do európskej referenčnej siete.

Č

:


 


Černé neštovice jsou vážné, nakažlivé, a někdy i fatální infekční onemocnění. Neexistuje  žádná specifická léčba. Jedinou prevencí je očkování. 

Existují dvě klinické formy neštovic. Variola major způsobuje rozsáhlou vyrážku a vysoké horečky.  Její mortalita je 30 %, hemoragická forma je obvykle fatální. Druhá forma - variola minor - je méně častá a jde o méně závažné onemocnění, s mortalitou 1 % nebo méně.

Nemoc je nyní vymýcena po úspěšné celosvětové eradikaci. Poslední případ pravých neštovic ve Spojených státech byl v roce 1949. Poslední přirozeně se vyskytující případ na světě byl v Somálsku v roce 1977. 

 

C

:
Absolutně nejčastějším typem karcinomu děložního hrdla je epidermoidní karcinom, který se postupně vyvíjí z místního růstu epitelu, přes jednotlivé stupně dysplasie až do pravé prekancerózy. Stádia prekancerózy se označují zkratkou CIN (z anglického cervical intraepithelial neoplasia) a neléčená končí zpočátku lokálním (karcinom in situ), později invazivním karcinomem. Změny typicky začínají v místě přechodu dlaždicového epitelu děložního hrdla do cylindrického epitelu cervikálního kanálu. Výskyt CIN se odhaduje na 3 až 5 % dospělých žen, přičemž může i spontánně zmizet. Citováno z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Karcinom_d%C4%9Blo%C5%BEn%C3%ADho_hrdla
:


ultrazvukové posúdenie dĺžky krčka maternice a tvaru jeho vnútornej bránky

:

je omega-3 mastná kyselina (dokosahexaenová; DHE) so šiestimi nenasýtenými väzbami, ktoré sú v morských rybách a iných morských živočíchoch.

:

Cetuximab je monoklonová protilátka, zameraná voči receptoru pre epidermálny rastový faktor (anti-EGFR). Používa sa v liečbe metastatickeho kolorektalneho karcinómu.

 

:
Cystická fibróza
:

 

farebné mapovanie obrazu

 

:
* transmembránový regulátor cystickej fibrózy
* transmembránový regulátor vodivosti

CFTR sa nachádza v epiteliálnych bunkách dýchacích ciest, pankreasu, pečene, čreva, potných žliaz a semenovodov.

* Cystic Fibrosis Transmembrane Regulator
:
* transmembránový regulátor cystickej fibrózy
* transmembránový regulátor vodivosti

CFTR sa nachádza v epiteliálnych bunkách dýchacích ciest, pankreasu, pečene, čreva, potných žliaz a semenovodov.

* Cystic Fibrosis Transmembrane Regulator
:

koloniformné jednotky: bunky, ktoré sú schopné pri kultivácii in vitro vytvoriť kolónie (= zhluky obsahujúce > 40 - 50 buniek). Vyšetrenie zachytáva bunky živé, schopné ďalšieho množenia. Nevýhodou je nepresnosť a subjektívna chyba pri vyhodnocovaní, na druhej strane výhodou je, že zachytáva populáciu schopnú sebaobnovy, teda práve tú populáciu buniek, ktorú potrebujeme, vrátane buniek, ktoré nenesú antigén CD34 (CD34 negatívne bunky). Týchto buniek je cca o 1 rád menej, ako CD34+ buniek.

:


Skóre používané na stanovenie rizika vzniku cievnej mozgovej príhody


C – zlyhanie srdca (1 bod)


H – hypertenzia  (1bod)


D - diabetes (1 bod)


A – vek 75 a viac rokov (1 bod)


S2 – anamnéza cievnej príhody alebo tranzitórnej ischemickej ataky (2 body)


Novšou modifikáciou je skóre CHA2DS2VASc, ktoré skóruje vek 65 - 74 rokov 1 bod a vek 75 a viac rokov 2 bodmi. 1 bod sa pridáva pri ochorení ciev a u žien sa pridáva 1 bod.


 

:


Nejčastější dědičná periferní neuropatie, která postihuje motorická a senzitivní nervová vlákna, způsobená kauzální monogenní mutací, která je dědičná všemi typy mendelovského způsobu dědičnosti. Obvykle nezkracuje střední délku života, ale zhoršuje jeho kvalitu. Vyznačuje se atrofiemi,distálních svalů na dolních i na horních končetinách, častou deformitou nohy (pes cavus) a relativně malou poruchou citlivosti končetin.

:


cytokin, který vyvolává migraci imunitních buněk a kromě toho má další funkce v rámci imunitního systému i mimo něj (podrobněji viz text)

:

je to vnútrodutinové (perkutánne) alebo perorálne rozpúšťanie konkrementov pomocou chemických látok

:

viď farmakopunktúra

:

viď farmakopunktúra

:


 


Chlamydióza je infekčné ochorenie vyvolané mikroorganizmami rodu ChlamydiaChlamydia trachomatis môže byť pôvodcom konjuktivitídy, trachómu, lymphogranuloma venereum a zápalového ochorenia urogenitálneho systému. Klinické prejavy pri urogenitálnej infekcii bývajú často mierne, resp. nemusia byť vôbec prítomné. Neliečené infekcie môžu vyústiť do ireverzibilných zmien vrátane sterility. Liečba je antibiotická (doxycyklín, azitromycín, erytromycín, ofloxacín), počas ktorej by sa mala dodržiavať sexuálna abstinencia. Potrebné je testovať a v prípade potreby liečiť aj sexuálneho partnera. 

:
je vrodená prekážka spôsobujúca prekážku výpuste močového mechúra
:
je vrodená prekážka spôsobujúca prekážku výpuste močového mechúra
:
Vrodená prekážka pod močovým mechúrom, podmienená prítomnosťou chlopne v zadnej časti uretry, ktorá spôsobuje poruchu vyprázdňovania močového mechúra. Vzniká megavezika, megaureter a hydronefróza s trvalými zmenami obličkového parenchýmu. Dysplastické zmeny pľúcneho parenchýmu pri oligohydramnione, spôsobené zníženou produkciou moču v prenatálnom období.
:
Chloridový kanál umožňuje po aktivácii riadený prechod ČI" iónov membránou bunky; inhibuje tzv. miloridsenzitívny nátrio­vý kanál (ENaC); aktivuje špecifický chloridový kanál (ORCC); riadi chloridový kanál aktivujúci sa hypotonickým prostredím v bunke; reguluje funkciu draslíkového kanála, objemovo-regulovaný aniónový kanál a kalciom regulovaný chloridový kanál. Dôsledkom chybnej funkcie je dehydrovaný sekrét s vysokým obsahom NaCI (hlien v dýchacích cestách, pankreatický sekrét, slaný pot).

zdroj
:
Konkrementy v žlčových cestách.
:


je dle tradiční čínské pulsové diagnostiky považován za puls ukazující na nedostatek krve. V CCPD (metoda „současné čínské pulsové diagnostiky") je však považován za známku krevních stagnací. 

:

je hyperkinetický motorický príznak, ktorý je tvorený mimovoľnými nepravidelnými náhodnými krátkymi a rýchlymi pohybmi rôznych častí tela, spravidla s akrálnou prevahou. Niekedy môžu trvať dlhšie a mať krútivý charakter, čo je takzvaná choreoatetóza. Je jedným z hlavných príznakov Huntingtonovej choroby, kde vzniká na báze degenerácie GABAergných striatálnych neurónov nepriamej dráhy.  

:


Zánět plodových obalů, placenty a pupečníku. Infekční komplikace během těhotenství, typicky se vyskytující u dlouhotrvajících porodů a ruptur plodových obalů.

:

Choroba vyvolaná vírusom Ebola je akútna vírusová choroba ľudí a niektorých zvierat, ktorú vyvolávajú vírusy patriace do rodu Ebolavirus. V MKCH-10 má kód A98.4 a patrí medzi tzv. vírusové hemoragické horúčky. Je podobná tzv. marburskej vírusovej chorobe a prejavuje sa vysokými horúčkami a početnými krvácaniami v tele. Choroba sa prejavuje pomerne nešpecifickými príznakmi (vysoká horúčka; bolesti hlavy, kĺbov, svalov, brucha a hrdla; zvracanie a hnačka a i.), neskôr najmä krvácaním v slizniciach a zo žíl, niekedy sa vyskytujú aj vyrážky. Liečba nie je známa, možné lieky sa testujú. Rekonvalescencia je náročná. Choroba patrí medzi najnebezpečnejšie známe choroby, pretože má vysokú smrtnosť (niekedy až 89 %, v priemere 50 %).
:
choroba uvedená v predpisoch o sociálnom poistení, pokiaľ vznikla za podmienok tam uvedených (zákon č.461/2003 Z. z. o sociálnom poistení)
:

– je označenie choroby, ktorá vznikla pôsobením  faktorov práce a pracovného prostredia

:


je choroba uznaná príslušným zdravotníckym zariadením, zaradená do zoznamu chorôb z povolania uvedeného v prílohe č. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v platnom znení, ak vznikla za podmienok uvedených v tejto prílohe zamestnancovi pri plnení pracovných alebo služobných úloh alebo v priamej súvislosti s plnením týchto úloh.

:


 


Je choroba, ktorá vzniká v príčinnej súvislosti s vykonávanou prácou v dôsledku nepriaznivého pôsobenia chemických, fyzikálnych, biologických a iných rizikových faktorov pracovného prostredia. Choroba vzniká ako patologická adaptácia zamestnanca na pracovné prostredie.

:

Za chorobu z povolania sa považujú choroby uvedené v predpisoch o sociálnom poistení,
pokiaľ vznikli za podmienok tam uvedených (zákon č.513/2006 Z. z. o sociálnom poistení).

:
Je súčasťou živnatky (uvey), je hnedočervená, obsahuje množstvo ciev a pigmentových buniek.
Uvea sa skladá sa z 3 častí - prednej - iris (dúhovka), strednej - ciliárne teleso (corpus ciliare) a zadnej - cievovka (choroidea)
:


Alebo influenza je infekčné ochorenie spôsobené RNA vírusom z rodu Orthomyxoviridae. Pre ľudskú populáciu sú patogénne vírusy chrípky typu A a B, zatiaľ čo typ C len zriedkavo spôsobuje ľahké infekcie horných dýchacích ciest. Typ A vedie k vzniku pandémií a opakovaných epidémií. Typ B spôsobuje miestne epidémie. Inkubačný čas je 1 až 3 dni. Prenos je kvapôčkovou infekciou, k nákaze stačí malá infekčná dávka. Charakteristický je priebeh ochorenia s náhlym vzostupom vysokých teplôt, celkovou únavou a myalgiami. Až následne sa pridružujú symptómy ako nádcha, bolesti hrdla a kašeľ. Závažnosť ochorenia je znásobená častým vznikom komplikácií.

:


 


Na ozrejmenie a lokalizovanie patologického nálezu môžeme využiť metódy aplikácie farby počas endoskopického vyšetrenia.

:

Vrozené nebo získané odchylky karyotypu. Chromozmální aberace mohou potihovat strukturu chromozomu (strukturní chromozomální aberace) nebo počet chromozomů v buňce (numerické chromozomální).

:


Vrozené nebo získané odchylky karyotypu. Chromozmální aberace mohou postihovat strukturu chromozomu (strukturní chromozomální aberace) nebo počet chromozomů v buňce (numerické chromozomální aberace, aneuploidie).

:

Trvalá bolest po dobu nejméně 3 měsíců, intenzita i charakter se mohou měnit.

:


Chronická funkčná abdominálna bolesť u detí je charakterizovaná opakovanými alebo kontinuálnymi bolesťami brucha vyskytujúcimi sa minimálne raz týždenne v priebehu po sebe idúcich dvoch mesiacov. Často sú prítomné extraabdominálne príznaky ako bolesti hlavy, bolesti končatín, ťažkosti so spánkom. Dieťa významne obmedzujú v bežných denných aktivitách.


Citované z: BUFLER P., GROSS M., UHLI H. H.: Chronic abdominal pain in childhood. Dtsch. Arztebl. Int., 2011; 108(17), p.295–304. [Citované 2013-08-26]

:

Chronická idiopatická urtikária je definovaná ako urtikária, trvajúca aspoň 6 týždňov, s dôkazom autoprotilátok.  

:


Bolest hlavy vyskytující se 15 a více dní v měsíci po dobu 3 měsíců, přičemž minimálně 8 dní v měsíci  má charakter migrény. Citované z The Headache  Classification Committee of the International Headache Society: The International Classification of Headache Disorders. 3rd edition (beta version). Cephalgia 2013; 33(9):629-808.

:
CHOCHP je charakterizovaná obštrukciou dýchacích ciest, ktorá nie je plne reverzibilná, je však možné jej predchádzať a je možné ju liečiť. Obštrukcia je obvykle progredujúca a je spojená s abnormálnou zápalovou odpoveďou pľúc na škodlivé častice a plyny, vznikajúce najmä pri fajčení.
:
CHOCHP je charakterizovaná obštrukciou dýchacích ciest, ktorá nie je plne reverzibilná, je však možné jej predchádzať a je možné ju liečiť. Obštrukcia je obvykle progredujúca a je spojená s abnormálnou zápalovou odpoveďou pľúc na škodlivé častice a plyny, vznikajúce najmä pri fajčení.
:

CHOCHP je takmer výhradne chorobou dospelého veku a jej prevalencia  zvyšujúcim vekom stúpa. Podľa súčasných predstáv je CHOCHP patologickým stavom starnutia pľúc, ktoré urýchľujú exogénne škodliviny a endogénne faktory.

:

- progresívne zápalové ochorenie charakterizované ireverzibilnými morfologickými zmenami pankreasu, ktoré obvykle spôsobujú bolesť, rovnako ako aj trvalú stratu endokrinnej či exokrinnej funkcie

:


Chronická rana je rana, ktorá sa nezahojí po dobu 4 - 9 týždňov

:


Chronické onemocnění ledvin je stav poškození ledvin trvající minimálně tři měsíce s patologickými strukturními změnami ledvin nebo známkami poškození ledvin nebo se snížením glomerulární filtrace (GFR) pod 60 ml/min/1,73 m2 tělesného povrchu bez ohledu na přítomnost známek poškození ledvin.

:
Rany, u ktorých sa anatomická a funkčná integrita neobnovila v priebehu 3 mesiacov
:
klinický syndrom různé etiologie, kdy systolická nebo diastolická srdeční dysfunkce se manifestuje symptomy v klidu nebo při zátěži a prezentuje se objektivními příznaky
:


jakékoliv dlouhodobé morfologické a funkční změny žilního systému provázené subjektivními potížemi a/nebo klinickými známkami, které vyžadují vyšetření a/nebo léčbu

:


 


Ide o náhle vzniknutú ťažkú únavu a rýchlu vyčerpanosť psychických a fyzických síl jedinca, pričom tieto symptómy pretrvávajú viac ako 6 mesiacov po prekonaní akútneho ochorenia a pri komplexnom lekárskom vyšetrení sa nepodarí inú príčinu objasniť.  

K potvrdeniu diagnózy musia byť splnené minimálne 4 z nasledujúcich kritérií:

(a) zhoršenie pamäťových schopností a koncentrácie, 

(b) bolesti v krku, 

(c) bolestivosť krčných a/alebo axilárnych uzlín, 

(d) mylagie, 

(e) polyartralgie,  

(f) cefalea, 

(g) problémy so spánkom, 

heart únava viac ako 24 hod. po fyzickej námahe. 

 
:
Patrí medzi funkčné poruchy. Ide o poruchu funkcie, u ktorej nie je možné určiť štrukturálnu zmenu pohybového systému. Je to porucha posturálnej funkcie, prejavujúca sa abnormálnou konfiguráciou pohybových segmentov a zhoršuje pohybovú funkciu celého systému. Pri svalovej dysbalancii, ktorá je symptómom chybného držania, nie je možné optimálne spevnenie a napriamenie osového orgánu, nemožno zaujať optimálnu posturu a previesť optimálny pohyb. Akákoľvek svalová dysbalancia v oblasti trupu, panvy, sa prejaví aj v stereotype chôdze. Zanedbanie jej liečby môže viesť k štrukturálnym zmenám, ktoré sú ťažko terapeuticky ovplyvniteľné.
:

Je zameraná na špecifické aberantné biologické dráhy, ktoré zohrávajú  úlohu v  karcinogenéze. Ide najmä o procesy kontroly, delenia a diferenciácie buniek ľudského tela. Takto  možno identifikovať potenciálne molekulové ciele v nádorovej bunke, zasiahnutím ktorých by malo byť možné kontrolovať jej rast, proliferáciu, výživu a podobne.

:
Cielená protinádorová liečba je typom liečby, ktorá pôsobí na určité špecifické molekuly zasahujúce do mechanizmov bunkovej proliferácie, diferenciácie, apoptózy i do bunkových interakcií zapojených do mechanizmov karcinogenézy buď priamo, alebo nepriamo. Jej cieľom je ovplyvnenie karcinogenézy a nádorového rastu.
:

Vytvoření léze v oblasti gyrus cinguli nejčastěji s využitím stereotaktické techniky za účelem terapeutického ovlivnění některých obtížně ovlivnitelných psychiatrických onemocnění, například obsedantně kompulsivní poruchy a velké deprese nebo bipolární poruchy.

:
Bludný kruh
:
Cievny bludný kruh
:
Približne 30 - 40 % pacientov s karcinómom prsníka, ale i s inými solídnymi tumormi, ktorí sa javia klinicky bez metastáz, majú prítomné okultné metastázy v kostnej dreni, krvi alebo lymfatických uzlinách. Tieto okultné metastázy sú súčasťou tzv. mikrometastatickej choroby. V kostnej dreni ich nazývame diseminované nádorové bunky (disseminated tumor cells – DTC), v periférnej krvi ich označujeme ako cirkulujúce nádorové bunky (circulating tumor cells - CTC). I keď v širšom slova zmysle aj CTC sú diseminovanými nádorovými bunkami. Zistenie prítomnosti mikrometastackej choroby môže mať prognostický význam, pričom ich charakterizácia z hľadiska prítomnosti liečebných cieľov sa môže uplatniť pri individuálizácií liečby onkologických pacientov.
:
Približne 30 - 40 % pacientov s karcinómom prsníka, ale i s inými solídnymi tumormi, ktoré sa javia klinicky bez metastáz, majú prítomné okultné metastázy v kostnej dreni, krvi alebo lymfatických uzlinách. Tieto okultné metastázy sú súčasťou tzv. mikrometastatickej choroby. V kostnej dreni ich nazývame diseminované nádorové bunky (disseminated tumor cells – DTC), v periférnej krvi ich označujeme ako cirkulujúce nádorové bunky (circulating tumor cells - CTC). I keď v širšom slova zmysle aj CTC sú diseminovanými nádorovými bunkami. Zistenie prítomnosti mikrometastickej choroby môže mať prognostický význam, pričom ich charakterizácia z hľadiska prítomnosti liečebných cieľov sa môže uplatniť pri individualizácií liečby onkologických pacientov.
:

anorganické či organické tělísko, samostatné či mnohočetné, které způsobilo laceraci oka s  vstupní ranou, případně i s výstupní ranou.

Č

:


arteriálny tlak nad členkom delený tlakom na ramene.

C

:
škála na vyhodnotenie myozitídy u detí s presne definovaným skórvacím systémom v rozpätí 0-52
:
cytomegalovírus
:
core needle biopsy, core cut biopsy - s odberom cylindrických bločkov tkaniva, ktoré uchovávame vo fixačnom roztoku pomocou špeciálne konštruovaných ihiel s odberovým okienkom o priemere 14G - 18G
:


 – spolupráce


 

:


biele vatovité ložiská na sietnici, spôsobené mikroinfarktmi vo vrstve nervových vláken. Citované z: http://www.aao.org

:

CpG ostrovček je úsek DNA bohatý na CG (cytozin, guanin) dinukleotidy, nachádza sa v promótorovej oblasti génu a slúži ako regulačná oblasť, regulovaný býva pomocou metyláce DNA a následnej väzby regulačných proteínov

Citované z:

Terminologický slovník biologických listů.

[online]    http://www.img.cas.cz/bl/termin_slov_serazen040628.htm

:

Prahnutie (baženie), významný znak závislosti, túžba pociťovať účinky psychoaktívnej látky, s ktorou už mal jednotlivec skúsenosť (www.infodrogy.sk).

:

anglický rádiologický pojem zaužívaný pre označenie obrazu opacifikácií typu mliečneho skla a súčasného výskytu zhrubnutia interlobulárnych sept v HRCT obraze. Obraz pripomína dlaždice používané v minulosti na dlaždenie ulíc v Buenos Aires v Argentíne. Pojem sa neprekladá do slovenského jazyka. 

:
C reaktívny proteín
:

C-reaktívny proteín: pri procese cievnych zmien pri ateroskleróze, v zvýšenej miere tvorený počas zápalového procesu, plazmatický zápalový proteín

:

„colony stimulating factor“, faktor stimulujúci kolónie. V praxi sa na mobilizáciu krvotvorných buniek najčastejšie používa granulocytové kolónie stimulujúci faktor, G-CSF. G-CSF mobilizuje do cirkulácie priamo granulocyty prítomné v tzv. „marginálnom poole“ (cievna stena) a v slezine. Až mobilizácia zrelých granulocytov spätno-väzobným mechanizmom vedie k stimulácii množenia nezrelých buniek v kostnej dreni. Tie sa následne vyplavujú do cirkulácie, najvyššie množstvo krvotvorných buniek sa do cirkulácie vyplaví u zdravých darcov medzi 5. až 7. dňom, potom klesá. U pacientov po chemoterapii môže dôjsť k vyplavovaniu krvotvorných buniek i neskôr.

:

komputerová tomografia

:

CT (počítačová tomografia) je neinvazívna radiodiagnostická metóda, ktorou sa vyšetrovaná oblasť ľudského tela zobrazuje po jednotlivých vrstvách. Základným princípom metódy je zber a počítačové spracovanie veľkého množstva údajov o hodnote absorpcie röntgenového žiarenia tkanivom. Táto metodika je oveľa presnejšia a dokáže odhaliť už detaily s veľkosťou 2 mm. Najväčším prínosom na rozdiel od klasického RTG vyšetrenia je zobrazenie mäkkých častí a parenchýmových orgánov. Výhodou je nielen zobrazenie patologického procesu, ale aj jeho vzťah k okolitým štruktúram. Samozrejmosťou sú multiplanárne rekonštrukcie, čím sa umožňuje dobrá priestorová orientácia využiteľná pri plánovaní operačného riešenia.

:


Kardiotokografia

:

je enzým podieľajúci sa na syntéze prostaglandínov. Existujú dva izoenzýmy kódované odlišnými génmi(COX 1 a 2). Izoforma 1 je konštitutívna, izoforma 2 je inducibilná, výrazne sa uplatňuje napr. pri zápale. Inhibícia COX 2 je významná pre účinok liekov (nesteroidných antireumatík), pričom selektivita týchto liekov má význam s ohľadom na nižší výskyt nežiaducich účinkov spôsobených inhibíciou COX 1. Študuje se zvýšená aktivita COX 2 v karcinogenéze niektorých tumorov (napr. kolorektálneho karcinómu, karcinómu žalúdka, hepatocelulárneho karcinómu) a vplyv ich inhibítorov (NSAID) na ich prevenciu. K inhibítorom patrí napr. acetylsalicylová kyselina, čo se využíva i v liečbe (protizápalové pôsobenie, antiagregačná liečba). Zdroj: http://lekarske.slovniky.cz/lexikon-pojem/cyklooxygenaza-zkr-cox

 
:


 


je veľmi účinné imunosupresívum, ktoré umožnilo veľký rozmach transplantácií; od začiatku jeho užívania v klinickej praxi (prvé použitie v Cambridge r. 1978) hovoríme o cyklosporínovej ére. Na rozdiel od iných imunosupresív, CsA neinterferuje so syntézou ani nukleových kyselín ani proteínov. V cytoplazme buniek, z ktorých najcitlivejšie sú T-lymfocyty, sa viaže sa na svoj špecifický väzbový proteín - cyklofilín A, s ktorým vytvára komplex, ktorý inhibuje kalcineurín. Je to fosfatáza, ktorá tvorí súčasť fosforylačnej a defosforylačnej kaskády aktivácie, resp. inhibície mnohých proteínov, o. i. aj špecifického transkripčného faktora aktivovaných T-lymfocytov - NFAT, ktorý zodpovedá za aktiváciu génu pre IL-2. NFAT sa konštitutívne nachádza v cytoplazme a po jeho defosforylácii sa presúva do jadra bunky, kde sa viaže na svoju špecifickú oblasť promótorového úseku génu pre IL-2, čím umožní jeho transkripciu. CsA väzbou na kalcineurín blokuje defosforyláciu NF-AT, výsledkom čoho je inhibícia syntézy IL-2 a tým aj aktivácie T-lymfocytov. Podobne CsA inhibuje transkripciu aj nukleového faktora kB (NF-kB), JUN-terminálnej kinázy (JNK) a ďalších génov, ktoré sa zúčastňujú na včasnej fáze aktivácie T-lymfocytov, ako sú gény c-myc, gény pre IFN-g, IL-3, IL-4 a IL-5, IL-2R. Naopak, CsA zvyšuje transkripciu TGF-b1, čo síce prispieva k jeho celkovej imunosupresívnej aktivite, ale súčasne aj k jeho nepriaznivým účinkom, najmä renálnej fibróze. 

:


Liečba malígneho melanómu uvey v cyklotrónovom centre je v súčasnosti rozpracovaná len v niekoľkých centrách na svete. Cyklotron nepatrí medzi štandardné vybavenie rádioterapeutických pracovísk. Metóda ožarovania časticami – vysokoenergetickými protónmi s energiou pre oko 62 – 75 MeV urýchlenými v cyklotronoch sa nazýva protónová a hadrónová rádioterapia. Táto metóda vzužíva priaznivé rádiobiologické vlastnosti lúča elementárnych častíc. Protóny prenikajú do presne definovanej hĺbky tkaniva, v ktorej odovzdávajú maximum svojej energie a tým prakticky nezaťažia okolité tkanivové štruktúry. Pri malígnom melanóme cievovky sú indikáciou tejto metódy liečby veľké nádory lokali-zované na zadnom póle, alebo nádory nepravidelného tvaru (nevhodnosť brachyterapie). Pri lokalizácii nádoru v dúhovke je indikáciou sittuácia, keď sa chceme vyhnúť chirurgickému defektu dúhovky a fotofóbii. Riziko komplikácií je veľké, exsudatívne odlúpenie sietnice a vznik neovaskulárneho glaukómu. Pri možnosti transsklerálnej resekcie alebo ak pacient súhlasí s enukleáciou túto metódu nepreferujeme. V súčasnosti na Slovensku ešte táto metóda nie je dostupná.

:

Cysta choledochu (CCh) je poměrně vzácnou vrozenou dilatací žlučových cest, která je ve vice než 70 % případů asociována s anatomickou poruchou spojení žlučového a pankreatického vývodu. Tímto chybným spojením je umožněn reflux pankreatické šťávy do společného žlučovodu, což přispívá nejen k rozvoji patologických změn stěny žlučovodu, ale také k cholangitidě nebo pankreatitidě.

:
je autozomálne recesívne geneticky podmienené ochorenie charakterizované generalizovanou poruchou funkcie exokrinných žliaz (poruchou transportu elektrolytov: Na, Cl ) v epitelových bunkách respiračného, tráviaceho, urogenitálneho traktu a potných žliaz. Dôsledkom toho je postihnutými žľazami vytváraný vysoko viskózny sekrét, ktorý je zodpovedný za upchávanie vývodov žliaz a vznik zápalového procesu, poškodzujúceho parenchymatózne orgány.
:

Dědičné onemocnění způsobené mutací v genu CFTR způsobujícím poruchu transmembránového regulátoru vodivosti, charakteristické postižením dýchacích cest.

:


Vyšetrovacia metóda na zistenie vezikorenálneho refluxu.

:

Cytochrom P450 (zkratka CYP) označuje rozsáhlou skupinu hemoproteinových enzymů. U člověka hrají tyto enzymy významnou úlohu při metabolizmu xenobiotik. Jejich primárním úkolem je oxidace substrátů, což vede ke zvýšení rozpustnosti. Následně bývají metabolity konjugovány s cukernatými látkami a vylučovány z těla. Tyto enzymy se podílí na metabolizmu více něž 50 % podávaných léčiv, často jsou také zodpovědné za lékové interakce. Mezi metabolicky nejvýznamnější lidské CYP patří forma 3A4 (metabolizuje např. amiodaron, diazepam), 2C9 (metabolizuje ibuprofen) a 2D6 (tricyklická antidepresiva, kodein).

:
 
Cytochrómy P450 sú veľká rodina izoenzýmov vyskytujúcich sa v rôznych životných formách od
mikroorganizmov, cez huby a rastliny až k živočíchom. Prvýkrát bol objavený v roku 1955 v mikrozómoch
pečene potkana. Členovia rodiny boli identifikovaní v mitochondriách a mikrozómoch veľkého počtu
rozdielnych tkanív.
Nejedná sa o jeden enzým, ale skupinu homoproteínov s viacerými enzýmovými aktivitami. Nachádzajú sa
hlavne v pečeni, ale v menších množstvách aj v iných tkanivách s výnimkou priečne pruhovaného
svalstva a erytrocytov.
U človeka bolo identifikovaných viac ako 100 rôznych génov. Ich produkty – enzýmy - určujú rýchlosť,
s akou sa v organizme odbúravajú jednotlivé xenobiotiká, vrátane liečiv. Tým vlastne určujú dobu
ich pôsobenia, distribúciu a vylučovanie z organizmu (farmakokinetiku). Enzýmové aktivity cytochrómu
P450 výrazne ovplyvňujú nielen toxicitu, ale aj karcinogenitu chemikálií.
:


 


Cytokeratíny sú vláknité proteíny, ktoré sa nachádzajú v  bunkách jednotlivých druhov epitelu, kde tvoria ich štruktúrnu kostru. Okrem mechanickej funkcie majú význam aj pri prenose niektorých aktivačných signálov proferácie, napríklad pri náhrade buniek epitelu (viac informácií čitateľ nájde v prehľadnom článku Moll et al., Histochem Cell Biol 129, 705-733, 2008). Bolo opísaných vyše 50 génov, ktoré kódujú rozličné druhy a podjednotky keratínových komplexov. Pre urotel sú dôležité cytokeratíny 7 a 20; ich detekcia má značný význam pre imunohistochemickú charakterizáciu nádorov  urotelu (čo ukazuje aj naša štúdia).


 

Kľúčové slovo*: cytokeratín (keratín)

:


Cytokin je označení pro skupinu menších signálních proteinů, které se významně účastní imunitní odpovědi.

:
Látky bílkovinné povahy produkované buňkami a sloužící k jejich vzájemnému ovlivňování a předávání informací.
:
Bunky imunitného systému produkujú množstvo rôznych solubilných molekúl, ktoré zodpovedajú za aktiváciu, proliferáciu a diferenciáciu buniek imunitného systému. V mnohých prípadoch pôsobenie imunoregulačných látok presahuje rámec imunitného systému a ovplyvňujú funkcie rôznych orgánov, tkanív, či systémov. Mediátory imunitnej odpovede produkujú rôzne bunky imunitného systému. Ak sú ich zdrojom lymfocyty, označujú sa ako lymfokíny, ak monocyty, resp. makrofágy, tak ako monokíny. Mediátory imunitnej odpovede, ktoré podporujú rast a diferenciáciu hematopoetických buniek v kostnej dreni sa označujú zasa ako faktory stimulujúce kolónie (CSF - colony-stimulating factors). Keďže značnú časť mediátorov imunitnej odpovede produkujú leukocyty, ktoré primárne ovplyvňujú aktivitu ďalších leukocytov, označili sa preto ako interleukíny (IL). Vzhľadom na skutočnosť, že mediátory imunitnej odpovede tvoria aj bunky, ktoré imunitnému systému nepatria a ovplyvňujú nielen bunky imunitného systému, ale aj bunky patriace iným tkanivám či orgánom organizmu, označujú sa vo všeobecnosti ako cytokíny. Cytokíny definujeme ako molekuly, ktoré prenášajú dôležitú informáciu medzi bunkami a majú veľký vplyv na reguláciu rastu, delenie bunky, diferenciáciu, zápal a obranyschopnosť.
:

Predstavujú početnú skupinu látok najmä glykoproteínovej a proteínovej povahy, s funkciou lokálnych hormónov. Parakrinným alebo autokrinným spôsobom ovplyvňujú smer, intenzitu a dobu trvania imunitných a zápalových odpovedí, ale aj fyziologické a patofyziologické prejavy buniek. Cytokíny sa vyznačujú pleiotropným účinkom (určitý cytokín ovplyvňuje funkciu viacerých typov buniek), môžu pôsobiť redundantne (viac cytokínov má rovnaký účinok na určitú bunku), synergicky (dva alebo viac cytokínov sa vo svojom účinku podporuje) alebo naopak antagonisticky (jeden cytokín inhibuje aktivitu iného cytokínu).

:


 


 – imunoregulačné látky s hormónovou aktivitou. Sú v podstate dorozumievacím jazykom pre bunky imunitného systému, prostredníctvom ktorých sa rozbieha a udržuje, resp. ukončuje určitý typ imunitnej odpovede. Produkujú ich bunky imunitného systému (monocyty a makrofágy – monokíny; lymfocyty – lymfokíny), ale niekedy aj iné bunky organizmu (napr. interferóny prvej triedy - IFN-a, IFN-b). Medzi najznámejšie cytokíny patria interleukíny (IL), ktorý názov vychádza z historického poznania, že ich produkuje jedna skupina leukocytov, aby ovplyvňovala aktivitu iných skupín leukocytov

:


Někdy nazývané „tkáňové hormony“, jsou látky bílkovinné povahy, primárně produkované buňkami imunitního systému, které regulují veškeré procesy spojené s imunitním systémem.

:


Bunky imunitného systému produkujú množstvo rôznych solubilných molekúl, ktoré zodpovedajú za aktiváciu, proliferáciu a diferenciáciu buniek imunitného systému, za zápal a obranyschopnosť. V mnohých prípadoch pôsobenie imunoregulačných látok presahuje rámec imunitného systému a ovplyvňujú funkcie rôznych orgánov, tkanív, či systémov. Cytokíny produkujú rôzne bunky imunitného systému. Ak sú ich zdrojom lymfocyty, označujú sa ako lymfokíny, ak monocyty, resp. makrofágy, tak ako monokíny, tie, ktoré podporujú rast a diferenciáciu hematopoetických buniek v kostnej dreni sa označujú zasa ako faktory stimulujúce kolónie (CSF -colony-stimulating factors). Keďže značnú časť cytokínov produkujú leukocyty, ktoré primárne ovplyvňujú aktivitu ďalších leukocytov, označili sa ako interleukíny (IL). Napokon cytokíny, ktoré indukujú chemtotaktický pohyb leukocytov v smere koncentračného gradientu označujeme ako chemokíny. Podľa spektra ich pôsobenia ich delíme na cytokíny ovplyvňujúce prirodzenú (typicky IL-1, TNF a IL-17), adaptívnu imunitu (IL-2, IFN-gama a IL-4), cytokíny ovplyvňujúce hematopoézu (IL-3, IL-7, G-CSF, GM-CSF) a chemokíny (C, CC, CXC, CX3C).

:


Malé signalizačné molekuly (proteíny, peptidy, polypeptidy) pôsobiace ako mediátory imunitných reakcií a zápalu. Zabezpečujú medzibunkovú komunikáciu a podieľajú sa na regulácii aktivácie, diferenciácie, proliferácie a efektorových funkcií buniek rôznych tkanív. Podieľajú sa na imunopatogenéze mnohých imunitne sprostredkovaných chorôb (alergie, autoimunitné choroby, infekcie atď), a predstavujú preto atraktívny cieľ pre terapeutickú intervenciu.

:


 


Vyšetrenie močového sedimentu klasickým cytologickým farbením je pomerne málo citlivou a preto aj nedostatočne presvedčivou metódou detekcie buniek karcinómov urotelu (porovnaj zdroj on line). Detekcia ojedinelých transformovaných buniek urotelového karcinómu alebo útržkov  papíl v močovom sedimente nie je  spoľahlivá (Bhatia A et al., CytoJournal 2006, vol. 3, p. 28).  Novšie imunocytochemické testy (ako napr. test Imunocyt/uCyt rozpracovaný na princípe reakčnej zmesi fluoreskujúcimi farbivami označených monoklónových protilátok voči mucínovému antigénu a karcinoembryovému antigénu), sú sľubnou novinkou cytologickej diagnostiky transformovaných buniek v močovom sedimente. Ich použitie výrazne zvyšuje pravdepodobnosť detekcie malígnych buniek na základe prítomnosti zhora uvedených antigénov (porovnaj článok Tétu B, Modern Pathology 22, 353-359, 2009).  Iný moderný test UroVysion deteguje chromozomové zmeny nádorových buniek na princípe hybridizácie oligonukleotidových označených prób fluoreskujúcim(i) farbivom(ami). Test UroVysion, je alternatívou metódy FISH.  Deteguje najmä defekty chromozómu 9 a je vhodný na pooperačnú kontrolu pacientov na vylúčenie recidívy nádoru. Kritici podotýkajú, že metóda je citlivá na 90%, takže jej negatívny výsledok nedáva dostatočne vysokú záruku neprítomnosti nádoru. 


 

:

parametre, ktorými sa zisťuje toxicita buniek

D

:

Syntetická látka, využívaná na výrobu poréznych cievnych náhrad, z polyesterových vlákien kruhového prierezu, ktoré sú pevné a hydrofóbne, dobre znášané organizmom.

:

daktylitída, zápal prstov

 

:


operácia slzného vaku, pri ktorej sa vak otvorí do nosovej dutiny (najčastejšie pre obštrukciu slzovodu)

:

Typický nález pri invaginácii čreva. Pohmatovo prázdne pravé hypogastrium a hmatná rezistencia v dutine brušnej.

:


diaminooxidáza - enzým ktorý sa zúčasňuje metabolizmu histamínu. Jeho funkčnosť je geneticky podmienená.

:


Paměťové médium (součást systému kapslové endoskopie) umožňující on-line záznam obrazových dat snímaných a vysílaných endoskopickou kapslí v průběhu kapslové endoskopie. Datarekordér je uložen do opasku a spojen se soustavou snímacích antén umístěných v oblasti přední břišní stěny. 


 

:


Paměťové médium (součást systému kapslové endoskopie) umožňující on-line záznam obrazových dat snímaných a vysílaných endoskopickou kapslí v průběhu kapslové endoskopie. Datarekordér je uložen do opasku a spojen se soustavou snímacích antén umístěných v oblasti přední břišní stěny. 

:

charakteristické pocity vznikajúce pri vpichu ihly a podráždení akupunktúrneho bodu (echo akupunktúry). Pocity možno interpretovať ako tupý tlak, mravčenie, kŕče, pocit tepla či prietoku elektrického prúdu v mieste aktívneho bodu a v príslušnom úseku akupunktúrnej dráhy. Vznikajú ako následok podráždenia nervových štruktúr napäťovým skokom ku ktorému prichádza pri prepojení ekvipotenciálnych hladín vonkajšieho a vnútorného elektromagnetického poľa. Sú
natoľko charakteristické, že slúžia ako najobjektívnejšie a najspoľahlivejšie kritérium správneho zasiahnutia štruktúry aktívneho bodu.

:

charakteristické pocity vznikajúce pri vpichu ihly a podráždení akupunktúrneho bodu (echo akupunktúry). Pocity možno interpretovať ako tupý tlak, mravčenie, kŕče, pocit tepla či prietoku elektrického prúdu v mieste aktívneho bodu a v príslušnom úseku akupunktúrnej dráhy. Vznikajú ako následok podráždenia nervových štruktúr napäťovým skokom ku ktorému prichádza pri prepojení ekvipotenciálnych hladín vonkajšieho a vnútorného elektromagnetického poľa. Sú
natoľko charakteristické, že slúžia ako najobjektívnejšie a najspoľahlivejšie kritérium správneho zasiahnutia štruktúry aktívneho bodu.

:


– alterácia v géne, ktorá sa objaví v rodine prvýkrát u jedného člena rodiny v dôsledku vzniku mutácie na úrovni zárodočnej bunky (oocytu alebo spermie) od jedného z rodičov alebo v samotnom oplodnenom oocyte.


Citované z: De novo mutation. Online:http://ghr.nlm.nih.gov/glossary=denovomutation

:
je odstránenie bunkových zvyškov a neživotaschopného nekrotického tkaniva z lôžka rany. Nekrotické tkanivo pôsobí ako živný substrát pre baktérie a jeho odstránenie zároveň redukuje riziko infekcie
:


Do skupiny lyzozómových ochorení patrí viac ako 40 nozologických jednotiek, ktoré môžu byť spôsobené: 1. zníženou aktivitou enzýmov potrebných na intracelulárnu degradáciu vysokomolekulových látok, 2. defektom lyzozómového transportu látok, 3. chýbaním receptora pre manózo-6-fosfát, ktorý je potrebný k presunu enýmov z cytoplazmy do lyzozómov. V dôsledku defektu metabolizmu sa nekompletne degradované metabolity hromadia v lyzozómoch.


 

:

Schopnosť prirodzeného prenosu z rodiča na potomka cez gény

(angl. hereditary)

:


Defibrilácia je liečebná metóda u pacientov so zastavením obehu pod obrazom  bezpulzovej elektrickej aktivity alebo fibrilácie komôr. S použitím elektrického výboja, dôjde k depolarizácii  svaloviny srdca, čo vytvára podmienky na obnovenie koordinovanej

elektrickej aktivity. a spontánneho obehu.

:


Plošné elektródy, prikladacie alebo samolepacie, priložené na hrudník v oblasti hrotu srdca a pod pravou klavikulou, ktoré umožňujú aplikáciu elektrického defibrilačného výboja.

:


dokázaná diseminácia autoimunitného procesu v čase a priestore v centrálnom nervovom systéme

:
Incidencia tohto ochorenia je u obyvateľov vyspelých krajín vysoká a ďalej rastie. Proces začína biochemickou degradáciou základných stavebných súčastí medzistavcých platničiek - proteoglykánov. Platničky strácajú pružnosť a schopnosť neutralizovať negatívne pôsobenie síl, rozpádávajú sa, uvoľnené časti sa vysúvajú do chrbticového kanála, kde stláčajú nervové štruktúry. Nárazy sa prenášajú na medzistavcové kĺby, väzy aj stavce, postupne sa tak poškodí celá telová os.
:
Vred v tkanive, vzniknutý následkom narušenia krvného zásobenia pôsobením tlaku
:
Podľa definície diagnostického a štatistického manuálu duševných ochorení (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition Text Revision - DSM-IV TR) (218) sa delírium charakterizuje ako stav narušenia vedomia s nepozornosťou, rozvíjajúci sa behom krátkeho času, charakterizovaný fluktuujúcim priebehom, zmenami v kognícii (poznávaní), ktoré sa nedajú vysvetliť demenciou. Pôvod týchto zmien je všeobecne alebo v ochoreniach, alebo ho vyvolávajú lieky.
:


Ide o syndróm poruchy vedomia, charakerizovaný pomerne náhlym začiatkom a fluktuujúcim priebehom. Vyskytuje sa pri ňom porucha pozornosti, orientácie, napríklad časom a priestorom, porucha poznávania, správania, porucha vnímania, porucha adaptácie na zmenu prostredia či porucha úrovne vedomia. Častá je inverzia spánku a bdenia. Často ho spôspbuje celkové ochorenie ako infekcia, niektoré lieky či otravy. Pravdepodobne ide o najčastejšiu samostatnú akútnu poruchu, vyskytujúcu sa vo všeobecných nemocniciach, ktorá postihuje 20 - 30 % dospelej populácie, 30 - 40 % staršej populácie a až 60 - 80 % populácie pacientov na jednotkách intenzívnej starostlivosti.

:
Delírium tremens je náhle vzniknutá, búrlivo prebiehajúca a život ohrozujúca, ťažká kvalitatívna porucha vedomia zasahujúca ostatné psychické a vegetatívne funkcie, ktorá je etiopatogeneticky spätá s prerušením konzumu alkoholu pri rozvinutej závislosti.
:
Delírium tremens je náhle vzniknutá, búrlivo prebiehajúca a život ohrozujúca, ťažká kvalitatívna porucha vedomia zasahujúca ostatné psychické a vegetatívne funkcie, ktorá je etiopatogeneticky spätá s prerušením konzumu alkoholu pri rozvinutej závislosti.
:


Děložní myomy jsou nezhoubné nádory, které vyrůstají z hladké svaloviny děložní stěny (leiomyomy). Jsou nejčastějším gynekologickým nádorem a jedním z nejčastějších ženských onemocnění vůbec. Vyskytují se u 30 - 40 % žen mezi 30 a 50 lety. Přes velmi častý výskyt myomů je jejich etiopatogeneze (příčina vzniku a dalšího vývoj) nejasná. Předpokládá se působení řady faktorů genetických (častější výskyt myomů u dcer žen operovaných pro myom nebo u sester - dvojčat, cytogenetické abnormity ve tkáni myomů, genovými mutacemi podmíněné enzymatické defekty u žen s myomy), hormonálních (u části myomů lze prokázat estrogenové i progesteronové receptory; užívání antikoncepce však rozhodně riziko vzniku myomu nezvyšuje), civilizačních (vlivy okolního prostředí), antropometrických (častější nadváha až obezita u žen s myomy) a reprodukčních (vyšší parita a nižší věk při prvním porodu u žen s myomy, gravidita jako „ochranný faktor“) či role růstových faktorů. Myomy nepostihují dívky před nástupem měsíčků; jejich výskyt je častější např. u kuřaček a u Afroameričanek (3x vyšší incidence než u Američanek jiných ras). Histologicky maligní variantou myomů jsou leiomysarkomy. Dřívější představy o malignizaci již dříve existujících leiomyomů jsou však dnes překonány a převládá názor o primárně maligním růstu sarkomu. 

:


klinický syndróm, ktorý sa prejavuje získanou a pretrvávajúcou poruchou intelektových funkcií - dostatočne hlbokou na to, aby narúšala schopnosť zvládať bežné potreby, sociálne a pracovné vzťahy pacientov. 

:

charakterizovány rozpadem myelinu v centrálním nervovém systému, pravidelně však i současnou ztrátou axonů

:
Objemovo – časový záznam močenia = 24 hodinový záznam času močenia a jednotlivých mikčných objemov vykonávaný pacientom, ktorý slúži na objektívne posúdenie mikčných objemov a intervalov močenia.
:
monoklonová protilátka proti RANKL
:
komplikované prerezávanie zubov múdrosti
:

metóda merania kostnej denzity

:
Základná diagnostická jednotka. Od nej sa odvíja diagnóza recidivujúcej depresívnej poruchy, pokiaľ sa epizóda depresie opakuje.
:
Základná diagnostická jednotka. Od nej sa odvíja diagnóza recidivujúcej depresívnej poruchy, pokiaľ sa epizóda depresie opakuje.
:


Deprese je stav psychiky projevující se dlouhodobě (min 14 dní) pokleslými náladami jedince, ztrátou radosti a potěšení ze zájmů a poklesem energie.  Dotyčný pociťuje často dále úzkost a osamocenost, pocity bezcennosti nebo viny, malou sebedůvěru, únavu, zhoršené soustředění a má problémy s pozorností. 

:
Vzniká v dôsledku anatomickej lézie alebo štrukturálnej zmeny na úrovni pohybového segmentu. Charakteristika: typická odpoveď na mechanickú záťaž. Jeden smer pohybu zhoršuje, periferizuje symptómy. Opačný smer odstraňuje, centralizuje symptómy a vedie k plnej obnove hybnosti.
:

Je spôsobený štrukturálnou zmenou  na úrovni pohybového segmentu. Charakteristický je fenoménom centralizácie. Pri vykonávaní pohybu jedným smerom dochádza k odstráneniu, čiže centralizácii symptómov k plnej obnove hybnosti. Opačnou situáciou je periferizácia. Opačný smer pohybu  zhoršuje, periferizuje symptómy. Znamená to, že symptómy sa šíria do horných alebo dolných končatín, k lakťu, pod lakeť, na dolných končatinách ku kolenu alebo pod koleno.

:

Terapeut musí rozpoznať správanie sa symptómov počas opakovaných pohybov. Napríklad u pacienta s derangementom symptómy menia svoju lokalitu a rozsah pohybu, u pacienta s dysfunkciou sú vždy v rovnakej lokalite. Rozsah pohybu sa výrazne nemení. Tento jav sa často vyskytuje po redukcii derangementu. Pacient má zostatkovú centrálnu bolesť na konci rozsahu pohybu.

:
Spôsobuje zmeny v metylácii DNA, modifikáciách histónov a štruktúre chromatínu. Následkom týchto zmien dochádza k vyradeniu tumor supresorových génov, génov DNA opravy a génov regulácie rastu a delenia buniek a naopak k aktivácii onkogénov, retrotanspozónov a tiež sekvencií, ktoré sú asociované s nestabilitou chromozómov.
:

z gréčtiny derma-koža, itis – sufix znamenajúci zápal. Zápal kože, ktorý sa rozdeľuje podľa viacerých kritérií do mnohých skupín.

:


druh roztoča, ktorý sa v našich podmienkach najčastejšie podieľa na senzibilizácii vnímavých jedincov, a opakovaná expozícia antigénom tohto roztoča vedie k vzniku ochorení ako alergická rinitída, priedušková astma, či kožné ochorenia

:

silne svetlolomná blanka oddeľujúca substancia propria rohovky od endotelu. Citované z: Vlková E, Pitrová Š, Vlk F. Lexikón očního lékařství, 2008.

 
:


špecifický typ často polymikrobiálnej mediastinitídy, ktorá je zriedkavou, ale veľmi závažnou komplikáciou orofaryngeálnych infekcií s vysokou mortalitou. Jej úspešná liečba si vyžaduje čo najskoršiu diagnostiku a agresívny chirurgický prístup.

:


odlupovanie odumretých čiastočiek - napr. epitelových buniek

:

Určujúce faktory zdravia populácie.

:
Detoxikačné opatrenia s prekonaním akútnych abstinenčných príznakov pacienta za pomoci farmák (napr. Naloxon, SSRI)
:
Je výraz pre zbavenie organizmu návykovej látky a pomoci prekonať pacientovi možné odvykacie príznaky bez použitia liekov
:
sval močového mechúra
:

svalovina močového měchýře

:


neprogresívne, ale vo svojich prejavoch nie nemenné postihnutie motoriky a postúry rôzneho stupňa, spôsobené prebehnutým (a už ukončeným) poškodením vyvíjajúceho sa mozgu v pre-,  peri-, alebo včasne postnatálnom období (do 1 roka). Porucha motorických funkcií je často sprevádzaná narušenou percepciou, komunikáciou, správaním, poruchou kognitívnych funkcií, epilepsiou a sekundárnymi muskuloskeletálnymi problémami.


 
:


 


Prevalence OSAS je u předškolních a školních dětí  2 - 3 %, ale může začínat již u kojenců. Na vzniku se podílí více faktorů – zvětšení adenoidní vegetace a patrových tonzil při současných převážně geneticky daných odchylkách ve struktuře a inervaci HCD (zúžení a hypotonie HCD). Častý je tedy familiární výskyt OSAS. Predispozicí k OSAS jsou dále všechna onemocnění, která vedou k obstrukci nebo hypotonii HCD (např. neurologická onemocnění, kraniofaciální abnormity, vývojová a zánětlivá onemocnění dýchacích cest, ale i extraesofageální reflux, hypothyreóza, obezita a jiné). Rizikovým faktorem je také obezita. OSAS se vyskytuje u 20 % chrápajících dětí, v ostatních případech jde o prosté (habituální) chrápání (bez apnoických pauz). Ke spolehlivému odlišení OSA a prostého chrápání je nutná polysomnografie. Podle současných poznatků je však pravděpodobné, že i prosté chrápání může mít stejné důsledky jako OSAS. V rámci tohoto onemocnění je úkolem ORL lékaře se podílet na jeho diagnostice i léčbě. Polysomnografie je doménou neurologů a neprovádí se zdaleka tak často jako u dospělých. Daleko více se zohledňuje anamnéza a klinické, zejména ORL vyšetření. Tedy přítomnost významné obstrukce v oblasti hltanové úžiny hypertrofickými tonzilami, ale i hypertrofie nosohltanové tonzily, tedy adenoidní vegetace.

Proto při klinickém vyšetření nehodnotíme jenom oblast orofaryngu, ale i nosohltan (většinou endoskopie – rigidní či flexibilní) a ušní nález (otomikroskopie nebo otoskopie, tympanometrie). Při jasném nálezu značného zúžení hltanové úžiny hypertrofickými tonzilami a doprovodných příznacích jako je hlasité chrápání aj., je jednou z metod volby provedení laserové tonzilotomie, často v kombinaci s adenotomií. Podmínkou provedení tonzilotomie je nepřítomnost chronické tonsilitidy; pokud je přítomna, pak je namístě zvažovattonsilektomii. Po samotné adenotomii jsou recidivy OSAS časté. V nečetných případech je nutná terapie trvalým přetlakem v dýchacích cestách během spánku.
:


stav relatívnej dehydratácie udržiavaný normálnou rohovkou, ktorý je nevyhnutný pre jej transparenciu

:
neschopnosť vnímať zelenú farbu
:
(dual energy X-ray absorptiometry) je považovaná za „zlatý štandard“ pri vyhodnotení zloženia tela v zmysle zastúpenia celkového i trunkálneho tuku a jeho regionálnej distribúcie.
:

Diabetes mellitus (cukrovka, dříve též úplavice cukrová) je doživotní, avšak léčitelná choroba. Je to chronické etiopatogeneticky heterogenní onemocnění, jehož společným rysem je hyperglykémie a které má různé klinické formy. Každá z nich má rozdílnou etiologii, klinické projevy a průběh. Společná je komplexní porucha metabolismu s hyperglykémií.

Citováno z:http://www.medicabaze.cz/index.php?sec=term_detail&termId=529

:


diabetes mellitus je chronický metabolický syndróm porušeného metabolizmu glukózy, ktorý zahŕňa  absolútnu alebo relatívnu inzulínovú rezistenciu, poruchu sekrécie inzulínu, prípadne obidve poruchy. Hlavným znakom je hyperglykémia. Porušené metabolické procesy, ktoré postihujú sacharidy, tuky a bielkoviny, vedú k vývoju chronických mikrovaskulárnych a makorvaskulárnych komplikácií, vrátane orgánovo špecifických degeneratívnych procesov.

:


Je skupina metabolických ochorení, ktoré sú charakterizované hyperglykémiou. Hyperglykémia je následkom poruchy sekrécie inzulínu a/alebo účinku inzulínu. Chronická hyperglykémia je spojená s chronickým poškodením, dysfunkciou a zlyhaním rôznych orgánov - obzvlášť obličiek, nervov, srdca a ciev. Porucha účinku inzulínu v cieľových bunkách sa prejaví poruchou v metabolizme sacharidov, proteínov a lipidov.


DM1 sa najčastejšie objavuje u detí a mladých dospelých. Vyskytuje sa približne u 10 % všetkých diabetikov.

:


chronické metabolické ochorenie heterogénnej etiológie, ktoré je charakterizované hyperglykémiou následkom nedostatku inzulínu. Nedostatok inzulínu môže byť buď absolútny následkom deštrukcie beta buniek pankreasu (najčastejšie autoimunitným procesom) alebo relatívny kvôli nedostatočnej sekrécie inzulínu alebo kvôli rezistencii periférnych tkanív na inzulín. 

:
Je nezápalové degeneratívne kĺbne ochorenie charakterizované nadmerným opotrebovaním kĺbnej chrupky, subchondrálnou sklerózou, tvorbou osteofytov a zmenami mäkkých tkanív, ktoré zahŕňajú synoviálnu membránu, kĺbne puzdro, kĺbne väzy a svaly.
:

Diabetes vyvolaný destrukcí beta buněk pankreatu v důsledku autoimunitního zánětu (autoimunitní inzulitída).

Upraveno podle: http://medicabaze.cz/index.php?sec=term_detail&termId=548

:


Diabetes vyvolaný destrukcí beta buněk pankreatu v důsledku autoimunitního zánětu (autoimunitní destruktivní inzulitída).

:

znamená ochorenie svaloviny srdca u diabetikov. Morfologicky ide najčastejšie o intesticiálnu fibrózu myokardu. 
Kľúčové slová: diabetická kardiomyopatia, mechanizmy vzniku, klinické prejavy, liečba, 

:


Diabetická nefropatia (DN) je klinický syndróm vznikajúci na podklade špecifických morfologických zmien obličiek u pacientov s  DM 1. a 2. typu, prípadne s ostatnými špecifickými typmi diabetu. Vzniká následkom diabetickej metabolickej poruchy a doposiaľ nepresne definovanej genetickej predispozície.

:


Diabetická noha je termín pre pomenovanie komplexu zdravotných ťažkostí pacientov s diabetes mellitus, charakterizovaných ulceráciou dolných končatín na podklade diabetickej neuropatie, mikroangiopatie, makroangiopatie a infekcie.

:
Diabetická noha, resp. syndróm diabetickej nohy je výsledkom viacerých etiologických faktorov, ktoré sa v jednotlivých prípadoch podieľajú na jeho vzniku rôznou mierou, pričom väčšinou dominuje diabetická polyneuropatia.
Citované z: http://www.worwagpharma.sk/new/clanky/Plasil%20(1).pdf
R. Plášil, E. Martinka: Epidemiológia, etiopatogenéza a diagnostika syndrómu diabetickej nohy, 2. 2007
:


 


Diabetická polyneuropatia (DPN) je skupinou klinických a subklinických syndrómov s komplexnou etiológiou, špecifickými klinickými aj laboratórnymi prejavmi. Jej podstatou je difúzne či fokálne poškodenie periférnych somatických alebo autonómnych nervových vláken následkom diabetickej metabolickej poruchy. 

 
Citované z: KRAHULEC, B.: Diabetická neuropatia. In: Mokáň M, Martinka E, Galajda P a kol: Diabetes mellitus a vybrané metabolické ochorenia. Vydavateľstvo P+M. Martin. 2008. kap. 9.4, str. 588– 607.

 
:


je súhrn cievnych a ložiskových zmien sietnice, ktoré sú výsledkom systémových (metabolických, endokrinných a hematogénnych) faktorov a okulárnych anatomických osobitostí. [Citované z: MOLNÁROVÁ, M., IZÁK, M.: Diabetická retinopatia. In: Mokáň M,   Martinka E, Galajda P a kol: Diabetes mellitus a vybrané metabolické ochorenia. Vydavateľstvo P + M. Martin. 2008.  kap. 9.3, str. 565-587.]

:

 vývojová chyba bránice, charakterizovaná prienikom vnútrobrušných orgánov cez vrodený  komunikačný otvor do hrudnej dutiny

:

 

 

po vylúčení iných ochorení musí mať pacient: 1. rekurujúce orálne ulcerácie (aftózne alebo herpetiformné) pozorované lekárom alebo pacientom aspoň 3 x v priebehu 12 mesiacov -  a aspoň dva z nasledujúcich znakov - 2. rekurujúce genitálne ulcerácie, 3. očné prejavy (uveitída, retinálna vaskulitída), 4. kožné prejavy (erythema nodosum, pseudofolikulitída,  papulopustulózne lézie alebo akneiformné noduly), 5. patergický fenomén odčítaný lekárom, t.j. kožná hyperaktivita na definovanú malú traumu.

 

:

ide o jednu z najstarších, najdôležitejších a najviac prepracovaných metód tradičnej čínskej diagnostiky a akupunktúry. Na jazyku sa posudzuje jeho tvar, farba, motilita, povlak, stupeň hydratácie, opuch príp. odtlačky zubov a pod. Interpretácia nálezu vychádza z patogenézy tak ako ju prezentuje tradičná čínska medicína.

:

ide o jednu z najstarších, najdôležitejších a najviac prepracovaných metód tradičnej čínskej diagnostiky a akupunktúry. Na jazyku sa posudzuje jeho tvar, farba, motilita, povlak, stupeň hydratácie, opuch príp. odtlačky zubov a pod. Interpretácia nálezu vychádza z patogenézy tak ako ju prezentuje tradičná čínska medicína.

:
Úplne vyvinutý syndróm konského chvosta sa diagnostikuje na základe anamnézy a charakteristického klinického obrazu. Lokalizáciu a často i charakter patologického procesu, ktorý kompresiu spôsobil, najspoľahlivejšie ukáže MR vyšetrenie.
:


Pojmom diarrhoea sa definuje frekventovaná pasáž semiformovanej alebo vodnatej stolice. 

:
Diazoxid je aktivátorom draslíkových kanálov. Pre svoje pomerne rýchle vazodilatačné účinky sa v minulosti využíval pri liečbe hypertenznej krízy a malígnej hypertenzie. Diazoxid inhibuje sekréciu inzulínu (najmä pri jeho parenterálnom podaní), preto sa používal aj v liečbe hypoglykemických stavov napr. pri inzulinóme alebo kongenitálnom hyperinzulinizme.
:

 

Koagulačná dysbalancia medzi prokoagulačnou aktivitou trombínu a fibrinolytickou aktivitou plazmínu, rezultujúca v intravaskulárnu tvorbu fibrínu s trombotickými oklúziami v mikrocirkulácii, s následnou orgánovou ischemizáciou, konzumpciou koagulačných faktorov a krvácaním.

 

:
je spojená s nechopnosťou vnímať jednu zo základných farieb. Podľa toho rozoznávame:
1. protanopiu - neschopnosť vnímať červenú farbu,
2. deuteranopiu - neschpnosť vnímať zelenú farbu,
3. tritanopiu - neschpnosť vnímať modru - fialovú farbu.
:


solídna masa tkaniva endometriózy, ktorá sa nachádza a infiltruje tkanivo hlbšie ako 5 mm pod peritoneom

:
Pažerák je rúrovitý orgán, slúžiaci predovšetkým na dopravu stravy a tekutín do žalúdka. Rôzne ochorenia dokážu spôsobiť zúženie priesvitu pažeráka, čo sa prejaví dysfágiou. Organicky a niekedy i funkčne podmienené stenózy pažeráka je možné liečiť prechodne alebo i trvale pomocou dilatácie pažerákových stenóz. Používajú sa na to buď kalibrované plastové bužie, ktoré sa cez ústa po zavedenom vodiči zasúvajú cez stenotický úsek a dilatujú ho. Iným spôsobom je zavedenie balónika pomocou gastroskopu až pred miesto zúženia, kde sa pod kontrolou zraku vykonáva dilatácia zúženia postupným napĺňaním balónika tekutinou.
:
Pažerák je rúrovitý orgán, slúžiaci predovšetkým na dopravu stravy a tekutín do žalúdka. Rôzne ochorenia dokážu spôsobiť zúženie priesvitu pažeráka, čo sa prejaví dysfágiou. Organicky a niekedy i funkčne podmienené stenózy pažeráka je možné liečiť prechodne alebo i trvale pomocou dilatácie pažerákových stenóz. Používajú sa na to buď kalibrované plastové bužie, ktoré sa cez ústa po zavedenom vodiči zasúvajú cez stenotický úsek a dilatujú ho. Iným spôsobom je zavedenie balónika pomocou gastroskopu až pred miesto zúženia, kde sa pod kontrolou zraku vykonáva dilatácia zúženia postupným napĺňaním balónika tekutinou.
:
Pažerák je rúrovitý orgán, slúžiaci predovšetkým na dopravu stravy a tekutín do žalúdka. Rôzne ochorenia dokážu spôsobiť zúženie priesvitu pažeráka, čo sa prejaví dysfágiou. Organicky a niekedy i funkčne podmienené stenózy pažeráka je možné liečiť prechodne alebo i trvale pomocou dilatácie pažerákových stenóz. Používajú sa na to buď kalibrované plastové bužie, ktoré sa cez ústa po zavedenom vodiči zasúvajú cez stenotický úsek a dilatujú ho. Iným spôsobom je zavedenie balónika pomocou gastroskopu až pred miesto zúženia, kde sa pod kontrolou zraku vykonáva dilatácia zúženia postupným napĺňaním balónika tekutinou.
:

Je prokarcinogénna látka, ktorá je metabolicky aktivovaná v pečeni sériou reakcií, počas ktorých vznikajú prechodné metabolity azoxymetán a metylazoxymetanol s karcinogénnym účinkom. Dimetylhydrazín a jeho metabolit azoxymetán sa využívajú na experimentálne vyvolanie kolorektálneho karcinómu u hlodavcov.

:


Enzym lokalizovaný na buněčné membráně. Nachází se v celé řadě tkání a orgánů – v buňkách střevní výstelky, hepatocytech, ledvinách, endoteliálních buňkách, buňkách imunitního systému. Enzymatická aktivita DPP-4 je považována za nejdůležitější regulační mechanismus hladin inkretinů.

:


 


východiskový interval od resekcie primárneho nádoru po diagnózu metastáz/y

:


je interval od resekcie primárneho nádoru po diagnózu metastáz/y. 

:
Vzniká intravaskulárnou aktiváciou koagulačnej kaskády s následnou mnohopočetnou tvorbou mikrotrombov (obličky, pľúca) dôsledkom vysokej spotreby koagulačných faktorov (hlavne fibrinogénu, f. V a f. VIII) a trombocytov môže sekundárne dôjsť ku hemoragickej diatéze - konzumpčnej koagulopatii, spravidla dochádza ku reaktívnej hyperfibrinolýze s dodatočnou inaktiváciou fibrinogénu a ďalších koagulačných faktorov. Jednou z príčin DICu je hypovolemický - hemoragický šok.
:
Prerušením chodu prístroja sa strieda odber s návratom krvi
:


vysunutie z normálnej /fyziologickej/ polohy

:
Disopyramid je antiarytmikum IA triedy využívaný najmä v liečbe komorových porúch rytmu.
:

Sledovanie pacientov po prebehnutej liečbe (lokálnej - chirurgickej, radiačnej alebo systémovej - chemoterapia, imunoterapia) na odhalenie relapsu ochorenia a na sledovanie a menežment neskorej toxicity liečby.

(ang. follow-up)

:


Sledovanie pacientov po prebehnutej liečbe (lokálnej - chirurgickej, radiačnej alebo systémovej - chemoterapia, immunoterapia) na odhalenie relapsu ochorenia a na sledovanie a menežment neskorej toxicity liečby.


(ang. follow-up)

:

Rozosiata tuberkulóza, rozptýlená.

:


Odstránenie tela a chvosta pankreasu s ponechaním hlavy pankreasu. 

:


chronobiológia krvného tlaku, rozvinutá diabetická kardiálna autonómna neuropatia

:


je vakovité vychlípenie steny mechúra.

:

Akútny zápal divertikla ( výchlipky) hrubého čreva

:

Zápal steny čreva v mieste prítomného divertikla a jeho okolia.

:

je podľa MKF zníženie funkčných schopností na úrovni tela,jedinca alebo spoločnosti,ktorá vzniká,ak sa občan so svojim zdravotným stavom konfrontuje s bariérami prostredia 

:

je podľa MKF zníženie funkčných schopností na úrovni tela,jedinca alebo spoločnosti,ktorá vzniká,ak sa občan so svojim zdravotným stavom konfrontuje s bariérami prostredia 

:
– diabetická ketoacidóza. Patrí medzi akútne komplikácie cukrovky, hlavne u diabetikov 1. typu, ktorí sú životne závislí na prijme inzulínu. Charakterizuje ju vysoká glykémia 15 – 25 mmol/l, dehydratácia s deficitom telesnej tekutiny nezriedka 8 – 12 litrov. Je charakterizovaná nadmernou tvorba ketolátok a elektrolytovým rozvratom.
:
Psychoterapia, rehabilitácia i farmakoterapia
:

Pojem dlhodobá starostlivosť vyjadruje poskytovanie zdravotníckej i sociálnej starostlivosti po dlhšiu alebo dlhú dobu, poprípade ako trvalú starostlivosť. Pacienti, vyžadujúci dlhodobú starostlivosť, sú takí pacienti, ktorí potrebujú permanentnú pomoc vo svojom každodennom živote (alebo permanentnú hospitalizáciu pri ťažkých stavoch). Dlhodobá starostlivosť v geriatrii je prepojená zdravotná a sociálna starostlivosť.

:


Diabetes mellitus

:
deoxyribonucleic acid (deoxyribonukleová kyselina)
:
deoxyribonukleová kyselina, základní substance dědičnosti, veliká molekula, která nese genetickou informaci v jádře. Tuto informaci buňky potřebují pro své dělení a tvorbu bílkovin
:
Proces, pri ktorom sa viažu metylové skupiny (- CH3) na C5 pozíciu pyrimidínového kruhu cytozínu v CpG dinukleotidoch. V promotorových sekvenciách génov sú tieto dinukleotidy často nahromadené v tzv. CpG ostrovčekoch. Metylácia DNA sa podieľa na regulácii génovej expresie. Aktívne gény nemajú metylované promotory, neprepisované gény sú väčšinou hypermetylované.
:
DNA metylácia v nádoroch je deregulovaná. Hypermetyláciou promotorových sekvencií sa vyraďujú gény, ktoré bránia vzniku nádoru. Naopak, globálna hypometylácia genómu spôsobuje aktiváciu génov a sekvencií DNA, ktoré zohrávajú úlohu v tumorigenéze.
:

DNA metyltransferáza je enzým, ktorý pridáva metylovú skupinu (-CH3) na C5 pozíciu pyrimidínového kruhu cytosinu v CpG pároch

Citované z:

1. Santos, F., Kantarjan, H. et al.  Decitabine in the treatment of myelodysplastic syndromes. In Expert Rev. Anticancer Ther. 10 (1), 2010, p. 9-22

:
metoda ke stanovení přesného sledu bází v určitém úseku řetězce DNA
:
Komunitná, kluby s programami „ušitými“ na problémy pacienta, tzv. matching
:

Domáca ošetrovateľská starostlivosť (DOS) je ambulantná forma zdravotnej starostlivosti, poskytovaná v domácom prostredí alebo v inom prirodzenom sociálnom prostredí. Poskytuje sa pacientom vo všetkých vekových skupinách, ktorí vyžadujú ošetrovateľskú starostlivosť, sú imobilní alebo čiastočne imobilní, nie sú schopní samostatne chodiť do ambulantného zdravotníckeho zariadenia a nevyžadujú  ústavnú zdravotnú starostlivosť alebo ústavnú zdravotnú starostlivosť odmietajú.

:

OECD definuje domácu starostlivosť ako služby poskytované v domácnosti závislej osoby. Zahŕňa však aj služby denných centier či odľahčovacie služby (krátkodobé služby poskytované v inštitúcii počas „výpadku“ starostlivosti najbližších, napríklad na účely zotavenia). Za domácu starostlivosť odborníci považujú aj starostlivosť v chránenom bývaní.

:


Dopplerov jav je zmena vlnovej dĺžky (a teda frekvencie) akustických vĺn vyvolaná relatívnym pohybom zdroja (napr. erytrocyty) a pozorovateľa. Ak pohyblivý zdroj vysiela vlnenie s frekvenciou f0, potom ho nehybný pozorovateľ pozoruje ako vlnenie s frekvenciou f: f=f0 . (v/(v-vs,r)), kde v je rýchlosť šírenia vĺn v danej látke a vs,r relatívna rýchlosť zdroja voči pozorovateľovi (kladná znamená približovanie, záporná vzďaľovanie).

:


Klasická sonografia umožňuje získať informácie o rozmeroch statických tkanív. Využitím Dopplerovho javu je možné získať aj informáciu o rýchlostiach pohybu tkanív, obzvlášť krvi. Dôležité však je, že sa obvykle nezískajú skutočné rýchlosti, ale iba zložky rýchlosti v smere k sonde alebo od sondy. Preto pokiaľ bude sonda merajúca prietok krvi cievou umiestnenou kolmo na cievu, namerá nulovú rýchlosť. Všeobecne sa dá doplerovské meranie prevádzať vo dvoch módoch:

 • CW (continuous wave) – vysielajúci menič stále vysiela
 • PW (pulsed wave) – vysielajúci menič vysiela v pulzoch


CW mód je jednoduchší na technické riešenie, dáva však informáciu iba o priemernej rýchlosti pozdĺž ultrazvukového lúča. Dnes sa obvykle používa v tužkových prietokomeroch slúžiacich hlavne k meraniu krvného tlaku na dolných končatinách a k orientačnému hodnoteniu cievneho riečišťa.


PW mód umožňuje merať nielen zmenu frekvencie medzi vysielaným a prijímaným signálom, ale i dobu, za akú sa odrazený signál vrátil k sonde. To umožňuje určiť nielen rýchlosť toku, ale i hĺbku, v ktorej došlo k odrazu. Doplerovské meranie v PW móde je možné na väčšine bežne používaných prístrojov, výsledok sa zobrazuje ako dvojrozmerný obraz nameraných rýchlostí. Výsledky sa obvykle kódujú farebne (farebná kódovaná doplerovská sonografia) – čím vyššia je v danom bode rýchlosť k sonde, tým jasnejším odtieňom červenej je zobrazený v odpovedajúcom mieste a monitore, čím je väčšia rýchlosť od sondy, tým je jasnejší odtieň modrej. Táto voľba farieb má tu výhodu, že miesta s turbulentným prúdením sa zobrazí zobrazí žlto. Aby bola umožnená orientácia v obraze, obvykle sa spojí obraz farebne kódovanej doplerovskej sonografie a anatomický obraz kódovaný do stupňa šedej; výsledný obraz sa nazýva duplexný sonogram (tiež duplexné sono alebo len duplex).

:

mikrosystém

:

lokálne aplikované antiglaukomatikum, inhibítor karboanhydrázy

:
= látka vyvolávajúca agregáciu krvných doštičiek
:
Je to dotazník Medzinárodnej konzultácie o inkontinencii, ktorý sa používa v diagnostickom procese u pacientov s inkontinenciou moču
:
Vyplnením Dotazníka sexuálneho zdravia muža (IIEF - 5) si môže sám pacient zistiť, či netrpí určitým stupňom erektilnej dysfunkcie. V prípade, že je jeho skóre menšie ako 21 bodov, mohlo by sa jednať o určitý stupeň erektilnej dysfunkcie, ktorý by bolo vhodné prekonzultovať s lekárom. Dotazník bol validizovaný Urologickou klinikou LF UK vo FNsP L. Dérera v Bratislave.
:
Vyplnením Dotazníka sexuálneho zdravia muža (IIEF - 5) si môže sám pacient zistiť, či netrpí určitým stupňom erektilnej dysfunkcie. V prípade, že je jeho skóre menšie ako 21 bodov, mohlo by sa jednať o určitý stupeň erektilnej dysfunkcie, ktorý by bolo vhodné prekonzultovať s lekárom. Dotazník bol validizovaný Urologickou klinikou LF UK vo FNsP L. Dérera v Bratislave.
:


Napr. downstream signálna dráha, dráha nachádzajúca sa za primárne aktivovaným receptorom, čiže všetko, čo je aktivované neskôr ako daný receptor sa nachádza downstream od receptoru.

:

digitálne (palpačné) rektálne vyšetrenie je vyšetrenie konzistencie, veľkosti, homogenity, ohraničenia a bolestivosti prostaty prstom zavedeným do konečníka.

:

Cieľom drenážnych techník je odstránenie nadmernej bronchiálnej sekrécie.

 

:


medzinárodne akceptovaný, ekonomicko – medicínsky klasifikačný systém, slúžiaci ako úhradový mechanizmus pre ústavnú zdravotnú starostlivosť. 

:
Psychoaktívna látka je droga, ktorá keď je vpravená do živého organizmu môže pozmeniť jednu alebo viac jeho funkcií ako je nálada, vnímanie, myslenie, konanie samozrejme pomimo telesných funkcií (SZO,1969)
:
Drúzy terča zrakového nervu sú sférické hyalínne depozitá mukopolysacharidového a proteínového materiálu, nahromadené pred lamina cribrosa zrakového nervu, so sklonom ku kalcifikácii.
:
oprávnenie prechovávať a mať pri sebe zbraň a strelivo na miestach určených v preukaze zbrane, ak zákon neustanovuje inak
:

Digitálna Substrakčná Angiografia

:

digitálna subtrakčná angiografia

:
dithiotreitol
:
jedná sa o vyšetrenie, patriace medzi endoskopické vyšetrovacie metódy, kedy pomocou mikroendoskopu vizualizujeme jednotlivé dukty prsníka a intraduktálne zmeny u pacientok s patologickou sekréciou z prsnej bradavky
:

Je novou enteroskopickou metódou, ktorá umožňuje endoskopické vyšetrenie a liečebné endoskopické výkony v jejune a u väčšiny pacientov i v ileu. Dvojbalónová enteroskopia je metódou voľby pre diagnostiku, i liečbu suspektného krvácania z oblasti tenkého čreva. 

:
hodnotenie mamografických vyšetrení dvoma nezávislými mamodiagnostikmi, ktoré sa vyžaduje pri všetkých vyhodnocovaniach mamografických nálezov, pričom minimálne jeden z nich musí byť lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore rádiológia vykonávajúci mamodiagnostiku v rádiológii, ktorý vyhodnocuje mamogramy sústavne.
:

Dvojitá závitnica DNA (deoxyribonukleovej kyseliny), skratka dsDNA, je tvorená dvomi komplementárnymi molekulami jednovláknovej DNA (ssDNA) na princípe párovania báz jej nukleotidov (A oproti T, C oproti G, G oproti C a T oproti A). Každé z oboch vláken je zoradné z nukleotidov, ktoré smerujú proti sebe v opačnom poradí. Cukorná zložka (deoxyribóza) nukleotidov, ktorá je viazaná na jednotlivé, bázy je vždy rovnaká. 

:


Je základná vyšetrovacia metóda pre diagnostiku osteoporózy . Denzita kosti je daná útlmom intenzity RTG žiarenia, ktoré prešlo tkanivom.

:

Dychová nedostatočnosť (respiračná insuficiencia) je neschopnosť pľúc zabezpečiť dostatočnú výmenu plynov medzi krvou a vzduchom, t.j. udržať normálne hodnoty krvných plynov. Pľúca nie sú schopné zabezpečiť primeranú oxygenáciu artériovej krvi kyslíkom a/alebo odstraňovanie v metabolizme buniek sa tvoriaceho oxidu uhličitého.

:

– zápcha podmienená útlmom defekačného reflexu

:
Sťažené prehĺtanie
:
poruchy kontinencie stolice a moču s alebo bez porúch sexuálnych funkcií
:


Diskoordinácia alebo spazmus panvových svalov, panvová bolesť a pod.

:
Nastáva, keď rodina nevie, nechce alebo nemôže splniť svoju podpornú funkciu.
:
Bolesť je spôsobená mechanickou deformáciou štrukturálne poškodeného mäkkého tkaniva. Výsledok zhojenia po predošlej traume, zápalovom, alebo degeneratívnom procese. Bolesť je pociťovaná pri napínaní poškodeného tkaniva. Typ dysfunkcie je označený v smere, v ktorom je pohyb obmedzený.
:

Zapríčiňuje štrukturálne poškodeného mäkkého tkaniva následkom zhojenia po predošlej traume, zápalovom, alebo degeneratívnom procese. Bolesť je pociťovaná pri napínaní poškodeného tkaniva, čiže na konci rozsahu pohybu.

:
Dyslipidémia je zvýšené množstvo lipidov v krvi. Tento termín zahŕňa viaceré choroby, ktoré môžu mať rôzne formy, pôvod a dôsledky pre zdravie. Medzi prejavy dyslipidémie patrí najmä ateroskleróza, ale napríklad aj xantómy kože.
:
Dyslipoproteinémie (DLP) predstavujú heterogénnu skupinu metabolických ochorení hromadného výskytu, ktoré sú spôsobené poruchou lipidového metabolizmu (syntézy a/alebo odbúravania).
Charakterizujú ich kvantitatívne (zvýšenie alebo zníženie koncentrácie) alebo kvalitatívne zmeny lipidov a lipoproteínov v plazme. Najčastejšie sú spojené so zvýšenými hladinami lipidov a lipoproteínov (hyperlipoproteinémie), ale od tohto termínu sa upúšťa. Medzi DLP zaraďujeme aj nízke hladiny HDL-cholesterolu.
:

je označení pro bolestivou menstruaci. V širším slova smyslu jeto soubor potíží jako silné křeče v podbřišku, bolesti zad a kříží,někdy spojené s průjmem, zvracením a kolapsovými stavy.

:

 – bolestivý pohlavný styk

:
Nesprávny vývoj orgánu, alebo tkaniva, odchylné utváranie tela
:

Je názov pre predrakovinový stav na krčku maternice. Poznáme tri stupne dysplázie: ľahkú, stredne ťažkú a ťažkú dyspláziu.

:

Je to porucha vývoja alebo rastu, prejavujúca sa spomalením alebo odlišným tvorením skladby tela, orgánu či tkaniva


 

:

vzájemná nekoordinovanost

:


 


“zadržaná smrť“ je umelé a násilné predlžovanie prirodzeného procesu umierania liečbou. Jej nevýhody z pohľadu pacienta alebo jeho blízkych prevažujú nad jej výhodami. Je nepríjemným dôsledkom uplatňovania postupu „víťaznej medicíny“ v situáciách, keď potreby zomierajúceho vyžadujú paliatívny postup.  


Citované z http://www.hospice.sk

:


porucha hybnosti pri ktorej repetitívne relatívne stereotypné mimovôľové neúčelné sťahy jedného alebo viacerých svalov spôsobujú abnormálne repetitívne pohyby alebo postúry


 

:

Patologická mobilita sleziny v dutine brušnej, podmienená vrodenou anatomickou anomáliou, pri ktorej nie sú vyvinuté fixačné ligamentá sleziny.

:


porušenie funkcie kašľového reflexu, pri ktorom kašľový reflex neplní svoju úlohu ochrany a obrany dýchacieho systému. To sa prejaví zvýšenou incidenciou komplikácií ako je napríklad aspiračná pneumónia.

:
Dysurie je pálivá a řezavá bolest vycházející z močové trubice nebo jejího okolí při močení. Mezi její příčiny se řadí: lokální podráždění ústí močové trubice (intertrigo, balanitida, vulvovaginitida, užití nevhodných mýdel nebo přísad do koupelí), evakuace příliš koncentrované moči (dehydratace), zánět dolních močových cest (cystitida, uretritida), užití léků dráždících sliznici močového měchýře (sulfonamidy, cyklofosfamid, amitriptylin).
:

označuje buď akékoľvek poruchy močenia, alebo iba bolestivé močenie.

E

:
Elektronické vzdelávanie, ktoré využíva počítačovú sieť na realizáciu, interakciu alebo podporu výučby. Počítačovou sieťou sa pritom rozumie lokálna sieť LAN, rozľahlá sieť WAN alebo celosvetová sieť internet.
:
early antigen (včasný antigén)
:

EAES - European Association for Endoscopic Surgery - Euróspa spločnosť pre endoskopickú chirurgiu

:
Epstein-Barr nuclear antigen (jadrový antigén EB vírusu)
:
Ebstein-Barr virus
:


parazit, patriaci medzi ploché červy, podkmeň pásomnice, vytvárajúci primárne unilokulárne cysty, najčastejšie v pečeni človeka

:


parazit, patriaci medzi ploché červy, podkmeň pásomnice, vytvárajúci v ľudských orgánoch – najčastejšie v pečeni – multicystické ložiská rozširujúce sa v parenchýme, pripomínajúce zhubný nádor

:


sonografické vyšetrenie muskuloskeletálneho systému so zameraním na detailnejšiu diagnostiku a diferenciálnu diagnostiku morfologických a funkčných zmien využitím pokročilých softvérových a hardvérových funkcií sonografických prístrojov

:


ECP - eozinofilný kationický proteín, známy aj ako ribonukleáza 3 patrí medzi najdôležitejšie cytotoxické a cytocídne látky produkované eozinofilmi a uskladňované v ich granulách. Po aktivácii eozinofilov a ich degranulácii sa ECP uvoľňuje do tkaniva a má dokázaný neurotoxický účinok, cídny účinok na helminty a lytický účinok na nukleové kyseliny. Je dôležitým prvkom v reaktivite eozinofilov na cudzorodé antigény. Stanovenie hladín ECP v plazme môže byť markerom aktivity eozinofilného zápalu napríklad pri astme, alebo atopickej dermatitíde.

:

Erektilná dysunkcia je definovaná ako trvalá, minimálne po dobu 6 mesiacov trvajúca neschopnosť dosiahnuť a udržať erekciu umožňujúcu uspokojivý pohlavný sexuálny styk

:

Erektilná dysunkcia je definovaná ako trvalá, minimálne po dobu 6 mesiacov trvajúca neschopnosť dosiahnuť a udržať erekciu umožňujúcu uspokojivý pohlavný sexuálny styk

:


Edém terča zrakového nervu je symtóm, ktorý pozorujeme u viacerých klinických jednotiek, napríklad:


- zápalový edém u vnútroočnej neuritídy,


-  ischemický edém u prednej ischemickej optikoneuropatie zrakového nervu – AION  ( anterior ischaemic optic neuropathy)


- presiaknutie terča zrakového nervu pri vnútroočnej hypertenzii.


 


Edém terča ZN je predmetom záujmu oftalmologóv už od druhej polovice 19. storočia. V súčasnosti sa termín „mestnavá papila“ používa výhradne pre presiaknutie terča zrakového nervu pri intrakraniálnej hypertenzii a jeho vyslovením už v podstate dávame potvrdenie veľmi závažným nálezom. Ak je edém inej etiológie alebo sa ešte definitívne neuzavrela diagnóza, používame termín edém alebo presiaknutie terča zrakového nervu. V súlade s medzinárodnou nomenklatúrou sa doporučuje označenie terč, hlava či disk zrakového nervu.

:


Kyselina ethylendiaminotetraoctová - protisrážlivé činidlo, využívané zejména při odběrech krve pro imunogenetická (DNA) vyšetření

:


Aktívny efflux je mechanizmus, pri ktorom dochádza k pohybu toxických látok a antibiotík mimo bunku. Ide o vitálne dôležitý mechanizmus, ktorým bunky metabolizujú  xenobiotíká. Môže prispievať aj k rezistencii baktérií na antibiotiká. Efflux sa uskutočňuje cez aktívny transport pomocou špecifických efflux púmp. Niektoré efflux systémy sú obmedzené len na určité liečivo, iné na viaceré lieky, čím môžu prispievať k multirezistencii (MDR). [Citované: 2014-05-15] http://en.wikipedia.org/wiki/Efflux_(microbiology).

:

Patrí medzi rodinu receptorov  pozostávajúca  zo štyroch typov  EGF-R  (ErbB1), ErbB2(Neu) ErbB3  a ErbB4. Každý receptor je zložený z extracelulárnej  domény, transmembránovej  časti a cytoplazmatickej tyrozínkinázovej domény. Po naviazaní ligandu na extracelulárnu doménu dôjde ku dimerizácii  receptora a spustení intracelulárnej tyrozínkinázovej aktivity, ktorá vedie k aktivácii ras protoonkogénu  a má  za  následok  proliferáciu, diferenciáciu, angiogenézu,  migráciu  a predĺžené prežívanie buniek. Ide o receptor, ktorý je exprimovaný na nádorových bunkách nemalobunkového pľúcneho karcinómu podľa rôznych autorov v rozpätí 57 − 70 %.

Vyskytuje aj na iných typoch nádorových buniek – prsník, hrubé črevo, nádory hlavy a krku, pankreas. V dnešnej dobre predstavuje cieľ biologickej liečby u rôznych typoch nádorov.

:


 


EGFR (Epidermal Growth Factor Receptor) je receptor pro epidermální růstový faktor z rodiny růstových faktorů HER (synonyma HER 1, c-erbB-1), má tyrozin kinázovou aktivitu. 

:

Mutácie v onkogéne EGFR sa frekventovane nachádzajú v rôznych typoch nádorov. Prítomnosť  takýchto mutácií u pacientov s nemalobunkovým karcinómom pľúc  súvisí  s lepšou odpoveďou na inhibítory EGFR.  Približne 10 % pacientov s nemalobunkovým karcinómom pľúc nesie somatické mutácie v géne EGFR, čiže môžu profitovať z liečby pomocou malých molekúl. Prítomnosť  takýchto mutácií u pacientov s nemalobunkovým karcinómom pľúc  súvisí  s lepšou odpoveďou na inhibítory EGFR.  

:
European Helicobacter Study Group
:
Stav charakterizovaný závažnou fixovanou pľúcnou hypertenziou v dôsledku vrodenej intrakardiálnej skratovej chyby. Pre syndróm je charakteristický P-Ľ skrat s cyanotizáciou pacienta a výraznou funkčnou limitáciou.
:
EKG je štandardná neinvazívna metóda funkčného vyšetrenia elektrickej aktivity myokardu. Slúži na posúdenie, či je srdečná aktivita normálna, alebo či dochádza k jej poruchám. Odhaľuje akútne alebo už prekonané poškodenie srdečného svalu, predovšetkým infarkt myokardu. Môže odhaliť poruchy distribúcie elektrolytov , detekciu poruchy srdečného prevodného systému a blokády I. a II. stupňa a je nástrojom pre screening ischemickej choroby srdca pri záťažovom teste.

(Podľa platnej právnej úpravy, je 12-zvodový EKG prístroj samostatne alebo ako súčasť iného zariadenia povinnou súčasťou materiálno technického vybavenia ambulancie záchrannej zdravotnej služby (Výnos MZ SR z 11.marca 2009 č. 10548/2009-OL, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe) .
:

 - časovo nesprávne vybavovanie spomienok

:


elektrokonvulzívna terapia, tiež  ECT, biologická terapeutická metóda v psychiatrii, pri ktorej sa u pacienta v anestézii a svalovej relaxácii elektricky indukujú neurobiologické mechanizmy zodpovedné za jej účinnosť

:
vyústenie mimo klasické miesto vyústenia orgánu
:
- stav, kedy dochádza k „prevráteniu“ uvey cez pupilu, čiže pigmentový list dúhovky sa nachádza na jej prednej, stromálnej ploche
:
- stav, kedy dochádza k „prevráteniu“ uvey cez pupilu, čiže pigmentový list dúhovky sa nachádza na jej prednej, stromálnej ploche
:

(Eczéma, tis. n., z gréckeho „εκζεματα“ resp. ekzepsó-variť, kypieť). Zápalové ochorenie kože, pochádzajúce zväčša z precitlivenosti. Chronické formy ekzému a akútne prejavy dermatitíd sa v súčasnosti zaraďujú pod pojem „epidermová intolerančná reakcia“.

:

pri prvej sa prúd zavádza priamo  prostredníctvom ihly zavedenej v aktívnom bode. Na katóde dochádza k stimulácii senzitívnych neurónov, hyperémii a zlepšeniu metabolizmu. Na anóde sa znižuje dráždivosť senzitívnych neurónov, čo má analgetický efekt a využíva sa pri anestézii. Elektropunktúra je neinvazívnou formou, pri ktorej sa  pomocou tupých sond alebo malých elektród aplikuje elektrický prúd miestne do kožnej projekcie aktívneho bodu.

:

pri prvej sa prúd zavádza priamo  prostredníctvom ihly zavedenej v aktívnom bode. Na katóde dochádza k stimulácii senzitívnych neurónov, hyperémii a zlepšeniu metabolizmu. Na anóde sa znižuje dráždivosť senzitívnych neurónov, čo má analgetický efekt a využíva sa pri anestézii. Elektropunktúra je neinvazívnou formou, pri ktorej sa  pomocou tupých sond alebo malých elektród aplikuje elektrický prúd miestne do kožnej projekcie aktívneho bodu.

:

je biofyzikálnou metódou kedy špeciálnym elektronickým prístrojom zaznamenávame bioenergetické potenciály vnútorných orgánov i človeka ako celku.  EAV sa skladá z troch častí:
a) medicínska systémová diagnostika – zaoberá sa meraním a hodnotením mechanobioelektrických  vlastností bodov EAV ktoré sú energeticky späté s vnútornými orgánmi a tkanivami alebo funkciami ľudského tela. Z nameraných hodnôt možno zavčas vykonávať diagnostiku a dif.dg. začínajúcej sa poruchy, rozpoznať rozličné druhy toxických , alergických a dedičných záťaží, odhaliť subklinické otravy,  objasniť poruchy imunity atď.
b) rezonančné testovanie – pri ňom sa látka u ktorej chceme zistiť ako pôsobí na organizmus vkladá do merného prúdového okruhu. Ak je to liek ktorý je pre organizmus vhodný jeho kmity (oscilácie) spôsobia zmenu výchylky ručičky mikroampérmetra a posun pôvodne nameraných hodnôt smerom k norme. Možno tak kvalitatívne i kvantitatívne preskúšať pôsobenie liekov už pred ich užitím. Okrem liekov možno takto testovať aj tzv. nozódy (s cieľom objasniť príčinu a pôvod choroby), organopreparáty, fytoterapeutiká, alergény rôzne chemické látky. Možno takto zisťovať individuálnu znášanlivosť všetkých látok (potraviny, implantáty, kovy, šperky atď.).
c) energoinformačný transfer – ide o elektronické prepisovanie informácií o vlastnostiach lieku na neutrálny nosič (placebo) používaný v homeopatii.  Takýto rezonančný preparát rezonuje s dynamickou úrovňou organizmu a plne zodpovedá jeho aktuálnemu stavu a potrebám.

:

je biofyzikálnou metódou kedy špeciálnym elektronickým prístrojom zaznamenávame bioenergetické potenciály vnútorných orgánov i človeka ako celku.  EAV sa skladá z troch častí:
a) medicínska systémová diagnostika – zaoberá sa meraním a hodnotením mechanobioelektrických  vlastností bodov EAV ktoré sú energeticky späté s vnútornými orgánmi a tkanivami alebo funkciami ľudského tela. Z nameraných hodnôt možno zavčas vykonávať diagnostiku a dif.dg. začínajúcej sa poruchy, rozpoznať rozličné druhy toxických , alergických a dedičných záťaží, odhaliť subklinické otravy,  objasniť poruchy imunity atď.
b) rezonančné testovanie – pri ňom sa látka u ktorej chceme zistiť ako pôsobí na organizmus vkladá do merného prúdového okruhu. Ak je to liek ktorý je pre organizmus vhodný jeho kmity (oscilácie) spôsobia zmenu výchylky ručičky mikroampérmetra a posun pôvodne nameraných hodnôt smerom k norme. Možno tak kvalitatívne i kvantitatívne preskúšať pôsobenie liekov už pred ich užitím. Okrem liekov možno takto testovať aj tzv. nozódy (s cieľom objasniť príčinu a pôvod choroby), organopreparáty, fytoterapeutiká, alergény rôzne chemické látky. Možno takto zisťovať individuálnu znášanlivosť všetkých látok (potraviny, implantáty, kovy, šperky atď.).
c) energoinformačný transfer – ide o elektronické prepisovanie informácií o vlastnostiach lieku na neutrálny nosič (placebo) používaný v homeopatii.  Takýto rezonančný preparát rezonuje s dynamickou úrovňou organizmu a plne zodpovedá jeho aktuálnemu stavu a potrebám.

:


Pri tejto metóde sa používajú rôzne druhy elektrického prúdu (jednosmerný prúd, striedavý sínusový prúd, impulzné prúdy). Prúd sa zavádza priamo, buď prostredníctvom ihly, zavedenej v aktívnom bode (elektroakupunktúra), alebo neinvazívnou formou , t.j. pomocou tupých sond alebo malých elektród (elektropunktúra) v mieste kožnej projekcie aktívneho bodu. Podstatou účinku tejto metódy je vznik silnej stimulácie senzitívnych neurónov v oblasti katódy, čím sa zvýši krvná cirkulácia a vyvolá sa zlepšenie metabolizmu v tkanivách. V oblasti anódy sa znižuje dráždivosť periférnych nervov, citlivosť je nižšia, čo je výhodné pri odstraňovaní bolestí.

:


Pri tejto metóde sa používajú rôzne druhy elektrického prúdu (jednosmerný prúd, striedavý sínusový prúd, impulzné prúdy). Elektrický prúd sa využíva na detekciu aktívnych bodov, resp. na meranie odporu kože nad jednotlivými bodmi dráh, a tak sa zisťuje “ plnosť „ alebo „prázdnota“ v akupunktúrnej dráhe. (Napr.metódy EAV, Ryodoraku, a pod.)


 a)  Elektroakupunktúrna diagnostika EAV


Elektroakupunktúrna diagnostika podľa dr. R. Volla (EAV) je lekárska diagnostická a terapeutická metóda, ktorá využíva poznatky konvenčnej, (modernej západnej - euroamerickej) i nekonvenčnej (komplementárnej, tradičnej) medicíny. Pracuje s meraním elektrického potenciálu na systéme aktívnych bodov, ktoré sú známe z  klasickej celotelovej akupunktúry i z novoobjavených dráh a popísaných dr. Reinhardom Vollom.  Metóda bola predstavená prvýkrát odbornej verejnosti v roku 1953. V rokoch 1993 - 1996 prebehla na univerzite v Augsburgu porovnávacia štúdia niekoľko tisíc kontrolovaných meraní, ktoré dokázali, že sa jedná o objektívnu metódu, ako sú EKG, EEG a pod.


b/  Metóda Ryodoraku je diagnostická a liečebná metóda, (z japonského rio - dobre, do - elektrická vodivosť, raku – línia, čiara) a je výsledkom elektrofyziologických výskumov japonského lekára J. Nakataniho. Na základe toho sa zistilo, že dráhy akupunktúry predstavujú línie zvýšenej elektrickej vodivosti kože v miestach aktívnych bodov, ktorá sa manifestuje pri zmenách vnútorného prostredia a s nimi súvisiacich ochorení.

:
Elektroforéza hemoglobínu je vyšetrenie, ktoré slúži na zistenie prítomnosti abnormálnych hemoglobínov alebo na percentuálne zastúpenie jednotlivých fyziologických hemoglobínov. Vykonáva sa na acetátcelulóze alebo na agarózovom géle.
Citované: Pecka, M. a kolektív: Prraktická hematologie. Laboratorní metody. Infiniti art. 2010; 343s.
:

Elektrokardioverzia v krátkodobej celkovej anestézii je v súčasnosti najrýchlejší, najúčinnejší a najbezpečnejší spôsob obnovenia sínusového rytmu. K akútnym indikáciám použitia elektrického výboja patrí prítomnosť fibrilácie predsiení u pacienta, keď rýchlu komorovú odpoveď s ňou spojenú nemožno promptne farmakologicky potlačiť, čo by mohlo viesť k hemodynamickej dekompenzácii pacienta, t.j. srdcovému zlyhávaniu, ischémii myokardu, či symptomatickej hypotenzii. Elektívne sa elektrokardioverzia používa u pacientov s fibriláciou predsiení ako terapia vedúca ku kontrole rytmu. Pri vykonaní elektrokardioverzie v súčasnosti uprednostňujeme bifázický výboj s energiou 100 - 150 J (druhý výboj 200 J) pred výbojom monofázickým s energiou 200 J (druhý výboj 360 J).

:


Jedná se o předávání informací mezi jednotlivými buňkami, případně celými organismy elektrickou nebo optickou cestou.

:

- statické magnetické a časovo premenné elektrické, magnetické a elektromagnetické pole s frekvenciou do 300 GHz.

:
Elektromagnetické žiarenie extrémne vysokých frekvencií (EVF) má vlnovú dĺžku 10 – 1 mm čo zodpovedá frekvencii 30 – 300 GHz (teda 30 až 300 miliárd kmitov elektrického poľa za sekundu). Žiarenie s tymito vlnovými dĺžkami sa nazýva tiež milimerové vlny.
:
Enzyme -Linked ImmunoSorbent Assay (enzýmový imunoväzobný test)
:


je jednou z najpoužívanejších imunologických metód slúžiacich k detekcii protilátok. Metóda funguje na báze imunoenzýmovej reakcie a využíva dve základné vlastností imunoglobulínov: schopnosť viazať sa na povrch plastu a schopnosť viazať enzýmy na Fc fragmenty imunoglobulínových  molekúl.

:

Metóda detekcie protilátok pomocou antigénu, prichyteného na jednotlivé jamky mikrotitračnej dostičky. Po aplikácii testovaného séra (do každej jamky iné sérum včítane rozličných kontrol) a jeho dôkladnom odmytí sa aplikuje enzýmom označená protilátka a napokon substrát slúžiaci pre detekciu enzýmu. Výsledok reakcie sa odčíta v špeciálnom spektrofotometri (ELISA reader), na základe optickej denzity roztoku v jamke, ktorá je úmerná prítomnosti antigénu.

:


Ide o perkutánnu rádioinvazívnu intervenciu s umiestnením angiografického katétra do uterinnej artérie cez a. femoralis s injekčnou aplikáciou embolizujúcich látok.

:


Zahŕňa vaskulárne filtre alebo oklúzívne zariadenia, ktoré zabezpečujú mechanickú protekciu distálnej časti orgánu pred krvnou zrazeninou alebo iným embologénnym materiálom,  ktorý sa môže uvoľniť počas endovaskulárnej  procedúry.

:


Embolus je častica, ktorá blokuje prietok krvi v krvnej cieve. Môže ho tvoriť napr. vzduch, krvná zrazenina, tuk, plodová voda, cudzie teleso. Zvyčajne sa tvorí na inom mieste a cirkuláciou sa dostáva do miesta, kde spôsobuje blokádu.

:
život ohrozujúci stav, pri ktorom prudké zvýšenie krvného tlaku vedie k poškodeniu tvz. „cieľových orgánov“, ku ktorým patrí centrálny nervový systém, kardiovaskulárny systém, obličky a cievy očného pozadia
:


Neodkladné operačné otvorenie hrudníka potrebné pre záchranu života

:
- schopnosť vcítenia sa a porozumenia emóciám a motívom v správaní druhého človeka, oslobodená od posudzovania ich opodstatnenosti alebo primeranosti
:


prítomnosť hnisavej tekutiny v pleurálnom priestore

:

je zápalové ochorenie postihujúce mozog. Chorí sú svetloplachí, schvátení, majú silné bolesti hlavy, svalstva šije a chrbta, nauzeu, zvracajú. Horúčka môže vystúpiť až na 40 °C. Medzi ďalšie príznaky patria: motorický nepokoj, poruchy koordinácie, svalové kŕče, tras, obrny, poruchy vedomia (delírium, somnolencia až kóma), halucinácie či afázia. Príčinou ochorenia bývajú rôzne patogény (vírusy, baktérie, parazity). 

:
ochorenie mozgu
:
ochorenie je vyvolané najčastejšie množením hnisotvorných mikroorganizmov (najčastejšie stafylokokov a streptokokov) po penetrujúcich poraneniach, resp. pri diabetických gangrénach. Môže však byť aj komplikáciou vnútroočných a iných operácií.
:
mykobaktérie sa rozmnožia v zdanlivo stabilizovaných ložiskách, alebo aj okolo kalcifikovaných ložísk. To sa stáva pri oslabení organizmu inými vážnymi chorobami (dekompenzovaný diabetes, psychické stresy, podvýživa, AIDS), ale aj pri dlhodobom užívaní kortizonoidných prípravkov s imunosupresívnym účinkom.
:


Endokanabinoidný systém (ES) je systém medzibunkovej signalizácie, zapojený do mnohých fyziologických procesov. ES tvoria: endokanabinoidy (endogénne lipidové ligandy),  ich  špecifické receptory a enzymatický systém, potrebný pre biosyntézu a degradáciu kanabinoidov.


 


 

:

Definice: Sekundární arteriální hypertenze způsobená hormonální nadprodukcí, nejčastěji aldosteronu u primárního hyperaldosteronismu, katecholaminů u feochromocytomu a funkčního paragangliomu a kortizolu u Cushingova syndromu. Méně často se s hypertenzí setkáváme u nadprodukce parathormonu (primární hyperparathyreosa), růstového hormonu (akromegalie) nebo také u poruch štítné žlázy (hyper- a hypothyreosa).

Citace: Kaplan NM a Vicotr RG, Kaplan's Clinical Hypertension, Lippincot Wiliams & Wilkins, Philadelphia, 2010

:


 


ovariálna pseudocysta, vznikajúca  rastom ektopického endometrioidného tkaniva, ktoré postupne invaginuje kortex ovária

 
:


výskyt endometriu podobného tkaniva mimo dutiny uteru, ktoré spôsobuje chronickú zápalovú reakciu

:


Endometrióza je definována jako ektopická přítomnost endometriální tkáně mimo děložní dutinu, která vyvolává chronickou zánětlivou reakci. Etiologie endometriózy je pravděpodobně multifaktoriální, velmi rozšířenou teorií vzniku je retrográdní menstruace, nicméně velkou úlohu sehrává i imunitní systém. 

:

je to onemocnění postihující výlučně ženskou populaci. Název nemoci vychází z latinského slova – endometrium – děložní sliznice. V případě endometriózy se částečky sliznice děložní nachází mimo svoji typickou lokalitu – dutinu děložní. Nejčastější výskyt je na orgánech a pobřišnici (peritoneu) pánve, mohou se však, i když velmi zřídka, kromě srdečního svalu a sleziny objevit prakticky kdekoliv v těle. Typickými projevy endometriózy jsou: bolestivá menstruace, bolest při pohlavním styku, dlouhodobá bolest v podbřišku. Řídkými projevy mohou být i přítomnost krve v moči, ve stolici, či bolestivost při defekaci.                                             Odhaduje se, že různé formy endometriózy se vyskytují u cca 15 - 20 % ženské populace v produktivním věku. A u 30 - 50 % žen trpících neplodností, či některým z výše uvedených příznaků.                                                                                                                                     

 
:


 


Predstavuje spojenie endoskopie a konfokálnej mikroskopie. Pre vytvorenie konfokálnych obrázkov je potrebné modré laserové svetlo zaostrené na skúmané tkanivo.

:


Vlastní "kapslový endoskop". Digitální snímací zařízení uzavřené do obalu velikosti a tvaru větší pilulky umožňující snímání endoskopického obrazu trávicí trubice po polknutí a jeho bezdrátový přenos do paměťového média umístěného mimo tělo vyšetřované osoby. 

:


Vlastní "kapslový endoskop". Digitální snímací zařízení uzavřené do obalu velikosti a tvaru větší pilulky umožňující snímání endoskopického obrazu trávicí trubice po polknutí a jeho bezdrátový přenos do paměťového média umístěného mimo tělo vyšetřované osoby. 

:


 


EUS - metóda kombinujúca možnosti endoskopického prístupu a ultrazvukového vyšetrenia pomocou špeciálnej sondy umiestenej na koniec endoskopu.

:

- spája výhody endoskopie a transabdominálnej ultrasonografie, pričom sa minimalizujú ich nevýhody, flexibilným endoskopom sa možno dostať do rôznych častí hornej tráviacej rúry a ultrazvukovou sondou umiestnenou na jeho konci možno zhodnotiť celú stenu tráviacej rúry, ako aj štruktúry v jej okolí

:

inštrument potrebný na ošetrenie hilových ciev sleziny

:


patologický defekt vazodilatace, závislé na NO (oxid dusnatý), později vznik strukturálních vaskulárních abnormalit tvořících základ pro vznik kardiovaskulárních onemocnění a erektilní dysfunkce. Klíčová je pro vznik endoteliální dysfunkce  snížená odpověď na působení vazodilatačních faktorů nebo zvýšená senzitivita na vazokonstrikční faktory.

:
Endotelín 1 je vazokonstrikčná látka, ktorá cestou väzby na receptory A predovšetkým v bunkách hladkého svalstva ciev indukuje vazokonstrikciu a mitogénnu aktivitu. Endotelínové receptory typu B sa nachádzajú v endoteli a ich stimulácia spôsobuje uvoľnenie NO a prostacyklínu.
:
Predstavuje morfologickú alebo funkčnú zmenu výstelky tepien (remodelácia napr. v dôsledku hypertenzie, mechanický alebo funkčný inzult, napr. zmena permeability). Alterovaný endotel je v každom prípade akcelerujúcim faktorom aterosklerózy.
:
je vykonávaná intervenčným rádiológom alebo endovaskulárnym špecialistom a ide o liečebný postup, zameraný na ošetrovanie cievnych lézií prístupom cez lúmen ciev, bez porušenia vonkajšej integrity tela, s využitím princípov intervenčnej rádiológie.
:
miniinvazívna termická deštrukcia úseku vény, ktorá má za výsledok fibrózu vény.Teplo sa vytvára pôsobením lasera na chromofóry v krvi a tkanivách. Pri nižších vlnových dĺžkach je to hlavne hemoglobín, pri vyšších vlnových dĺžkach voda a kolagén. Stena vény sa ohrieva pravdepodobne bublinkami za varu krvi. Laserové vlákno neposkytuje spätnoväzobnú informáciu o teplote okolitého tkaniva. Môže sa meniť množstvo a forma dodanej energie – kontinuálne alebo pulzne. Laserové vlákno sa postupne vyťahuje z vény za kontroly ultrazvukom.
:
miniinvazívna termická deštrukcia úseku vény, ktorá má za výsledok fibrózu vény.Teplo sa vytvára pôsobením lasera na chromofóry v krvi a tkanivách. Pri nižších vlnových dĺžkach je to hlavne hemoglobín, pri vyšších vlnových dĺžkach voda a kolagén. Stena vény sa ohrieva pravdepodobne bublinkami za varu krvi. Laserové vlákno neposkytuje spätnoväzobnú informáciu o teplote okolitého tkaniva. Môže sa meniť množstvo a forma dodanej energie – kontinuálne alebo pulzne. Laserové vlákno sa postupne vyťahuje z vény za kontroly ultrazvukom.
:
miniinvazívna termická deštrukcia vény spôsobená odporovým (ohmickým) ohrievaním steny vény, ktorá je v kontakte s elektródou.Teplo vzniká v stene vény prechodom prúdu a nie v špičke katétra. Teplo sa royptýli do hlbších tkanív kondukciou. Ablácia sa vykonáva po segmentoch alebo kontinuálne za kontroly ultrazvukom. Množstvo dodanej energie je kontrolované senzorom na konci katétra. Riziko perforácie vény je takto nižšie ako pri laserovej ablácii
:
miniinvazívna termická deštrukcia vény spôsobená odporovým (ohmickým) ohrievaním steny vény, ktorá je v kontakte s elektródou.Teplo vzniká v stene vény prechodom prúdu a nie v špičke katétra. Teplo sa royptýli do hlbších tkanív kondukciou. Ablácia sa vykonáva po segmentoch alebo kontinuálne za kontroly ultrazvukom. Množstvo dodanej energie je kontrolované senzorom na konci katétra. Riziko perforácie vény je takto nižšie ako pri laserovej ablácii
:

vysycovanie ložiska kontrastnou látkou počas kontrastného USG, CT alebo MR vyšetrenia

:

znamená vysycovanie (najčastejšie tumoru), pojem sa často používa v rádiológii pri hodnotení tumoróznych procesov pri MR a CT vyšetreniach

:

 

pocit empatie, sociálnej pohody, podobný ako pri požití extázy

 

:


odchod krvi cez konečník - najčastejšie prejav krvácania z dolnej časti tráviaceho traktu

:
zápal v miestach, kde sa sľachy, ligamentá alebo svalové fascie upínajú na kosť
:

choroba šľachových alebo svalových úponov

:


je to časť primárnej čuchovej kôry na spodnej ploche spánkového laloku ľudského mozgu. Zahŕňa uncus a rostrálnu časť gyrus parahippocampalis.

:


CYP1B1 je enzým, ktorý sa tvorí iba v rakovinových bunkách. Reaguje so salvestrolom, ktorý je prítomný v ovocí a zelenine a vytvára látku, ktorá poškodzuje rakovinové bunky. Rôzne plesne a huby, hlavne typu Candida albicans, žijú v tele hostiteľa a ich odpadové produkty oslabujú imunitný systém. 

:
Eozinofily kvantitatívne
:


je klinicko-histopatologická diagnóza definovaná prítomnosťou viac ako 15 intraepitelových eozinofilov v biopsii pažerákovej sliznice pri vysokom rozlíšení (high power field) v spojení s klinickou symptomatológiou v neprítomnosti refluxovej choroby pažeráka (GERD).

:
epiteliálna bunková adhezívna molekula, povrchový marker epiteliálnych buniek, ktorý exprimujú na svojom povrchu nemalígne aj malígne bunky.
:


endotelový receptor proteínu C 

:


EPID je elektronické portálové zobrazovacie zariadenie. Je to zariadenie slúžiace na snímanie pacienta alebo jeho časti pred, alebo počas liečby ionizujúcim žiarením. Dnes má aj iné funkcie, napr. v transmisnej dozimetrii, ale využíva sa aj v diagnostických prístrojoch na zhotovovanie digitálneho obrazu, napr. v mamografii.


 

:


Používa sa ako liečba postpunkčných bolestí hlavy. Pacientovi je do epidurálneho priestoru podaná jeho vlastná krv, ktorá vytvorí zátku s cieľom uzavrieť trhlinu v dura mater a tak zamedziť vytekaniu likvoru. K úľave od bolestí hlavy by malo dôjsť v priebehu niekoľkých hodín.

:

Jedná se o způsob lokální analgézie, kdy je místní anestetikum zavedeno do páteřního kanálu vně vaku tvrdé pleny míšní. Anestetikum se rozprostře okolo vaku a přeruší vedení nervového vzruchu při výstupu nervu z míšního vaku. Působí na nervy senzitivní, sympatické, ale více či méně i na motorické.

:


presne vymedzený priestor v chrbticovom kanáli medzi tvrdou plenou a žltým väzom. Miecha je chránená miechovými obalmi a vonkajšiu ochrannú vrstvu tvorí tvrdá plena.

:
Molekulový marker založený na epigenetických vlastnostiach nádorového tkaniva. Markery na základe hodnotenia metylácie DNA v špecifických promotoroch ukazujú veľký potenciál pre včasnú diagnózu, predikciu a prognózu nádorového ochorenia. Zmeny v acetylácii a metylácii histónov sú zatiaľ pre klinické využitie menej rozpracované.
:
Vedný odbor, ktorý študuje dedičné zmeny zodpovedné za reguláciu expresie génov a tieto nie sú založené na zmenách v sekvencii DNA. Epigenetické mechanizmy, konkrétne DNA metylácia, modifikácia histónov a s tým súvisiaca modifikácia chromatínu, zabezpečujú stabilitu génovej expresie v genóme.
:

Vedný pododbor genetiky, ktorý pojednáva o mechanizmoch regulácie génovej expresie bez ovplyvnenia nukleotidovej sekvencie DNA.

 Citované z:

 Cammack, R. et al. New York : Oxford university press, 2006. ISBN 0-19-852917-1.   Oxford dictionary of biochemistry and molecular biology; revised edition. 

 [online] http://cs.wikipedia.org/wiki/Epigenetika 17.09.2011

:


zánětlivé onemocnění příklopky trachey s jejím otokem. Nejčastěji je bakteriálního původu. Je vysoké riziko, že uzavře dýchací cesty a dojde k dušení až k zadušení.

:

kožné alergiologické testy, ktorých princípom je aplikácia hapténov (epikutánne testy) prípadne plnohodnotných proteínových alergénov (atopické patch testy) na neupravenú prípadne predpripravenú kožu s cieľom vyvolať reakcie neskorej imunity.

:
je ochorenie mozgu charakterizované trvalou predispozíciou k epileptickým záchvatom a neurobiologickými, kognitívnymi a psychosociálnymi dôsledkami tohto stavu
:
je ochorenie mozgu charakterizované trvalou predispozíciou k epileptickým záchvatom a neurobiologickými, kognitívnymi a psychosociálnymi dôsledkami tohto stavu
:
Chronické ochorenie mozgu spôsobené excesívnou patologickou synchronnou aktivitou kortexu a prejavujúce sa opakovanými epileptickými záchvatmi.
:
Epileptický záchvat je náhla, prechodná, stereotypná porucha funkcií mozgu (vedomia, chovania, emócií, motorických, senzitívnych a senzorických), ktorá je spôsobená patologickým výbojom neurónov v mozgovej kôre.
:
Epileptický záchvat je náhla, prechodná, stereotypná porucha funkcií mozgu (vedomia, chovania, emócií, motorických, senzitívnych a senzorických), ktorá je spôsobená patologickým výbojom neurónov v mozgovej kôre.
:
Je proces, ktorý sa fyziologicky uplatňuje počas embryogenézy a ktorý sa za patologických okolností uplatňuje pri terminálnom zlyhaní obličiek, pľúcnej fibróze alebo v karcinogenéze. Počas EMT epiteliálne bunky strácajú medzibunkové kontakty a bunkovú polaritu, znižujú expresiu epiteliálnych antigénov (napr. cytokeratíny, E-kadherín) a zvyšujú expresiu mezenchymálnych antigénov (vimentín).
:
Je proces, ktorý sa fyziologicky uplatňuje počas embryogenézy a ktorý sa za patologických okolností uplatňuje pri terminálnom zlyhaní obličiek, pľúcnej fibróze alebo v karcinogenéze. Počas EMT epiteliálne bunky strácajú medzibunkové kontakty a bunkovú polaritu, znižujú expresiu epiteliálnych antigénov (napr. cytokeratíny, E - kadherín) a zvyšujú expresiu mezenchymálnych antigénov (vimentín).
:

je fyziologický proces prebiehajúci v embryogenéze a pri hojení rán. Prejavuje sa aj v patologických procesoch tumorigenézy, ako sú iniciácia
a progresia nádorov. Základnou vlastnosťou EMT je strata epitelovej morfológie bunky a získanie vlastností, ktoré sú podobné fibroblastom. Je
to spôsobené najmä zníženou expresiou E-kadherínu v dôsledku aktivácie transkripčného komplexu TCF/LEF s b-katenínom, ako aj transkripčných
faktorov Twist, Snai1, ZEB, ktorých aktivita koreluje s fenotypom kmeňových buniek.

:
je určité místo antigenu, tvořené zvláštní sekvencí aminokyselin proteinů, které je rozpoznáno protilátkami nebo receptory buněk
:


infekční onemocnění zvířat, které se v určitém časovém období hromadně šíří. Odpovídá epidemii u lidí. Např. slintavka (stomatitis epizootica) [podle epidemie: epi-; řec. zoon zvíře]

:

Európska resuscitačná rada

:

endoskopická retrográdna cholangiopankreatografia 

:


ERCP je endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia umožňujúca za pomoci endoskopu a röntgenu zobrazenie žlčových ciest a pankreatického vývodu

:
Erektilná dysfunkcia je definovaná ako chronická (najmenej 6 mesiacov trvajúca) neschopnosť dosiahnúť a/alebo udržať erekciu (stoporenie penisu) dostatočnú na uspokojivý pohlavný styk.
:
Erektilná dysfunkcia je definovaná ako chronická (najmenej 6 mesiacov trvajúca) neschopnosť dosiahnúť a/alebo udržať erekciu (stoporenie penisu) dostatočnú na uspokojivý pohlavný styk.
:
trvalá, minimálne po dobu 6 mesiacov trvajúca neschopnosť dosiahnuť a udržať erekciu umožňujúcu uspokojivý pohlavný sexuálny styk
:


Erektilná dysfunkcia (ED) je definovaná ako trvalá, minimálne po dobu 6 mesiacov trvajúca neschopnosť dosiahnuť a udržať erekciu umožňujúcu uspokojivý pohlavný sexuálny styk. Etiopatogenéza ED môže byť rôzna, zahrňuje príčiny organické i psychogénne.

:


Neschopnost dosáhnout a udržet ztopoření dostatečné k realizaci uspokojivého sexuálního styku trvající alespoň 6 měsíců (Guidelines EAU 2009).

:


Erektilní dysfunkce znamená neschopnost dosáhnout a udržet ztopoření dostatečné k realizaci uspokojivého sexuálního styku trvající alespoň 6 měsíců (Guidelines EAU)

:


- dilapiol, eugenol, limonén, terpinén, felandrén, myristicín sú esenciálne prchavé oleje z kôpru a jeho semien. 

:


stabilní nitrodřeňová fixace elastickými pruty.

:

malá šálka kávy pripravená pretlačením horúcej vody cez pomletú kávu vo vysokotlakovom kávovare.

:
Najčastejšou príčinou kompresie väčšiny, prípadne všetkých lumbosakrálnych miechových koreňov, sú sekvestre driekových medzistavcových platničiek vysunuté do spinálneho kanála. Zriedkavejšie ide o kompresiu nádormi, abscesmi, krvnými výronmi, zlomenými alebo vykĺbenými stavcami.
:
European Society of Anaesthesiology (ESA) zastrešuje anestéziológiu v Európe. Vznikla v roku 2007 zlúčením Európskej spoločnosti anestéziológov, Európskej anestéziologickej akadémie a Európskej sekcie Svetovej federácie anestéziologických spoločností. Má preto individuálne i kolektívne členstvo národných spoločností. Organizácia sídli v Bruseli, má riadiaci výbor, radu a komisie. Jej cieľom je podpora vysokého štandardu a bezpečnosti anestéziológie v Európe, Každý rok v júni organizuje európsky kongres Euroanaesthesia, jesenný seminár v štátoch východnej Európy, postgraduálne kurzy CEEA, skúšky na Európsky diplom z anestéziológie, poskytuje rôzne vedecké a edukačné granty, organizuje akreditáciou nemocníc, sieť pracovísk pre vykonávanie vlastného výskumu, pripravuje odporúčania. Vydáva mesačne časopis European Journal of Anaesthesiology.
:
Smernica Európskej komisie o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti z roku 2011 predpokladá vytváranie tzv "centier expertízy" pre choroby, ktoré potrebujú diagnostiku a liečbu zapojením medzinárodnej pomoci. V problematike zriedkavých chorôb je táto pomoc extrémne dôležitá a v tomto kontexte sa predpokladá vytváranie "centier expertízy pre zriedkavé choroby" ako centier odborných znalostí, ktoré by mali uplatňovať multidisciplinárny prístup k starostlivosti, aby tak mohli riešiť komplexné a rôznorodé poruchy, ktoré zriedkavé choroby vyvolávajú. Tieto centrá sú zapojené do európskej referenčnej siete. Táto sieť spája špecialistov, pracoviská, centrá expertízy a inštitúcie, ktoré zabezpečujú tok odborných informácií, pacientov, vzoriek, dokumentácie tak, aby sa pacient dostal ku včasnej a presnej diagnostike a adekvátnej liečbe, starostlivosti a sociálnej podpore.
:
Dobrovoľná odborná organizácia, ktorá združuje národné resuscitačné rady v Európe i mimo nej, a ktorej cieľom je „zachovať ľudský život zabezpečením vysoko kvalitnej resuscitácie pre každého“.
:
dokument, vyzývající vlády a politiky ke společné snaze o zlepšení péče o alergiky. Zdůrazňuje význam alergenové imunoterapie jako jediné specifické léčby potlačující rozvoj alergické reaktivity a předcházející úmrtí na anafylaxi u hmyzí alergie http://www.eaaci.net/images/files/Pdf_MsWord/2011/Press_Release/EAACI%20presents%20the%20European%20Declaration%20on%20Allergen%20Immunotherapy.pdf
:


Snahou  evropského systému  EWGLINET  je co nejrychleji identifikovat legionelové epidemie mezi turisty různých národností. Systém se zabývá záchytem infekcí, morbiditou a mortalitou v souvislosti s infekcemi legionel v hotelích. Evropský turistický sektor vyvinul několik iniciativ, které jednoznačně přispěly k redukci infekcí asociovaných s turismem a cestováním.

:


mimo organizmu 

:

Patologický proces poškodenia a zániku buniek na základe excesívnej stimulácie neurotransmitermi, najčastejšie glutamátom. Je v pozadí bunkovej straty neurodegeneratívnych ochorení.  

:
marker eozinofilného zápalu dolných dýchacích ciest
:


Ex utero Intrapartum Treatment - otvorený chirurgický výkon počas pôrodu s vyňatím časti plodu mimo dutinu maternice so zachovaním uteroplacentárnej cirkulácie a so zaistením dýchacích ciest plodu.

:


Nadbytok tukového tkaniva v organizme vo vzťahu k ostatným tkanivám.

:
infekcia mykobaktériami u organizmu, ktorý už vykazoval pozitívnu reakciu na tuberkulín. Pôvodné baktérie však v opuzdrenom inaktívnom ložisku vymreli. Takýto organizmus ma v dobe reinfekcie zvonka opäť negatívnu tuberkulínovú skúšku.
:


kódujúca časť génu.

:

Exón-úseky DNA, spolu s intrónmi tvoria gén. V procese zostrihu sa intróny z pre m-RNA vystrihujú a exóny sa spoja, čím vzniká mRNA, podľa ktorej je nakoniec tvorený proteín.

:


sú vezikuly, ktoré sa uvoľňujú z bunky a to buď priamo vypučaním z jej membrány alebo po splynutí viac-vezikulového útvaru s jej membránou. Majú veľkosť 30 až 100 nm a nájdeme ich prakticky vo všetkých telesných tekutinách.

:
Cieľom získať nové skúsenosti
:
je vystavenie človeka faktoru zo životných podmienok alebo pracovných podmienok
:

Výpotok, zápalová telesná tekutina.

:
vytvorenie dutiny pre extrapleurálnu plombáž
:


vybratie, vytiahnutie

:

mimotelové rozbíjanie konkrementov ultrazvukovou rázovou vlnou (shock wave lithotripsy)

:
Dezintegrácia konkrementov v močových cestách mimotelovou rázovou ultrazvukovou vlnou (ESWL, LERV)
:
Extrakraniální stereotaktická radioterapie/radiochirurgie (SBRT – stereotactic body radiotherapy) využívá velmi přesné aplikace vysoké jednotlivé dávky záření v malém počtu frakcí. Díky stále lepší vybavenosti radioterapeutických pracovišť z hlediska možností obrazové navigace a fixace pacientů lze stereotaktický přístup využít prakticky ve všech anatomických lokalitách. S výhodou nalézá uplatnění zvláště při léčbě nádorových ložisek v plících, játrech, dutině břišní či pánvi a ve skeletu.
:
použitie cudzorodého materiálu na udržanie kolapsu pľúc
:
tumory vyrůstající z okolních struktur mozkové tkáně
:

Chirurgický výkon, ktorým je odstránený pažerák, najčastejšie pre karcinóm.

:


 


Endoskopické vyšetrenie hornej časti tráviaceho traktu.

F

:

French-American-British Cooperative Group - klasifikácia akútnych leukémií na základe cytochémie a cytomorfológie.

 

:

vychádza z predpokladu že tvár je samostatný topografický celok – mikrosystém  s diagnostickými a liečebnými možnosťami pre celý organizmus. Využíva body a zóny tohto mikrosystému, ako aj aktívne body telovej akupunktúry na tvári uložené.

:

vychádza z predpokladu že tvár je samostatný topografický celok – mikrosystém  s diagnostickými a liečebnými možnosťami pre celý organizmus. Využíva body a zóny tohto mikrosystému, ako aj aktívne body telovej akupunktúry na tvári uložené.

:
je klinický termín, který se používá pro heterogenní skupinu onemocnění u pacientů s přetrvávajícími nebo nově se objevujícími bolestmi zad a dolních končetin po jedné či více operacích bederní páteře.
:
je cytokín so silným prozápalovým a proapoptózovým účinkom. Má cytotoxický a cytostatický účinok na niektoré nádorové bunky. Je spúšťacím faktorom každej akútnej zápalovej reakcie a preto sa označuje aj ako "poplachový cytokín". TNF produkujú najmä makrofágy a monocyty, ale aj lymfocyty, NK-bunky, neutrofily, astrocyty a iné bunky. V malých lokálnych dávkach stimuluje obranné aktivity lymfocytov, neutrofilov, makrofágov a monocytov.
Vysoké systémové koncentrácie sú škodlivé, lebo vyvolávajú horúčku, poškodzujúci zápal, septický šok a kachexiu.
:


Vrodený trombofilný stav, kedy variant faktora V Leiden nemôže byť inaktivovaný aktivovaným proteinom C. Ide o najčastejšiu príčinu vrodenej hyperkoagulopatie v kaukazskej populácií

:
FPR – false positive rate,falošná pozitivita, proporcia nepostihnutých jedincov s pozitívnymi skríningovými výsledkami (zvyčajne sa uvádza v percentách), je to komplement špecificity
:


Familiárna amyloidná polyneuropatia je ťažká progredujúca zneschopňujúca motorická, senzitívna a autonómna polyneuropatia s autozómovo dominantnou dedičnosťou, vyskytujú sa aj sporadické formy podmienené de novo mutáciami. Ochorenie spôsobuje abnormný protein transtyretín produkovaný pečeňou. Transtyretín sa transformuje v amyloid, ktorý sa ukladá do periférnych nervov a spôsobuje ich postupnú deštrukciu. Neliečené ochorenie končí úmrtím cca po 10 rokoch od manifestácie prvých príznakov. Diagnózu TTR-FAP definitívne potvrdzuje DNA dôkaz mutácie transtyretínového génu. V liečbe sa používa transplantácia pečene s cieľom eliminovať abnormný transtyretín a zastaviť progresiu ochorenia. Od r. 2011 je k dispozícii tafamidis, prvý farmakologický preparát, ktorý sa selektívne viaže na transtyretín a zabraňuje jeho transformácii na amyloid. 

:
S kryopyrínom asociované dedičné poruchy
:
Je uskladňovanie pupočníkovej krvi dieťaťa pre jej eventuálne použitie na jeho vlastnú liečbu alebo liečbu niektorého iného člena rodiny.
:


Bolesť týkajúca sa chirurgicky odstránenej končatiny alebo inej časti tela. Lokalizovaná do miesta chýbajúcej časti tela.

Je to nenormálny fenomén, vzniká okamžite alebo v priebehu jedného roka po amputácii. Môže vzniknúť po amputácii ktorejkoľvek časti tela, aj po deštrukcii senzorických nervových koreňov a po lézii spinálnej miechy.

:


Zdravotná pomôcka vyvinutá v roku 1978 (pán Kempe), ktorá pozostáva z patentovaného tkaniva z nylonu a ultratenkých vlákien z nerezovej ocele prepletaného kovovými vláknami, ktoré výrazne obmedzujú fantómovú bolesť tým, že pôsobia ako štít proti vysokým vysokofrekvenčným elektromagnetickým vlnám. Tieto položky sú potom umiestnené cez bolestivé oblasti. Farabloc prispieva k stabilizácii bunkovej membrány v spojivovom tkanive. Tieto zistenia sa opierajú o európske a kanadské klinické štúdie a správy z nezávislých zdravotníckych organizácií.

:
Farebná dopplerova ultrasonografia FDU umožňuje neinvazívne a v reálnom čase hodnotiť:
- vaskularizáciu tumorov
- rýchlostné parametre v očných a orbitálnych cievach.
:
Farmakodynamika se zabývá studiem účinků léčiv a jejich mechanizmy v závislosti na dávce a cestě vstupu do organismu.
:

veda zaoberajúca sa štúdiom jednotlivých génov, ktoré sa zapájajú do farmakologických procesov a tým ovplyvňujú odpoveď na farmakoterapiu

:

– zameriava sa na variabilitu génov kódujúcich transport a metabolizmus liekov, cieľové proteíny a tiež génov nepriamo ovplyvňujúcich protinádorovú odpoveď (jej efektivitu a toxicitu).

 
:
zaoberá sa štúdiom závislostí medzi liečebnou odpoveďou pacienta na podaný liek a jeho genetickou informáciou
:


je nadradeným pojmom farmakogenetiky a označuje všetky gény v genóme, ktoré môžu ovplyvňovať odpoveď na liečivo

:
Farmakokinetika se zabývá osudem léčiva v organismu, zaměřeným na časový průběh koncentrací léčiv a jejich metabolitů v biologických tekutinách a tkáních. Mezi farmakokinetické děje řadíme: absorpci, distribuci, metabolismus a exkreci léčiv.
:


 


Farmakokinetika je oblast farmakologie, která se zabývá zkoumáním a popisem osudu léčiva v organismu a rozlišuje se následující fáze: absorbce, distribuce, metabolismus (biotransformace) a eliminace.

:

Typ umělé výživy, který využívá specifické nutriční substráty ve farmakologických dávkách.

:

metóda pri ktorej sa do akupunktúrneho bodu tenkými injekčnými ihlami instiluje destilovaná voda alebo niektoré farmaká v objeme od niekoľko kvapiek po 2 – 3 ml. Po vpichu ihly do aktívneho bodu a po dosiahnutí fenoménu De čchi sa na ihlu nasadí striekačka a podá sa pripravený roztok.

:

metóda pri ktorej sa do akupunktúrneho bodu tenkými injekčnými ihlami instiluje destilovaná voda alebo niektoré farmaká v objeme od niekoľko kvapiek po 2 – 3 ml. Po vpichu ihly do aktívneho bodu a po dosiahnutí fenoménu De čchi sa na ihlu nasadí striekačka a podá sa pripravený roztok.

:

medikamenozní léčba

:
Dohľad nad bezpečnosťou liečby.
:

Farmakovigilancia je dohľad nad liekmi, zaoberá sa sledovaním bezpečnosti liečivých prípravkov (Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach).

:


hlavná fascia v oblasti krku, ktorá má najväčší význam pri rozdelení viacerých priestorov krku

:


ultrazvukové vyšetření, kdy se jedná o rychlé prohlédnutí všechny čtyři kvadrantů dutiny břišní a perikardu. Je pátráno pouze po přítomnosti volné kapaliny

:

Správa potravín a liečiv (angl. Food and Drug AdministrationFDA ) je vládna agentúra USA, ktorá je zodpovedná za kontrolu a reguláciu potravín (pre ľudí i zvieratá), potravinových doplnkov, liečiv (pre ľudí i zvieratá), kozmetických prípravkov, lekárskych prístrojov, biofarmaceutických a krvných produktov v tejto krajine.

:


fluorodeoxyglukóza-(18F)

:
FK, (Febrile Convulsions, FC), Febrilné záchvaty - FZ (Febrile Seizures, FS). V klinickej praxi, resp. zaužívanej terminológii, sa používajú oba pojmy. Príležitostné epileptické kŕče, provokujúci moment je horúčka.
:


Fekálny kalprotektín  (FK) sa používa na stanovenie zápalovej aktívity Crohnovej choroby a ulceróznej kolitídy.  Je to kalcium viažuci proteín, nachádzajúci sa v neutrofiloch, menej v monocytoch a reaktívnych makrofágoch . Patrí do rodiny proteínov označovaných ako S100. Tvorí 60 % proteínov cytoplazmy granulocytov.FK vykazuje baktériostatické a fungistatické vlastnosti in vitro inhibíciou rastu rôznych mikroorganizmov mechanizmom zahrňujúcim extracelulárne vylučovanie zinku. Nie je aktívne vylučovaný z neutrofilov, ale je uvoľňovaný z odumretých a poškodených buniek. Uvoľnený kalprotektín vedie k apoptóze ďalších buniek, výsledkom čoho je, že koncentrácia FK z apoptotických neutrofilov stúpa v teréne zápalu. FK je absorbovaný stolicou a nedochádza ani k jeho enzymatickej degradácii. Na jeho objektívne hodnotenie zo vzorky stolice stačí menej ako 5 gramov. Je odolný voči bakteriálnej degradácii a stabilný pri izbovej teplote až do 7 dní po odbere vzorky stolice.

:


mechanizmus poškodenia bedrového kĺbu v dôsledku nadmerného acetabulárneho okraja, nesférického okraja proximálneho femuru a ich kombinácií, pričom pri pohybe dochádza k nadmernému tlaku (impingementu) a tým poškodzovaniu labra a chrupky bedrového kĺbu. Rozlišujú sa dva základné typy - pincer, cam, aj keď najčastejšie ide o ich kombináciu. 

:
Malý otvor v tuneli pri fontanovskej cirkulácii, ktorý ponecháva chirurg ako ventil a ktorý umožňuje pravo – ľavý skrat. Uzatvára sa spontánne alebo pomocou Amplatzovho okludora.
Citované z : Vybrané kapitoly z detskej kardiológie. Súčasné trendy v detskej invazívnej kardiológii. UK Bratislava, 2010, ISBN 978-80-223-28876.
http://www.fmed.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/akademicka_kniznica/dokumenty_PDF/Eletktronicke_ucebnice_LF/Vybrane_kapitoly_z_detskej_kardiologie.pdf
:


Fenoly (flavónoidy a proantokyanidíny) sú zodpovedné za antioxidačné schopnosti rastlinných extraktov.

:


Prerušovaný odpor flexorov hmatateľný pri pomalej extenzií končatiny, napríklad v zápästí, lakti, kolene a členku. Fenomén je jedným z prejavov zvýšeného svalového tonusu pri rigidite. Súčasť extrapyramídového hypertonicko-hypokinetického syndrómu.

:

Dle klasifikace endokrinních nádorů Světové zdravotnické organizace z roku 2004 je feochromocytom definován jako tumor, který pochází z katecholaminy produkující chromoafinní tkáně dřeně nadledviny – jedná se tedy o intradrenální paragangliom. 

Citace: Pacak K, Eisenhofer G, Ahlman H, Bornstein SR, Gimenez-Roqueplo AP, Grossman AB, Kimura N, Mannelli M, McNicol AM, Tischler AS: Pheochromocytoma: Recommendations for clinical practice from the first international symposium. October 2005. Nat Clin Pract Endocrinol Metab 2007;3:92-102

:


- je benígny nádor chromafinných buniek nadobličkovej drene alebo extraadrenálnych chromafinných buniek, ktorého klinický význam spočíva v tom, že býva morfologickým substrátom humorálne podmienenej hypertenzie, ktorú je možné vyliečiť chirurgickým výkonom (citované z Hradec, E. : v  Zvara, V. , Kučera, J. , Horňák, M. a ost. : Klinická urológia, Osveta 1990, s. 446, ISBN 80-217-0119-6)

:

Oligomerický proteín s vysokou kapacitou viazať železo. Zásobná forma železa (spolu s hemosiderínom) ukladaná najmä v pečeni, v slezine a v kostrovom svalstve. Jeden mikrogram/l sérového feritínu reprezentuje 8-10 mg zásobného železa. Zároveň proteín akútnej fázy, ktorý sa zvyšuje pri horúčkach, akútnych a chronických infekciach. 

:


Nejčastější setrvalá arytmie s prevalencí 1 - 2 % v obecné populaci. Jedná se o supraventrikulární arytmii charakterizovanou rychlou (nad 300/min) nekoordinovanou akcí síní. Hlavní riziko vyplývající z přítomnosti fibrilace síní je vznik ischemické mozkové příhody. Léčba je jednak farmakologická, spočívající v antitrombotické a antiarytmické medikaci a jednak nefarmakologická, daná převážně radiofrekvenční katetrizační ablaci plicních žil.


 

:


je supraventrikulárna tachyarytmia charakterizovaná nekoordinovanou predsieňovou s následným zhoršením predsieňových mechanických funkcií

:


Fidaxomycín je makrocyklické antibiotikum, ktoré sa v štúdiach in vitro ukázalo ako aktívnejšie v porovnaní s vankomycínom voči všetkým kmeňom Clostrium difficile, vrátane NAP1/BI/027. Jeho účinok spočíva v inhibícii syntézy RNA-polymerázy Cd, a tým aj sporulácie a tvorby toxínov. Táto aktivita v kombinácii  s minimálnou systémovou absorpciou, vysokou fekálnou koncentráciou a limitovanou aktivitou voči komponentom normálnej črevnej flóry sa potvrdila aj in vivo. Fidaxomycín je baktericíne antibiotikum s predĺženým postantibiotickým efektom. Podáva sa v dávke 2x200 mg tbl denne 10 dní per os, do nazogastrickej sondy alebo klyzmou. Toto antibiotikum sa prakticky nevstrebáva z tráviaceho traktu, nevyžaduje úpravu dávky u pacientov vo vyššom veku, ani pri renálnej či hepatálnej insuficiencii.

:
Medzinárodná gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť
:

Mezi tuto skupinu virů patří virus Marburg a Ebola, které vyvolávají hemorhagické horečky. Filoviry  jsou velmi rizikovou skupinou organismů. 
:
horúcavoda sa preleje cez pomletúkávu, ktorá sa nachádza vpapierovomfiltri,atobuďručne alebopomocou kávovaru
:

Fingerprintové metódy sú metódy stanovenia viacerých látok naraz, v ktorých sa upustí od presnej identifikácie zachytených látok. Citované z: Birková A. - Dubayová K. - Kušnír J. Metabolické profilovanie – nový pohľad na hodnotenie biologického materiálu. In Klin. Biochem. Metab., 2007, vol.15(36), No.3: pp.145-149. [online] [Citované: 2012-01-11] http://www.cskb.cz/res/file/KBM-pdf/2007/3-07/KBM2007-3_Birkova_145.pdf

:
Zastavenie samonatrávenia (autolýzy) tkanív, spôsobené enzýmami, ktoré sa v ňom nachádzajú. Fixácia tkanív sa uskutočňuje prostredníctvom fixačného činidla, najčastejšie ide o 4%, resp. 10% formalín. Objem fixačného roztoku má byť 10-násobne väčší, ako objem fixovaného tkaniva. Je nevyhnutné zabezpečiť, aby excízia bola v tekutine voľne ponorená, nevyčnievala ani nebola prilepená o stenu či dno nádoby.
:


– návrat traumatické situace po expozici nějakému zevnímu faktoru (např. po rozsvícení červené na semaforu), který byl posledním vjemem předtím, než se pacientovi stala traumatická situace. I po mnoha létech od nezpracovaného traumatu vždy po rozsvícení se červené barvy má pacient palpitace, opotí se a má extrémní suchost v ústech. Není si však vědomý spojení symptomů s rozsvícením červené barvy. 

:


Je ambulantní endoskopické vyšetření vhodné k posouzení stavu nosních dutin, nosohltanu, ale i oblasti hltanové úžiny, hypofaryngu a hrtanu. Je možné jej provádět i bez použití lokální anestezie u dospělých i u dětí.

:
18FDG - fluórdeoxyglukóza - využíva 18 fluór, ktorý je tzv. fyziologický rádionuklid, naviazaný na glukózu. Umožnuje to schopnosť fluóru nahradiť atóm vodíka bez toho, aby došlo k sférickým alebo konformačným zmenám molekuly. V tele sa teda bude 18FDG chovať ako glukóza. Používa sa pri pozitrónovej emisnej tomografii a pozitónovej emisnej tomografii/CT.
:
Krátka spontánna emisia svetla o nižšom výkone ako zdroj
:

Fluorescencia je optický jav, pri ktorom sa určité látky (fluorofóry) dokážu po absorbovaní energie fotónov excitovať a následne tieto fotóny opäť emitovať. Proces je spojený so stratou energie, preto je vlnová dĺžka emitovaného žiarenia vyššia oproti vlnovej dĺžke excitačného žiarenia. Citované z: Lakowicz J.R. Principles of Fluorescence Spectroscopy. 3rd edition. 2006, ISBN-13: 978-0387-31278-1. [online] [Citované: 2012-01-11] http://en.calameo.com/read/0002173813fa4fea46d78

:

Metóda FISH je založená na schopnosti jednovláknového fluorescenčne značeného úseku DNA alebo RNA (sondy) hybridizovať s komplemantárnou jednovláknovou DNA v skúmanej chromozómovej oblasti cieľových buniek alebo blízko nej. K hybridizácii dochádza priamo na mikroskopických  preparátoch (in situ) a hybridizačný signál je možné detekovať pomocou flurescenčného mikroskopu.

FISH sa uplatňuje predovšetkým pri upresnení, doplnení, verifikácii nálezu zistenom bežným cytogenetickým vyšetrením. Taktiež umožňuje

- štúdium buniek v metafáze, alebo v interfáze 

- identifikáciu marker chromozómov 

- numerické a štruktúrne odchylky v chromozómoch

- mapovanie génov a DNA sekvencií

:

Osteoskleróza, hlavne na chrbtici, na podklade uloženia fluoridu.

:

Vydychuje sa do pomôcky v tvare fajky. Kovová gulička vo vnútri zariadenia kladie odpor vydychovanému vzduchu. Vznikajúce oscilujúce vibrácie sa prenášajú do pľúc a následne na celý hrudník. Pri aplikácii PEEP masky pacient vydychuje proti trvalému odporu.

:


– antidepresivum ze skupiny SSRI antidepresiv, která selektivně inhibují vychytávání serotoninu na neuronálních synapsích

:
fine needle aspiration biopsy, fine needle aspiration cytology - s odberom materiálu na cytologické vyšetrenie na sklíčkach 20G - 24G ihlou
:
lokalizovaný zápalový proces, ktorý je obyčajne lokálne klinicky asymptomatický, ale dokáže v konkrétnych situáciách spôsobiť metastatickú oportúnnu infekciu
:
začínajú v ohraničenej neuronálnej sieti v jednej z hemisfér, označujú sa tiež ako parciálne záchvaty. Najnápadnejšími prejavmi fokálnych záchvatov u malých detí sú motorické prejavy na tvári a končatinách.
:
Operácia, jednokomorová cirkulácia po III. etape chirurgického riešenia, zväčša formou totálneho kavopulmonálneho spojenia (TCPC), obe duté žily sú spojené priamo na pľúcnice.
Citované z : Vybrané kapitoly z detskej kardiológie. Súčasné trendy v detskej invazívnej kardiológii. UK Bratislava, 2010, ISBN 978-80-223-28876.
http://www.fmed.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/akademicka_kniznica/dokumenty_PDF/Eletktronicke_ucebnice_LF/Vybrane_kapitoly_z_detskej_kardiologie.pdf
:

Je poskytovaná profesionálnymi mimorodinnými opatrovateľmi a opatrovateľkami, a to v rámci rodinného alebo mimo rodinného (napr. rezidenčného) prostredia.

:


Klasifikácia krvácania z ulcerogénnych lézií ( erózie, fisury, vredy, Dieulafoy lézie ).

:
Enzým degradujúci cyklický GMP. Jej inhibícia spôsobuje nárast koncentrácie oxidu dusnatého a z nej vyplývajúcu vazodilatáciu, predovšetkým v pľúcnom riečisku. Inhibítory PDE5 majú aj antiproliferatívne účinky.
:


svetloplachosť - sprievodný príznak chorobných procesov predného segmentu oka, ale aj následok oslnenia oka po rozšírení zreničky - napr. po mydriatikách. Citované z: Oláh Z. Prehľad oftalmológie v tabuľkách so slovníkom, 1996.

:

je stimulácia aktívnych bodov pulzujúcim červeným svetlom. Toto, aj keď nemá charakteristické vlastnosti laserového lúča pri vhodnej vlnovej dĺžke dobre preniká do kože a podkožia. Každý vybraný bod sa ožaruje 1 min.

:

je stimulácia aktívnych bodov pulzujúcim červeným svetlom. Toto, aj keď nemá charakteristické vlastnosti laserového lúča pri vhodnej vlnovej dĺžke dobre preniká do kože a podkožia. Každý vybraný bod sa ožaruje 1 min.

:

Fototoxické poškodenie tkanivových štruktúr oka je následok nadmerného pôsobenia žiarivej energie svetla. V mieste absorpcie svetelnej energie môže náhodne (v práci, doma) alebo aj iatrogénne (pôsobením svetelných zdrojov prístrojov pri vyšetrení a operáciách oka) vážne poškodiť tkanivové štruktúry oka, čím vznikajú tzv. fotopatie.

:


Fetálna pulzná oxymetria

:


 


Časové rozložení jednotlivých dávek záření; může být konvenční, hyperfrakcionační, hypofrakcionační, akcelerovaná a kontinuální hyperfrakcionovaná akcelerovaná radioterapie. Konvenční radioterapie je dávkována 2 Gy lx denně po dobu 5 dní v týdnu s přestávkou o víkendu. Hyperfrakcionační radioterapie spočívá v aplikaci více denních dávek,  celková doba léčení je přibližně stejně dlouhá jako při konvenční frakcionaci, je ale dosaženo  větší celkové ložiskové dávky. Akcelerovaná radioterapie spočívá v aplikaci vyšších denních dávek ( 1,6 – 1,7 Gy) aplikovaných dvakrát denně, takže celková doba radioterapie je kratší (je lehce menší i celková dávka záření 57 – 60 Gy) než u konvenční radioterapie

:


Frakční exkrece látky udává, jaká část z profiltrovaného množství látky je vylučována do definitivní moči.

:
kovový vodič zasunutý v ihle určený k označeniu ložiskovej lézie prsníka
:
"pehovanie" - angl. výraz, ale používa sa bežne medzi genetikmi pri opise drobných hyperpigmentovaných škvŕn v niveau kože nachádzajúcich sa v axile a inguine u pacientov s neurofibromatózou 1 (ozaj môžu vyzerať ako klasické pehy, ibaže s netypickou lokalizáciou); dôležité diagnostické znamenie u NF1! vzniká ale často až v puberte (ev. po puberte)
:


časté močení

:
detailný písomný záznam jednotlivých mikčných objemov so záznamom času mikcií ako aj každej epizódy urgencie alebo úniku moču počas niekoľkých 24-hodinových periód
:


Jednotka používaná na určovanie rozmerov endovaskulárnych katétrov.


1 French = 0,33 mm

:
je pojem zastřešující vysoce heterogenní skupinu onemocnění, jejíž klasifikace založená na korelaci klinického, neuropatologického a molekulárně genetického obrazu je v rychlém vývoji. Všechny typy FTLD doprovází různý stupeň atrofie čelních a spánkových laloků, numerická atrofie neuronů a glióza. Odlišují se klinickým obrazem, proteinovými depozity, morfologií a distribucí inkluzí.
Patogeneticky významné jsou:
1. τ protein
2. TDP-43 (transactive response DNA-binding protein of 43 kD)
3. FUS (tumor associated protein fused in sarcoma).
Většinu FTLD lze na tomto základu zařadit do některé ze tří skupin: 1. FTLD-tau, 2. FTLD-TDP 3. FTLD-FUS.
:


 


je stav, ktorý vznikne pri blokáde alebo nedostatočnom sýtení potreby. Citované z: Žucha, J., Čapková, T.: Frustrácia. Medicínsko psychologická úvaha. Psychiatria. 2006. 13 (1-2), str. 3.

:

akútne zlyhanie pečene + koagulopatia + encefalopatia do 8 týždňov od prvých prejavov choroby predtým zdravej pečene.

 

Citované z: Gagan K Sood, MD; Chief Editor: Julian Katz, MD Acute Liver Failure, http://emedicine.medscape.com/article/177354-overview (online) updated 2011-03-29 (citované: 2012-02-06) 

:
- latinsky - dno, základ, rozšírená časť dutého orgánu. Je to časť žalúdka uložená pod bránicou.
Pri žalúdku sa používa aj názov fornix ventriculi - žalúdočná klenba.
:


rozšírenie vnútornej bránky cervikálneho kanála, známka hroziacej insuficiencie krčka maternice, pri jeho náleze  hodnotíme dĺžku, šírku a reziduálnu funkčnú dĺžku cervixu

:


Fylogenetická analýza usiluje o rekonstrukci vztahů mezi sekvencemi, je založena na jejich homologii. Informace je prezentována formou fylogenetického stromu. Fylogenetický strom popisuje v základně (kořeni) stromu předka všech analyzovaných sekvencí a průběh evoluce podél jeho délky, kde větvení představují nejposlednější události. Délka každé větve fylogenetického stromu je složena z času odchylky a stupně evoluce. Delší větve a odchylky bližší kořeni představují starší evoluční jednotky během kolísání ve stupni evoluce.


 

Interpretace fylogenetického stromuFylogenetické stromy jsou v podstatě jednorozměrné. Je významná pouze přímá vzdálenost od kořene k větvi. Tato informace je však nejčastěji rozčleněna ve druhé dimenzi, aby byla čitelná a rozeznatelná. Pak, je-li kořen stromu umístěn na levé straně a větve na pravé straně, jsou všechny vertikální vzdálenosti bezvýznamné a pouze horizontální vzdálenosti představují evoluční informaci.První skupina, která se větví nejblíže ke kořeni, je nejstarší. Spojení představuje nejposlednějšího společného předka skupiny na větvi a zbývajícího stromu. Následně, dále jsou na stromě odchylky z novější doby a v prodloužení jsou více související vyšetřované sekvence.Sekvence, které pocházejí ve stromě ze společného uzlu, utvářejí monofyletický vztah. Obecně představují evoluční skupinu se společnou historií a jsou díky původu všechny příbuzné, ale existují zde nějaké výjimky. Monofyletická skupina, uložená ve fylogenetickém stromu, by mohla být zvažována pro taxonomickou klasifikaci a interpretaci evolučního vztahu.Polyfyletická skupina je skupina vzorků, které jsou rozptýleny napříč stromem. Tato informace může ukázat potenciální taxonomicky nesprávnou identifikaci, hybridizaci událostí následovaných introgresí nebo ve smyslu druhové diversity, promíchání evolučních linií.Parafyletický vztah se ve fylogenetickém stromu vyskytuje, jestliže cílová skupina sekvencí náleží stejnému kladu, ale také v kladu existují další vzorky, které nebyly dříve rozpoznány jako příbuzné s cílovou skupinou.

:
Fyloidné tumory prsníka tvoria skupinu epiteliálno-stromálnych lézií prsníka s rozličným malígnym potenciálom, od čiste benígnych fyloidných tumorov po plne malígne nádory.
http://en.wikipedia.org/wiki/Phyllodes_tumor
:
Látky, vyskytujúce sa v rastlinách, ktoré majú podobnú štruktúru ako cholesterol a vytesňujú zo vstrebávania cholesterol živočišného pôvodu.
:

Fyzická záťaž organizmu sa rozdeľuje na lokálnu a celkovú fyzickú záťaž. Lokálna fyzická záťaž je pôsobenie na lokálne štruktúry organizmu. Celková fyzická záťaž je hodnotená prostredníctvom spotreby energie, resp. energetickým výdajom, hodnoteným v megajouloch (MJ).  

:

 

Predstavuje terapeutické využitie rôznych druhov vonkajšej energie na organizmus.

Aplikáciou nízkofrekvenčných, strednofrekvenčných, vysokofrekvenčných prúdov, polarizovaného svetla, magnetického poľa, tepla a chladu sa ovplyvní bolesť, neuromuskulárna dráždivosť, permeabilita kapilár, metabolizmus v tkanivách a funkcia orgánov.

 

:

Využívanie  niektorých druhov fyzikálnych energií na liečebné účely (Capko, 1998). Fyzikálna terapia predstavuje prevažne empiricky podložené terapeutické použitie pôsobenia rôznych druhov energií na živý organizmus (Poděbradský, Vařeka, 1998).

 

Fyziatria sa zoberá vplyvom a využívaním fyzikálnych podnetov na ľudský organizmus (Gúth, 2006)

:
Ide o vekovo primeranú frekvenciu infekčných ochorení v detskom veku vzhľadom na procesy maturácie imunitného systému
:
Ide o vekovo primeranú frekvenciu infekčných ochorení v detskom veku vzhľadom na procesy maturácie imunitného systému
:
Ide o vekovo primeranú frekvenciu infekčných ochorení v detskom veku vzhľadom na procesy maturácie imunitného systému
:
Ide o vekovo primeranú frekvenciu infekčných ochorení v detskom veku vzhľadom na procesy maturácie imunitného systému

G

:


GABA-A receptory sú transmembránové ligandom riadené ionové kanály uložené v biomembráne neurónov. Ich prirodzeným ligandom je kyselina gama-aminomaslová (GABA). GABA po naviazaní mení konformáciu receptora a umožňuje vtok chloridových aniónov dovnútra neurónu, ktorý sa následne hyperpolarizuje. GABA-A recepory nachádzajú rozptýlené v mnohých oblastiach mozgu a preto aj základný inhibičný efekt pri agonistickom pôsobení na GABA-A receptory je difúzne tlmivý. GABA-A sú heteromérne receptory skladajúce sa z 5 podjednotiek. V závislosti od toho, aká konkrétna je kombinácia podjednotiek a kde v CNS sú príslušné receptorové subtypy uložené, má stimulácia receptorov špecifický účinok – anxiolytický, myorelaxačný, sedatívny, antikonvulzívny; ale aj kognitívne inhibičný (amnestický) či návykový. To vysvetľuje, že rôzne liečivá s afinitou k rôznym subtypom GABA-A receptorov majú rôzny prevládajúci účinok.

:


- keď mutovaný proteín získa nové abnormálne vlastnosti.

:
Sekrécia materského mlieka mimo dojčenia alebo u mužov.
:


lapavé dychy alebo nádychy opakujúce sa v postupne predĺžujúcich a neprirodzene dlhých intervaloch. Je to symptóm skorého štádia zastavenia krvného obehu.

:
Operácia na odstránenie časti žalúdka alebo celého žalúdka.
Citované z: http://www.npop.sk/slovnik/G/SINGLE_TERM/gastrektomia/
:
časť tráviaceho traktu, ktorú tvorí žalúdok a dvanástnik
:


Pod pojem gastroenteritida zahrnujeme různé zánětlivé stavy postihující zažívací trakt. Primární manifestací je průjem, provázený horečkou, nauzeou, zvracením a bolestmi břicha.

:

je vizuálne vyšetrenie gastrointestinálneho traktu (ďalej len GIT) flexibilným videoendoskopom a to pažeráka, žalúdka a dvanástorníka. Vyšetrením sa zisťujú anatomické pomery spomenutých orgánov - hiátová hernia, nedomykavosť dolného pažerákového zvierača aj pyloru (vrátnika) a tiež deformácia steny žalúdka a dvanástorníka po prekonaných zápaloch, resp. vredoch. Na sliznici je možné zistiť znaky zápalu, vredové lézie, polypy (výrastky) a napokon infiltratívne procesy (malígne bujnenie v hornom GITe). Pri tomto vyšetrení je  možné zistiť prítomnosť Helicobacter pylori (HP), rýchlym ureázovým testom a tiež histologicky. HP spôsobuje chronický zápal, vredy dvanástorníka a je považovaný za rizikový faktor karcinómu žalúdka.

 

Indikáciou na GFS vyšetrenie sú: protrahované bolesti v epigastriu, pálenie záhy, nauzea - ak sa nezistí iná príčina, vracanie neznámeho dôvodu, porucha pasáže pažeráka a samozrejme vracanie krvi a melena (čierna stolica). GFS sa indikuje aj za účelom zistenia pôvodu malígneho procesu, pri zistení metastázy v iných orgánoch, najmä v pečeni a v pľúcach.

:


Je to vizuálne vyšetrenie gastrointestinálneho traktu (ďalej len GIT) flexibilným videoendoskopom a to pažeráka, žalúdka a dvanástorníka. Vyšetrením sa zisťujú anatomické pomery spomenutých orgánov - hiátová hernia, nedomykavosť dolného pažerákového zvierača aj pyloru a tiež deformácia steny žalúdka a dvanástorníka po prekonaných zápaloch resp. vredoch. Na sliznici je možné zistiť znaky zápalu, vredové lézie, polypy (výrastky) a napokon infiltratívne procesy (malígne bujnenie v hornom GIT-e). Pri tomto vyšetrení je  možné zistiť prítomnosť Helicobacter pylori (HP), rýchlym ureázovým testom a tiež histologicky. Indikáciou  na GFS vyšetrenie sú: protrahované bolesti v epigastriu, pálenie záhy, nauzea - ak sa nezistí iná príčina, vracanie neznámeho dôvodu, porucha pasáže pažeráka a samozrejme vracanie krvi a melena. GFS sa indikuje aj za účelom zistenia pôvodu malígneho procesu, pri zistení metastázy v iných orgánoch, najmä v pečeni a v pľúcach. 

:

je vizuálne vyšetrenie gastrointestinálneho traktu (ďalej len GIT) flexibilným videoendoskopom a to pažeráka, žalúdka a dvanástorníka. Vyšetrením sa zisťujú anatomické pomery spomenutých orgánov - hiátová hernia, nedomykavosť dolného pažerákového zvierača aj pyloru (vrátnika) a tiež deformácia steny žalúdka a dvanástorníka po prekonaných zápaloch resp. vredoch. Na sliznici je možné zistiť znaky zápalu, vredové lézie, polypy (výrastky) a napokon infiltratívne procesy (malígne bujnenie v hornom GITe). Pri tomto vyšetrení je  možné zistiť prítomnosť Helicobacter pylori (HP) rýchlym ureázovým testom a tiež histologicky. HP spôsobuje chronický zápal, vredy dvanástorníka a je považovaný za rizikový faktor karcinómu žalúdka. Indikáciou na GFS vyšetrenie sú: protrahované bolesti v epigastriu, pálenie záhy, nauzea - ak sa nezistí iná príčina, vracanie neznámeho dôvodu, porucha pasáže pažeráka a samozrejme vracanie krvi a melena (čierna stolica). GFS sa indikuje aj za účelom zistenia pôvodu malígneho procesu, pri zistení metastázy v iných orgánoch, najmä v pečeni a v pľúcach.

:
jednotka dědičnosti, část DNA, kód, podle kterého buňka tvoří bílkoviny
:

(protease serine kinase 1) je katiónový trypsinogén, ktorý bol objavený r.1996. Jeho úlohou je autolýza prematúrne aktivovaného trypsínu. Mutácia génu PRSS1 vedie k hromadeniu trypsínu a k autodigescii pankreatického tkaniva, čo klinicky vyústi do obrazu akútnej alebo chronickej pankreatitídy. Citované z: AMANN ST, Gates LK, Aston CE et al. Expression and penetrance of the hereditary pancreatitis phenotype in monozygotic twins. GUT 2001, 48:542-7

:
sú charakterizované rýchlym šírením záchvatového procesu obojstrannými kortiko-subkortikálnymi sieťami neurónov. Rozlišujeme primárne a sekundárne generalizované záchvaty.
:
je záchvat, u ktorého prvé klinické a EEG príznaky svedčia o iniciálnom postihnutí oboch hemisfér
:
je záchvat, u ktorého prvé klinické a EEG príznaky svedčia o iniciálnom postihnutí oboch hemisfér
:
Generikum je pojem označujúci liek, ktorý je vyrábaný konkurenčnou firmou po skončení patentovej ochrany originálneho lieku.
:
môže byť zjednodušene interpretovaná ako pravdepodobnosť, že nájdené gény asociované s jedným znakom budú tiež asociované s iným znakom. Genetická korelácia medzi dvoma znakmi môže byť 1,0 dokonca aj vtedy, keď sú heritability týchto dvoch znakov nízke.
:


zmeny v niektorých génoch, ktorý zvyšujú riziko nádorov

:


 


Interdisciplinárna veda, ktorej predmetom je identifikácia mutagénneho a karcinogénneho účinku chemických, fyzikálnych a biologických agensov a ich dopad na zdravie a genetický materiál človeka.

:


 


Schopnosť environmentálneho faktora vyvolávať v pohlavných bunkách človeka mutácie, ktoré determináciou dedičných ochorení negatívne ovplyvňujú kvalitu ľudského genofondu, zvyšujú reprodukčné straty a uplatňujú sa pri niektorých druhoch vrodených defektov a vývojových chýb.

:
testování DNA jedinců ke zjištění přítomnosti zárodečné mutace, způsobující chorobu nebo dispozici k chorobě. Prediktivní genetické testování určuje u zdravého, zda zdědil poškozený gen a má v budoucnu riziko onemocnět nějakou chorobou
:

Genetické testovanie používa genetické laboratórne metódy na zisťovanie individuálnej charakteristiky obsahu genetickej informácie, ktorá je obsiahnutá v bunkách študovanej osoby.

:
Existence dvou nebo více alel (variant genů) v jednom lokusu, převyšující svým výskytem 1% výskyt v populaci. Příčinou přitom nejsou opakovaně probíhající mutace.
:


Genetický polymorfizmus -  výskyt (koexistencia) minimálne 2 alternatívnych genotypov v populácii, pričom zriedkavejší z nich má frekvenciu >1 %. Najčastejšie varianty sa týkajú single-nukleotidových polymorfizmov. 

:

Pravděpodobná přibližná hodnota cílové tělesné výšky dítěte vypočítaná z tělesných výšek rodičů. 

Cílová výška chlapců = (výška otce + (výška matky + 13))/ 2 ± 10 cm

Cílová výška dívek = (výška matky + (výška otce - 13))/ 2 ± 10 cm

:
Jde o nezhoubné útvary na genitálu, které vznikají již několik měsíců po infekci HPV. Vznik a rozvoj onemocnění podporuje macerace, výtok a nedostatečná hygiena. Typicky růžové bradavičky se rychle mění v měkké, květákovité nebo hřebínkovité útvary, často stopkaté s šedobílým povlakem na povrchu. Povlak je tvořen rozpadlou tkání a zapáchá. Jejich léčba lokální destrukcí – snesením ostrou lžičkou, odpařením laserem či poleptáním – je relativně snadná, ale tendence k opakování nemoci je vysoká. Po odstranění rozsáhlejších kondylomat zůstávají jizvy.
Citováno z: http://www.hpv-college.cz/o-hpv/co-je-hpv.html
:


(genodermatosis, is, f., grécky genos rod, grécky derma koža) dedičné odchýlky od normálnej stavby kože, prejavujúce sa patologickými zmenami kože.


Jan Kabrt, Vladislav Valach: Stručný lekársky slovník. Vydavateľstvo Osveta, Martin 1965

:

 

účinky látky v bunkovom jadre, pri ktorých dochádzka k zmene v expresii génov, zväčša po naviazaní na špecifické receptoprové miesta (GRE – glucocorticoid responsive elements).

Citované z: Stellato C.: Post-transcriptional and Nongenomic Effects of Glucocorticoids. Proc Am Thorac Soc Vol 1. pp 255–263, 2004. www.atsjournals.org.

 

:


 


Látka, ktorá spôsobuje zmenu genetického materiálu v jeho štruktúre alebo sekvencii báz na úrovni nukleových kyselín génov alebo chromozómov.

:
gastro-ezofágový reflux je spätný tok žalúdočného obsahu zo žalúdka do pažeráka. GER môže byť fyziologickým alebo patologickým procesom.
:
gastro-ezofágový reflux je spätný tok žalúdočného obsahu zo žalúdka do pažeráka. GER môže byť fyziologickým alebo patologickým procesom.
:

 

prenikanie žalúdočného obsahu späť do pažeráka až do dutiny ústnej            

 

:
choroba z gastro-ezofágového refluxu sú komplikácie v rôznych telesných systémoch v súvislosti s GER.
:
choroba z gastro-ezofágového refluxu sú komplikácie v rôznych telesných systémoch v súvislosti s GER.
:


jje  klinicky a funkčne závažný, multikauzálne pod mienený pokles potenciálu zdravia (zdatnosti, odolnosti, adaptability s kritickým poklesom funkčných rezerv), vyskytujúci sa  prevažne v pokročilom veku s nepriaznivou prognózou, stratou sebestačnosti, so závažnými komplikáciami  (imobilita) a spolu podmieňujúca výskyt niektorých chorôb a úrazov. Krehkosť sa v čase prehlbuje.

:
Geriatrické sociálne syndrómy sú klinicky významné situácie, ktoré postihujú jedincov vyššieho alebo vysokého veku a vznikajú pri narušení ich rovnováhy pri priamom pôsobení nepriaznivých sociálnych činiteľov alebo pri neprimeranej reakcii starých ľudí na ne.
:

Geriatrické syndrómy sú súbory príznakov, ktoré sa vyskytujú pri rôznych ochoreniach starých ľudí. K najzávažnejším patrí imobilita, inkontinencia, demencia, geriatrický maladaptačný syndróm.

:

Geriatrický maladaptačný syndróm je prejavom adaptačného zlyhania, typického pre vyšší vek, ku ktorému dochádza na báze chronického stresu, vyvolaného obvykle závažným psychosociálnym podnetom, s klinickou manifestáciou najčastejšie v kardiovaskulárnom alebo imunitnom systéme, s následným vážnym ohrozením zdravia a života.

:
Nádor zo zárodočných buniek, germinóm
:

Gerontológia je veda o starnutí. Delí sa na teoretickú, klinickú a sociálnu.

:

- je graviditou indukovaná hypertenzia s alebo bez proteinúrie.

:


Znamená trvanie tehotenstva merané od prvého dňa poslednej menštruácie. Gestačný vek sa udáva ako počet dovŕšených dní alebo týždňov.

:


- gastrointestinálny stromálny syndróm

:


- gastrointestinálny stromálny syndróm

:


Gastrointestinálny stromálny tumor - mezenchýmová neoplázia gastrointestinálneho traktu, vznikajúca z intersticiálnych Cajalových buniek. 

:

Bielkoviny, ktorých aktivita závisí na počte karboxylovaných glutamátových zvyškov vzniknutých vitamín K-dependentným procesom sa nazývajú Gla proteíny. Zúčastňujú sa rôznych pochodov v organizme, ako napr. inhibícia arteriálnej kalcifikácie, kostný metabolizmus, hemokoagulácia, regulácie bunkového rastu.

 

Citované z: Flore R et al. Something more to say about calcium homeostasis: the role of vitamin K2 in vascular calcification and osteoporosis. Eur Rev Med Pharmacol Sci 2013;17(18):2433-40.
:

Pre účely kvantitatívneho zhodnotenia závažnosti ko­matózneho stavu, ale aj pre potreby jeho prognostikova­nia či sledovania efektívnosti terapie sa zaužívala tzv. Glas­gowská škála (Glasgow coma scale). Vypracovaná bola pre potreby posúdenia stavu po kraniocerebrálnych trau­mách, avšak používa sa aj na zhodnotenie stavov po sekun­dárnom poškodení mozgu, ako je kardiálna zástava, rea­nimácia, stavy po neuroinfektoch alebo intracerebrálnych hemoragiách

:
Progresívna optická neuropatia
:

Je to štandard patologického gradingu adenokarcinómu prostaty. Je to súčet dvoch najčastejšie sa vyskytujúcich mikroskopických obrazov nádorového rastu (grade 1 - 5), teda sa pohybuje od 2 (najmenej agresívny) po 10 (najagresívnejší)

:
Operácia, II. etapa – jednokomorového riešenia cirkulácie – napojenie hornej dutej žily na artériu pulmonalis, krv z dolnej dutej žily sa vracia do spoločnej komory. Citované z: Vybrané kapitoly z detskej kardiológie. Súčasné trendy v detskej invazívnej kardiológii.
UK Bratislava, 2010, ISBN 978-80-223-28876.
http://www.fmed.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/akademicka_kniznica/dokumenty_PDF/Eletktronicke_ucebnice_LF/Vybrane_kapitoly_z_detskej_kardiologie.pdf
:

hematúria typická pre glomerulonefritídy, pri mikroskopickom vyšetrení močového sedimentu vo fázovom mikroskope sú erytrocyty deformované, nachádzame > 5 - 12% akantocytov

:
- zvýšené vylučovanie bielkovín do moču, ktoré je zapríčinené poruchou glomerulovej bazálnej membrány
:

liečivá označované aj ako kortikoidy, prípadne kortikosteroidy. Ide o 17-hydroxysteroidy s prevažujúcim účinkom na glycidový metabolizmus. Okrem toho majú veľmi široké spektrum účinkov aj v metabolizme bielkovín a tukov, protizápalové a imunosupresívne pôsobenie. Hlavným predstaviteľom je hydrokortizón.

Citované z: Lincová D, Farghali H et al.: Základní a aplikovaná farmakologie. Galén, Praha, 2. vyd., 2007, s. 672.

:
Hlavní zásobní protein obilovin, který tvoří mnoho různých druhů s podobnými sekvencemi aminokyselin a biochemickými vlastnostmi. Gluten se dělí na gliadin a glutenin, oba hrají roli ve vzniku céliakie vlivem epitopů glutenu. Termím gluten se často používá genericky k popisu podobných proteinů v žitě a ječměni, které jsou toxické u céliakie. Citované z ALAEDINI A, GREEN PHR. Narrative review: Celiac disease: Understanding a complex autoimmune disorder. Ann Intern Med 2005; 142: s.289-98
:
Komplexná glykofosfolipidová molekula, cez ktorú sa pripájajú na membránu buniek rôzne proteíny, preto sa nazýva GPI kotva. Význam GPI kotvy nie je úplne známy, predpokladá sa jej úloha v imunite a v prenose signálu medzi bunkami. Doteraz je známych 30 proteínov viazaných GPI kotvou, u pacientov s PNH bol dokázaný deficit dvadsiatich z nich.
:
- artróza kolenných kĺbov
:


schopnosť vnímať a rozoznávať písmena, čísla a obrázky kreslené na kožu

:

Graves Basedowova choroba je charakterizovaná hypertyreózou, spôsobenou cirkulujúcimi autoprotilátkami. Štítnu žľazu stimulujúce protilátky a TSH sa viažu a aktivujú tyreotropínové receptory, spôsobujú rast žľazy a zvýšenie syntézy hormónov štítnej žľazy vo folikuloch štítnej žľazy. Graves Basedowova choroba, spolu s Hashimotovou tyreoiditídou, je klasifikovaná ako autoimunitné ochorenie štítnej žľazy.

:


akutní zánětlivá autoimunitní polyneuropatie

:


Jeden z projevů třetího stadia syfilis. Zánětlivý projev připomínající nádor, který může být kdekoliv v těle. Začíná jako tužší hrbol, který později měkne, v centru kolikvuje, při perforaci nadléhající kůže z něj vytéká tekutina připomínající arabskou gumu. Po vyprázdnění vznikají vředy. Histologicky se podobá tuberkulózní kaseózní nekróze, která je však méně vyjádřena, původ nejasný, snad z arab. gummi guma nebo z it. gomma boule

:


Graft versus Host Disese


reakcia štepu proti hostiteľovi

:
celogenómové asociačné štúdie, preverujú celý genóm viac-menej „nezaujatým“ spôsobom – bez zamerania sa na konkrétne gény

H

:


odber vzorky stolice na vyšetrenie tzv. okultného krvácania

:

Statická deformita prvého metatarzofalangeálneho kĺbu s laterálnou deviáciou palca a mediálnou deviáciou prvého metatarzu. Niekedy je deformita spojená s rotáciou palca.  

:


Halucinácie prechodu (passage hallucinations) sú krátke prchavé „mihnutia sa“ najčastejšie zvierat alebo ľudí, ktoré akoby prejdú okolo, v blízkosti jedinca alebo ich „pohyb“ vníma na okraji zrakového poľa. Môže ísť o pocit „zazretia tieňa“ niekoho.

:
Vlhké auskultačné fenomény, ktoré nie sú spôsobené stagnáciou hlienu v prieduškách, ale prebublávaním tekutého obsahu v pleurálnej dutine v kombinácii so vzduchom.
:


Ide o benígny nádor, ktorý na rozdiel od iných nezhubných nádorov tvorených len jedným druhom tkaniva, obsahuje rôzne tkanivá a štruktúry.

:
Špeciálny inštrument umožňujúci pretínanie pečeňového parenchýmu s minimálnymi stratami krvi, pracujúci na princípe ultrazvukovej deštrukcie bielkovín. [online] Jan 2012 [cit. 2012-01-10].
Dostupné na internete:
:

Hasfordov index (niekedy nazývaný tiež Euro index) je prognostický index, použivaný u pacientov s chronickou myelocytovou leukémiou (CML). Index rozdeľuje chorých v chronickej fáze CML do troch skupín s nízkym, stredným a vysokým rizikom. Hasfordov index= (0,6666 × vek [vek = 0, keď <50 rokov; vek = 1 keď > 50 rokov] + 0.0420 × veľkosť sleziny [cm pod rebrovým oblúkom] + 0.0584 × blastov [%] + 0.0413 × eozinofilov [%] + 0.2039 × bazofilov [bazofily = 0, keď < 3 %; bazofily = 1, keď > 3%] + 1,0956 × počet trombocytov [0 keď počet je <1500 × 109/l; 1, keď počet je > 1500 × 109/l]) × 1000 Index je možné jednoducho vypočítať na internetovej adrese http://www.leukemia-net.org/content/leukemias/cml/cml_score/

:

Hashimotova tyreoiditída je charakterizovaná deštrukciou buniek štítnej žľazy bunkovo a humorálne podmienenými imunitnými procesmi. Je najčastejšou príčinou hypotyreózy v rozvinutých krajinách po veku 6 rokov. Hashimotova tyreoiditída je súčasťou spektra autoimunitných ochorení štítnej žľazy.

:
je hráčstvo charakteristické zachovanou schopnosťou prestať hrať pri prehre, pričom prehra nebýva sprevádzaná väčšou depresiou. Hazardný hráč má teda silu kontrolovať hranie tvárou v tvár finančným stratám alebo iným nepriaznivým dôsledkom. Jeho hranie je skôr výsledkom ľahkovážnosti a nezodpovednosti, než chorobnosti.
:

- mechanizmus účinku HBIg spočíva v eliminácii voľného VHB, v ochrane pred disemináciou infekcie, v protektívnom učinku pred oportúnnymi infekciami a v imunomodulačnom efekte.

:
Horné cesty dýchacie
:


test na vyšetrovanie labyrintovej dysfunkcie. Pri prudkých do strán smerovaných horizontálnych pohyboch hlavy pacienta ktorý fixuje pohľad na cieľ pred sebou sledujeme, či pacient dokáže udržať pohľad fixovaný na cieľ (zväčša nos vyšetrujúceho) alebo sa jeho oči pohybujú v smere pohybu hlavy čo následne koriguje korekčnou sakádou. Patologický výsledok testu naznačuje labyrintovú dysfunkciu na strane do ktorej pohyb hlavou pri jeho vyvolaní smeroval.

:
Head- up tilt test ( test na sklopnom stole) je štandardným testom na diagnostiku vazoválnej synkopy . Využíva sklopenie pacienta na sklopnom stole v uhle 60 – 80 stupňov. Test sa skladá z pasívnej fázy a následnej fázy s farmakologickou provokáciou sublinguálne podaným nitroglycerínom alebo intravenózne podávaným izoprenalínom. Test je pozitívny pri vzniku bradykardie a/alebo hypotenzie spolu so stratou vedomia.
:


Chaperónový proteín, ktorý asistuje iným proteínom sa správne poskladať, stabilizuje ich pred tepelným stresom a napomáha proteínovej degradácii. Taktiež stabilizuje množstvo proteínov zapojených do tumorigenézy.

:


 


(Hospital in Europe Link for Infection Control through Surveillance)  medzinárodná sieť zameraná na zhromažďovanie, analýzu a šírenie platných údajov o rizikách nozokomiálnych nákaz v európskych nemocniciach.

:


V roce1982 popsal Weinstein 29 případů těžké preeklampsie komplikované mikroangiopatickou hemolytickou anemií,elevací jaterních enzymů a sníženým počtem destiček a zvolil pro tento stav akronym HELLP syndrom.

Hemolysis -Elevated Liver enzymes -Low Platelet count

:
Helsinská deklarácia bola podpísaná 14. júna 2010 v rámci kongresu Euroanaesthesia v Helsinkách. Vznikla v spolupráci medzi Európskou anestéziologickou spoločnosťou a anestéziologickou sekciou Únie európskych medicínskych špecialistov. Je cieľom je zvýšiť bezpečnosť perioperačného obdobia zavedením štandardov monitorovania, prijatím zásad 10 protokolov, chirurgického kontrolného protokolu, hodnotením perioperačnej morbidity a mortality, kritických príhod a vyhotovením výročnej správy o pokroku v otázkach bezpečnosti pacienta. Zásady Helsinskej deklarácie sa majú aplikovať na každom pracovisku v Európe, kde sa vykonávajú operácie v anestézii.
:

bariéra mezi krví a likvorovými cestami

:

– krv v stolici

:
Metóda základného histologického farbenia preparátov. Hematoxylín farbí jadrá buniek namodro alebo načierno, eozín farbí cytoplazmu na červeno.
:

prítomnosť krvi v moči – môže byť viditeľná (makroskopická) alebo voľným zrakom neidentifikovateľná (mikroskopická)

:

Hematúria je viditeľná (okom rozoznateľná – makroskopická), alebo „neviditeľná“ (mikroskopická – dokázateľná pri mikroskopickom rozbore moču) prítomnosť krvi v moči.

:

prítomnosť erytrocytov v moči; hranicou je viac ako 5 erytrocytov v zornom poli pri mikroskopickom vyšetrení natívneho močového sedimentu

:


- prítomnosť viac ako 5 erytrocytov v močovom sedimente

:

Hemoglobinopatia je vrodená choroba, ktorá vzniká syntézou štrukturálne abnormálneho hemoglobínu. Termín sa používa aj konkrétne pre talasémie, kde je redukovaná syntéza globínových reťazcov. Citované: Bain, B.J.: Hemoglobinopathy diagnosis. Blackwell Publishing. 2006; (Glossary)

:


hemolyticko-uremický syndróm (HUS) je ochorenie pozostávajúce z triády neimúnnej hemolytickej anémie (negatívny Coombsov test), zníženého počtu trombocytov, renálneho postihnutia. V detskej populácii je HUS vyvolaný prítomnosťou kmeňov Escherischia coli tvoriacich shiga-like toxín (tzv. Stx-E.coli), ktoré sa prejavujú hnačkou, častokrát s prímesou krvi. Akútne renálne zlyhanie sa vyvinie asi v 55–70 % prípadoch a býva reverzibilné. Preukázetelne účinná liečba Stx-HUS nebola určená a nebol dokázaný účinok rady liečebných postupov (antibiotiká, kortikosteroidy, podanie plazmy a i.). Dôležitá je podporná liečba. 

:
prítomnosť krvi v peritoneálnej dutine
:
pluripotentné kmeňové bunky, ktoré sa diferencujú ďalej na progenitorové bunky pre myeloický vývojový rad ( myeloblasty → leukocyty neutrofilné, eozinofiné, bazofilné, megakaryocyty → trombocyty, erytroblasty → erytrocyty) a lymfocytový vývojový rad
:

vykašliavanie krvi z dolných dýchacích ciest.

:

chirurgické(operačné) odstránenie zápalovo alebo tromboticky zmeneného tkaniva hemoroidov

:

prítomnosť krvi v ejakuláte (sperme)

:

Infekčné ochorenie spôsobené vírusom hepatitídy B. K jeho prenosu dochádza parenterálnym prenosom krvou alebo krvnými derivátmi, sexuálnym stykom a vertikálnym prenosom z matky na dieťa. Infekcia môže byť manifestná aj inaparentná. Môže prejsť do chronického nosičstva, ktoré môže mať za následok vznik cirhózy alebo hepatocelulárneho ochorenia. V rámci prevencie sa na aktívnu imunizáciu používa rekombinovaná vakcína. Pri postexpozičnej profylaxii sa používa hyperimúnny globulín.

:

infekčná choroba spôsobená vírusom hepatitídy C (HCV)

:
hepatorenální syndrom je funkční selhání ledvin při akutním nebo chronickém jaterním onemocnění na podkladě cirkulačních změn ve splanchnickém řečišti a v ledvinách. (Brůha R. a kol: Hepatorenální syndrom, Vnitřní lékařství pro praxi 2006:3:106-108)
:
Produkt génu HER2/neu (erbB2) je transmembránový receptor s tyrozín kinázovou aktivitou patriaci do rodiny génov HER, homológov EGFR (epidermal growth factor receptor). Vlastný gén je lokalizovaný na dlhom ramienku chromozómu 17 v oblasti q11.2 - q12. Amplifikácia génu HER2/neu je prítomná u celého spektra nádorov. Pri karcinóme prsníka je táto amplifikácia detekovaná u 15 - 25 % prípadov a silne koreluje s overexpresiou proteínu. Overexpresia proteínu HER2/neu je dôležitým prognostickým a prediktívnym faktorom invazívneho karcinómu prsníka a je asociovaná s horšou prognózou.
:
Produkt génu HER2/neu (erbB2) je transmembránový receptor s tyrozín kinázovou aktivitou patriaci do rodiny génov HER, homológov EGFR (epidermal growth factor receptor). Vlastný gén je lokalizovaný na dlhom ramienku chromozómu 17 v oblasti q11.2 - q12. Amplifikacia génu HER2/neu je prítomná u celého spektra nádorov. Pri karcinóme prsníka je táto amplifikácia detekovaná u 15 - 25 % prípadov a silne koreluje s overexpresiou proteínu. Overexpresia proteínu HER2/neu je dôležitým prognostickým a prediktívnym faktorom invazívneho karcinómu prníka a je asociovaná s horšou
prognózou.
:

pankreatidída je zriedkavé autozomálne dominantne dedičné ochorenie spôsobené mutáciou génu PRSS1 na chromozóme 7q35. Fenotypová manifestácia ochorenia zahŕňa ataky akútnej pankreatitídy u 80 % postihnutých jedincov s pozitívnou rodinnou anamnézou výskytu pankreatitídy. Priemerný vek vzplanutia prvých klinických príznakov je 14 rokov. Progresia do chronickej pankreatitídy sa vyskytuje asi u polovice pacientov s akútnou pankreatitídou. U vyše 40 % z nich vznikne karcinóm pankreasu, väčšinou po piatej dekáde veku. Citované z: KHALID A, Finkelstein B, Thompson B et al. A 93 year old man with the PRSS1 R122H mutation, low SPINK 1 expression, and no pancreatitis: insight into phenotypic non-penetrance. GUT 2006, 55:728-31

:
vzájomný vzťah medzi dedičnou a nededičnou zložkou premenlivosti (resp. koeficient dedivosti). Heritabilita je v širšom zmysle slova podiel genetickej zložky na celkovom fenotype. V užšom slova zmysle sa pod heritabilitou myslí len tá časť genotypu, ktorá prispieva aditívnou zložkou k formovaniu fenotypu. Heritabilita znaku sa nachádza v intervale 0 až 1, pričom 0 značí, že všetka variancia fenotypu daného znaku je zapríčinená prostredím, zatiaľčo hodnota heritability 1 poukazuje na fenotypovú varianciu zapríčinenú vplyvom genotypu. Vysoká heritabilita nemusí znamenať, že neexistuje vplyv prostredia, ale že prostredie vplýva na všetkých jedincov uniformne. Heritabilita je vlastnosťou populácie, nie jednotlivca.
:
onemocnění virové etiologie, jehož vyvolavatelem je virus varicella zoster, který po primární infekci přežívá v latentním stavu v nervových gangliích, a který při reaktivaci vyvolá manifestní infekci. Onemocnění se léčí antivirotiky s výjimkou nekomplikovaného průběhu u osob mladších 50 let s lokalizací výsevu na dolní části hrudníku a na končetinách
:
– hyperosmolárny hyperglykemický syndróm. Patrí medzi akútne komplikácie cukrovky hlavne u seniorov, ktorí sú liečení na diabetes mellitus 2. typu. Úmrtnosť je pomerne vysoká až 50%. V klinickom obraze dominuje extrémna hyperglykémia nezriedka 25 – 50 mmol/l, extrémna dehydratácia, ktorá vznikne v priebehu málo dní. Ketoacidóza väčšinou nie je prítomná.
:
human hespes virus (ľudský herpetický vírus)
:

Nozologická jednotka, ktorá je charakterizovaná oslabením štruktúr ezofageálneho hiátu s tvorbou vaku hernie, prolabovaním žalúdka alebo jeho časti do mediastína.

:

HIFU (high intensity focused ultrasound) znamená využitie koncentrovaného ultrazvuku vysokej intenzity, ktorý je dodávaný špeciálnymi sondami transrektálne do prostaty za účelom deštrukcie tkaniva karcinómu

:


 vrodená absencia gangliových buniek v plexus submucosus a plexus myentericus čreva. Je spôsobená antenatálnou zástavou migrácie gangliových buniek v stene čreva z orálnych do aborálnych častí čreva. Aganglionárny segment čreva je  spastický a vytvára funkčnú prekážku pasáže so vznikom mohutnej prestenotickej dilatácie /megacolon congenitum/. Typicky v novorodeneckom veku vyvoláva akútny ileózny stav, v neskoršom veku spôsobuje úporné chronické obstipácie. Liečba je operačná a spočíva v resekcii aganglionárneho úseku transabdominálne alebo transanálne.

:
Vrozená vývojová vada parasympatické inervace střevní stěny a z toho vyplývající porucha transportu střevem. Citované z: S. Koletzko: Morbus Hirschsprung, Pädiatrische Gastroenterologie, Hepatologie und Ernährung, Rodeck, Zimmer eds. Springer Medizin Verlag 2008.
:


2-(4-imidazol)-etylamín je biogénny amín, vyskytuje sa v tele všetkých vyšších živočíchov. Jeho hlavnou funkciou je účasť na normálnych ochranných a regulačnách reakciách organizmu, veľkou mierou sa podieľa na alergickej reakcii organizmu.

:


Histamínový H4 receptor patrí do skupiny histamínových receptorov. Ide o transmembránový proteín napojený na vnútrobunkové signálne dráhy prostredníctvom G proteínov. Nachádza sa predovšetkým na imunokompetentných bunkách a za doteraz najdôležitejšiu sa považuje jeho expresia na eozinofiloch a mastocytoch. Z toho vyptýva aj jeho potenciál. Tento receptor je v súčasnosti intenzívne študovaný a jeho antagonisty môžu mať zaujímavé klinické aplikácie u pacientov s alergickými ochoreniami a astmou v prípade, že ide o zápal so signifikantným podielom eozinofilov a mastocytov.

:
- vznik a vývoj definitívnych tkanív organizmu zo zárodkových základov (po grécky histos - tkanivo, genesis - zrod). Histogenetická klasifikácia nádorov je konvenčná. Z histogenetického pohľadu nádory rozdeľujeme na mezenchýmové, epitelové, a neuroektodermové, zmiešané, germinálne, teratogénne, choriokarcinóm a mezotelióm.
(podľa Zaviačič M.: a spol.: Kompendium patologie, 1. diel. Univerzita Komenského Bratislava, 2002, 372 s.)
:
Skúma najčastejšie pomocou klasického svetelného mikroskopu rezy tkanív zaliatych do parafínu alebo zmrazených.
:
human immunodeficiency virus (ľudský vírus imunodeficiencie)
:


HLA  („Human leucocyte antigens“) je hlavný histokompatibilný komplex človeka a ako histokompatibilný systém označujeme súbor génov, ktoré kódujú tieto molekuly, nachádzajúce sa v povrchových membránach jadrových buniek. Génová oblasť sa nachádza na krátkom ramene 6. chromozómu a približne 40% z jej funkčných génov ovplyvňuje procesy imunitnej odpovede. Gény nachádzajúce sa na jednotlivých lokusoch determinujú štruktúrne a funkčné odlišné molekuly, ktoré patria do prvej, druhej a tretej triedy.


Z hľadiska transplantačnej imunológie majú význam hlavne klasické molekuly prvej triedy HLA-A, -B, -C a druhej triedy HLA-DR, -DP, -DQ. Ich hlavnou biologickou funkciou je prezentácia antigénu T-lymfocytom a tým sa priamo podieľajú na rozvoji špecifickej bunkovej aj humorálnej imunite.


Citované z: Buc M.: Základná a klinická imunológia. Ed. Veda, Bratislava, 2012, 832 strán.   

:

Kategória molekúl na povrchu buniek u ľudí, podieľajúca sa na imunitnom rozpoznávaní antigénu (molekuly HLA II, exorimujú ho antigén prezentujúce bunky), respektíve na cytotoxickej reakcii (molekuly HLA I na povrchu väčšiny buniek). Molekuly HLA nesú antigénový epitop, ktorý je signálom pre príslušné receptory T lymfocytov. Sytém molekúl HLA u ľudí zodpovedá systému molekúl hlavného histokompatibilnému komplexu myší (MHC, major histompatibility complex). Keďže aj samotné molekuly HLA sú zložité komplexy proteínov, samy sa stávajú antigénom v tele iného jedinca. To zakladá problematiku antigénovej špecifickosti medzi osobami, ktoré nie sú v rodinnom (súrodeneckom) pomere.

:
Komplex génov, ktoré sa nachádzajú na krátkom ramienku 6. chromozómu a kódujú hlavný histokompatibilný systém človeka.
:
Antigény, ktoré vedú k odvrhnutiu (rejekcii) transplantátu medzi geneticky rozdielnymi jednotlivcami, sa nazývajú histokompatibilné antigény. Predstavujú geneticky determinované štruktúry na povrchu bunky, ktoré u rôznych jednotlivcov sú prakticky vždy rôzne. Tieto antigény vytvárajú ucelený histokompatibilný systém, ktorý pre svoj nesmierny význam nielen v transplantológii, ale aj regulácii imunitnej odpovede označujeme ako hlavný (MHC: major histocompatibility complex). Každý živočíšny druh má svoj MHC. Hlavný histokompatibilný komplex (systém) človeka sa nazýva HLA (human leucocyte antigens).
:


Endoskopické metody vyšetření tenkého střeva s potenciálem provést buď panenteroskopii event. alespoň vyšetření většiny tenkého střeva v jednom či dvou přístupech (orální a anální). 

:

- každý nežiaduci, rušivý, nepríjemný alebo škodlivý zvuk

:

je proces vyhodnocovania pravdepodobnosti a závažnosti škodlivého účinku na človeka v dôsledku expozície nebezpečnému faktoru za definovaných podmienok z definovaných zdrojov, ktoré pozostáva z určenia nebezpečenstva, zhodnotenia expozície, posúdenia vzťahu dávky a účinku a charakterizácie rizika stanovenia neistôt vyhodnotenia.

:


Riziko zlomeniny dnes hodnotíme spravidla na základe jedného kvantitatívneho parametra, ktorým je kostná denzita. Tento prístup má viaceré úskalia a to nielen v zmysle skreslenia merania (v dôsledku napr. osteoproduktívnych zmien nameriame falošne "dobrú denzitu") ale nezohľadňuje riziko zlomeniny reprezentované nedostatočnou kvalitou (nie denzitou) kostnej štruktúry. Nakoľko kvalitu kosti v praxi merať nevieme venuje sa t. č. v osteológii zvýšená pozornosť hodnoteniu rizikového profilu pacienta. Bol vyvinutý kalkulátor FRAX (voľne dostupný na internete), ktorý vypočíta na základe 11 najzávažnejších no bežne dostupných rizikových faktorov, ako veľké riziko má daný pacient, že v najbližších 10 rokoch utrpí osteoporotickú fraktúru. Tento prístup by sa mal v najbližšom období spolu s hodnotením kostnej denzity zohľadnit pri rozhodovaní o potrebe dlhodobej antiporotickej liečby.

:

-  hodnotenie expozície rizikových faktorov práce a pracovného prostredia s dopadom na zdravie

:

hodnotiace kategórie (celkovo 7) pravdepodobnej histologickej povahy lézie, ktoré sa používajú v rámci skríningu aj v rámci diagnostiky ochorenia prsníkov. Hodnotiace kategórie sa stanovujú pre každú vyšetrovaciu metódu zvlášť (mamografia, USG ...) hneď po ukončení vyšetrenia a nemajú sa dodatočne meniť, napr. pri zistení výsledku biopsie. Rozlišujeme 7 kategórii: 0–nekompletný nález, ktorý sa nedá uzavrieť bez doplnenia ďalšej vyšetrovacej metódy, 1–negatívny nález, 2–benígny nález, 3–pravdepodobne benígny nález, 4–podozrivý/abnormálny nález, 5-pravdepodobne malígny nález, 6–známa malignita.

:

je filozofický smer zdôrazňujúci celostnosť a prvotnosť celku v pomere k jeho častiam. „Celok je viac než súčet jeho častí“.

:

je filozofický smer zdôrazňujúci celostnosť a prvotnosť celku v pomere k jeho častiam. „Celok je viac než súčet jeho častí“.

:

je liečebná metóda ktorá stimuluje obranné sily organizmu, priaznivo pôsobí na psychiku a má výrazné liečebné pôsobenie pri mnohých akútnych i chronických ochoreniach. Vychádza zo zákona podobnosti, ktorý bol formulovaný Hahnemannom – „ rovnaké sa lieči rovnakým“. V liečbe používa veľmi malé dávky látok, ktoré by vo väčších dávkach spôsobovali u zdravých jedincov príznaky liečenej choroby.

:

je liečebná metóda ktorá stimuluje obranné sily organizmu, priaznivo pôsobí na psychiku a má výrazné liečebné pôsobenie pri mnohých akútnych i chronických ochoreniach. Vychádza zo zákona podobnosti, ktorý bol formulovaný Hahnemannom – „ rovnaké sa lieči rovnakým“. V liečbe používa veľmi malé dávky látok, ktoré by vo väčších dávkach spôsobovali u zdravých jedincov príznaky liečenej choroby.

:

homeopatické  lieky obsahujú minimálne množstvá liečivých látok a ich účinok tkvie v stimulácii organizmu a podpore jeho adaptačných, regeneračných a samoliečiacich vlastností. Pripravujú sa tzv. dynamizáciou (potenciáciou) teda  opakovaným riedením a pretrepávaním. Sú netoxické a nemajú žiadne vedľajšie negatívne účinky.

:

homeopatické  lieky obsahujú minimálne množstvá liečivých látok a ich účinok tkvie v stimulácii organizmu a podpore jeho adaptačných, regeneračných a samoliečiacich vlastností. Pripravujú sa tzv. dynamizáciou (potenciáciou) teda  opakovaným riedením a pretrepávaním. Sú netoxické a nemajú žiadne vedľajšie negatívne účinky.

:

je syntézou akupunktúry a homeopatie. Má v podstate 3 varianty:
a) instilácia homeopatických liekov do aktívnych bodov,

b) namáčanie ihiel do špeciálnych homeopatických prípravkov s následným vpichom do aktívneho bodu,

c) súčasná aplikácia akupunktúry a podávanie homeopatických liekov per os.

:

je syntézou akupunktúry a homeopatie. Má v podstate 3 varianty:
a) instilácia homeopatických liekov do aktívnych bodov,

b) namáčanie ihiel do špeciálnych homeopatických prípravkov s následným vpichom do aktívneho bodu,

c) súčasná aplikácia akupunktúry a podávanie homeopatických liekov per os.

:


 


 – udržiavanie fyziologických procesov organizmu v stave dynamickej rovnováhy s vonkajším prostredím. Na homeostáze sa podieľa najmä nervový, endokrinný a imunitný systém vo vzájomnej spolupráci. Jej porušenie zapríčiňuje patologické zmeny, až smrť jedinca. Homeostáza v imunitnom systéme znamená udržanie konštantného množstva lymfocytov s rozdielnou antigénovou špecifickosťou napriek neustálemu objavovaniu sa nových lymfocytov a expanzii individuálnych klonov počas imunitnej odpovede na antigény. Dosahuje sa regulačnými mechanizmami smrti lymfocytov a ich inaktivácie.

:
Vzestup tělesné teploty nad 38,5˚C, měřené v konečníku.
:
Horečka způsobená viry, bakteriemi, plísněmi, parazity, Mycolasma pnemumoniae, Chlamydie a další.
:


 


Nádory, které vycházejí z orgánů závislých na hormonálních podnětech (mléčná žláza, prostata, děložní sliznice) si tuto závislost mohou zachovat, pak je u nich možná hormonální léčba. Závislost na hormonech je dána přítomností hormonálních receptorů uvnitř nádorové buňky. Pokud hormon pronikne do buňky, spojí se s receptorem a tento komplex pak může nastartovat změny vedoucí k růstu a dělení nádorových buněk.
:


Chorobný stav prejavujúci sa vo vysokej nadmorskej  výške, obvykle nad 2 500 m n.m.

:
Helicobacter pylori
:


 


Ľudské papilomavírusy (HPV) sú DNA vírusy, ktoré spôsobujú vznik bradavíc na akrálnych častiach tela alebo intraepiteliálnych neoplázií. U jedincov s viacerými sexuálnymi partnermi môžu byť prekancerózne, najmä ak ide o infekciu typom 16, 18, ale tiež 31, 33 a 51. HPV sa identifikuje molekulárno-biologickými metódami z benígnych epiteliálnych proliferácií (kondylómy) alebo maligných proliferácií (spinocelulárny karcinóm penisu, konečníka, krčka maternice, nosohltanu).

:

Kategória zvýšeného rizika diabetes mellitus 2. typu, ktorá je definovaná ako glykémia nalačno v rozmedzí 5,6 - 6,9 mmol/l.

:
Jedná sa o novú špecifickú skupinu rizikových novorodencov narodených medzi ukončeným 34. až 36. gestačným týždňom plus 6 dní (medzi 239. až 259. dňom od posledného menštruačného krvácania matky). V anglosaskej literatúre sa používa termín „late preterm“, ktorý zdôrazňuje, že tieto deti sú skôr predčasne narodené a nezrelé, a teda majú zvýšené riziko komplikácií súvisiacich s ich nezrelosťou.
:

Kategória zvýšeného rizika diabetes mellitus 2. typu, ktorá je definovaná hladinou glykovaného HBA1c v rozmedzí 5,7 - 6,4 %.

:
Vizuálne ostré zobrazenie parenchymu pľúc
:

Hormonálne rezistentný KP(HRKP, HRPC – hormone refractory prostate cancer) je karcinóm, ktorý progreduje napriek kastračným hladinám testosterónu dosiahnutým androgénnou deprivačnou liečbou a ktorý je rezistentný na akúkoľvek homonálnu terapiu (manipuláciu)

:
high titer low avidity (vysoký titer, nízka avidita)
:

 

Pomalý nádych a prudký výdych pri otvorených hlasivkách. 

 

:

proteín kódovaný na krátkom ramene 4. chromozómu, je dôležitý pre vezikulárny transport, endocytózu, mikrotubulárne a mitochondriálne funkcie a činnosť mnohých tranksripčných faktorov. Exprimuje sa v celom tele.   

:

je autozomálne dominantne dedičné neurodegeneratívne ochorenie s fatálnym koncom, vznikajúce na podklade expanzie CAG tripletov na 4p chromozóme v géne IT15 kódujúcom proteín huntingtín.  

:


Hemolyticko Uremický Syndrom

:


Stratégia liečby, ktorá kombinuje výhody perkutánnej periférnej intervencie a chirurgickými revaskularizačnými postupmi (napr. CAS-CABG, liečba aneuryzmatického postihnutia oblúka aorty).

:

rozšírenie mozgových komôr spôsobené nadprodukciou alebo poruchou cirkulácie (vsetrebávania) mozgomiechového moku. U dieťaťa s neuzavretými lebkovými švami má za následok nadmerný rast hlavičky (makrocefália) a syndróm intrakraniálnej hypertenzie. Včas neliečený má za následok poškodenie mozgu, zraku, pri uzavretých lebkových švoch bezvedomie a smrť.

:


 


Jedná se o hromadění mozkomíšního moku v komorovém systému mozku, následkem poruchy jeho cirkulace nebo vstřebávání nebo nadprodukce. Projevuje se akutním nebo chronickým syndromem nitrolební hypertenze.


 

:
Vrodené ochorenie, sprevádzané dilatáciou dutého systému obličky, podmienené prekážkou v pyeloureterálnej junkcii. Súčasťou je elevácia intrapelvického tlaku, ktorý spôsobuje deštruktívne zmeny obličkového parenchýmu.
:

Substrát, který je prekurzorem v procesu syntézy cholesterolu potřebného k výstavbě buněčných membrán svalových buněk. Tlumí rozvoj sarkopenie.

:


je vlákno houby. Jde o základní stavební prvek těla houby. Hyfy mohou prorůstat hmotou (včetně tkání), ve které houba roste. Citované z: Wikipedia [online] http://cs.wikipedia.org/wiki/Hyfa citované 2013-08-20.

:
= nadmerná agregácia trombocytov, neadekvátne vysoká agregačná odpoveď trombocytov po ich aktivácii doštičkovým induktorom
:
Náhle, bolestivé nutkanie na močenie s inkontinenciou alebo bez, nezriedka spolu s častým močením a močením v noci, bez patologických alebo metabolických zmien, ktoré by tieto príznaky mohli vysvetľovať.
:
syndróm zahrňujúci urgencie, frekvencie, nočné močenie +/- urgentnú inkontinenciu
:


Syndróm urgencie, s alebo bez urgentnej inkontinencie moču, bežne spojený s častým močením cez deň (polakizúriou ≥ 7 krát) a s močením v noci (noktúriou ≥ 1 krát), ak sa nevyskytujú iné  faktory, ktoré tieto symptómy môžu spôsobiť (napr. infekcia močových ciest, nádory, kamene močového mechúra a pod. ) (citované z Abrams P, Cardozo L, Fall, M et al. The standardisation of terminology of lower urinary tract function. NeuroUrol Urodyn 2002; 21(1): 167-178)

:


- označuje zvýšenú citlivosť a znížený prah k bolestivým stimulom nadprahovej intenzity: bolestivý stimulus vyvolá bolesť vyššej intenzity.


 

:


je zvýšená hodnota amoniaku v plazme. U pacientov s propiónovou acidúriou vzniká hyperamonémia v dôsledku kumulácie propionyl-CoA, ktorý následne znižuje syntézu N-acetylglutamátu

:


aplikovaná pri dlhotrvajúcom bezvedomí. HBO sa rozumie aplikácia 100% kyslíka za podmienok vyššieho tlaku, ako je tlak atmosférický (150 alebo 200 kPa a viac).

:


Hyperbarická oxygenoterapie je léčebná metoda, která znamená systémovou aplikaci kyslíku do organismu pod vysokým tlakem. Zařízení, která jsou k tomu určená, se nazývají hyperbarické komory.

:
Hyperbilirubinémia (hyperBi) je definovaná ako zvýšená koncentrácia bilirubínu (Bi) v krvi, ktorá sa prejavuje u novorodencov žltým sfarbením kože a slizníc (ikterus) až pri vzostupe koncentrácie nad 85,5 µmol/l a postupuje kefalokaudálnym smerom, pričom sa hodnotia dermálne zóny podľa Kramera: I. stupeň (hlava a krk), II. stupeň (hrudník), III. stupeň (brucho a stehná), IV. stupeň (predlaktia a predkolenia) a V. stupeň (chodidlá a dlane). U každého novorodenca sa može ikterus zintenzívniť pri dojčení.
Hlavné nebezpečenstvo hyperBi spočíva v poškodení mozgu – tzv. jadrový („kern-“) ikterus. Cieľom liečebných opatrení je predísť koncentrácii Bi, ktorá by ohrozila novorodenca rozvojom jadrového ikteru. Stratégiu symptomatickej terapie teda odráža hladina celkového Bi v krvi novorodenca v závislosti od prenatálneho a postnatálneho veku. Hodnoty Bi sa nanášajú na špecifický nomogram a intenzívna fototerapia by sa mala použiť, ak koncentrácia Bi presiahne hranicu určenú pre danú skupinu novorodencov (štandardná fototerapia pri hodnotách o 34-51 µmol/l nižších). Pre HNN platia prísnejšie kritériá.
:
ložiská zvýšenej aktivity ochorenia
:

Použitie menších než štandardných dávok na frakciu, čím sa zvýši počet aplikovaných frakcií rádioterapie.

Citované z: HALPERIN, E.C. a kol. Perez and Brady's Principles and Practice of Radiation Oncology. 5th. ed. Philadelphia : Lippincott Williams & Wilins, 2008. 2106 s. ISBN 978-0-7817-6369-1

:
(ADHD - Attention Deficit Hyperactivity Disorder - porucha pozornosti s hyperaktivitou) je najčastejšou poruchou psychického vývinu v detskom veku.
:
(ADHD - Attention Deficit Hyperactivity Disorder - porucha pozornosti s hyperaktivitou) je najčastejšou poruchou psychického vývinu v detskom veku.
:
(ADHD - Attention Deficit Hyperactivity Disorder - porucha pozornosti s hyperaktivitou) je najčastejšou poruchou psychického vývinu v detskom veku.
:
extrémna varianta fyziologického rozsahu pohybu v kĺboch
:


 


Hyperparatyreóza je definována jako onemocnění způsobené nadbytkem hormonu příštítných tělísek. Jako nosologická jednotka je dělena na primární, kde zdroj nadprodukce parathormonu je v příštítných tělíscích provázená hyperkalcémií, a na sekundární, kdy se jedná o průvodný jev při jiné chorobě s charakteristickou hypokalcemií.(1) Terciární hyperparatyreóza se vyvíjí ze sekundární, když trvá i když vyvolávající, původní příčina odezněla. Klinickým i laboratorním profilem má nejblíže PHPT. Citováno z Vokurka M., Hugo J. et al: Velký lékařský slovník, Praha, 2004, Maxdorf, 966 s.

:


 


Pod hyperpláziou sa rozumie nárast počtu buniek daného tkaniva alebo orgánu. Hyperpláziu môžu vyvolať hormonálne vplyvy (rastový hormon, estrogény), zvýšená funkčná záťaž, pôsobenie antigénových stimulov ako aj chronické zápalové zmeny (napr. interleukín TGF. "tumor growth factor", niektoré chemokíny). Kým pri hyperplázii urotelu nedochádza k zmene diferenciácie buniek, pri metaplázii urotelu býva pôvodný epitel nahradený nerohovatejúcim dlaždicovým epitelom.

:
Zvýšená hladina prolaktínu v krvi. V závislosti od laboratória a použitej metódy sa za zvýšenú hodnotu považuje u žien koncentrácia > 500-800 mIU/l a u mužov > 200-500 mIU/l.
:


zvýšenie citlivosti nervových zakončení v určitej lokalite (v našom prípade v dýchacích cestách), ktoré sa prejavuje posunom prahovej koncentrácie látky, ktorá ich aktivuje, k nižším hodnotám


 

:

 

choroba zasahujúca malé cievy, prejavuje sa exantémom typu urtikárie, purpury, rašu a v niektorých prípadoch i nefritídou. Môže sa zjaviť súčasne alebo následne po infekcii, pri inej systémovej chorobe spojivového tkaniva, ako aj hypersenzitívna reakcia na lieky a pri malignitách.

 

 

:
nadmerná vzdialenosť očných štrbín (vzdialenosť medzi vnútornými očnými kútikmi by sa mala približne rovnať dĺžke jedného oka)
:
Hypertenzia je Svetovou zdravotníckou organizáciou definovaná ako krvný tlak, ktorého hodnota dosahuje 160/95 mm Hg a viac. O hypertenzii s hraničnými hodnotami sa hovorí pri krvnom tlaku nad 140/90 mm Hg. Rozlišujeme dve formy hypertenzie – primárnu (esenciálnu) artériovú hypertenziu a sekundárnu hypertenziu. Sekundárna hypertenzia je symptómom známeho základného ochorenia, napríklad ochorenia obličiek, endokrinnej poruchy alebo ochorenia kardiovaskulárneho aparátu.
http://primar.sme.sk/c/4116886/hypertenzia-vysoky-krvny-tlak.html
:
vzostup krvného tlaku nad 95. percentil vzhľadom na vek, výšku a pohlavie dieťaťa, nameraný aspoň pri troch rôznych vyšetreniach
:


Za hypertenziu považujeme, ak je TK rovný alebo vyšší ako 140/90 mmHg, s hodnotami málo nižšími (5 - 10 mmHg) medzi meraním v ambulancii, doma alebo AMTK a hodnotami meranými v noci nad 120/70 mmHg

:

Hypertenzia sa u detí definuje ako hodnota krvného tlaku nad 95. percentil pre daný vek, pohlavie a výšku.

:
obvod pása u mužov 90 cm a viac a zároveň hladina triacylglycerolov > 2,0 mmol/l a obvod pása u žien 85 cm
a viac a zároveň hladina triacylglycerolov > 1,5 mmol/l. Silne koreluje s tzv. aterogénnou triádou (zvýšená hladina apoB, inzulínu nalačno a malých denzných LDL častíc) a KV rizikom.
:
zväčšenie orgánu v dôsledku zmnoženia tkaniva
:
Druh kardiomyopatie s abnormálnym zhrubnutím stien najmä komôr srdca ako výsledok abnormálneho rastu buniek srdcového svalu na podklade rôznych príčin.
:
Druh kardiomyopatie s abnormálnym zhrubnutím stien najmä komôr srdca ako výsledok abnormálneho rastu buniek srdcového svalu na podklade rôznych príčin.
:
Druh kardiomyopatie s abnormálnym zhrubnutím stien najmä komôr srdca ako výsledok abnormálneho rastu buniek srdcového svalu na podklade rôznych pričín.
:


nadmerná kašľová odpoveď alebo kašľová odpoveď na podnety, ktoré za normálnych okolností nie sú relevantné pre vznik kašľa. Vyskytuje sa ako súčasť ochorení dýchacieho systému, pri ktorých dochádza k zvýšeniu/zmene citlivosti nervových zakončení v dýchacích cestách, ktorých podráždením vzniká kašeľ.

:

je schopnosť pohrúžiť sa do hypnózy. Hypnabilita koreluje so sugestibilitou v bdelom stave a v dospelosti sa stáva relatívne stálym osobnostným rysom.

:

je zvláštny psychický stav, ku ktorého hlavným charakteristikám patrí zvýšená sugestibilita, zmenený stav vedomia a selektívny vzťah „závislosti“ na hypnotizérovi. Zmena vedomia spočíva v jeho zúžení, pri ktorom sa pozornosť globálne oslabuje a zvyšuje sa len selektívne voči osobe hypnotizéra a príslušným sugesciám a v jeho znížení, kedy dochádza k poklesu bdelosti a jedinec sa dostáva do relaxovaného stavu (pričom nejde o spánok!).

:
zvýšenie dávky rádioterapie na jednotlivú frakciu s cieľom zníženia počtu celkových frakcií
:
Definovaná deskriptívne ako tzv. Whippleho triáda, zahrňujúca prítomnosť typických klinických symptómov a/alebo známok hypoglykémie, nízku koncentráciu plazmatickej glukózy a vymiznutie prejavov hypoglykémie po podaní glukózy.
:
Hypoglykémia je definovaná ako pokles koncentrácie glukózy v krvi pod referenčné hodnoty, pri ktorých sa zohľadňuje gestačný vek, zrelosť novorodenca a čas vzniku od pôrodu. Riziko hypoglykémie narastá s klesajúcim gestačným vekom.
Hypoglykémia vzniká v dôsledku náhlej straty dodávok glukózy od matky po pôrode a súčasne následkom nedostatočnej mobilizácie endogénneho metabolizmu sacharidov (znížené zásoby glykogénu v pečeni, ktoré sa rýchlo vyčerppajú a oneskorená glukoneogenéza v pečeni pri zníženej aktivite glukóza-6-fosfát dehydrogenázy, zníženej dostupnosti aminokyselín). Hypotermia, hypoxia a obmedzený enterálny príjem novorodenca (aj diabetes mellitus u matky) predisponujú k prehĺbeniu hypoglykémie.
Náchylnosť k hypoglykémii podmieňujú aj vysoké energetické nároky mozgu, ktorý u detí spotrebuje až 80 % z celkového množstva glukózy.
Každá epizóda hypoglykémie v novorodeneckom období môžu viesť k neurologickému poškodeniu so širokým spektrom klinických prejavov. V novorodeneckom období sa hypoglykémia manifestuje nešpecifickými príznakmi.
Prechodné hypoglykémie u novorodencov sú časté (podmienené popôrodnou adaptáciou), ale naopak za prolongovanou hypoglykémiou sa môžu ukrývať aj závažné ochorenia, na ktoré musíme myslieť v rámci diferenciálnej diagnostiky.
:

Patologický stav, ktorý spočíva v nedostatku testosterónu.
Všetky funkcie riadené testosterónom sa môžu vážne zhoršiť. Jeho príčiny
môžu byť rôzne: môžu byť genetické, teda zdedené, môže ísť o získané
ochorenie semenníkov alebo môže ísť o neurologický problém v mozgovom
centre, ktoré riadi funkciu semenníkov. Vekom tvorba testosterónu klesá.
Príznaky bývajú často nešpecifické: zhoršenie duševnej i fyzickej
výkonnosti, zmenšenie svalovej hmoty a naopak zmnoženie tukovej hmoty,
strach, depresie, podráždenosť a strata schopnosti koncentrácie. Znížené
vylučovanie testosterónu môže viesť k poklesu libida, k problémom s
erekciou a k zníženej tvorbe spermií.  Ďalším možným dôsledkom je
osteopénia až osteoporóza.

:

Hypometylačané agens sú silné inhibítory DNA metyltransferázy, ktoré kovalentným naviazaním enzýmu na dusík v pyrimidínovom kruhu HMA znižujú jeho aktivitu aj hladinu v organizme, a tým umožnia reexpresiu predtým hypermetylovaných génov.

Citované z:

Santos, F., Kantarjan, H. et al.  Decitabine in the treatment of myelodysplastic syndromes. In Expert Rev. Anticancer Ther. 10 (1), 2010, p. 9-22

:
snížená koncentrace sodíku v séru/plazmě
:
Zníženie sérového sodíka pod 135 mmol/l
:


Hypoparatyreóza je onemocnění způsobené nedostatkem parathormonu v krvi nebo necitlivostí tkání na něj ( rezistence ). Vokurka, M., Hugo, J., et al: Velký lékařský slovník: Praha, 2004, Maxdorf, 966 str.

:
Zníženie minútového vývrhového objemu srdca je príčinou zníženia perfúzie všetkých orgánov. Hypoperfúzia može poškodiť aj samotné srdce a kardiovaskulárny aparát ako celok. Vtedy sa vytvorí bludný kruh, pri ktorom hypoperfúzia srdca zhorší jeho výkon a zhoršenie výkonu prehĺbi hypoperfúziu. Z tohto hľadiska rozlišujeme neprogredujúce a progredujúce štádium šoku. Na začiatku môžeme vývoj šoku zvrátiť. Ide o reverzibilné štádium, v ktorom možno dosiahnuť úpravu. Ak však hypoperfúzia tkanív spôsobí nekrózu istého počtu buniek vitálne dôležitých orgánov, šok prechádza do ireverzibilného štádia. V tomto štádiu je už prítomné poškodenie srdca nedostatočnou perfúziou a simultánne sú poškodené hypoxiou aj regulačné centrá. Akýkoľvek zásah v tomto štádiu nedokáže odvrátiť smrť.
:


Pľúcna hypoplázia je nedostatočný vývoj pľúcneho parenchýmu v prenatálnom období nejasnej etiológie (primárna hypoplázia), alebo v dôsledku pôsobenia patologických stavov významne obmedzujúcich vnútrohrudný priestor potrebný pre normálny vývin pľúcneho parenchýmu.


Citované z: 1BIYYAM D. R., CHAPMAN T., FERGUSON M. R., DEUTSCH G., DIGHE M. K.: Congenital Lung Abnormalities: Embryologic Features, Prenatal Di-agnosis, and Postnatal Radiologic-Pathologic Correlation. RadioGraphics, 2010; 30, p.1721–38. [Citované 2013-08-26]

:


"hnis v oku" - leukocytový exsudát, ktorý sa nachádza v prednej komore (priestor medzi rohovkou a dúhovkou) počas zápalu v prednej časti oka, príznak prednej uveitídy

:


Hyposplenizmus môže byť výsledkom chirurgického odstránenia sleziny z akéhokoľvek dôvodu, alebo terapeutickej embolizácie a tiež komplikáciou určitých nozologických jednotiek alebo ich liečby. Citované z: J. M. Davies, M. P. N. Lewis, J. Wimperis, I. Rafi, S. Ladhani and P. H. B. Bolton-Maggs: Review of guidelines for the prevention and treatment of infection in patients with an absent or dysfunctional spleen: Prepared on behalf of the British Committee for Standards in Haematology by a Working Party of the Haemato-Oncology Task Force. BJH 2011. 155, s. 308-317


hematológia-transfuziológia, klinická onkológia, chirurgia, pediatria, infektológia, všeobecné lekárstvo


 

:
príliš malá vzdialenosť očných štrbín (vzdialenosť medzi vnútornými očnými kútikmi by sa mala približne rovnať dĺžke jedného oka)
:
Hypoternia je teplota telesného jadra menšia ako 35 stupňov C.
Jej príčinou je:
1. trauma (kraniotrauma, utopenie, intoxikácia, zasypanie snehom, podchladenie, primrznutie, život ohrozujúce krvácanie),
2. akútne ochorenia (šok, sepsa, hypoglykémia, akútne respiračné zlyhanie, kongestívne zlyhanie srdca),
3. chronické ochorenie (hypofyzárna insuficiencia, Addisonova choroba, pankreatitída, cerebrovaskulárne ochorenie, cirhóza).
Pri ťažkej hypotermii dochádza k bradykardii, predĺženie QT intervalu, fibrilácii predsiení a komorovej tachykardii – fibrilácia a zastanenie činnosti srdca. Disociačná krivka pre hemoglobín sa posúva doľava, vzniká tachypnoe, hypoventilácia, svalová slabosť, vymiznutie reakcie zreníc, oligúria, trombocytopénia, rozvoj DIC.
:

Říká, že primáty od ostatních živočichů odlišuje a tím odpovídá za velikost jejich mozků složitost jejich sociálních vztahů. Pojem „machiaveliánská inteligence“ byl později odmítnut jako nesprávný, neboť v něm většina lidí spatřovala manipulaci a podrážení, což mají být jen lidské vlastnosti, které nelze přičítat zvířatům. Hypotéza nepočítala s odlišnými vlastnostmi, například s tolerancí a koordinací chování .  A tak byla machiaveliánská inteligence nahrazena neutrálnějším označením hypotéza sociálního mozku

:
snížená koncentrace sodíku v séru/plazmě v přítomnosti hypotonicity séra/plazmy a v přítomnosti normálního objemu extracelulární tekutiny (bez přítomnosti otoků či dehydratace)
:

snížený svalový tonus

:
Podľa objemu straty krvi sa dostavujú a prehlbujú jednotlivé príznaky. Strata do 750 ml je plne kompenzovaná obrannými mechanizmami, nie je nebezpečná, je prítomný len rýchlejší pulz. Pri strate 750–1500 ml je ľahký šok charakterizovaný studenou kožou, potením, oslabeným pulzom. Stratu 1500–2000 ml už sprevádza výrazné zvýšenie dychovej frekvencie (až 30 dychov za minútu), bledosť kože a slizníc, oligúria, je veľmi slabý pulz a klesá krvný tlak. Tu už hrozí poškodenie iných orgánov nízkou hladinou kyslíka, pretože v obličkách, koži a tráviacom trakte klesá prietok krvi v prospech srdca a mozgu. Strata nad 2000 ml je už vlastne takmer istá smrť. Pacient je v bezvedomí, nemočí, nemá hmatný pulz a srdce mu tepe až okolo 140 úderov za minútu, krvný tlak klesá k fatálnym hodnotám. Tento šok už je spojený s poškodením mozgu a srdca v dôsledku nedostatočného prekrvenia.

I

:
– náhla príhoda najčastejšie hypertonikov prejavujúca sa poruchou hybnosti na opačnej strane tela vzhľadom na krvácanie a ďalšími príznakmi (poruchy reči, poruchy vedomia, poruchy funkcie hlavových nervov).
http://www.eduson.sk/dom_lek_zobr_php?id=18
:

Ischemická choroba dolných končatín

:
je geneticky podmiené ochorenie mozgu, ktoré je viazané na vek a klinicky sa manifestuje opakovanými epileptickými záchvatmi.
:
je geneticky podmiené ochorenie mozgu, ktoré je viazané na vek a klinicky sa manifestuje opakovanými epileptickými záchvatmi.
:

je charakterizovaná zvýšeným intrakraniálnym tlakom bez zjavnej príčiny.

:

Najčastejšou formou idiopatickej intersticiálnej pneumónie je idiopatická pľúcna fibróza (IPF). Je to špecifická forma chronickej fibrotizujúcej intersticiálnej pneumónie neznámej etiológie, ktorá je limitovaná na pľúca a asociovaná s histologickým obrazom UIP (obvyklá intersticiálna pneumonia)

 

Matula, B. Pľúcne fibrózy - difúzne parenchýmové ochorenia pľúc. In:Via practica č.1, s.14-18,  2010
:


Je veľká skupina difúznych pľúcnych ochorení charakterizovaných zložkou zápalu a zložkou fibrózy


Rozdeľujú sa na:


 • Idiopatickú pľúcnu fibrózu IPF

 • iné IIP


Medzi iné IIP zaraďujeme:


 • Deskvamatívna IIP– DIP

 • Respiračná bronchiolitída s IIP – RBILD

 • Akútna IIP – AIP

 • Kryptogénna organizujúca pneumonia – COP

 • Nešpecifická IIP – NSIP

 • Lymfoidná IIP – LIP


Vašáková M, Polák J, Matěj R. Postižení plic u systémových nemocí. 125. In: Vašáková M, Polák J, Matěj R. Intersticiální plicní procesy. Od etiopatogeneze přes radiologický obraz k histopatologické diagnóze. Praha: Maxdorf Jessenius 2011: 410 s


     Matula, B. Pľúcne fibrózy - difúzne parenchýmové ochorenia pľúc. In:Via practica č.1, s.14-18,  2010
:
skupina chorôb charakterizovaných chronickým zápalom kostrového svalstva, ktorého príčina je neznáma
:

neznámeho pôvodu

 

:


Radiačná technika vyššími dávkami bez elektívneho ožiarenia lymfatických uzlín.

:
Imunoglobulíny kvantitatívne
:


IGFPB-1 (inzulín ako rastový faktor viažuci proteín) je 28kDa proteín, tvorený obličkami plodu a deciduou. Vo veľkých koncentráciách sa vylučuje do plodovej vody a absentuje v semene, moči a materskej krvi.

:


Interferon Gamma Release Assay (IGRA) test k diagnostice tuberkulózy in vitro; vyšetření spočívá v inkubaci mononukleárních buněk pacienta s antigeny M. tuberculosis a následném stanovení Interferonu-gama, který je v případě infekce uvolňován do kultivačního média senzibilizovanými lymfocyty. Využívá se zejména k dg. latentní tb. infekce před nasazením biologické léčby.

:
Ikterom nazývame žltavé zafarbenie tkanív spôsobené zvýšenou koncentráciou bilirubínu.
:
infekčná mononukleóza
:


Inhibítor tyrozínkináz, ktorý sa používa v liečbe stromálnych tumorov žalúdka.

:
nepohyblivosť
:
Sú to dôsledky poruchy organizmu spôsobené znížením pohyblivosti
:


 


Implantace embrya představuje mechanismus uhnízdění oplozeného vajíčka v děloze. Jedná se o komplexní mnohostupňový proces složitých interakcí mezi endometriem, trofoblastem a embryem. Tento proces je pod vlivem celé řady vnitřních a zevních faktorů, které jsou dodnes pouze nedostatečně objasněny.

:
Implantovateľný slučkový rekordér je minimalizovaný EKG rekordér, ktorý sa implantuje v lokálnej anestéze do podkožia najčastejšie v ľavej parasternálnej lokalizácii. Prístroj umožňuje 36 mesačné monitorovanie EKG na princípe slučky- t.j. ukladajú sa iba EKG úseky po aktivácii pacientom alebo automaticky na základe vopred definovaných kritérií. Pacient prístroj aktivuje pri hroziacej strate vedomia alebo po obnovení vedomia. Implantovateľný slučkový rekordér umožňuje korelovať symptómy pacienta s EKG a preto predstavuje zlatý štandard pre diagnostiku arytmickej synkopy.
:


 


rádioterapia modulovanou intenzitou zväzku

:
Je to vrodená, ako aj získaná schopnosť organizmu brániť sa proti rôznym exogénnym (mikroorganizmy, toxíny, alergény) a endogénnym (vírusovo zmenené alebo nádorovo transformované bunky) podnetom s cieľom zachovať alebo znovu nastoliť homeostázu makroorganizmu. Jej nositeľom je imunitný systém. Citované z: FERENČÍK, M., et al. Dictionary of immunology. Bratislava: Slovak Academic Press, 1. vydanie, 2002., 258 str., ISBN. 80-88908-63-9 , s. 160-161. [Citované: 2011-11-04].
:


 

 – schopnosť organizmu reagovať na cudzorodý antigén špecifickou imunitnou odpoveďou, a to buď protilátkového alebo bunkového typu. Protilátky alebo efektorové bunky reagujú iba s tým antigénom, na ktorého podnet vznikli.

:


 


– súbor reakcií, ktoré sú v organizme prítomné od narodenia a nezávisia od ich predchádzajúceho stretnutia s antigénom.

:

Znázornenie bielkovín (antigénov) prichytených na nylonovú membránu. Po aplikácii protilátok, ktoré s antigénom reagujú, sa vytvorí precipitát viditeľný ako prúžok na základe vizualizačnej procedúry, založenej na podobnom princípe, ako pri reakcii ELISA. Proteíny odlišnej hmotnosti, detegované daným sérom, tvoria oddelené prúžky.

:
Imunoblotovací technika (metoda imunoobtisků) je imunochemická metoda umožňující stanovovovat a charkterizovat DNA, RNA a proteiny. Purifikované fragmenty DNA, RNA, proteinů nebo jejich směsí rozdělených v polyakrylamidovém nebo agarózovém gelu pomocí elektroforézy či izoelektrické fokusace se nanese (otiskne) na tuhou membránu. Ta té se pak detekují a popř. také stanovují tyto látky reakcí s protilátkou značenou enzymem nebo radioaktivním izotopem.
:
imunitná nedostatočnosť, poruchy mechanizmov špecifickej a nešpecifickej imunity. Postihnutie sa môže týkať lymfocytov T i B, buniek prezentujúcich antigén, profesionálnych fagocytov, prípadne ďaľších buniek, protilátok, cytokínov, komplementu a ďaľších zložiek imunity. Klinicky dominujú poruchy antiinfekčnej a protinádorovej imunity. Pôvodom môžu byť primárne – dedičné, vrodené, alebo sekundárne – získané.
:


Iimunofluorescence – metoda k prokázání určitého antigenu nebo protilátky ve vzorku tkáně, získaného např. biopsií. Proti danému antigenu nebo protilátce se vyrobí jiná protilátka označená fluorescenčním barvivem, které při pozorování v mikroskopu s ultrafialovým světlem září. Užívá se u onemocnění, při němž se na vzniku chorobného procesu podílejí imunologické mechanismy, např. při hodnocení biopsií ledvin.

:

Znázornenie antigénov v bunkách alebo v tkanive pomocou protilátok, označených fluoreskujúcimi látkami. Na detekciu ANA sa zásadne vyžaduje nepriama metóda, ktorá využíva označenú druhú protilátku, reagujúcu s príslušným imunglobulínom testovaného séra (IgG). 

:
Morfologický, opisne definovaný obraz detegovanej autoprotilátky, ktorý je vizualizovaný v imunofluorescenčnom mikroskope. [Bradwell, AR., Hughes, RG. Atlas of HEp-2 patterns, 3rd Edition, ISBN 0704425955,
The Binding Site, 2007), pôvodná citácia z literatúry]
:

Morfologický, opisne definovaný obraz detegovanej autoprotilátky, ktorý je vizualizovaný v imunofluorescenčnom mikroskope. 

:

 

ide o klinickopatologické zhodnotenie vlastností primárneho tumoru, ktoré je odporúčané aj St. Gallen Consensus 2011. Zhodnotenie je založené na stanovení miery expresie ER, PR a HER2, Ki67 → podobným spôsobom, ako nové DNA-microarray metódy identifikuje podskupiny pacientok s ohľadom na preukázanú mieru odpovede na podanie systémovej neo/adjuvantnej liečby   

 

:
je pacient s poklesom nešpecifických aj špecifických imunitných mechanizmov. Takýto pacient je ohrozený závažnými, život ohrozujúcimi infekciami.
:

Separácia živých bunkových (sub)populácii vhodných na ďalšiu kultiváciu a analýzy, založená na princípe označenia (ne)žiaducej bunkovej populácie magnetickými partikulami s naviazanou špecifickou protilátkou a separáciou v magnetickom poli na populáciu, ktorá daný znak exprimuje (pozitívna selekcia) alebo neexprimuje (negatívna selekcia).

:

 

Imunomodulací rozumíme imunointervenční postupy ovlivňující (modulující) imunitní reakce s velmi rozdílnými, komplexními a částečně ještě neobjasněnými mechanismy Nejedná se ovšem o „prosté“ potlačení imunitních reakcí, pro to je používán termín imunosuprese.

Upraveno podle: http://www.paracelsium.cz/lib/exe/fetch.php?media=zn44.pdf 

 

 

:
terapeutické či preventívne zásahy do činnosti imunitného systému s cieľom ich ovplyvnenia v prospech homeostázy organizmu
:
terapeutické či preventívne zásahy do činnosti imunitného systému s cieľom ich ovplyvnenia v prospech homeostázy organizmu
:
terapeutické či preventívne zásahy do činnosti imunitného systému s cieľom ich ovplyvnenia v prospech homeostázy organizmu
:
terapeutické či preventívne zásahy do činnosti imunitného systému s cieľom ich ovplyvnenia v prospech homeostázy organizmu
:

Imunomodulačné lieky pôsobia na činnosť imunitného systému, hlavne v zmysle pôsobenia na jeho rovnováhu a funkčnú súhru jednotlivých zložiek.

:

Imunomodulačné lieky pôsobia na činnosť imunitného systému, hlavne v zmysle pôsobenia na jeho rovnováhu a funkčnú súhru jednotlivých zložiek.

:

modulace imunitní reakce organismu a léčba imunopatologických stavů

:
Prípravok parenterálnej a enterálnej výživy, ktorý obsahuje minimálne jednu imunomodulačnú látku v množstve presahujúcom jej základnú fyziologickú potrebu (VINCENT, J.L. et al. Drotrecogin alfa (activated) treatment in severe sepsis from the global openlabel trial ENHANCE: Further evidence for survival and safety and
implications for early treatment. Crit Care Med, 33, 2005, s. 2266–2277.)
:

léky potlačujíci funkci imunitního systému

:
Liečba potláčajúca prirodzené obranné procesy, ktorých cieľom je odstrániť cudzí biologický materiál darcu z tela príjemcu (rejekcia). Zvyčajne sa využíva kombinácia viacerých látok.
:

léčba  poruch imunity způsobená patologickou reaktivitou na vnitřní antigeny

:

liečba abnormálnych imunitných odpovedí imunostimulačnými, prípadne imunosupresívnymi liekmi, či biologickými produktami prírodného alebo rekombinantného pôvodu, vakcínami a imúnnymi sérami.

:


akceptovanie telu vlastných antigénov ako imunologicky nevýznamných, nie nebezpečených a nevyvolávajúcich obrannú odozvu imunitného systému

:


liečba zameraná na eradikáciu inhibítora, ktorá je charakterizovaná poklesom titru inhibítora pod 0,5 IU/ml

:


Študuje imunitné dysfunkcie vzniknuté následkom expozície organizmu xenobiotikám. Imunitná dysfunkcia sa môže prejaviť ako imunosupresia, alebo naopak imunostimulácia vo forme alergie, autoimunitnej reakcie alebo rôznych zápalových ochorení.

:


in vitro contracture test (IVCT) je invazívna svalová biopsia vykonávaná v lokálnej anestézii alebo v krátkodobej celkovej anestézii. Odobratá vzorka svalu (vastus lateralis musculi quadriceps femoris) je rozdelená do jednotlivých zväzkov a postupne zavesená medzi elektródy. V priebehu testu je vzorka následne vystavená spúšťačom - halotanu a kofeínu podľa štandardizovaného protokolu Európskej spoločnosti pre malígnu hypertermiu 

:
označujeme v epidemiológii počet novovznikutých ochorení počas určitého obdobia (najčastejšie roku) na určitom území. Incidencia sa najčastejšie počíta za kalendárny rok a prepočítava sa na 1 000, 10 000 alebo 100 000 osôb exponovanej populácie.
:
označujeme v epidemiológii počet novovznikutých ochorení počas určitého obdobia (najčastejšie roku) na určitom území. Incidencia sa najčastejšie počíta za kalendárny rok a prepočítava sa na 1 000, 10 000 alebo 100 000 osôb exponovanej populácie.
:
Počet novovzniknutých prípadov ochorenia v definovanej populácii osôb za určitý čas (najčastejšie za jeden rok) prepočítaný na určitý počet členov tejto populácie (najčastejšie na 100 000 osôb).
:
Počet novovzniknutých prípadov daného onkologického ochorenia v danej populácii za určitý čas (najčastejšie za jeden rok) prepočítaný na určitý počet členov presne definovanej populácie (najčastejšie na 100 000 mužov alebo žien).
:
Počet novovzniknutých prípadov daného onkologického ochorenia v danej populácii za určitý čas (najčastejšie za jeden rok) prepočítaný na určitý počet členov presne definovanej populácie (najčastejšie na 100 000 mužov alebo žien).
:

Počet nových prípadov ochorenia za určité časové obdobie

:

počet nových prípadov ochorenia za určité obdobie (väčšinou na 100 000 obyvateľov/ jeden rok) v pozorovanej populácii

:


 - označujeme v epidemiológii počet novovznikutých ochorení počas určitého obdobia (najčastejšie roku) na určitom území. Incidencia sa najčastejšie počíta za kalendárny rok a prepočítava sa na 1 000, 10 000 alebo 100 000 osôb exponovanej populácie.

:


 


zkušení specialisté indikující diabetika k chirurgickému řešení diabetu – bariatrický chirurg, internista (nejlépe specializovaný v obezitologii), diabetolog nebo endokrinolog, zkušený psycholog (zabývající se problematikou metabolické chirurgie) ve snaze vyloučit kontraindikace a pacienta podrobně seznámit s režimem po operaci.


 

:

liečba, v ktorej sa zdôrazňuje a uprednostňuje osobný záujem; to, čo je účinné a bezpečné práve pre daného jedinca, zdôrazňovanie významu jednotlivca v súvislosti s liečbou.

:


Cytochrómy  P450 sú enzýmy, ktoré katalyzujú oxidáciu. Cytochrómy v stene čreva a najmä v pečeni sú dôležité pri transformácii liekov. Môžu vytvárať účinnú látku z jej neúčinného prekurzora alebo uľahčiť jej elimináciu. Sú dôležité pre transformáciu asi 50 % liekov. Indukcia znamená, že pôsobením jednej látky dôjde k zrýchleniu transformácie inej látky a zníženiu jej účinnosti. Pri inhibícii sa naopak transformácia druhej látky spomalí, čo spôsobí zvýšenie jej účinnosti.

:


 


Indukční chemoterapie (též primární systémová léčba) je chemoterapie, která je podána před jinou základní léčbou. 

:
Hemangiom, který až po narození z drobné makulky barvy portského vína prochází proliferační a involuční fází růstu a který až v 90 % spontánně involvuje do věku 9 let dítěte. Citované z: CHENG, J.F., GOLE, G.A., SULLIVAN, T.J.: Propranolol in the management of periorbital infantile haemangioma. J Exp Ophtal, 38, 2010, s. 547-553.
:
Infarkt myokardu (IM) je jedným z prejavov ischemickej choroby srdca. Ide o ischemické ložiskové odumretie časti srdcového svalu, ktoré vzniká pri uzavretí alebo výraznom zúžení v povodí ľavej alebo pravej vencovitej tepny. Vo väčšine prípadov ide o uzáver spôsobený krvnou zrazeninou-trombom práve v mieste zúženej vencovitej tepny. Infarkt myokardu môže postihnúť ľavú aj pravú komoru srdca. Trombus vznikne pri prasknutí aterosklerotického plátu čím zanikne protizrážanlivá ochrana povrchu tepny. Aterosklerotický plát vzniká dlhodobým ukladaním tukových látok do steny cievy, najčastejším podkladom je teda ateroskleróza.
:
Infarkt myokardu (IM) je jedným z prejavov ischemickej choroby srdca. Ide o ischemické ložiskové odumretie časti srdcového svalu, ktoré vzniká pri uzavretí alebo výraznom zúžení v povodí ľavej alebo pravej vencovitej tepny. Vo väčšine prípadov ide o uzáver spôsobený krvnou zrazeninou -trombom práve v mieste zúženej vencovitej tepny. Infarkt myokardu môže postihnúť ľavú aj pravú komoru srdca. Trombus vznikne pri prasknutí aterosklerotického plátu čím zanikne protizrážanlivá ochrana povrchu tepny. Aterosklerotický plát vzniká dlhodobým ukladaním tukových látok do steny cievy, najčastejším podkladom je teda ateroskleróza.
:


nekróza buniek myokardu následkom dlhšie trvajúcej ischémie

:
Infarkt myokardu je klinicky charakterizovaný bolesťou/tlakom na hrudi s obyklou EKG dynamikou (zmeny ST-T segmentu) a sprievodným vzostupom plazmatických markerov nekrózy, napr. creatinkinázy a troponínu.
:
Sú to AKS, pri ktorých v dôsledku erózie alebo ruptúry aterosklerotického plátu dochádza k vzniku nekoluzívneho (bez elevácie ST segmentu v ekg AKS) alebo okluzívneho (s eleváciou segmentu ST v ekg AKS) trombu (zrazeniny) v infarktu prislúchajúcej koronárnej tepne. Infarkt myokardu (nekróza myocytu), či už s alebo bez ST elevácie, má svoj typický klinický obraz, dynamiku kardiomarkerov (najmä troponínov) a ekg zmeny segmentu ST s alebo bez vytvorenia kmitu Q.
:

Je to zápalové ochorenie horných a/alebo dolných močových ciest, spôsobené najčastejšie bakteriálnymi mikroorganizmami.

:
celkové infekčné ochorenie spôsobené infekčným ložiskom v oblasti endokardu prípadne srdcových chlopní, s hlavnými symptómami: bakteriémia, horúčka, splenomegália, embólia a srdcový šelest
:
IE znamená infekciu, ktorá vytvára charakteristické vegetácie na endokarde, obvykle na chlopni jej cípoch alebo jej závesnom aparáte, niekedy na defekte septa alebo murálnom komorovom alebo predsieňovom endokarde. Ak infekcia postihuje artério-venózny, artério-artériový skrat či koarktáciu aorty hovoríme o endarteritíde, ktorej klinický obraz je veľmi ťažko odlíšiteľný od endokarditídy, a preto sa na ňu vzťahujú rovnaké náležitosti ako na IE. IE je fatálnym ochorením ak sa nelieči. Všeobecne pri IE ide o kolonizáciu nielen endokardu ale aj protetických chlopní a iných umelých vnútrosrdcových materiálov infekčnými mikroorganizmami.
:
IE je mikrobiálna infekcia endoteliálneho povrchu, chlopňového či nástenného, s tvorbou charakteristickej vegetácie tvorenej trombocytmi, fibrínom, zápalovými bunkami a samotným etiologickým agensom. Najčastejšie je postihnutý chlopňový aparát, ale pri splnení jednej z podmienok tvorby vegetácie (poškodenie endotelu) je možné aj postihnutie ciev a vtedy hovoríme o endarteritíde. Ide o život ohrozujúci stav.
:


Endovaskulárna mikrobiálna infekcia lokalizovaná na natívnych chlopniach, nástennom endokarde alebo na cudzorodých materiáloch, ktoré trvalo súvisia s endokardom. V širšom poňatí možno za IE považovať endarteritídu veľkých vnútrohrudných ciev. Charakteristickou léziou pri IE je vegetácia.

:
je, podľa slovenskej terminológie, neschopnosť donosiť plod (pár nemá problém počať). Dôležité je upozorniť na rozdielnosť anglickej a slovenskej terminológie, lebo preklad anglického termínu „infertility“ znamená po slovensky „neplodnosť“.
:


Infikovaná pankreatická nekróza je vážna infekcia brušnej dutiny, ktorá vzniká ako stav následnej bakteriálnej infekcie odumretých častí pankreasu po ataku akútnej pankreatitídy.

:
Tento typ nádoru je definovaný ako urotelový tumor, ktorý invaduje za bazálnu membránu, najmenej do vrstvy spojivového tkaniva. Invazívny urotelový karcinóm sa delí podľa hĺbky invázie:

Invázia do lamina propria mucosae. Nádor, ktorý invaduje lamina propria mucosae sa nemá označovať ako povrchový (supreficial), nakoľko nie je obmedzený na povrch. Preto sa pojem „povrchové nádory MM“ považuje za obsolentný.

Invázia do lamina muscularis propria. Pre diagnózu invázie lamina muscularis propria je potrebné dokázať prítomnosť nádorových ložísk v svalovine. Preto sa odporúča, aby každý histologický nález materiálu z TUR obsahoval informáciu o prítomnosti alebo neprítomnosti lamina muscularis propria. Tento údaj pre urológa predstavuje spätnú väzbu o kvalite odberu.

Invázia perivezikálneho tkaniva a okolitých orgánov.
:

prenos signálov sa v organizme uskutočňuje formou správy zrozumiteľnej pre daný systém. V mozgu, ktorý predstavuje centrálny procesor je informácia spracovaná a vyslaná cez odstredivý kanál k výstupu – efektoru. Regulačný cyklus je ukončený tým, že efektor vysiela do centa zároveň aj spätnú informáciu o výsledku reakcie (spätnú väzbu - biofeedback). Do regulačného deja je však zakomponovaná aj druhá modalita informácie tzv. viazaná informácia ktorá je zakódovaná v systéme samotnom, v jeho pamäti a v morfologickom i funkčnom usporiadaní.

:

prenos signálov sa v organizme uskutočňuje formou správy zrozumiteľnej pre daný systém. V mozgu, ktorý predstavuje centrálny procesor je informácia spracovaná a vyslaná cez odstredivý kanál k výstupu – efektoru. Regulačný cyklus je ukončený tým, že efektor vysiela do centa zároveň aj spätnú informáciu o výsledku reakcie (spätnú väzbu - biofeedback). Do regulačného deja je však zakomponovaná aj druhá modalita informácie tzv. viazaná informácia ktorá je zakódovaná v systéme samotnom, v jeho pamäti a v morfologickom i funkčnom usporiadaní.

:
Informovaný súhlas je preukázateľný súhlas s poskytnutím zdravotnej starostlivosti (ďalej len „ZS“), ktorému predchádzalo poučenie (o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia ZS, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia ZS. Poskytnuté informácie týkajúce sa zdravotného stavu a zdravotníckych služieb umožňujú pacientovi aktívnu spoluúčasť pri rozhodovaní o jeho zdraví).
Písomná forma informovaného súhlasu sa vyžaduje:

pred vykonaním invazívnych zákrokov v celkovej alebo lokálnej anestéze
pri zmene dg. alebo th. postupu, ktorý nebol obsahom predošlého informovaného súhlasu
pri umelom prerušení tehotenstva, pri sterilizácii, biomedicínskom výskume, darcovstve, prenose orgánov, tkanív.
:
Informovaný súhlas je preukázateľný súhlas s poskytnutím zdravotnej starostlivosti (ďalej len „ZS“), ktorému predchádzalo poučenie (o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia ZS, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia ZS). Poskytnuté informácie týkajúce sa zdravotného stavu a zdravotníckych služieb umožňujú pacientovi aktívnu spoluúčasť pri rozhodovaní o jeho zdraví).
Písomná forma informovaného súhlasu sa vyžaduje:


1. pred vykonaním invazívnych zákrokov v celkovej alebo lokálnej anestézie


2. pri zmene dg. alebo th. postupu, ktorý nebol obsahom predošlého informovaného súhlasu


3. pri umelom prerušení tehotenstva, pri sterilizácii, biomedicínskom výskume, darcovstve, prenose orgánov, tkanív.
:

 

Informovaný súhlas je preukázateľný súhlas s poskytnutím zdravotnej starostlivosti (ďalej len „ZS“), ktorému predchádzalo poučenie (o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia ZS, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia ZS. Poskytnuté informácie týkajúce sa zdravotného stavu  a zdravotníckych služieb umožňujú pacientovi aktívnu spoluúčasť pri rozhodovaní o jeho zdraví).

Písomná forma informovaného súhlasu  sa vyžaduje:

 •  pred vykonaním invazívnych zákrokov v celkovej alebo lokálnej anestéze
 • pri zmene dg. alebo th. postupu, ktorý nebol obsahom predošlého informovaného súhlasu
 • pri umelom prerušení tehotenstva, pri sterilizácii, biomedicínskom výskume, darcovstve, prenose orgánov, tkanív.

 

:


Informovaný súhlas je preukázateľný súhlas s poskytnutím zdravotnej starostlivosti, ktorému predchádzalo poučenie podľa tohto zákona. Informovaný súhlas je aj taký preukázateľný súhlas s poskytnutím zdravotnej starostlivosti, ktorému predchádzalo odmietnutie poučenia. Citované z: § 6 ods. 4 zákona o zdravotnej starostlivosti.

:
Infračervené žiarenie (infra red – IR) je žiarenie s vlnovou dĺžkou nad 760 nm, hranica s oblasťou veľmi krátkych rádiových vĺn (asi 100 000nm) nie je presne stanovená.
(Citované z: Poděbradský, J., Vařeka, I.: Fyzikální terapie I., Grada Publishing, 1998)
:
Farmaká, ktoré blokujú enzým 5-alfa-reduktázu, potrebný na premenu testosterónu na dihydrotestosterón
:

Lieky, ktoré blokujú extragonadálnu tvorbu estrogénov  a využívajú sa u postmenopauzálnych žien na adjuvantnú liečbu včasného  karcinómu prsníka s pozitívnymi hormónovými receptormi.

:


 


Ženské pohlavní hormony mohou v menší míře vznikat i v nadledvinkách nebo jiných tkáních (zejména v tukové tkáni) působením enzymu aromatázy. Zablokováním účinnosti (inhibicí) aromatázy se omezí vznik hormonu. Inhibitory aromatázy nemají vliv na vznik hormonu ve vaječnících, podávají se proto u žen po chirurgickém odstranění vaječníků nebo u žen po přechodu (menopause). Využívají se k léčbě karcinomu prsu.

 

 
:

Symptomatické léky podávané u myasthenia gravis, preparáty reverzibilně blokující cholinesterázu, která enzymaticky hydrolyzuje acetylcholin na nervosvalové ploténce.

:
Symptomatickou liečbou prvej línie sú inhibítory fosfodiesterázy 5. typu (PDE-5), napr. sildenafil (od 1998, už dostupné viaceré generiká), vardenafil a tadalafil. Liečba je viazaná na lekársky predpis, pričom nie je hradená na základe verejného zdravotného poistenia (pacient si ju hradí sám v plnej výške). Prirodzenou sexuálnou stimuláciou sa v kavernóznych telieskach uvoľňuje NO z neuronálnych zakončení aj z endotelových buniek. Následne NO stimuluje guanylátcyklázu v bunkách hladkého svalstva cievnej steny kavernóznych telies, čím sa vytvára cGMP (cyklický guanozín monofosfát), ktorý spôsobuje vazodilatáciu relaxáciou hladkej svaloviny s následným zvýšeným prívodom krvi do sinusoidov kavernóznych teliesok, čo vedie k erekcii. Enzým fosfodiesteráza typu 5 (PDE-5) však cGMP rýchlo rozkladá. Inhibítory PDE-5 (napr. sildenafil) tak zachovávaním zvýšenej hladiny cGMP zabezpečujú kvalitnú erekciu.
:
Symptomatickou liečbou prvej línie sú inhibítory fosfodiesterázy 5. typu (PDE-5), napr. sildenafil (od 1998, už dostupné viaceré generiká), vardenafil a tadalafil. Liečba je viazaná na lekársky predpis, pričom nie je hradená na základe verejného zdravotného poistenia (pacient si ju hradí sám v plnej výške). Prirodzenou sexuálnou stimuláciou sa v kavernóznych telieskach uvoľňuje NO z neuronálnych zakončení aj z endotelových buniek. Následne NO stimuluje guanylátcyklázu v bunkách hladkého svalstva cievnej steny kavernóznych telies, čím sa vytvára cGMP (cyklický guanozín monofosfát), ktorý spôsobuje vazodilatáciu relaxáciou hladkej svaloviny s následným zvýšeným prívodom krvi do sinusoidov kavernóznych teliesok, čo vedie k erekcii. Enzým fosfodiesteráza typu 5 (PDE-5) však cGMP rýchlo rozkladá. Inhibítory PDE-5 (napr. sildenafil) tak zachovávaním zvýšenej hladiny cGMP zabezpečujú kvalitnú erekciu.
:


Inhibitory fosofidiesterázy 5 se uplatňují v první linii léčby erektilní dysfunkce. Inhibitory PDE5 jsou selektivními, silnými inhibitory enzymu fosfodiesterázy 5 v topořivých tělesech. Fosfodiesteráza 5 odpovídá za degradaci cGMP, její inhibicí přetrvává v topořivých tělesech ve zvýšené nabídce cGMP. Cyklický GMP je klíčový pro relaxaci hladké svaloviny topořivých těles, což je klíčový moment fyziologie erekce. Absolutní kontraindikaci jejich podání představuje užívání nitrátů nebo látek uvolňujících oxid dusnatý (amylnitrit) pro riziko vzniku maligní hypotenze.


První I-PDE5 byl sidlenafil, který byl uvedený na trh v USA 27.3.1998 a znamenal vpravdě revoluční zlom v léčbě erektilní dysfunkce. Uvedení sildenafilu znamenalo nárůst počtu pacientů, kteří pro ED vyhledali lékaře, účinná léčba se stala pro nemocné dostupnou a došlo k postupné detabuizaci erektilní dysfunkce.

:
Inhibítory proteáz je skupina liekov, ktorá sa používa na liečbu a prevenciu vírusových ochorení, vrátane infekcie HIV a hepatitídy C. Inhibujú proteázy (skupina enzýmov, ktoré vírusy používajú na štiepenie natívnych proteínov) a tým inhibujú ich replikáciu.
:


jakýkoliv nedobrovolný únik moče

:
akýkoľvek nedobrovoľný únik moča
:
symptóm akéhokoľvek samovoľného úniku moču
:


Inkretiny v betabuňce slinivky břišní vedou ke zvýšení inzulínové sekrece a tím se výrazně podílí na udržení homeostázy glukózy. Inkretinový efekt je zodpovědný za více než polovinu postprandiálně secernovaného inzulínu.

:


Inkretiny jsou hormony produkované buňkami tenkého střeva, které jsou uvolňovány do krve v reakci na stimulaci střevní sliznice trávenou potravou. 

:

International Normalised Ratio – Mezinárodný normalizovaný pomer - je medzinárodne odporúčaná jednotka pre výsledok vyšetrenia protrombínového času (Quick) a vypočíta sa z nameraného koagulačného času pacienta porovnaného s hodnotou normálnej plazmy.

:

úplné začlenenie postihnutého jedinca do spoločnosti zdravých ľudí

:


 


T-lymfocyty sa v organizme neprestajne cirkulujú a kontrolujú „obsah“ sekundárnych lymfoidných orgánov, či sa v nich nachádza, alebo nie, látka, ktorá je pre organizmus cudzia a ktorú treba eliminovať. T-lymfocyty, sa však nachádzajú v krvnom riečisku a na to, aby prešli do extravaskulárneho priestoru sa musia cez endotelové bunky ciev „prebiť“. Túto možnosť im zabezpečí schopnosť priľnúť na povrch endotelových buniek, čiže ich adhezívnosť.


Adhezívnosť sa všeobecne zabezpečuje mechanizmom väzby ligandu na svoj receptor, ktorý má prekonať prirodzené odstredivé sily medzi bunkami, ktoré podmieňuje negatívny náboj glykoproteínových molekúl ich membrán. Poznáme množstvo rôznych molekúl zúčastňujúcich sa na adhezívnych procesoch, z ktorých značná časť patrí k integrínom. Integríny na základe rozdielnej, aj keď príbuznej biochemickej štruktúry, sa delia na 8 podrodín. Ich členovia majú heterodimérovú štruktúru. Skladajú sa z väčšieho α- a menšieho β-reťazca. β-reťazec je pre všetky antigény danej podrodiny spoločný a α-reťazec je vždy rozdielny. Z hľadiska adhézie leukocytov na endotel sú najdôležitejšie integríny, ktoré patria rodinám β1, β2, β3 a β7. β1-integríny poznáme skôr pod názvom VLA (very late antigens) pretože jej členovia sa objavujú v membránach buniek až po niekoľkých dňoch ich opakovanej kultivácii s mitogénmi alebo aloantigénmi. Skladá sa zo 6 členov, VLA1 až VLA6. β2-integríny sú zo všetkých integrínov najznámejšie. Pre ich špecifickú expresiu na leukocytoch a adhezívne vlastnosti sa označujú aj ako leukoadhezíny. Rodinu reprezentujú štyria zástupcovia: LFA-1, Mac-1 (CR3) a p150,95 (CR4).

:


je koordinovaný postup jeho zložiek (V integrovanom záchrannom systéme pôsobia základné záchranné zložky a ostatné záchranné zložky). Základné záchranné zložky sú: Hasičský a záchranný zbor  a Mestský hasičský a záchranný zbor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy,  záchranná zdravotná služba, útvary Policajného zboru a letecký útvar ministerstva, vojenské záchranné útvary civilnej ochrany a kontrolné chemické laboratóriá civilnej ochrany, banská záchranná služba) pri zabezpečovaní ich pripravenosti a pri vykonávaní činností a opatrení súvisiacich s poskytovaním pomoci v tiesni. Tiesňou je stav, pri ktorom je bezprostredne ohrozený život, zdravie, majetok alebo životné prostredie a postihnutý je odkázaný na poskytnutie pomoci. Zásahom je súhrn nevyhnutných úkonov a opatrení záchranných zložiek integrovaného záchranného systému, ktoré súvisia s neodkladným poskytnutím pomoci v tiesni. Plánom poskytovania pomoci je spôsob aktivizovania a koordinovania záchranných zložiek integrovaného záchranného systému vysielaných na zásah na účely poskytnutia pomoci v tiesni. Zákon č. 129/2002 Z.z. z 15. februára 2002 o integrovanom záchrannom systéme.

:

 vektorová veličina (E) rovná vektoru sily (F) pôsobiacej na bodový elektrický náboj (Q) delenému veľkosťou tohto náboja: E = F/Q (symbol E).

:

vektorová veličina (H) rovná vektoru magnetickej indukcie (B) delenému permeabilitou prostredia (μ): H = B/μ (symbol H).

:
cytokín, ktorý zohráva kľúčové miesto v imunológii vzniku tuberkulóznej pleuritídy i tuberkulózy samotnej, je produkovaný senzibilizovanými CD4 lymfocytmi po ich senzibilizácii mykobakteriálnym antigénom
:


Interferóny (IFN) sa na podklade rozdielnej antigénovej štruktúry, odlišných hlavných producentov a ich rozdielnej aktivity delia tri typy. Kým interferóny prvého (IFN-alfa, -beta,- omega, -kappa aepsilon) a tretieho typu (IFN-lamba 1, 2, 3) sa vyznačujú najmä antivírusovou aktivitou, interferóny druhého typu (IFN-gama) sa zúčastňujú predovšetkým na regulácii bunkami sprostredkovanej imunity.

:


Interferony jsou cytokiny/proteiny nespecifické imunity, působící v protivirové obraně. Působí parakrinně (tj. na buňky ve svém okolí). Regulují buněčnou proliferaci a diferenciaci. Jejich syntéza je vyvolána patogenními, nádorovými či mitogenními podněty. Existují tři skupiny interferonů, přičemž všechny interferony se do určité míry podílejí na antivirové odpovědi imunitního systému a svým působením na buňky v nich vyvolávají antivirový stav.

:

Interleukín 25 (IL-25) patrí k rodine IL-17 cytokínov (IL-17E). Produkujú ho početné bunky, TH2-lymfocyty, intraepitelové lymfocyty, eozinofily, bazofily, mastocyty, epitelové bunky pľúc a gastrointestinálneho traktu, alveolárne makrofágy, NKT-bunky a bunky uteru. Výrazne podporuje alergický proces, najmä rozvoj asthma bronchiale a to tým, že podporuje diferenciáciu TH2-lymfocytov, syntézu IL-13 dendritovými bunkami a zvyšuje hyperreaktivitu bronchov. Tento posledný účinok IL-25 sa však spája s aktivitou matrixovej metaloproteinázy 7 (MMP7), ktorú syntetizujú epitelové bunky počas alergického zápalu. MMP7 odštiepením časti reťazca IL-25 výrazne zvyšujú jeho aktivitu a tá zasa koreluje s hyperreaktivitou bronchov. Tým, že podporuje aktivitu TH2-lymfocytov, bude sa fyziologicky podieľať na obrane proti helmintom.

:

Interleukín 33 (IL-33) produkujú početné bunky nášho organizmu, najmä fibroblasty, epitelové a endotelové bunky. V neprítomnosti stimulu sa však IL-33 po svojej syntéze presúva do jadra bunky; z bunky sa takto uvoľňuje až po jej nekróze. Biologické pôsobenie IL-33 je pestré. Okrem aktivácie TH2- a TH5-lymfocytov pôsobí aj na značný počet iných buniek. Pôsobením na makrofágy, ktoré predtým stimuloval lipopolysacharid, zvyšuje syntézu TNF, takže by sme ho mohli zaradiť medzi prozápalové cytokíny. Na druhej strane ovplyvňuje aj adaptívnu imunitu – pôsobením na DC zvyšuje množstvo kostimulačných a HLA-molekúl druhej triedy, čím zvyšuje ich schopnosť aktivácie T-lymfocytov. V medicíne vidíme hlavné pôsobenie IL-33 najmä pri rozvoji alergických procesov, najmä asthma bronchiale (AB)av regulácii zápalových procesov pri sepse. Pokiaľ ide o rozvoj AB, IL-33 pôsobí na mastocyty – podporuje syntézu ich cytokínov a chemokínov a degranuláciu; podobne pôsobí aj na bazofily. IL-33 pôsobí na eozinofily, aktivuje ich, aby produkovali IL-8 a superoxid, zvyšuje počty adhezívnych molekúl, čím podporuje ich presun do zápalového ložiska. Pôsobenie IL-33 je veľmi významné aj počas sepsy. Zistilo sa, že v membránach neutrofilov zvyšuje množstvo CXCR2 (receptor pre IL-8), čím podporuje ich chemotaktický pohyb smerom k miestu, kde sa nachádzajú baktérie, a tak pomáha v zvládnutí septického stavu, pretože práve pri ňom je tendencia vyradenia neutrofilov z ich biologickej činnosti.

 

:
Prozápalový cytokín
:


 


je glykoproteín; v závislosti od stupňa glykozylácie sa jeho molekulová hmotnosť (Mr) pohybuje medzi 14 000 až 17 000. Produkujú ho predovšetkým T-lymfocyty, najmä pomocné (Th1), v menšej miere aj iné bunky imunitného systému. IL-2 sa nadväzuje na svoj špecifický receptor (IL-2R). Skladá sa z troch reťazcov - a, b a g. IL-2Ra-reťazec je polypeptid s Mr 55 000 (p55; CD25) a v membráne bunky sa objavuje iba po jej aktivácii. Nadviazanie IL-2 na IL-2Ra však nevedie k nijakej biologickej odpovedi. IL-2Rb-reťazec je takisto transmembránový glykoproteín s Mr 75 000. IL-2Rb sa exprimuje súčasne s tretím reťazcom s Mr 64 000 - IL-2Rg. Bunky, ktoré súčasne majú aj IL-2Ra aj IL-2Rbg, viažu IL-2 s vyššou afinitou, približne 10-11 M. Predpokladá sa, že IL-2 sa najprv viaže na IL-2Ra, čo následne uľahčí jeho asociáciu s IL-2Rbg, čím sa vytvorí vysokoafinitný receptor. Pokojné bunky exprimujú IL-2Rbg, ale nie IL-2Ra a môžu ich stimulovať iba vysoké dávky IL-2. Po aktivácii T-lymfocytov sa v membráne bunky rýchlo objaví IL-2Ra - jeho syntézu indukuje sám IL-2. IL-2 je takto typický autokrinný cytokín. Vzniknutý vysokoafinitný receptor podstatnou mierou zníži prah aktivácie potrebný na indukciu proliferácie Th-lymfocytov. Z tejto vlastnosti IL-2 vyplýval aj jeho pôvodný názov - rastový faktor pre T-lymfocyty (TCGF - Tcell growth factor). Nadviazaním IL-2 na svoje receptory sa začínajú sa diferencovať a proliferovať, vzniká klon buniek špecifická imunitná odpoveď sa môže rozbehnúť. 

:

Sú cytokíny, zúčastňujúce sa regulačných interakcií medzi leukocytmi, zatiaľ je známych 32 a označujú sa skratkami IL-1 až IL-32.

:

popisujú sa ako kŕčovitá senzácia, až bolesť vyvolaná činnosťou-chôdzou a ustupujúca pri odpočinku

:

popisujú sa ako kŕčovitá senzácia, až bolesť vyvolaná činnosťou-chôdzou a ustupujúca pri odpočinku

:


heterogénna skupina pľúcnych ochorení rôznej etiológie od akútnych zápalových ochorení po progresívne fibrotické ochorenia 

:
Zavádění radioaktivních zdrojů přímo do nádoru (karcinom jazyka, karcinom penisu, lůžko tumoru po tumorektomii u karcinomu prsu, sarkomy měkkých tkání)
:


je sonografickým obrazom kontrolované postavenie ihly pri cielenej diagnostike a liečbe ochorení kolena.

:
Intervenčná kardiologia je novšia, rýchlo sa rozvíjajúca superšpecializácia v kardiológii. Ide o invazívne liečebné postupy vykonávané kardiológom, kedy sa katetrizačnou technikou liečia rôzne srdcové choroby, napríklad KCHS, chlopňové chyby, hypertrofická KMP, intrakardiálne skraty.
:
subšpecializácia rádiológie, zameraná na miniinvazívne, tzv. katetrizačné liečebné metódy, uskutočňované najčastejšie iba cez vpich na tele, spojené s navigáciou tejto liečby pod kontrolou rôznych zobrazovacích metód (RTG, CT, MR a USG).
:

je enzymatická porucha, pri ktorej chýba alebo nefunguje enzým laktáza, ktorý štiepi mliečny cukor laktózu na dva jednoduché cukry – glukózu a galaktózu.

:


vědomé nebo nevědomé požití  jedovaté látky v množství, které se projeví na klinickém stavu postiženého, který vyžaduje specifické nebo nespecifické léčebné intervence.

:
tlak v brušnej dutine
:


vnútrokĺbový, nachádzajúci sa vnútri kĺbu

:
tumory vyrůstající mozková tkáně
:

Ide o intradermálnu aplikáciu alergénu za účelom zistenia IgE mediovanej reakcie. Test sa hodnotí po 20 minútach. V porovnaní s prick testom je 10-100 násobne citlivejší. Pri odčítaní za 48-72 hodín slúži na diagnostiku neskorých T-lymfocytmi mediovaných reakcií.

:
Intrakardiálne echokg (intra cardial echokardiography - ICE) je invazívna diagnostická zobrazovacia metodika, kedy sa cez venózny systém, najčastejšie femorálnu alebo jugulárnu vénu, do srdca zavádza miniatúrna ultrazvuková sonda. ICE sa najčastejšie používa na periprocedurálnu kontrolu pri uzáveroch intrakardiálnych skratov, alebo kontrolu punkcie predsieňovej prepážky pri transeptálnej katetrizácii.
:
Zavádění radioaktivních zdrojů do dutých orgánů (dutina děložní, vagina).
:

Intracerebrálne krvácanie a sprievodný opuch mozgu môže naruVnútrolebečné krvácanie (patologické hromadenie krvi v lebečnej klenby) sa môžu objaviť v rámci mozgového parenchýmu alebo okolitých meningeálnych priestory.  Intracerebrálne krvácanie vzniká pri 8-13% všetkých úderov a je výsledkom širokého spektra ochorení.  Intracerebrálne krvácanie má s  väčšou  pravdepodobnosťou za následok vážne postihnutie, alebo smrť .  Intracerebrálne krvácanie a sprievodný opuch mozgu môže narušiť alebo skomprimovať priľahlé mozgové tkanivo, čo vedie k neurologickým symptómom.  Posun  mozgového parenchýmu môže spôsobiť zvýšenie vnútrolebečného tlaku (ICP) a potenciálne smrteľné herniácie. šiť alebo skomprimovať priľahlé mozgové tkanivo, čo vedie k neurologickým symptómom.

:
Zavádění radioaktivních zdrojů do trubicových orgánů (jícen, bronchy, žlučové cesty)
:
Prístup, ktorý umožňuje podávanie liekov, roztokov a krvných derivátov cez ihlu zavedenú do dreňovej dutiny dlhých kostí.
:

Primárne preventívne opatrenie na zníženie rizika skorej novorodeneckej infekcie spôsobenej streptokokmi skupiny B. Spočíva v podaní antibiotika intravenóznym spôsobom tehotnej žene s pozitívnym kultivačným rektovaginálnym vyšetrením na streptokoka skupiny B. Účelom je dosiahnuť účinné koncentrácie antibiotika v plodovej vode a fetálnej cirkuláci. Za dostatočnú sa profylaxia považuje, ak pôrod nastal viac ako 4 hodiny od ukončenia intravenóznej aplikácie 1. dávky antibiotika. Liekom prvej voľby je penicilín, respektíve ampicilín.

:
rozrušenie zrastov v pleurálnej dutine
:
tlak v močovej trubici
:

Krevní derivát obsahující směs imunoglobulinů aplikovaný intravenózně, užívaný k imunomodulační nebo substituční léčbě.

:


Vchlípení jedné části střeva do části následující podobně jako u teleskopu. Náhlá příhoda břišní, ke které dochází například u malých dětí. Projevuje se silnou kolikovou bolestí, neklidem dítěte, krvavou stolicí připomínající malinové želé. Bez léčby vyústí stav v odumření gangrénou části střeva a životu nebezpečný zánět pobřišnice peritonitidu. Vyžaduje včasnou léčbu.

:

Teleskopické vsunutie orálneho segmentu čreva do aborálneho spolu s mezentériom, ktoré vyvoláva strangulačný ileus ( syn. invaginácia, intususcepcia, zapošvenie).

:

Intususcepcia syn. invaginácia


 


Teleskopické vsunutie orálneho segmentu čreva do aborálneho spolu s mezentériom, ktoré vyvoláva strangulačný ileus ( syn. invaginácia, intususcepcia, zapošvenie).


 


Kľúčové slová: intususcepcia

:
Stav vsunutia časti čreva do inej časti čreva v smere pohybu čreva, stav je spojený so zaškrtením mezentéria vsunutej časti čreva. Najčastejšie vzniká v prechode tenkého čreva do hrubého. Stav je možné riešiť jedine chirurgicky. Citované z: Antošová M: Choré dieťa.sk [online] Sep 2011 [cit. 2011-10-22].
Dostupné na internete:
:

Teleskopické vsunutie orálneho segmentu čreva do aborálneho spolu s mezentériom, ktoré vyvoláva strangulačný ileus (syn. invaginácia, intususcepcia, zapošvenie).

:

Teleskopické vsunutie orálneho segmentu čreva do aborálneho spolu s mezentériom, ktoré vyvoláva strangulačný ileus (syn. invaginácia, intususcepcia, zapošvenie).

:
schopnosť nádoru infiltrácie okolia
:


schopnosť adenómu hypofýzy prerastať a narúšať okolité anatomické štruktúry. 

:
Inverzia maternice je kritická komplikácia III. doby pôrodnej, pri ktorej dochádza vzhľadom ku krčku maternice k rôznemu stupňu poklesu tela maternice
:


látka stabilizujúca receptor v jeho inaktívnej konformácii

:


Nádor z beta-buniek Langerhansových ostrovčekov pankreasu, ktorý produkuje inzulín.

:


- inzulín so zmenenou štruktúrou, ktorý potom odlišne preniká a vstrebáva sa do tkanív a má urýchlený alebo predĺžený  účinok v porovnaní s humánnymi inzulínmi.

:
recidíva ochorenia v rovnakom prsníku ako bol primárny nádor
:
International prostate symptom score = medzinárodné skóre prostatických symptómov = dotazník kvantitatívneho zhodnotenia symptómov pacienta s BPH.
:
- chorobné procesy prednej uvey nezápalovej etiológie, ktoré môžu čiastočne alebo v celom rozsahu simulovať zápalovú povahu choroby. Z praktických dôvodov sa tento pojem zužuje na prítomnosť tých granulomatóznych afekcií, ktoré sú zapríčinené primárnym alebo metastatickým procesom malígneho pôvodu.
:
- chorobné procesy prednej uvey nezápalovej etiológie, ktoré môžu čiastočne alebo v celom rozsahu simulovať zápalovú povahu choroby. Z praktických dôvodov sa tento pojem zužuje na prítomnosť tých granulomatóznych afekcií, ktoré sú zapríčinené primárnym alebo metastatickým procesom malígneho pôvodu.
:


je rádiologická vyšetrovacia metóda využívajúca naplnenie hrubého čreva báriovou kontrastnou látkou plnenou do čreva per rectum pomocou irigátora. Naplnené hrubé črevo sa následne vyšetruje pod skiaskopickou stenou.

:


Využitie metód nukleárnej medicíny pri diagnostike ochorení srdca. Ide o vyšetrenie funkčného stavu myokardu.


 

:
je najčastejšia cievna choroba srdca, ktorá je spôsobená nielen aterosklerózou, ale aj inými stenotizujúco-obliterujúcimi chorobami artérií s následnou ischémiou a/alebo nekrózou myokardu.
Ateroskleróza je najčastejšou, ale nie jedinou príčinnou artériovou chorobou.
:

Ischemický iktus je definován jako infarkt tkáně centrálního nervového systému (CNS). Vzniká v důsledku nedokrvení tkání CNS, a to nejčastěji na podkladě okluze přívodné nebo intrakraniální tepny. Proto nejúčinnější terapii akutního stádia ischemického iktu představuje rekanalizační léčba, kterou je však možno užít jen u omezeného počtu pacientů a v omezeném časovém okně od rozvoje příznaků.

 

Citováno z: Easton JD, Saver JL, Albers GW, et al.; American Heart Association; American Stroke Association Stroke Council; Council on Cardiovascular Surgery and Anesthesia; Council on Cardiovascular Radiology and Intervention; Council on Cardiovascular Nursing; Interdisciplinary Council on Peripheral Vascular Disease. Definition and evaluation of transient ischemic attack: a scientific statement for healthcare professionals from the American Heart Association/American Stroke Association Stroke Council; Council on Cardiovascular Surgery and Anesthesia; Council on Cardiovascular Radiology and Intervention; Council on Cardiovascular Nursing; and the Interdisciplinary Council on Peripheral Vascular Disease. The American Academy of Neurology affirms the value of this statement as an educational tool for neurologists. Stroke. 2009. 40, str. 2276-2293.

:
vzniká vystavením myokardu krátkym, opakujúcim sa periódam cievnej oklúzie, po ktorých myokard zostáva rezistentný voči škodlivým účinkom prolongovanej ischémie alebo reperfúzie
:

hematologické ochorenie pri ktorom je nízky počet trombocytov

:

medzinárodná jednotka (international unit)

:
je pomenovanie pre zobrazenia v móde MPR kde všetky roviny rezu (transverzálna, sagitálna aj koronárna) dosahujú rovnakú kvalitu obrazu. Izotropné zobrazenie je možné dosiahnuť len na výkonných CT prístrojoch pomocou submilimetrových rezov.

J

:

Jadierko je útvar v nukleoplazme, ktorý nemá membránu. Je centrom pre syntézu molekúl RNA; okrem iného obsahuje slučky rozvoľnených vláken chromatínu, na ktorých nastáva prepis génov na mRNA. Väčšina molekúl RNA sa dostáva z jadra do cytoplazmy, s výnimkou krátkych jadrových RNA (snRNA, small nuclear RNA), ktoré plnia pomocné funkcie v samotnom jadierku.

:

Dvojitou membránou obalená oblasť eukaryotickej bunky obsahujúca dsDNA (organizovanú do štruktúry vláken chromatínu), ďalej molekuly RNA, ako aj proteíny rozptýlené v nukleoplazme medzi vláknami chromatínu alebo viazané na chromatín.

:
jaterní encefalopatie je soubor reversibilních neuropsychických příznaků, které vznikají při akutním jaterním selhání nebo při chronickém onemocnění jater zvýšenou koncentrací látek, jež jsou za fyziologického stavu metabolizovány v játrech. (Brůha R. a kol. Diagnostika a léčba jaterní encefalopatie. Vnitřní lékařství 2006:52:85-86)
:


 


Jedna z foriem úrazových dávok, ktorá sa priznáva poškodenému na zdraví v prípadoch pracovného úrazu alebo choroby z povolania, u ktorých je pokles pracovnej schopnosti vykonávať doterajšiu činnosť zamestnanca od 10 - 40 %.

:
Jednorázová aplikácia lokálneho anestetika do oblasti rectus sheath bloku. V anglickej literatúre "single shot rectus sheath block".
:

Je index určující v jaké míře se hmotnost mozku některého druhu odlišuje od hmotnosti očekávané při dané tělesné váze. Jedinečnost činnosti lidských mozků však pravděpodobně spočívá v kombinaci a rozsahu schopností jakými jsou mentalizace, imitace a sociální poznávání a hlavně na komplexu jevů, jimž se společně říká kultura a její přenos z generace do generace, jinak řečeno na koevoluci genů a kultury – což je ovšem diskutovaný teoretický předpoklad. 

:
juvenilná idiopatická artritída
:


Jednotka intenzivní péče.

:


Je neionická kontrastná látka aplikovaná do periférnej žily v priebehu CT angiografického vyšetrenia, za účelom zobrazenia mozgových, krčných, hrudných, brušných, panvových tepien ako aj tepien končatín. Kontraindikáciou vyšetrenia je pozitívna alergická anamnéza na jódové preparáty, relatívnou kontraindikáciou znížená funkcia obličiek. Vyšetrenie nevyžaduje žiadnu špeciálnu prípravu, pred vyšetrením sa nesmie 6 hodín jesť.

:

- súdne rozhodnutia vyšších alebo najvyšších súdnych inštancií, ktoré obsahujú zásadné právne závery alebo výklad určitej právnej normy, ktoré môžu byť využiteľné aj v ďalších prípadoch, teda možno nimi argumentovať v iných súdnych sporoch, judikatúra však nie je pre daný súd záväzná.
:


 


Väčšie, reprezentatívnejšie vzorky môžeme získať buď použitím „JUMBO“ bioptických klieští alebo odberom pomocou polypektomickej slučky.

:


Primárna hypertenzia detí a adolescentov ,môže byť začiatkom hypertenznej choroby dospelého veku.Jej včasná diagnotika  a liečba môže zlepšiť následky hypertenzie v dospelom veku alebo jej môže aj zabrániť

:

mladistvý, začínajúci v mladosti

 

K

:


 

K-bunky (killer cells) predstavujú heterogénnu skupinu buniek, ktorá má spoločného menovateľa v tom, že zabezpečujú reakciu, ktorá sa označuje „cytotoxicita sprostredkovaná bunkami závislá od protilátky“ (ADDC - antibody dependent cell mediated cytoxicity). Patria sem predovšetkým NK-bunky, monocyty, makrofágy, neutrofily a eozinofily. Špecifickosť reakcie zabezpečujú protilátky triedy IgG alebo IgE, ktoré sa viažu na terčovú bunku. Následne sa na túto nadviaže K-bunka, ktorá na terčovej bunke prostredníctvom svojho Fc-receptora rozpoznáva Fc-fragment nadviazanej protilátky. Prekrížením Fc-receptorov sa K-bunka aktivuje a cytolytickými mechanizmami terčovú bunku usmrcuje. ADCC predstavuje obranný mechanizmus boja proti parazitom a nádorovým bunkám, resp. sa zúčastňuje niektorých autoimunitných procesov a pri rejekcii štepov. 

:

K-Ras je gén, prítomný v každej bunke, podieľa sa na regulácii rôznych  bunkových procesov, napr. delenie a prežívanie bunky. V nádorových bunkách sa nachádza v dvoch formách: ako divoká forma (Wild type) a ako zmutovaná forma.

:


 


Mutace v ras genu jsou nejčastěji se vyskytující abnormalitou dominantních onkogenů u lidských nádorů. Změny ve struktuře genu mají za následek syntézu abnormálního genového produktu, onkoproteinu, který má změněnou funkci. Tyto změny vedou ke zvýšené nebo nepřiměřené produkci proteinu podporujícího růst.

:
Úplne rozvinutý klinický obraz malnutrície, charakterizovaný nechutenstvom alebo anorexiou a úbytkom telesnej hmotnosti pacienta. Často sprevádza onkologické ochorenia.
:


Calcium-induced calcium release (CIRC) je nekontrolované uvoľnenie vápnika zo sarkoplazmatického retikula vplyvom drobného úniku Ca2+ z tranzverzálneho tubulu po znížení membránového potenciálu.

:
sociálne podmienené, neprimerane nízke výkony v matematike.
:


Autoimunitné ochorenia nervosvalového spojenia 

:

prítomnosť CO2v pleurálnej dutine

:
Kapsida, též kapsid, je obal virionové částice. Skládá se z proteinových podjednotek – kapsomer – a obklopuje nukleovou kyselinu (DNA nebo RNA) viru. Kapsida má ochrannou funkci a zaniká, jakmile virus dosáhne hostitelské buňky a počne se replikovat. Proteiny kapsidy představují řadu antigenů, proti kterým organismus vytváří protilátky.
:


Endoskopická metoda vyšetření trávicí trubice pomocí takzvaného kapslového endoskopu (endoskopické kapsle).


 

:


Endoskopická metoda vyšetření trávicí trubice pomocí takzvaného kapslového endoskopu (endoskopické kapsle).

:


Endoskopické vyšetření, kdy je snímání trávicí trubice zajšťováno kamerou uloženou v plastikovém obalu velikosti a vzhledu větší kapsle. 

:


Kapslová endoskopie tenkého střeva.

:


Kapslová endoskopie tenkého střeva.

:

Nádor z buněk difúzního endokrinního systému (Kultschitzkého buňky), jež nacházíme v gastrointestinálním traktu. Tam, kde se tyto buňky nevyskytují (tj. respirační trakt a středouší), jsou předpokládaným origem multipotentní kmenové buňky sliznic. Pro histopatologickou diagnózu je vedle základní histomorfologie nutný histochemický, imunohistochemický, ev. i ultrastrukturální průkaz jeho neuroendokrinní povahy. Zcela obecně jde o karcinomy s nízkým stupněm malignity, vyznačující se velmi protrahovaným průběhem a pozdním metastázováním. Biologická agresivita je v individuálních případech určena lokalizací nádoru a jeho velikostí.  Citováno z: Barkmanová J. Karcinoidy. Onkologie. 2009;3:336–342. http://www.onkologiecs.cz/pdfs/xon/2009/06/04.pdf

:

Tumor vychádzajúci z neuroendokrinných buniek, ktorý je spravidla hormonálne aktívny

:
Ide o súbor príznakov – flush, hnačky, tachykardia, bronchokonstrikcia, ktoré sú spôsobené nadprodukciou serotonínu v neuroendokrinnom nádore.
:
Karcinom (z řeckého karkinôma) je nádorové onemocnění, vycházející z epitelu, tedy např. z vrstev kůže či sliznic, jde tedy o nádory z tkání ektodermálního či entodermálního původu. Většina karcinomů pochází z krycího epitelu, nebo žlázového epitelu. Karcinomy tvoří cca 80% maligních nádorů.
:


Endometriální karcinom, karcinom endometria, rakovina endometria je zhoubný nádor vnitřní výstelky dělohyendometria – a druh rakoviny děložního těla. Celosvětově je sedmým nejčastějším zhoubným onemocněním, mnohem častějším (až desetinásobně) se vyskytujícím ve vyspělých, než v rozvojových zemích. V severní Americe a Evropě je nejčastějším zhoubným nádorem ženské pohlavní soustavy a čtvrtým nejčastějším zhoubným nádorem vůbec. V posledních letech jeho výskyt roste; zároveň se však prodlužuje i doba přežití (5roční přežití ve více než 80 % případů). Nejčastěji se vyskytuje u starších žen po menopauze, což je i příčinou jeho včasného odhalení a dobré prognózy (objevení krvácivosti z rodidel ženy po menopauze). K dalším rizikovým faktorům patří dlouhodobá terapie estrogeny, obezita, bezdětnost (závažnější ve spojení s neplodností) či léčba Tamoxifenem. Riziko naopak snižují početné porody (ochranný účinek progesteronu), kouření a užívání hormonální antikoncepceCitováno z: Danihel L. a kol. Karcinóm endometria - histopatologická klasifikácia a charakteristika. Gynekol prax 2005; 3 (1): 9-12. a http://en.wikipedia.org/wiki/Endometrial_cancer.

:
Karcinóm in situ (CIS) je včasná forma karcinómu, ktorá je definovaná neprítomnosťou invázie nádorových buniek cez bazálnu membránu.
http://en.wikipedia.org/wiki/Carcinoma_in_situ3
:

Zhubný epitelový nádor z buniek parenchýmu obličky

:


Zhoubné gynekologické nádorové onemocnění, postihující jedno nebo obě ovaria. Pokročilá stádia se vyznačují rozsáhlejším postižením (např. kliček střevních, mezenteria, bránice, apod.). Zahrnuje několik skupin nádorů rozdílné etiologie. Mezi gynekologickými nádorovými onemocněními se jedná o nejzhoubnější typ, který představuje 25 % gynekologických nádorů, ale odpovídá za více než 50 % úmrtí v této skupině. V příčinách úmrtí na nádorová onemocnění u žen mu patří páté místo. Vyznačuje se vysokou mírou recidivy a chemorezistence. Diagnostické nástroje nejsou dostatečně efektivní. V důsledku je většina pacientek diagnostikována s již pokročilými stádii se sníženou pravděpodobností přežití. V karcinogenezi tohoto onemocnění se uplatňují patrně i extraovariální tkáně (např. vejcovod).

:


Nádorové ochorenie podžalúdkovej žľazy najčastejšie sa vyskytujúce ako duktálny pankreatický adenokarcinóm, má zlú prognózu, väčšina pacientov prichádza v pokročilom štádiu ochorenia. Jedinou šancou na vyliečenie je radikálna operácia, odstránenie nádoru a regionálna lymfadenektómia.

:

Jedna z najčastejších malignít v gastrointestinálnom trakte spojená s vysokou mortalitou, vážnou prognózou. Najčastejšie sa vyskytujú epiteliálne nádory typu spinocelulárneho a adenokarcinómu.

:

zhubný nádor predstojnice

:
zhubné nádorové ochorenie prsníka
:

je najčastejším zhubným (malígnym) nádorom u žien, postihuje každú dvanástu ženu a jeho výskyt v populácii v celosvetovom meradle neustále narastá. Celosvetový výskyt nie je rovnomerný, najčastejší je v Európe a Severnej Amerike, relatívne zriedkavejší v Južnej Amerike a Japonsku. Najčastejšie sa vyskytuje v období ohraničenom 35. až 75. rokom života ženy.

:

je všeobecný výraz pre zhubné nádorové ochorenie vaječníkov. Nádory vaječníkov majú vo viac ako 90% pôvod v zárodočných epiteliálnych bunkách (z toho je 50% seróznych, 20% mucinóznych, 20% endometrioidných, 10% svetlobunkových a zvyšok tvoria nediferencovateľné typy).

:

Tumor vychádzajúci zo sliznice žlčníka, malígneho charakteru

:


kardiálna bolesť vzniká excitáciou množstva rôznych ciest, vrátane buniek spinotalamického traktu pozdĺž dolnej cervikálnej a hornej torakálnej oblasti (avšak nie na úrovni C7 alebo C8); excitácia horných cervikálnych ciest je dôvodom, prečo pacienti s pravou kardiálnou bolesťou (napr. pri angíne pectoris) často pociťujú bolesť okrem hrudníka aj v sánke a krku.


Citované z Place, R., Vezzeti, R. Pediatric and adolescent chest pain, 2007, 4 (8): 1-19, [online] [Citované: 2013-04-23]. http://www.ebmedicine.net/topics.php?paction=showTopicSeg&topic_id=170&seg_id=3314

:
Choroby srdca a choroby ciev; choroby obehového systému
:


sú choroby, týkajúce sa srdca a ciev; srdcovo-cievne choroby (S-CCH); srdcové a cievne choroby; choroby srdca a choroby ciev; choroby obehového systému (CHOS). Vysvetlenie: spojovník v zložených prídavných menách vyjadruje ich vzájomne rovnocenný priraďovací vzťah. Obidve prídavné mená sú odvodené od dvoch podstatných mien: srdce (srdcový) a cieva (cievny).

:

Kardiolipin je glycerofosfolipid zložený z dvoch molekúl fosfatidátov kovalkentne pripojených k molekule glycerolu. Vyskytuje sa prevažne vo vnútornej membráne mitochondrií a v plazmatickej membráne bakterií. Pôvodne bol izolovaný z hovädzieho srdca a využíval sa v diagnostike syfilis (BWR)

 

:
je ischemická choroba srdca spôsobená dvoma a viacerými chorobnými jednotkami koronárnych artérií. Napríklad u hypertenzikov je často podmienená aterosklerózou a arteriolosklerózou; u diabetikov je často diabetická makroangiopatia, diabetická mikroangiopatia a arterioloskleróza atď.
:
je charakterizovaná chronickým objemovým preťažením, ľavokomorovou hypertrofiou a dilatáciou. Pri dlhodobom trvaní vznikajú srdcové arytmie (extrasystoly, fibrilácia predsiení) a nakoniec sa vyvinie srdcové zlyhanie. Samotnej obezite možno pripísať asi 10 - 15 % prípadov srdcového zlyhania. Na tomto vývoji sa podieľa nielen mechanické zaťaženie ľavej komory, ale aj lipotoxické poškodenie myokardu a následný vývoj jej kontraktilnej dysfunkcie. Lipotoxicky pôsobí hlavne perivaskulárny tuk, ktorý je uložený pozdĺž drobných tepien.
:
Urgentný liečebný postup u pacientov so zastavením dýchania a obehu. Udržiava minimálnu funkciu krvného obehu a dýchania stláčaním hrudníka a poskytovaním záchranných vdychov.
:

Súbor postupov (norma), určujúca sled činností prvej pomoci u osoby v bezvedomí, ktorá nemá pulz a nedýcha.

:


Súbor postupov /norma/, určujúca sled činností prvej pomoci u osoby v bezvedomí, ktorá nemá pulz a nedýcha

:

Resuscitácia pacientov so zastavením obehu počas hospitalizácie v nemocnici. Spravidla nie je výsledkom náhleho zlyhania srdca, ale je výsledkom nepoznaného postupného zhoršovania vitálnych funkcií (vedomia, krvného obehu, ventilácie). Základný rytmus je spravidla nedefibrilovateľný a až 80 % pacientov v nemocnici zomiera.

:
současné poškození srdeční i ledvinné funkce, které vede k progresivnímu zhoršení myokardiální i renální funkce, nejčastější klinickou formou je chronický kardiorenální syndrom, kdy léčba chronického srdečního selhání je spojena s poklesem ledvinných funkcí, stav vyžaduje multidisciplinární přístup ve spolupráci kardiologa a nefrologa
:

kardiovaskulárne poškodenie, ktoré sa prejavuje ako symptomatické zlyhávanie srdca, novovzniknutá asymptomatická ľavokomorová dysfunkcia, novovzniknutá symptomatická arytmia a poruchy vedenia , hypertenzia, akútny koronárny syndróm, náhla kardiálna smrť, choroby perikardu, tromboembolická príhoda

 

:
Choroba srdcových ciev. Je to jedna z viacerých orgánovovaskulárnych chorôb.
:
Choroby srdcových ciev; cievne choroby srdca
:


sú choroby týkajúce sa srdcových ciev; srdcovocievne choroby (SCCH); choroby srdcových ciev; choroby ciev srdca; choroby koronárnych ciev. Vysvetlenie: zložené prídavné mená písané bez spojovníka, sú v podraďovacom vzťahu a sú odvodené od prídavného a podstatného mena: srdcová cieva. Poznámka: obidve zložené prídavné mená (srdcovo-cievny; srdcovocievny) majú rovnakú výslovnosť, ale rozdielny význam v písanej forme. V niektorých jazykoch, napríklad v anglickom jazyku, je iba jeden výraz „cardiovascular“ a jeho význam vyplýva z kontextu celého textu. Pri mechanistickom preklade do slovenčiny vznikajú často veľké chyby.

:


Elektrická kardioverzia je liečebná metóda nepravidelnej činnosti srdca (fibrilácia predsiení, flutter predsiení, komorová tachykardia) elektrickým výbojom, ktorý zruší nepravidelný srdcový rytmus a navodí pravidelný sinusový rytmus. Výkon sa realizuje v krátkodobej anestézii. 

:


Skórovací systém, ktorý popísali Dr. David A. Karnofsky a Dr Joseph H. Burchenal. Skóre je od 100 po 0, kde 100 je perfektné zdravie a 0 smrť.

:


 


Definicia hodnocení výkonnosti pacientů podle bodovací škály. 

:
– ligamentum carpi transversum – retinaculum flexorum. Jedná se o vazivový pruh rozpínající se mezi eminentia carpi ulnaris (tvořená os pisiforme + hamulus ossis hamati) a eminentia carpi radialis (tvořená tuberculum ossis scaphoidei et trapezoidei), tvoří strop karpálního tunelu.
:

Progresia karcinómu prostaty napriek kastračným hladinám sérového testosterónu.

:

Náhla strata svalového tonusu podmienená prevažne kladnými emóciami, bez poruchy vedomia. Frekvencia je veľmi variabilná, menej ako raz za rok, alebo aj opakovane počas dňa. Kataplexia je druhým najčastejším a jediným špecifickým symptómom narkolepsie. 

:
Society for Vascular Surgery; International Society for Cardiovascular Surgery
:
Society for Vascular Surgery; International Society for Cardiovascular Surgery
:


Typ vaskulárneho filtru, ktorý sa implantuje do vena cava inferior za účelom prevencie život ohrozujúcej pľucnej embólie. Indikácie na implantáciu kaválneho filtra sú prísne. Obyčajne je implantácia indikovaná len v prípade opakujúcej sa pľucnej embólie aj napriek účinnej antikoagulačnej liečbe. 

:


Kawasakiho choroba (mukokutánny-lymfonodulárny syndróm) je akútna multi-systémová vaskulitída. Charakterizuje ju zápal stredne veľkých ciev a morbidita a mortalita determinovaná špecifickým sklonom k postihnutiu koronárnych artérií

:


Keratinocyty sú bunky prítomné v epidermis, kde predstavujú až 90% zastúpenie zo všetkých buniek, ktoré majú významné mechanické a biologické vlastnosti.

:
Sledovanie funkcie enzýmu na substrát (pri G6PD deficite na glukóza- 6-fosfát, pri PK deficite na fosfoenolpyruvát), zmeny tepelnej a Ph stability, ELFO pohyblivosti enzýmu
:


KIR geny a jejich produkty, tj. killer imunoglobulin-like receptory (KIR) na povrchu NK buněk jsou důležitou součástí vrozené imunity člověka. NK buňky primárně likvidují virem infikované nebo nádorové buňky. Tato schopnost destrukce cílových buňek je dána vzájemnou interakcí mezi KIR receptory a příslušnou specifickou HLA molekulou na povrchu buněk, neboli ligandem KIR receptorů. Genetická diverzita KIR genů a genotypů silně připomíná diverzitu HLA systému.

:

Kóduje KIT receptor, ktorého funkcia je kritická pre vývin intersticiálnych Cajalových buniek. KIT gén je exprimovaný v krvotvorných kmeňových bunkách, melanocytoch, mastocytoch, zárodočných bunkách a Cajalových bunkách.

:


synonymum pre SK-DRG systém. Označenie je používané predovšetkým v legislatívnych dokumentoch ustanovujúcich a asociovaných s SK-DRG systémom.

:

Energetická potřeba organizmu měřená nejméně po 3 hodinách tělesného a duševního klidu, nalačno v tepelně neutrálním prostředí.

:


(XXY) je genetická porucha spôsobená chromozomálnou aneuploidiou. Postihnutý mužský jedinec má namiesto jedného chromozómu X tieto chromozóny dva a jeden Y. Hlavním následkom je narušenie vývoja semenníkov a poruchy plodnosti, spolu s dalšími rysmi psychických a fyzických zmien. Jedinci s takouto chromozomálnou poruchou môžu byť aj úplne bez príznakov (vč. plodnosti, ak je příčinou genetická mozaika). 75 % mužov s XXY nevie o svojej "chorobe“, často je syndróm diagnostikovaný až v súvislosti s neplodnosťou, prípadně naopak pri prenatálnom vyšetrení. Jedná se o druhú najčastějšiu extrachromozomálnu poruchu, postihnutý je jeden narodený chlapec na 1000. Zároveň len 90 % všetkých chorých s príznakmi Klinefelterovho syndrómu má naozaj chromozomy XXY.

:


 


Klinefelterův syndrom vzniká přítomností nadpočetného chromozomu X u muže, jde tedy o gonozomální numerickou aberaci. Nejčastěji je způsoben karyotypem 47,XXY, možné jsou i varianty s více chromozomy X (48,XXXY či 49,XXXXY), které mají výraznější manifestaci. Existují i mosaikové formy.

 
:
Kvantifikovanie zmien pomocou testov (Thomayer, Schober a Stibor, skúška lateroflexií, Ottov inklinačný a reklinačný index).
:

klinicky izolovaný syndrom (CIS) má pacient ataky naznačující demyelinizaci, které však nesplňují kritéria pro roztroušenou sklerózu

:


prvá klinická manifestácia demyelinizačného procesu CNS

:
ohnutie vertikálnej osi prsta do strany (najčastejšie malíčka)
:


 


Poloha tela v ľahu na chrbte.

:

jsou látky, které zlepšují vnímání, učení a paměť. Lze je také označit jako látky „antiamnestické“.


Rozdělení: 


Nootropní látky

Ostatní kognitiva

 
Nootropní látky stimulují duševní funkce tím, že zlepšují metabolismus a prokrvení CNS. Jsou používány ke zlepšení mentálních funkcí jako je paměť, kognice, inteligence, pozornost a koncentrace, a to především u poruch s poúrazovou a organickou etiologií. Příznivé účinky se projevují až po dlouhodobém podávání. Působení nootropik nevede k lékové závislosti a mají jen malé nežádoucí účinky. Zahrnují mnoho látek z různých chemických skupin, které mají různé mechanismy účinku. Někdy jsou řazeny do skupiny psychostimulancií.
Piracetam

Jedná se o cyklický derivát GABA (kyselina gama-aminomáselná). Příznivě ovlivňuje látkovou výměnu nervových buněk. Snadno proniká do CNS, kde zvyšuje metabolismus glukózy. Má spasmolytický účinek na cévy a snižuje viskozitu krve. Díky tomu zvyšuje průtok krve mozkem.
Pyritinol

Je chemicky blízká látka vitaminu B6 (pyridoxin). Zvyšuje regionální prokrvení mozkové tkáně.
Meklofenoxat

Připomíná jedním koncem molekuly acetylcholin, druhým prokain. Proniká rychle do CNS a zvyšuje zde metabolismus glukózy.
Námelové alkaloidy se sympatolytickým účinkem (např. nicergolit, dihydroergotoxin), navíc ovlivňují adrenergní a serotoninergní receptory.
Látky ovlivňující reologické vlastnosti krve (cinarizin, flunarizin, nimodipin aj.)

 
Ostatní kognitiva

 

Používají se zejména k léčbě chronických stavů. Jejich hlavní indikací je Alzheimerova choroba (u které mohou zpomalit progresi) a jiné typy demencí. Jedná se o různé skupiny látek s odlišným mechanismem účinku.
Inhibitory acetylcholinesterázy – vychází z předpokladu, že poruchy paměti jsou způsobeny deficitem cholinergního systému.
Tacrin, Donezepil, Rivastigmin
Atypická antidepresiva
Neuropeptidy
Riluzol – inhibuje uvolňování glutamátu a děje vyvolané excitačními aminokyselinami, má komplexní neuroprotektivní účinky.
:


umělý, většinou platinový materiál, který se zavádí do cévy a používa sa na embolizáci cév.

:
infekcia viacerými patogénmi
:
liečba pľúcnej TBC kolapsom pľúcneho laloka, ev. pľúcneho krídla, ktorý spôsobuje imobilizáciu príslušnej časti pľúc a tým lepšie podmienky na hojenie TBC procesu
:


Endoskopické vyšetření tračníku pomocí bezdrátové kapsle obsahující 2 snímací zařízení, baterie a vysílač. Po polknutí kapsle je posouvána peristaltikou až do tračníku, kde probíhá vlastní vyšetření do odchodu kapsle per vias naturales nebo do vybití baterií. 

:


endoskopické vyšetrenie dolnej časti tráviaceho traktu - hrubého čreva a rekta

:
Termínom kolonoskopia je označované vyšetrenie konečníku a hrubého čreva flexibilným endoskopom. Vo väčšine prípadov je možno prezrieť aj časť terminálneho ilea.
:


Endoskopické vyšetrenie hrubého čreva flexibilným prístrojom; podľa vyšetrovaného úseku ide o: rektoskopiu (vyšetrenie konečníka), rektosigmoidoskopiu (vyšetrenie konečníka a colon sigmoideum), pankolonoskopiu (vyšetrenie celého kolonu) alebo  kolonoileoskopiu (vyšetrenie kolonu s časťou ilea).

:
Najčastejší karcinóm postihujúci hrubé črevo a rektum. Slovensko v súčastnosti patrí medzi krajiny s najväčšou prevalenciou tohto ochorenia.
:
Adenokarcinóm hrubého čreva s najvyššou incidenciou v hrubom čreve.
:

Označovaný aj ako rakovina hrubého čreva, vzniká v dôsledku nekontrolovaného rastu buniek v hrubom čreve, konečníku alebo v slepom čreve. Typickými symptómami sú krvácanie z konečníka a anémia, pričom často dochádza k úbytku hmotnosti.

:

súčasný výskyt viacerých ochorení

:
Spoločný výskyt menovanej psychiatrickej poruchy a iných psychiatrických porúch, u ktorých sa dá predpokladať iný patologicko-anatomický substrát, etiopatogenéza, a teda aj liečba.
:
Spoločný výskyt menovanej psychiatrickej poruchy a iných psychiatrických porúch, u ktorých sa dá predpokladať iný patologicko-anatomický substrát, etiopatogenéza, a teda aj liečba.
:
Spoločný výskyt menovanej psychiatrickej poruchy a iných psychiatrických porúch, u ktorých sa dá predpokladať iný patologicko-anatomický substrát, etiopatogenéza, a teda aj liečba.
:
Spoločný výskyt tikov a iných psychiatrických porúch, u ktorých sa dá predpokladať iný patologicko-anatomický substrát, etiopatogenéza a teda aj liečba, napr. ADHD, OCD a iných úzkostných porúch.
:
Znamená právomoc, okruh pôsobnosti, rozsah právomoci, príslušnosť po odbornej alebo vecnej stránke.
:

je zmiernenie alebo prekonanie sociálneho dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia poskytovaním peňažných príspevkov na kompenzáciu alebo poskytovanie sociálnych služieb

:

je zmiernenie alebo prekonanie sociálneho dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia poskytovaním peňažných príspevkov na kompenzáciu alebo poskytovanie sociálnych služieb

:

 

V kostnej dreni  < ako 5 % blastov v periférnej krvi, je hodnota hemoglobínu  >100g/l, trombocytov >100x109 /l, absolútny počet neutrofilov >1500

 

 

:


klinické stavy a laboratórne zmeny asociované s podaním transfúzie krvi

:

Soubor dovedností v interpersonální komunikaci. Nejčastěji se zařazuje do skupiny tzv. „soft skills“ (měkkých dovednostní), které představují taktéž tzv. sociální kompetentnost v poznávání lidí a jednání s lidmi, schopnost a dovednost úspěšně řešit sociální konflikty apod. V oboru medicíny komunikační dovednosti patři mezi základní nástroje lékaře a jsou nezbytným předpokladem úspěšné léčby a spolupráce pacienta.

:

Soubor dovedností v interpersonální komunikaci. Nejčastěji se zařazuje do skupiny tzv. „soft skills“ (měkkých dovednostní), které představují taktéž tzv. sociální kompetentnost v poznávání lidí a jednání s lidmi, schopnost a dovednost úspěšně řešit sociální konflikty apod. V oboru medicíny komunikační dovednosti patři mezi základní nástroje lékaře a jsou nezbytným předpokladem úspěšné léčby a spolupráce pacienta.

:
vrodený sivý zákal vnútroočnej šošovky
:

vrozené většinou autotzomálně recesivně dědičné syndromy projevující se kolísající "myastenickou" slabostí již od útlého dětství, někdy i později

:

Srdcové zlyhávanie je komplexným klinickým syndrómom, preto neexistuje jednoduchá a súčasne vyčerpávajúca definícia. Modifikáciou klasických definícií pochádzajúcich od E. Braunwalda a P.A. Poole-Wilsona môžeme SZ definovať z patofyziologického pohľadu ako stav, pri ktorom srdce nie je schopné zásobiť periférne tkanivá adekvátnym množstvom krvi (systolické SZ) alebo to dokáže iba pri zvýšených plniacich tlakoch (diastolické SZ), a ktorý sprevádzajú charakteristické hemodynamické, renálne a neurohormonálne dôsledky.

Klinická definícia SZ podľa ESC sa opiera o prítomnosť symptómov a príznakov (z ktorých ani jeden nie je špecifický pre SZ), objektívny dôkaz systolickej a/alebo diastolickej dysfunkcie srdca(preferenčne prostredníctvom echokardiografie alebo laboratórneho stanovenia natriuretických peptidov) a v prípade pochybností o priaznivú odpoveď na liečbu SZ.

:


Vakcína obsahující bakteriální kapsulární polysacharid, který je navázán na bílkovinný nosič s cílem posílit imunogenicitu vakcíny, zejména té, která se používá k imunizaci kojenců, dětí, ale i starých osob proti invazivním onemocněním způsobených bakterií Haemophilus influenzae typ B, Streptococus pneumoniae nebo Neisseria meningitidis.

:

Liečba rádioterapiou a chemoterapiou súčasne s cieľom zvýšenia jej efektivity.

Citované z: HALPERIN, E.C. a kol. Perez and Brady's Principles and Practice of Radiation Oncology. 5th. ed. Philadelphia : Lippincott Williams & Wilins, 2008. 2106 s. ISBN 978-0-7817-6369-1

:

súbežné podávanie rôznych liečebných modalít

:


Konkomitantní radiochemoterapie je chemoterapie, která je podána současně se zářením.

:
Zavedenie katétra do oblasti rectus sheath bloku s možnosťou opakovanej aplikácie lokálneho anestetika v pooperačnom období.
:
Sepatátor krvných elementov a plazmy – prístroj na aferézu, ktorý bez zastavenia procedúry uskutočňuje zber aj návrat krvi naraz
:
Termínom kontraindikácia chápeme príčiny vylučujúce použitie určitej metódy liečby alebo určitého lieku.
:


Okolnosť alebo stav chorého vylučujúci niektoré liečebné postupy, výkony alebo lieky.

:


Je rádiologický termín, ktorý sa používa pre tekutiny, plyny alebo tuhé substancie, ktoré zlepšujú kontrast a vzájomnú odlíšiteľnosť dvoch orgánov alebo tkanív. Ich spektrum je veľmi široké a využívajú sa vo všetkých základných zobrazovacích metódach. Základnou podmienkou ich použitia je bezpečnosť pre človeka.

:


Jedná sa najmä o zlúčeniny gadolínia, ktorých základnou vlastnosťou je, že sa cielene nevychytávajú v žiadnom type buniek a šíria sa tak v cievnom riečisku a telových tekutinách. Možno ich rozdeliť na látky s nízkou a vysokou molekulárnou hmotnosťou. Najbežnejšie používanými sú nízkomolekulárne paramagnetické cheláty gadolínia. Jednou z najdôležitejších vlastností kontrastnej látky a dôvodom jej častého podávania pri zobrazovaní centrálnej nervovej sústavy je schopnosť prenikať poškodenou hematoencefalickou bariérou. Typicky sa napríklad používajú pri zobrazovaní nádorov, resp. pri MR angiografii.

:


 


Je druhou zložkou lekárskej posudkovej činnosti na účely nemocenského poistenia. Je zameraná na porušenie liečebného režimu a na porušenie povinností počas trvania dočasnej pracovnej neschopnosti poistenca. Vykonáva ju určený zamestnanec pobočky Sociálnej poisťovne na podnet posudkového lekára.

:


 


Je jednou zo zložiek lekárskej posudkovej činnosti na účely nemocenského poistenia. Je zameraná na zisťovanie účelnosti vynakladania finančných prostriedkov z fondu nemocenského poistenia. Predmetom kontroly je odborná úroveň posudzovania spôsobilosti na prácu ošetrujúcim lekárom, diagnostický a liečebný proces vo vzťahu k dĺžke trvania dočasnej pracovnej neschopnosti, potreba ošetrovania a starostlivosti na poskytovanie ošetrovného v sporných prípadoch, potreba preradenia na inú prácu na poskytovanie vyrovnávacej dávky v sporných prípadoch.

:
Protokol (chceklist) pozostáva z troch častí: kontrolné položky pred začiatkom anestézie, pred začiatkom operácie a pred skončením operácie. Kontrolujú sa dôležité aspekty procesu, ako je totožnosť pacienta, strana operácie, pripravenosť chirurgického a anestéziologického pracoviska, vykonanie preventívnych postupov. Súčasťou protokolu je riadená komunikácia medzi členmi tímu - vzájomné predstavenie, brífing o očakávaných problémoch a debrífing o priebehu operácie a požiadavkách na bezprostredné pooperačné obdobie.
:
štandardne používaná schéma frakcionácie rádioterapie
:


 


Kôpor sa považuje za jednu z najcennejších funkčných potravín. Sú to bežné potraviny vyrobené tak, aby okrem tradičných a bežných zložiek výživy obsahovali i zložky s významnými zdravotnými účinkami. Vyvíjajú sa nové potravinárske výrobky, ktoré majú priaznivý vplyv na duševný a telesný stav ľudí a zároveň môžu znižovať ohrozenie rôznymi ochoreniami. Tieto potraviny sa nazývajú "funkčné" a vedci z rôznych európskych krajín, vlády a medzivládne organizácie spolu s poľnohospodárstvom a potravinárskym priemyslom vytvorili pre tento smer základnú koncepciu. Všetky funkčné potraviny majú spoločného menovateľa: priaznivo ovplyvňujú jednu nebo viac telesných funkcií a tento priaznivý účinok dá sa očakávať vtedy, ak tieto potraviny tvoria súčasť bežnej výživy. Funkčné potraviny väčšinou vyzerajú, voňajú a chutia rovnako ako ich bežné varianty. Ľudia prijímajú koncepciu funkčných potravín priaznivo s vedomím, že niektoré potraviny môžu zohrať svoju úlohu a pomáhať v určitom časovom a vekovom období. Codex Alimentarius FAO/WHO, Rada Európy a príslušné národné orgány vypracovali predpis, ktorý povoľuje "uvádzať len také tvrdenia, ktoré sú dobre vedecky podložené a overené". Podľa tohto predpisu môžu byť na etiketách funkčných potravín uvedené len také tvrdenia o priaznivých účinkoch na ľudské zdravie, ktoré sú vedecky podložené a nie sú zavádzajúce. Má byť jasne preukázateľné, že účinná látka sa v tele absorbuje alebo sa dostáva do časti tela, kde má účinkovať. Pokiaľ sa takáto potravina konzumuje v normálnom množstve, priaznivo ovplyvňuje fyziologické funkcie. Funkčné potraviny považujeme za súčasť vyváženej stravy a aktívneho životného štýlu na podporu zdravia.

:

Základná organizácia spojov bazálnych ganglií, respektíve striata (caudatum + putamen) v akomsi kruhovitom usporiadaní medzi mozgovou kôrou, striatálnymi neurónmi, talamom a opäť mozgovou kôrou, ktorá zabezpečuje integráciu obrovského množstva informácií. Podľa konkrétnej slučky je v pozadí regulácia motorických, kognitívnych a afektívnych funkcií.   

:

kortikosteroidní nebo kortikoidní hormony jsou steroidní hormony syntetizované z cholesterolu vznikající v buňkách kůry nadledvin

:
Anatomická štruktúra, tvorená sieťou nekolabovateľných venóznych sínusov, ktoré sú drénované do centrálneho venózneho sínusu.
:

devitalizovaný  fragment, ktorý sa obaľuje novotvorenou kosťou z periostu a formuje sa do útvarov zvaných involukrum

:
- osteoartróza bedrových kĺbov
:


 


sú ochorenia kože, ktoré vznikajú v priamej a príčinnej súvislosti s vykonávanou prácou alebo s používaním ochranných pracovných prostriedkov, ak sú pri výkone práce nevyhnutné, nariadené a poskytované zamestnávateľom. Vyvolávajúcou príčinou môžu byť aj prostriedky na zabezpečenie hygieny kože, ktoré sa poskytujú zamestnancom na pracovisku.


 


Pri určovaní profesinálneho pôvodu dermatóz majú kľúčový význam dva pojmy – priama súvislosť  t.j.,  že pracovník prichádza v pracovnom procese do priameho kontaktu so škodlivinou a príčinná súvislosť,  t.j. že škodlivina v pracovnom procese sa ako príčina dermatózy musí jednoznačne dokázať.


 

:
Kožné komplikácie liečby inzulínom sa opisujú ako lipodystrofia. Ide o „jamôčkovanie“ kože, čo je spôsobené zriedkavou imunitnou reakciou na inzulínové injekcie. Stav kože nazývaný lipohypertrofia je zapríčinená zhrubnutím a stuhnutím podkožného spojiva.
Citované z: http://www.ehow.com/facts_5678414_complications-insulin-therapy_.html
:

predstavuje samostatný mikrosystém pozostávajúci zo 16 zón. Tieto vychádzajú z anatomickej a funkčnej topografie mozgu. V oblasti gyrus praecentralis je napríklad lokalizovaná zóna ktorej stimuláciou možno ovplyvniť motorické funkcie tela. V temporálnej oblasti sú zóny súvisiace so sluchom a v okcipitálnej krajine sa nachádzajú čiary spájané so zrakom. Používajú sa tu tenké dlhé ihly ktoré sa zavádzajú podkožne vo vybraných čiarach a ponechávajú in situ  15 – 20 min.

:

predstavuje samostatný mikrosystém pozostávajúci zo 16 zón. Tieto vychádzajú z anatomickej a funkčnej topografie mozgu. V oblasti gyrus praecentralis je napríklad lokalizovaná zóna ktorej stimuláciou možno ovplyvniť motorické funkcie tela. V temporálnej oblasti sú zóny súvisiace so sluchom a v okcipitálnej krajine sa nachádzajú čiary spájané so zrakom. Používajú sa tu tenké dlhé ihly ktoré sa zavádzajú podkožne vo vybraných čiarach a ponechávajú in situ  15 – 20 min.

:


je klinický geriatrický syndróm spôsobený mnohými príčinami a ovplyvnený mnohými faktormi. Je to dynamický proces charakterizovaný stratou fyziologických funkcií, poklesom odolnosti voči minimálnemu stresu (záťaži), poklesom telesnej výkonnosti a zvyšovaním zraniteľnosti (vulnerability). Následkom je zhoršovanie celkového zdravotného stavu, zvýšená náchylnosť k akútnym ochoreniam, rozvoj dizability so vznikom závislosti (odkázanosti) a zvýšené riziko úmrtia. 

:


hodnoty hematokritu, pri ktorých v závislosti od klinického stavu dieťaťa indikujeme podanie transfúzie

:


Srdcové chyby, ktoré ohrozujú novorodenca na živote, preto je ich liečba nevyhnutná už v novorodeneckom období. Citácia: Maťašová, K., Bukovinská, Z., Jánoš, M., ET AL. Skríning kritických vrodených chýb srdca u novorodencov pulznou oxymetriou v regióne severného Slovenska. Ces-slov Pediat, 66, 2011. p. 146-152. 

:

Kriticky chorým pacientom rozumieme pacienta so zlyhávaním jedného alebo viacerých orgánových systémov. Častou príčinou je sepsa, ale aj ťažké poranenie, infekcia, rozsiahla operácia alebo primárne poškodenie orgánu alebo systému. Kriticky chorý pacient z tohto aspektu vyžaduje multidisciplinárnu lekársku, ošetrovateľskú a rehabilitačnú intervenciu.

:

Krizová intervence je je odborná metoda práce s osobou v situaci, kterou daná osoba prožívá jako zátěžovou, nepříznivou, ohrožující. Úkolem krizové intervence je minimalizovat ohrožení dané osoby, objevit a posílit její schopnost vyrovnat se se zátěží tak, aby se pokud možno předešlo negativním, destruktivním způsobům řešení situace. 

:

Ak je príčina krvácania v hornej časti tráviacej trubice, v tenkom čreve  alebo hornom tzv. orálnom úseku hrubého čreva, čo je prakticky po priečnu časť hrubého čreva (colon transversum), väčšinou ide o melénu. V prípade, že zdroj krvácania sa nachádza v priečnej časti hrubého čreva a nižšie, krv vytekajúca z konečníka je väčšinou jasno- alebo tmavočervená,  a teda ide o enteroragiu. Zdrojom sú najčastejšie zápaly tenkého alebo hrubého čreva, nezhubné nádory (polypy - každý polyp však nie je nezhubný!) a nádory čriev, prípadne ochorenia konečníka, najčastejšie hemoroidy.

:


Krvácení recidivující či přetrvávající, zjevné nebo okultní, pokud jsou vstupní standardní endoskopická vyšetření (gastroskopie a koloskopie) negativní, respektive bez identifikace zdroje krvácen.í

:
AB0systém je exprimovaný na erytrocytoch, trombocytoch, leukocytoch, na väčšine tkanív, vo výpotkoch a seróznych tekutinách. Ako jediný systém erytrocytov má prítomné pravidelné antierytrocytové protilátky, tzv.aglutiníny. Sú to silné hemolyzíny a potentné protilátky. Platí pravidlo reciprocity, t. j. aglutinín človeka je vždy namierený voči antigénu, ktorý nie je prítomný na vlastnom erytrocyte (napr. krvná skupina A , aglutinín anti-B).
:

Operační metoda, která se indikuje u primárního odchlípení sítnice. Na skléru se zakládají stehy, kterými se fixuje  silikonový implantát a to  v místě, kam se zevně promítá defekt neuroepitelu. Před konečnou  fixací silikonového implantátu se aplikuje kryopexe  pro vyvolání aseptického zánětlivého procesu v okolí defektu neuroepitelu k navození chorioretinálního jizvení.

 

:

ide o stimulačné pôsobenie chladu na akupunktúrne body a dráhy.  Realizuje sa  prikladaním kúskov ľadu či  tampónov navlhčených éterom alebo alkoholom. Taktiež aj  aplikáciou tekutého dusíka, snehu kyseliny uhličitej, chlóretylovým (kelénovým) obstrekom, prúdom chladnej vody aj aplikáciou aromatických olejov a látok (Essential Embrocation, Vietnamská masť) na kožnú projekciu aktívnych bodov.

:

ide o stimulačné pôsobenie chladu na akupunktúrne body a dráhy.  Realizuje sa  prikladaním kúskov ľadu či  tampónov navlhčených éterom alebo alkoholom. Taktiež aj  aplikáciou tekutého dusíka, snehu kyseliny uhličitej, chlóretylovým (kelénovým) obstrekom, prúdom chladnej vody aj aplikáciou aromatických olejov a látok (Essential Embrocation, Vietnamská masť) na kožnú projekciu aktívnych bodov.

:

(skratka COP) je idiopatická proliferatívna obojstranná bronchiolitída prejavujúca sa obojstrannými periférnymi a perilobulárnymi a bronchocentrickými opacifikáciami.

:

- neúmyselné vydávanie cudzích zážitkov za vlastné

:
vrodená vývojová chyba, pri ktorej nedošlo k zostupu
semenníkov do mieška
:
vrodená vývojová chyba, pri ktorej nedošlo k zostupu
semenníkov do mieška
:


Spermie jsou přítomny jen v peletě po centrifugaci spermatu. Citované z:  WHO laboratory manual for the examination and processing of human semen - 5th ed. World Health Organisation, ISBN 9789241547789, 2010.

:

Kumarín je benzopyrón, toxín prítomný v rastlinách, napr. Dipteryx odorataAnthoxanthum odoratumGalium odoratumVerbascum,Melilotus officinalis a Hierochloë odorata. Má sladkú vôňu, ľahko rozpoznateľnú ako vôňa čerstvo pokosenej trávy. Používa sa v parfémoch od roku 1882. Je tiež prekurzorom pre rôzne antikoagulanty, najmä warfarín.

:


Vnímanie vlastnej pozície v živote v kontexte kultúry a hodnotových systémov so zreteľom na životné ciele, očakávania, štandardy a záujmy. Kvalita života je komplexným spôsobom ovplyvňovaná telesným zdravím, psychickým stavom človeka, úrovňou jeho nezávislosti a vzťahmi k okolitému prostrediu.


Citované z: KAPLAN R.M., RIES A.L.: Quality of life: concept and definition. COPD 4, 2007, p. 263-271.


 

:


 


je daná subjektívnym vnímaním vplyvu životných okolností a liečby ochorenia na život daného pacienta. Odráža rozdiel medzi súčasným a požadovaným telesným a psychickým zdravím, stupňom samostatnosti a sociálnymi vzťahmi.


Citované z: FAYERS P.M., MACHIN D.: Quality of life. The assessment, analysis and interpretation of patient – reported outcomes. 2nd edition, Chichester: Wiley, 2007, 544 pp.

:


 


Charakterizuje, čo pacient prežíva ako následok choroby a poskytovania zdravotnej starostlivosti. Jedná sa o hodnotenie stupňa zvládnutia každodenných povinností a kvality prežívania života v porovnaní s tým, čo považuje chorý sám za ideálne. Účelom merania kvality života nie je zistiť prítomnosť a závažnosť príznakov ochorenia, ale ukázať, ako  pacient prežíva manifestáciu ochorenia alebo jeho liečbu.


Citované z: FAYERS P.M., MACHIN D.: Quality of life. The assessment, analysis and interpretation of patient – reported outcomes. 2nd edition, Chichester: Wiley, 2007, 544 pp.

:
- množstvo bielkovín vylučovaných močom
:

chromatografická metóda, pri ktorej je mobilnou fázou kvapalina. Je vhodná na separáciu kvapalných resp. v kvapaline rozpustených zmesí.

:


Kvapavka je vysoko kontagiózne sexuálne prenosné ochorenie vyvolané baktériou Neisseria gonorrhoeae. Jediným symptómom môže byť zápal sliznice genitálnej oblasti. Klinické príznaky, ak sú prítomné, sa u mužov a  u žien líšia (u mužov začína infekcia v uretre, u žien najčastejšie v cervixe). Ak sa ochorenie nelieči, môže vyústiť do vážnych zdravotných komplikácií. 

:
dilatace těla obratle s vyplněním vzniklé dutiny cementem

L

:


Laboratórne testy sú určené na zachytenie autoimunitných dejov s cieľom určiť diagnózu v rozličných štádiách ochorenia. Pri autoimunitných ochoreniach sa pre metodickú jednoduchosť sústreďujeme na dôkaz a identifikáciu protilátok v sére a to v jednotlivých frakciách imunoglobulínov, najčastešie vo frakcii IgG, niekedy aj IgM alebo IgA. Sérologické testy sa síce používajú najčastejšie, čo však neznamená, že sa na príslušných imunitných procesoch nepodieľajú aj T bunky.


 


V laboratóriu s morfologickým zameranim sa predovšetkým sústreďujeme na metódu nepriamej imunofluorescencie (IF), lebo jej pomocou vidno antigén v jeho skutočnej lokalizácii, čím získame obraz aj o mieste pôsobenia autoprotilátky(ok) v organizme.


 


Ako alternatívu používame techniku imunoblot (IB), ktorá umožňuje identifikovať jednotlivé proteíny, proti ktorým sú protilátky namierené. Metóda IB je citlivejšia ako nepriama IF a v mnohom ohľade nahradí metódu ELISA. Test IB môže byť výhodnejší, lebo jediným vyšetrením sa zisťuje celé spektrum viacerých autoprotilátok.


 


Biočipy sú syntetické guľôčky z polymérneho materiálu pevne prichytené na podložnom sklíčku, na ktoré boli nadviazané purifikované proteíny. Na vizualizáciu testovanej protilátky slúži konjugát (druhá protilátka označená FITC) podobne ako v teste nepriamej IF.

:

Lacerace oka je pronikající poranění oka ostrým předmětem, pronikající celou tloušťkou zevní stěny. Podle počtu pronikajících ran se lacerace rozděluje na:

1.  penetrující poranění oka mající jednu vstupní ránu 

2.  perforující poranění oka mající dvě rány: vstupní a výstupní ránu

Ľ

:


úraz hlavy so skóre 13 - 15 podľa Glasgowskej škály kómy (GCS). 

L

:
Laktózová intolerancia je abnormálna neimunologická reakcia po požití laktózy, ktorá je spôsobená nedostatkom enzýmu laktáza (čiastočným alebo úplným), ktorý je zodpovedný za trávenie laktózy.
:
operačná technika založená na princípe použitia špeciálnych nástrojov, ktoré sa zavádzajú do dutiny brušnej cez maličké (niekoľko milimetrové) rany
:

Operace v dutině břišní, kdy přístup do dutiny je zjednán pomocí laparoskopických portů, trubiček, přes které se do dutiny zavádějí pracovní nástroje. Oproti klasické chirurgii výrazně snižuje traumatizaci stěny břišní a tím zlepšuje pooperační průběh.

:
Celosvetovo etablovaná metóda liečby kolorektálneho karcinómu, používaná už aj na Slovensku. Zahŕňa v sebe princíp miniinvazívneho prístupu k liečbe tohto ochorenia prinášajúca pacientovi značný benefit
:

Ide o inštrument, ktorým sa dnes počas laparoskopickej cholecystektómie peroperačne diagnostikuje choledocholitiáza s najlepšími dokumentovanými výsledkami.

:

Low anterior resection - nízka predná resekcia rekta, operačná technika používaná pri verifikovanom kolorektálnom karcinóme rekta, dnes najčastejšie laparoskopickým spôsobom.

:
je v zásade umelo vytvorená myiáza, aplikovaná skúsenými lekármi v kontrolovanom prostredí, benefity ktorej prevažujú nad možnými rizikami.
:


Larválna toxokaróza je spôsobená migráciou lariev červov škrkavky psej alebo mačacej – Toxocara canis alebo Toxocara cati, prípadne niektorých iných druhov zvieracích


škrkaviek v ľudskom organizme. Človek sa nakazí zjedením zrelých vajíčok obsahujúcich infekčné larvy, ktoré sa v žalúdku z vajíčok uvoľňujú.


Citované z: M. Mikulecký, ml., O. Bálint. Klinický pohľad na larválnu toxokarózu: stav 2000 / In: Slovenský lekár. - Roč. 11, č. 5-6 (2001), s. 231-233

:


reflexná odpoveď vyvolaná stimuláciou laryngu rôznymi druhmi podnetov, spočíva v priblížení a uzatvorení hlasivkovej štrbiny s cieľom zabrániť prieniku potenciálne škodlivých faktorov do dýchacích ciest


(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22224318)


 

:

 Laryngeálna kanyla je jednorazová supraglotická pomôcka na zaistenie priechodnosti horných dýchacích ciest.

:
Laser (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) je zariadenie uvoľňujúce energiu ako lúč elektromagnetického žiarenia s určitými charakteristickými vlastnosťami, ktorými sú monochromatičnosť (iba jedna vlnová dĺžka), polarizácia (vlnenie iba v jednej rovine), koherencia (svetlo kmitá v jednej fáze) a nondivergencia (malá rozbiehavosť paprsku). (Citované z: Poděbradský, J., Vařeka, I.: Fyzikální terapie I., Grada Publishing, 1998)
:

ide o pôsobenie laserového lúča na aktívne body. Charakteristické vlastnosti laserového lúča (koherencia, nondivergencia, monochromatickosť) podmieňujú jeho terapeutické účinky.  Laserový lúč dokáže obnoviť normalizačné procesy v bunke, urýchľuje výmenu Na+ a K+ na bunkovej  membráne, podporuje syntézu ATP v mitochondriách, upravuje informačné a regulačné poruchy v systéme základného bunkového milieu. Stimulácia aktívnych bodov laserovým lúčom zvyšuje tok aferentných impulzov do CNS a má za následok množstvo nervových a neurohumorálnych reflexných odpovedí..

:

ide o pôsobenie laserového lúča na aktívne body. Charakteristické vlastnosti laserového lúča (koherencia, nondivergencia, monochromatickosť) podmieňujú jeho terapeutické účinky.  Laserový lúč dokáže obnoviť normalizačné procesy v bunke, urýchľuje výmenu Na+ a K+ na bunkovej  membráne, podporuje syntézu ATP v mitochondriách, upravuje informačné a regulačné poruchy v systéme základného bunkového milieu. Stimulácia aktívnych bodov laserovým lúčom zvyšuje tok aferentných impulzov do CNS a má za následok množstvo nervových a neurohumorálnych reflexných odpovedí..

:

Laserová fotokoagulace je metoda při které se světelná energie mění na teplo, které působí na  cílové tkáně. V léčbě ROP laserovým zářením (většinou diodovým) dochází k destrukci periferie avaskulární sítnice s tvorbou jizev, které brání odchlípení sítnice. Fotokoagulace se provádí buď transpupilárně (přes zornici) nebo transsklerálně (přes povrch oka). Obdobný efekt jako laserová fotokoagulace má i ošetření sítnice chladem (kryopexe neboli kryokoagulace.) Zmrazením tkáně působením teploty - 70 stupňů dochází k její částečné destrukci a tvorbě jizevnatých procesů.

:
je všeobecne závislosť na psychoaktívnej látke alebo na viacerých psychoaktívnych látkach.

Ľ

:
V súčastnej dobe metóda voľby pri riešení, hlavne kolorektálneho karcinómu lokalizovaného v oblasti lienálnej flexúry, kolon descendens a rozhrania kolon descendens a sigmy.

L

:
laktátdehydrogenáza
:
Low density liporotein, ako zdroj cholesterolu, ktorý Goldstein a Brown identifikovali ako príčinu aterosklerózy. Transportná časť molekuly – bielkovina - má v niektorých prípadoch pre vznik aterosklerózy osobitný význam.
:

Low-density lipoprotein ( LDL ) je jedným z piatich hlavných skupín lipoproteínov , ktorý podľa veľkosti, najväčšieho k najmenšiemu, chylomikrónmi a VLDL, IDL, LDL a HDL umožňujú prepravu viac rôznych tukových molekúl.

:
Incízia sliznice nad predným zuboradím so zachovaním výživy ďasna. Osteotómia maxily v línii Le Fort I a odklopenie maxily kaudálne. Je možné pristupovať na zadnú stenu nazofaryngu, sfenoidálny sínus, klivus. Rekonštrukcia titanovými dlážkami a mini-skrutkami.

 
Veľmi pravdepodobná je po tomto prístupe hypestézia druhej vetvy n. v. bilaterálne.
:

Moderní onkologická léčba se zvýšeným protinádorovým efektem a sníženou vedlejší toxicitou

:


 


Onemocnění zvané leishmanióza se vyskytuje ve dvou formách, jednak jako kožní onemocnění, jednak jako viscerální leishmanióza. Viscerální leishmanióza způsobuje závažné systémové onemocnění, které bez léčby končí fatálně. Nemoc se přenáší kousnutím drobným hmyzem písečnou mouchou. Infikováni mohou být nejen lidé, ale i zvířata. Onemocnění lze nalézt po celém světě, ale 90 %  viscerálních leishmanióz  se vyskytuje v Indii, Bangladéši, Nepálu, Súdán, Etiopie a Brazílie, zatímco 90 % kožních leishmanióz případá na Afghánistán, Alžír, Írán, Saúdskou Arábii, Sýrii, Brazílii, Kolumbii, Peru a Bolívii.

:
Lekárske posudky a psychologické posudky vydané do 31. júla 2011 podľa doterajších predpisov sa považujú za lekárske posudky a psychologické posudky vydané podľa vyhlášky MZ SR č. 229/2011.
:

Regulačný hormón produkovaný adipocytami. Uvolňovaním do cikulácie ovplyvňuje hypotalamus v kontrole apetítu a jeho produkcia koreluje s množstvom tukového tkaniva.

:
Letton Wilsonova operácia zachovávajúca chvost pankreasu a slezinu. Proximálny segment pankreasu uzavretý lineárnym staplerom, distálny invaginovaný do exkludovanej kľučky jejuna Roux Y. Používaná pri transsekcii pankreasu s otvoreným hlavným pankreatickým vývodom.
:
Leukémie sú heterogénnou skupinou neoplázií, ktoré vznikajú malígnou transformáciou krvotvorných buniek. Sú to klonové ochorenia, čo znamená, že z jednej bunky, v ktorej nastane zmena programu proliferácie a diferenciácie, t.j. mutácia, postupne delením vzniká rad dcérskych buniek rovnakého typu.

Citované z: Sakalová A., Bátorová A., Mistrík M., Hrubiško M. a kol: Klinická hematológia. Vydavateľstvo Osveta, Martin 2010. Choroby bielej krvnej zložky. Str. 92
:

Malígne ochorenia hemopoetického systému.

:
je definovaná ako celkový počet bielych krvinek
:


 


syntetický hormón štítnej žlazy, s biologickou dostupnosťou 80 % a  úzkou terapeutickou šírkou, nevyhnutné je užívať tyroxín ráno nalačno 30 minút pred jedlom. Indikácie zahŕňajú supresívnu liečbu strumy, profylaxiu relapsov po tyreoidektómii, substitučnú liečbu pri hypotyreóze, supresívnu liečbu pro karcinóme štítnej žlazy po operácii, sprievodnú liečbu počas liečby hypertyreózy tyreostatikami, diagnostické použitie na supresný test štítnej žlazy. Indikáciu je nutné individuálne posúdiť podľa celkového stavu, komorbidít, veku pacienta, charakteru ochorenia štítnej žlazy, reziduálnej sekrécie hormónov štítnou žlazou.  Kontraindikácie podania zahŕňajú alergické reakcie na liek, Všeobecne je dobre tolerovaný,medzi nežiadúce účinky zahŕňame srdcové arytmie, tachykardiu, palpitácie, anginózne ťažkosti, bolesť hlavy, svalovú slabosť a kŕče, návaly tepla, horúčku, vracanie, poruchy menštruácie, pseudotumor cerebri, triašku, nepokoj, nespavosť, zvýšené potenie, úbytok hmotnosti, hnačku.


 

:

Ovlivnění funkce definovaných anatomických struktur mozku v terapii neurologických a psychiatrických onemocnění s použitím ablačních metod při cílení struktury pomocí stereotaktické techniky.

:


 


Hypofýza (podvěsek mozkový) řídí funkci pohlavních žláz (vaječníků či varlat) prostřednictvím gonadoliberinů (někdy označovaných zkratkou LHRH). Antagonisté gonadoliberinu (též LHRH analoga) brání tvorbě gonadoliberinu a tím i tvorbě pohlavních hormonů. Dříve se stejného účinku dosahovalo chirurgickým odstraněním vaječníků nebo varlat, léčba antagonisty gonadoliberinů se proto někdy označuje jako „chemická kastrace“. Po ukončení léčby se činnost pohlavních žláz obnovuje.
:


hodnota hemoglobínu  7 g/dl

:


najčastejšia príčina monogénovej hypertenzie; príčinou je mutácia  génu pre ENaC (AMILORID-SENZITIVE Na CHANNEL = sodíkový transportný kanál v obličkách citlivý na amilorid)

:
Proteiny buněčných membrán, které se podílejí v prezentaci specifických epitopů, například (imunogenní glutenové peptidy) T buňkám imunitního systému a podporující aktivaci T buněk. Citované z ALAEDINI A, GREEN PHR. Narrative review: Celiac disease: Understanding
:
Liečba AKS je medikamentózna a revaskularizačná, tá spočíva buď v perkutánnej koronárnej intervencii, alebo v aortokoronárnom premostení (bypasse). Pod reperfúznou liečbou rozumieme otvorenie trombom upchatej koronárnej tepny. AKS s eleváciou ST je emergentný stav a vyžaduje čo najskôr reperfúznu liečbu, najlepšie pri splnení podmienok pomocou perkutánnej koronárnej angioplastiky, v menšej miere fibrinolýzou (optimálne prednemocničnou s následnou koronarografiou) a raritne aortokoronárnym bypassom. AKS bez elevácie ST vyžaduje stratifikáciu rizika a podľa výsledku skorý invazívny-intervenčný, alebo iba farmakologický postup. Pokiaľ sa nevyskytujú absolútne kontraindikácie, všetci chorí s AKS majú byť liečení duálnou protidoštičkovou liečbou (najčastejšie aspirín a klopidogrel alebo prasugrel), antikoagulačnou liečbou (heparín i.v. alebo nízkomolekulový heparín – enoxaparín alebo fondaparín), betablokátorom, inhibítorom angiotenzín konvertujúceho enzýmu a vysokou dávkou statínu - atorvastatínu.
:
Pacienti s PAO v akomkoľvek klinickom štádiu (I. – IV.) majú
dlhodobo dostávať tieto lieky: antitrombotiká (ASA alebo klopidogrel),
ACE inhibítor, statín (obidva lieky bez zreteľa na prítomnosť
arteriálnej hypertenzie, respektíve hyperlipoproteinémie), pacienti
s diabetes mellitus perorálne antidiabetiká alebo
inzulínoterapiu podľa stupňa poruchy glycidového metabolizmu.
:

Neinvazívna pozitívna pretlaková ventilácia je forma ventilácie, kedy sa pretlak aplikuje pomocou nosovej, nosovoústnej, alebo celotvárovej masky do dýchacích ciest. Pretlak zabezpečí mechanickú oporu dýchacích ciest (zvýši sa intraluminálny tlak v oblasti hltana) a zabráni zúženiu až uzatvoreniu (obštrukcii) dýchacích ciest. Správna pravidelná aplikácia CPAP vedie k vymiznutiu apnoe, hypopnoe, dýchacích zvukov, prebúdzacích reakcií a desaturácii. 

:


použitie faktorov a prípravkov, ktoré obchádzajú faktor VIII v koagulačnej kaskáde, napr. aPCC a rFVIIa

:
Jedinou racionálnou liečebnou metódou pri syndróme konského chvosta, spôsobenom kompresiou nervových štruktúr, je urgentná chirurgická revízia a ich dokonalé uvoľnenie.
:

je chronická bolesť hlavy vzniknutá nevhodným užívaním analgetík.

:

abnormálna, neočakávaná reakcia na liek, ktorá nie je v súlade s farmakologickým účinkom lieku.  Môže byť imunologicky (IgE a non IgE) alebo neimunologicky mediovaná.

:
Lieková interakcia je želateľný alebo neželateľný následok vzájomnej reakcie liekov alebo ich reakcie s endogénnymi chemickými látkami , súčasťami potravy alebo s chemickými látkami používanými pri diagnostických procedúrach alebo s látkami, vznikajúcimi počas diagnostických postupov.
http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/drug+interaction
:


technika použitia kontinuálnej distrakcie – longitudinálnej sily – pôsobením na mäkké tkanivá (väzy a kĺbne puzdrá) obklopujúce miesto zlomeniny; tým je zabezpečená repozícia kostných fragmentov a umožnenie formovania kostného tkaniva v mieste zlomeniny

:


Molekula, často rozpustná, např. hormon, cytokin, která se váže na receptor.

:


- skupina atomů nebo molekula, která reaguje specifickým způsobem s určitým vazebným místem na jiné molekule nebo s receptorem na povrchu buňky. Citované z: Ferenčík M., Rovenský J., Maťha V.: Ilustrovaný imunologický slovník, Galén 2004, 176 ISBN 8072622439.

:

Od svojho uvedenia na trh v roku 1998 si „tesniaca"  technológia a princíp metódy „Ligasure", ktorá je kombináciou tlaku a energie, našla svoje miesto aj v chirurgii. Technológia Ligasure umožňuje kompletnú koaguláciu ciev až do priemeru 7 mm, s limitovaným prienikom tepelnej energie do okolitého tkaniva, ktoré sa udáva do 2mm.

:

Chirurgické odstránenie zápalovo alebo tromboticky zmeneného hemoroidálneho tkaniva s využitím technológie Ligasure

:

Romboidný transpozičný lalok vytvorený v gemotericky špecifickom tvare. Defekt je konvertovaný do romboidného tvaru so starostlivým plánovaním laloka v oblasti s minimálnym napätím kože. Romboid musí byť rovnostranný rovnobežník s uhlami 60° a 120°. Tento tvar umožňuje chirurgovi excidovať menej tkaniva ako by bolo potrebné pri eliptickom laloku.

:

Úroveň expozície, ktorá ak sa pravidelne opakuje počas života, nebude viesť k negatívnemu účinku na zdravie, ako sa dá predpokladať podľa súčasného stavu poznania

:


Ide o klinovitú resekciu a segmentektómiu, ktorá v prípade karcinómu pľúc plne nespĺňa kritéria onkologickej radikality a prichádza do úvahy len v prípade funkčne významne limitovaných pacientov.

:


Glykoprotein, představující hlavní plazmatickou aktivitu hydrolyzující triglyceridy. Je syntetizován parenchymovými buňkami, vylučován a transportován do kapilárního endotelu (vysokou koncentraci má zejména v tukové tkáni a příčně pruhovaném svalstvu). Lipoproteinová lipáza hydrolyzuje triacylglyceroly a diglyceridy v pozici 1. V tukové tkáni je činnost lipoproteinové lipázy indukována inzulínem.


Citace:


M. Gotto: Manual of Lipid Disorders, Williams & Wilkins 1999


D. Voet, J. Voetová: Biochemie, Victoria Publishing1990

:


Lipozomálny amfotericín B je polyénový derivát, lipidová forma amfotericínu B, menej nefrotoxický ako amfotericín B, možno ho podávať vo vyšších dávkach, dlhšiu dobu ako amfotericín B.


Citované z: Spellberg B., Walsh T.J., Kontoyiannis D.P., a spol. Recent advances in the management of mucormycosis: from bench to bedside. Clin Infect Dis. 2009. 48, s. 1743-1751

:

mimotelová dezintegrácia urolitiázy ultrazvukovou rázovou vlnou (extracorporeal shock wave lithotripsy)

:

Lokálna trombolýza

:

lokálna trombolýza

:

 nízkomolekulárny heparín

:


 


Smer existenciálnej analýzy snažiaci sa odhaliť v biografii chorého zmysel jeho života


Citované z: Hartl, P., Hartlová, H.: Psychologický slovník, Praha, Portál, 2004, s. 297.

:


Pre každý somatický gén sme heterozygotní. To znamená, že je zastúpený dvoma alelami. Jednu alelu sme zdedili od matky a jednu od otca. Mutácia, pri ktorej dochádza k deléci - strate jednej alely, sa označuje ako strata heterozygozity pre príslušný gén - LOH (loss of heterozygosity).  

:


Termínom sklerodermia označujeme heterogénnu skupinu chorôb charakterizovanú vznikom „tuhej“ kože, podmieneným zvýšenou produkciou a sklerotizáciou väziva. Jej lokalizovanú formu charakterizuje ohraničené postihnutie kože a podkožného tkaniva, vzácne aj priľahlého svalového a kostného tkaniva.

:

Pri ložiskovej ischémii mozgu (LIM) ide o lokálny nedostatok krvi a metabolických substrátov, podmienený nedostatočným arteriálnym prívodom alebo narušením venózneho odtoku, ktorý spôsobuje čiastočne reverzibilné alebo ireverzibilné neurónové poškodenie – mozgový infarkt.

Citované z Vestenická, V. Cievne mozgové príhody, Neurologie pro praxi, 2002, 6, 294–298 [online] [Citované: 2013-04-10]. http://www.solen.sk/pdf/Vestenicka.pdf

:
lymfatická uzlina
:
Zariadenie na vykonávanie neprerušovaného stláčania hrudníka s parametrami, ktoré presne zodpovedajú požiadavkám odporúčaní Európskej resuscitačnej rady. Vhodný na dlhodobú resuscitáciu a resuscitáciu v stiesnených podmienkach.

Ľ

:


Ľudská echinokokóza je parazitárne ochorenie, prenosné na človeka zo zvierat. Neliečená alveokokóza končí smrteľne. 

L

:


mikrosystém

:

lupus antikoagulans sú protilátky, kotré blokujú fosfolipidové povrchy potrebné na koaguláciu. Redukujú koagulačný potenciál plazmy a predlžujú čas zrážania v tstoch závislých od fosfolipidov. Predlžené časy sa neskracujú v korekčných testoch po pridaní normálnej plazmy 1:1, ale skracujú sa po pridaní nadbytku fosfolipidov.

:
lower urinary tract symptoms = symptómy dolných močových ciest =
príznaky pacienta z porúch uskladňovania (časté močenie cez deň a/alebo v noci, urgencie, únik) a porúch vyprázdňovania (slabý prúd, oneskorený začiatok, pocit neúplného vyprázdnenia) moču.
:
nešpecifický termín pre príznaky, ktoré môžu byť v súvise k dysfunkcii dolných močových ciest. Rozoznávajú sa dve hlavné skupiny symptómov: uskladňovacie* (predtým tzv. „iritačné“) a vyprázdňovacie** (predtým tzv. „obštrukčné“).

*symptómy uskladňovania moču sa vyskytujú počas plnenia močového mechúra a patria sem: denné frekventné močenie, noktúria, urgencia, inkontinencia moču

**symptómy vyprázdňovania moču sa vyskytujú počas mikcie a patria sem: slabý prúd moču, vejárovité močenie, prerušovaný prúd moču, retardované močenie, tlačenie počas močenia, terminálne odkvapkávanie, pocit neúplneho vyprázdnenia močového mechúra, postmikčné odkvapkávanie
:
Low Weight Moleculat Heparin
:
chirurgické odstránenie lymfatických uzín
:
Chirurgický postup, pri ktorom sa odoberú lymfatické uzliny a vyšetria sa, či neobsahujú rakovinu. Pokiaľ ide o regionálnu disekciu lymfatických uzlín, odstránia sa niektoré lymfatické uzliny v oblasti nádoru; pokiaľ ide o radikálnu disekciu lymfatických uzlín, odstráni sa väčšina alebo všetky lymfatické uzliny v oblasti nádoru. Nazýva sa tiež disekcia lymfatických uzlín.
Citované z: http://www.npop.sk/slovnik/?tx_rtgdictionary_pi1%5Bcmd%5D